Tražilica


1. Ljetopisa 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 25,1Nadalje odvoji David u društvu sa zapovjednicima vojske od sinova Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih one, koji će se baviti svetom glazbom uz citare, harfe i cimbale. Popis onih, kojima je bila povjerena ova služba, ovaj je:
1. Ljetopisa 25,2Od sinova Asafovih: Zakur, Josip, Netanija i Asarela, sinovi Asafovi, da pomažu Asafu, kojemu je po naredbi kraljevoj bila povjerena sveta glazba.
1. Ljetopisa 25,3Od Jedutuna: sinovi Jedutunovi Gedalija, Zeri, Ješaja, Šimej, Hašabja, Matitja i , skupa šest, da pomažu svojega oca Jedutuna, kojemu je bilo povjereno udaranje uz citare u slavu Gospodu.
1. Ljetopisa 25,4Od Hemana: sinovi Hemanovi Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
1. Ljetopisa 25,5Svi ovi bili su sinovi Hemana, vidioca kraljeva u božanskim stvarima. Da uzvisi moć njegovu, bio je Bog dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
1. Ljetopisa 25,6Ovi svi bili su po odredbi kraljevoj zaposleni službom u hramu Božjem, da pomažu svojim ocima Asafu, Jedutunu i Hemanu kod pjevanja u hramu Gospodnjem uz cimbale, harfe i citare.
1. Ljetopisa 25,7Bilo ih je na broj dvjesta i osamdeset i osam skupa s drugovima njihovim, koji su bili u pjesmama Gospodnjim dobro izvježbani i vješti.
1. Ljetopisa 25,8I kad, da odrede red u službi, baciše ždrijeb, mlađi kao i stariji, učitelji skupa s učenicima,
1. Ljetopisa 25,9Pade od Asafa prvi ždrijeb na Josipa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,10Treći na Zakura sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,11Četvrti na Jizrija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,12Peti na Netaniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,13Šesti na Bukiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,14Sedmi na Ješarelu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,15Osmi na Ješaju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,16Deveti na Mataniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,17Deseti na Šimeju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,18Jedanaesti na Azarela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,19Dvanaesti na Hašabju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,20Trinaesti na Šubaela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,21Četrnaesti na Matitju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,22Petnaesti na Jerimota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,23Šesnaesti na Hananiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,24Sedamnaesti na Jošbekaša sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,25Osamnaesti na Hananija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,26Devetnaesti na Malotija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,27Dvadeseti na Elijatu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,28Dvadeset prvi na Hotira sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,29Dvadeset drugi na Gidaltija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,30Dvadeset treći na Mahaziota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
1. Ljetopisa 25,31Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest.
1. Ljetopisa 25,1 David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
1. Ljetopisa 25,2od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
1. Ljetopisa 25,3Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
1. Ljetopisa 25,4Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
1. Ljetopisa 25,5Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
1. Ljetopisa 25,6Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.
1. Ljetopisa 25,7Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.
1. Ljetopisa 25,8Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.
1. Ljetopisa 25,9Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,
1. Ljetopisa 25,10treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,11četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,12peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,13šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,
1. Ljetopisa 25,14sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,15osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,16deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,17deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,18jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,19dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,20trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,21četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,22petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,23šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,24sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,25osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,26devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,27dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,28dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,29dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,30dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;
1. Ljetopisa 25,31dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.
1. Kronika 25,1David i vojni poglavari staviše na sranuza službu sinove Asafljeve, Hemanove i Jedutunove koji *prorokovaše uz citre, harfe i cimbala. Evo broja ljudi koji su vrsiđli tu službu:
1. Kronika 25,2Za sinove Asafove: Zakur, Josip, Netanija i Azarela. Sinovi Asafovi bijahu pod ravnanjem Asafovim koji prorokovaše pod ravnateljstvom kraljevim.
1. Kronika 25,3Za Jedutuna, sinovi Jedutunovi: Gedalijahu, Seri, Ješajahu, Hašabijahu, Matitijahu i Šimej, šestorica, pod ravnanjem njihovog oca Jedutuna koji prorokovaše uz kitaru za slaviti i hvaliti GOSPODA.
1. Kronika 25,4Za Hemana, sinovi Hemanovi: Bukijahu, Matanijahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, RomamtiEzer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot; svi oni bijahu sinovi Hemana, vidovnjaka kraljevog, koji njima prenosiše riječi Božje za uzdizati njegovu moć; Bog dade Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri:
1. Kronika 25,6oni bijahu svi pod ravnanjem svog oca za pjevati o Kući GOSPODOVOJ, uz cimbala, harfe i kitare, za službu Kuće Božje, pod ravnanjem kraljevim, Asafljevim, Jedutunovim i Hemanovim.
1. Kronika 25,7Njihov broj, s njihovom braćom obrazovanom za pjevati GOSPODU svih s majstorstvom bijaše 288.
1. Kronika 25,8Oni ždrijebaše red službe, za male kao i za velike, za učitelja kao i za učenika.
1. Kronika 25,9A prvi ždrijeb bi za Asafa, na Josipa. Drugi, Gedalijahu; on, njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,10Treći, Zajur; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,11Četvrti, Jiceri; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,12Peti, Netanijahu; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,13Šesti, Bukijahu; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,14Sedmi, Jezarela; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,15Osmi, Ješajau; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,16Deveti, Matanijahu; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,17Deseti, Šimej; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,18Jedanaesti, Azarel: njegovi sinovi i njegova braće: dvanaest.
1. Kronika 25,19Dvanaesti, Hašabija; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,20Trinaesti, Šubael; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,21Četrnaesti, Matitijahu; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,22Petnaesti, Jeremot; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest. 23 Šesnaesti, Hananijahu; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,24Sedamnaesti, Jošbekaša; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,25Osamnaesti, Hanani; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,26Devetnaesti, Maloti; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,27Dvadeseti, Eliata; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,28Dvadeset i prvi, Hotir; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,29Dvadeset i drugi, Gidalti; : njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,30Dvadeset i treći, Mahaziot; njegovi : sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Kronika 25,31Dvadeset i četvrti, RomantiEzer; njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
1. Dnevnika 25,1I odvoji David s vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji će prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale; i biše između njih izbrojani ljudi za posao u svojoj službi:
1. Dnevnika 25,2Od sinova Asafovijeh: Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj;
1. Dnevnika 25,3Od Jedutuna: šest sinova Jedutunovijeh: Gedalija i Sorije i Jesaija, Asavija i Matatija i Simej pod rukom oca svojega Jedutuna, koji prorokovaše uz gusle hvaleći i slaveći Gospoda;
1. Dnevnika 25,4Od Emana: sinovi Emanovi: Vukija, Matanija, Ozilo, Sevuilo i Jerimot, Ananija i Ananije, Elijata, Gidaltija i Romamti-Ezer, Josvekasa, Malotije, Otir i Maziot.
1. Dnevnika 25,5Ti svi bijahu sinovi Emana vidioca careva u riječima Božijim da se uzvišuje rog; jer Bog dade Emanu četrnaest sinova i tri kćeri.
1. Dnevnika 25,6Svi oni bijahu pod rukom oca svojega pjevajući u domu Gospodnjem uz kimvale i psaltire i gusle, za službu u domu Božijem, kako car naređivaše Asafu i Jedutunu i Emanu.
1. Dnevnika 25,7I bješe ih na broj s braćom njihovom obučenom pjesmama Gospodnjim, dvjesta i osamdeset i osam, samijeh vještaka.
1. Dnevnika 25,8I baciše ždrijeb za službu svoju, mali kao veliki, učitelj kao učenik;
1. Dnevnika 25,9I pade prvi ždrijeb za Asafa na Josifa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovijem, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,10Treći na Zahura, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,11Četvrti na Iserija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,12Peti na Netaniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,13Šesti na Vukiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,14Sedmi na Jesarilu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,15Osmi na Jesaiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,16Deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,17Deseti na Simeja, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,18Jedanaesti na Azareila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,19Dvanaesti na Asaviju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,20Trinaesti na Savuila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,21Četrnaesti na Matatiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,22Petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,23Šesnaesti na Ananiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,24Sedamnaesti na Josvekasu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,25Osamnaesti na Ananija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,26Devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,27Dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,28Dvadeset prvi na Otira, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,29Dvadeset drugi na Gidaltiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,30Dvadeset treći na Maziota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;
1. Dnevnika 25,31Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje