Tražilica


1. Ljetopisa 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 26,1Redovi vratara bili su: od sinova Korahovih bio je Mešelemja, sin Korahov, između sinova Asafovih.
1. Ljetopisa 26,2Sinovi Mešelemjini bili su Zaharija, prvorođenac, Jediael drugi, Zebadija treći, Jatniel četvrti,
1. Ljetopisa 26,3Elam peti, Johanan šesti, Elijehonaj sedmi.
1. Ljetopisa 26,4Sinovi Obed-Edomovi bili su Šemaja, prvorođenac, Jozabad drugi, Joah treći, Sakar četvrti, Netanel peti,
1. Ljetopisa 26,5Amiel šesti, Isakar sedmi, Peuletaj osmi. Tako ga je bio blagoslovio Bog.
1. Ljetopisa 26,6I njegovu sinu Šemaji bili su se rodili sinovi, koji postaše obiteljski poglavari; jer su bili valjani ljudi.
1. Ljetopisa 26,7Sinovi Šemajini bili su Otni, Rafael, Obed, Elzabad i braća njegova, valjani ljudi, Elihu i Semakija.
1. Ljetopisa 26,8Ovi svi bili su potomci Obed-Edomovi, oni i njihovi sinovi i braća, valjani ljudi, sposobni za službu, šezdeset i dva od Obed-Edoma.
1. Ljetopisa 26,9I Mešelemja imao je sinova i braće, valjani ljudi, skupa osamnaest.
1. Ljetopisa 26,10Sinovi Hosini koji su pripadali potomcima Merarijevim, bili su Šimri, poglavar - premda nije bio prvorođenac, bio ga je otac njegov postavio za poglavara -
1. Ljetopisa 26,11Hilkija drugi, Tebalija treći, Zaharija četvrti. Svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest.
1. Ljetopisa 26,12Ovim redovima vratara, i to obiteljskim poglavarima, dopadoše isto tako kao njihovim suplemenicima službeni poslovi u službi hrama Gospodnjega.
1. Ljetopisa 26,13Kad po obiteljima, za mlađe kao i za starije, baciše ždrijeb za pojedina vrata,
1. Ljetopisa 26,14Pade ždrijeb za istočnu stranu na Šelemju. I za njegova sina Zahariju, mudroga savjetnika, baciše ždrijeb, i njegov ždrijeb pade na sjevernu stranu,
1. Ljetopisa 26,15Za Obed-Edoma na južnu stranu i za sinove njegove na riznicu;
1. Ljetopisa 26,16Za Šupima i Hosu na zapadnu stranu kod vrata Šaleket na cesti, što se penje gore, jedna straža uz drugu.
1. Ljetopisa 26,17Na istočnoj strani bilo je šest Levita, na sjevernoj strani svaki dan četiri, na južnoj strani svaki dan četiri, kod riznice po dva,
1. Ljetopisa 26,18Kod prigrade na zapadnoj strani četiri za cestu i dvije za prigradu.
1. Ljetopisa 26,19To su bili redovi vratara među potomcima sinova Korahovih i Merarijevih.
1. Ljetopisa 26,20Njihovi suplemenici, Leviti, imali su nadzor nad blagom hrama Božjega i nad blagom od svetih darova.
1. Ljetopisa 26,21Potomci Ladanovi, to jest potomci sinova Geršonovih, koji vuku lozu od Ladana, obiteljski poglavari Ladana, sina Geršonova Jehieli,
1. Ljetopisa 26,22Potomci Jehielovi, Zetam i njegov brat Joel, imali su odgovornost nad blagom u hramu Gospodnjem.
1. Ljetopisa 26,23što Be tiče sinova Amramovih, Izharovih, Hebronovih i Uzielovih,
1. Ljetopisa 26,24To je bio Šubael, potomak Geršoma, sina Mojsijeva, vrhovni nadzornik nad blagom.
1. Ljetopisa 26,25Što se tiče njegovih suplemenika od Eliezera, to je bio njegov sin Rehabja, a njegov sin Izaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zikri, a njegov sin Šelomit.
1. Ljetopisa 26,26Ovaj Šelomit i braća njegova vodili su nadzor nad svim blagom od svetih darova, što su ih bili po svetili kralj David i obiteljski poglavari i tisućnici i stotnici i vojskovođe.
1. Ljetopisa 26,27Oni su ih bili posvetili od ratnoga plijena, da se opravi hram Gospodnji.
1. Ljetopisa 26,28I sve, što su bili posvetili vidjelac Samuel i Saul, sin Kišov, i Abner, sin Nerov, i Joab, sin Serujin, i sve drugo posvećeno stajalo je pod nadzorom Šelomita i braće njegove.
1. Ljetopisa 26,29Od sinova Izharovih bili su Konanija i sinovi njegovi namješteni kao upravitelji i suci za vanjske poslove u Izraelu.
1. Ljetopisa 26,30Od sinova; Hebronovih Hašabja i njegovi suplemenici, valjani ljudi, tisuća i sedam stotina na broj, bili su postavljeni nad upravom Izraela zapadno od Jordana za sve poslove Gospodnje i za službu kraljevu.
1. Ljetopisa 26,31Sinovima Hebronovim pripadao je Jerija, poglavar porodicama i obiteljima sinova Hebronovih U četrdesetoj godini vladanja Davidova potražiše ih, i nađe se među njima u Jazeru u Gileadu valjanih ljudi.
1. Ljetopisa 26,32Braću njegovu, valjane ljude, dvije tisuće i sedam stotina obiteljskih poglavara, postavi kralj David nad sinovima Rubenovim, Gadovim i polovinom plemena Manasehova za sve poslove Božje i kraljeve.
1. Ljetopisa 26,1 Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja između Asafovih sinova;
1. Ljetopisa 26,2a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadja, četvrti Jatniel;
1. Ljetopisa 26,3peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj.
1. Ljetopisa 26,4Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treći Joah, četvrti Sakar, a peti Netanel,
1. Ljetopisa 26,5šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog,
1. Ljetopisa 26,6a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci.
1. Ljetopisa 26,7Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braćom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja.
1. Ljetopisa 26,8Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braća, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma.
1. Ljetopisa 26,9Mešelemjinih sinova i braće, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest.
1. Ljetopisa 26,10Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara;
1. Ljetopisa 26,11drugi Hilkija, treći Tebalija, četvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braće bilo je trinaest.
1. Ljetopisa 26,12Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braća, čuvari u službi Jahvina Doma.
1. Ljetopisa 26,13Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveći, po obiteljima za svaka pojedina vrata.
1. Ljetopisa 26,14Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever,
1. Ljetopisa 26,15Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište;
1. Ljetopisa 26,16Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže.
1. Ljetopisa 26,17S istoka šest levita, sa sjevera četiri na dan, s juga četiri na dan; a kod spremišta po dva.
1. Ljetopisa 26,18Na hramskoj prigradnji, sa zapada, četiri na usponu, dva kod prigradnje.
1. Ljetopisa 26,19To su vratarski redovi među Korahovim i Merarijevim sinovima.
1. Ljetopisa 26,20Leviti, njihova braća, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posvećenih stvari.
1. Ljetopisa 26,21Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci.
1. Ljetopisa 26,22Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma.
1. Ljetopisa 26,23Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su:
1. Ljetopisa 26,24Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom.
1. Ljetopisa 26,25Njegova braća po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit.
1. Ljetopisa 26,26Taj je Šelomit sa svojom braćom bio odgovoran za sve blago od posvećenih stvari koje je posvetio kralj David s porodičnim poglavarima, s tisućnicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima.
1. Ljetopisa 26,27Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojača Jahvin Dom.
1. Ljetopisa 26,28Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posvećeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braće.
1. Ljetopisa 26,29Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu.
1. Ljetopisa 26,30Hebronovci Hašabja i njegova braća, tisuću i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi.
1. Ljetopisa 26,31Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Četrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se među njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru.
1. Ljetopisa 26,32Njegove braće, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisuće i sedam stotina porodičnih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove.
1. Kronika 26,1Za razred vratara: Za Koreite: Mešelemijahu, sin Kojeov, između sinova Asafovih.
1. Kronika 26,2Mešelemijahu imade za sinove: Zekarijahu prvorođeni, Jediael drugi, Zebadijahu, treći, Jatniel, četvrti,
1. Kronika 26,3Elam peti, Jehohanan šesti, Eliehoenaj sedmi.
1. Kronika 26,4Obed-Edomimade za sinove: Šemaja prvorođeni, Jehozabad drugi, Joah treći, Zakar četvrti, netanel peti,
1. Kronika 26,5Amiel šesti, Isakar sedmi, Peoletaj osmi, jer ga Bog bijaše blagoslovio.
1. Kronika 26,6Njegom sinu Šemaju rodiše se sinovi koji imaše vlast u obiteljisvojoj, jer bijahu ljudi od vrijednosti.
1. Kronika 26,7Sinovi Šemajavljevi: Otni Refael, Obed, Elzabad, i njegova braća, ljudi od vrijednosti, Elihu i Zemakijahu.
1. Kronika 26,8Svi ovi bijahu sinovi ObedEdoma; oni, njihovi sinovi i njihova braća bijahu ljudi od vrijednosti zbog snage koju pokazivaše u svojoj službi. Oni bijahu 62 za ObedEdoma.
1. Kronika 26,9Mešelemijahu imade sinove i braću, osamnaest ljudi od vrijednosti.
1. Kronika 26,10Hoza, sinovi Merarijevih, imade sinove: Šimri, glava; on nije bio prvorođeni, ali ga je njegov otac postavio kao glavara;
1. Kronika 26,11Hilkijahu drugi; Tevalijahu treći, Zekarijahu četvrti; svi sinovi i braća Hozavljeva bijahu na broju od trinaest.
1. Kronika 26,12Tim razredima vratara, poglavarima ljudi, pripade kao i njihovoj braći služba da služe u kući GOSPODOVOJ.
1. Kronika 26,13Od najmanjeg do najvećeg, ždrijebalo se prema njihovim obiteljima, za svaka od vrata.
1. Kronika 26,14Za istok, ždrijeb pade na Šelemijahua. Za Zekarijahua njegovog sina koji bijaše jedan mudar savjetnik, ždrijeb njemu dodijeli sjever.
1. Kronika 26,15ObedEdomu, to bi jug, i njegovim sinovima, prodavaonice.
1. Kronika 26,16Šupimu i Hozau, istok s vratima Šaleketovim na strmoj cesti. Različite službe bijahu:
1. Kronika 26,17na istoku šest *levita dnevno; na jugu, četvorica dnevno; i za prodavaonice dva po dva;
1. Kronika 26,18za Parbar na zapadu, četiri za cestu, dva za Parbar.
1. Kronika 26,19Takvi bijahu razredi vratara za sinove Koreita i sinove Merarijeve.
1. Kronika 26,20Izvjesni *leviti, njihova braća, bijahu raspoređeni u riznice Kuće Božje i u riznice svetih stvari.
1. Kronika 26,21Sinovi Laedanovi sinovi Geršonita po Laedanu, poglavari obitelji Laedana Geršonita bijahu Jehieliti.
1. Kronika 26,22Sinovi Jehielita, Zetam i Joel njegov brat, bijahu raspoređeni riznicama Kuće GOSPODOVE.
1. Kronika 26,23Za Amramite, Jicehariti, Hebroniti, Uzieliti
1. Kronika 26,24to bijaše to bijaše Šebuel sin Geršomov, sina Mojsijeva, koji bijaše odgovorni riznica.
1. Kronika 26,25Njegova braća, po Eliezeru, bijahu Rehabijahu njegov sin, koji bijaše za sinove Joramove, koji imade za sina Zikrija, koji imade za sina Šelomita.
1. Kronika 26,26Taj Šelomit, kao i njegova braća, bijaše zadužen za sve riznice *svetih stvari koje bijahu posvećene kralju Davidu, poglavari obitelji, glavari tisuća i stotina, i poglavari vojske.
1. Kronika 26,27Oni njih bijahu posvetili, na ratnom plijenu, održavanju Kuće GOSPODOVE.
1. Kronika 26,28I sve što biješe posvetio Samue vidovnjak, Saul sin Kišov, Abner sin Nerov i Joab sin Serujavljev, sve to što bijaše posvećeno bi povjereno Šelomitu i njegovoj braći.
1. Kronika 26,29Za Jiceharite, Kenanijahu i njegovi sinovi bijahu raspoređeni vanjskim poslovima Izraelovim, kao pisari i kao sudci.
1. Kronika 26,30Za Hebronite, Hazabijahu i njegova braća, ljudi od vrijednosti na broju od 1.700, bijahu zaduženi nadzirati Izrael sa strane zapadno od Jordana, za sve poslove GOSPODOVE i službu kraljevu.
1. Kronika 26,31Za Hebronite, Jerija bijaše glava za Hebronite bi se izvršli istraživanje rodoslovlja njihovih obitelji, tijekom četrdesete godine vladavine Davidove i bijaše se našlo između njih ljudi od vrijednosti, u Jazeru iz Galaada .
1. Kronika 26,32On i njegova braća bijaše ih 2.700 ljudi od vrijednosti, glave obitelji, koje kralj David bijaše postavio nad Rubenitima, Gaditima i polovicom plemena Manaseova, za sve poslove Božje i one kraljeve.
1. Dnevnika 26,1A redovi vratarski bijahu: od sinova Korejevih bijaše Meselemija sin Korejev između sinova Asafovijeh;
1. Dnevnika 26,2A sinovi Meselemijini: Zaharija prvenac, Jedailo drugi, Zavadija treći, Jatnilo četvrti,
1. Dnevnika 26,3Elam peti, Joanan šesti, Elioinaj sedmi;
1. Dnevnika 26,4I Ovid-Edomovi sinovi: Semaja prvenac, Jozavad drugi, Joah treći i Sihar četvrti i Natanailo peti,
1. Dnevnika 26,5Amilo šesti, Isahar sedmi, Feultaj osmi; jer ga blagoslovi Bog.
1. Dnevnika 26,6I Semaji sinu njegovu rodiše se sinovi, koji starješovahu u domu oca svojega, jer bijahu dobri junaci.
1. Dnevnika 26,7Sinovi Semajini: Gotnije i Rafailo i Ovid i Elzavad braća njegova, hrabri ljudi, Eliuj i Semahija.
1. Dnevnika 26,8Svi ovi bijahu od sinova Ovid-Edomovijeh, i oni i sinovi njihovi i braća njihova, svi hrabri ljudi, krjepki za službu, bijaše ih šezdeset i dva od Ovid-Edoma.
1. Dnevnika 26,9A Meselemijinih sinova i braće, hrabrijeh ljudi, bijaše osamnaest.
1. Dnevnika 26,10A Osini sinovi, od sinova Merarijevih: Simrije poglavar, premda ne bješe prvenac, ali ga otac postavi poglavarem;
1. Dnevnika 26,11Helkija drugi, Tevalija treći, Zaharija četvrti; svijeh sinova i braće Osine bijaše trinaest.
1. Dnevnika 26,12Od njih bijahu redovi vratarski po poglavarima da čuvaju stražu naizmjence s braćom svojom služeći u domu Gospodnjem.
1. Dnevnika 26,13Jer metaše ždrijeb za maloga kao i za velikoga po domovima svojih otaca, za svaka vrata.
1. Dnevnika 26,14I pade ždrijeb na istok Selimiji; a Zahariji sinu njegovu, mudromu savjetniku, kad baciše ždrijeb, pade mu ždrijeb na sjever;
1. Dnevnika 26,15A Ovid-Edomu na jug, a sinovima njegovijem na riznicu;
1. Dnevnika 26,16Sufimu i Osi na zapad s vratima Salehetskim na putu koji ide gore; straža bješe prema straži:
1. Dnevnika 26,17S istoka šest Levita; sa sjevera četiri na dan; s juga na dan četiri; a kod riznice po dva;
1. Dnevnika 26,18Na Parvaru sa zapada četiri na putu, dva kod Parvara.
1. Dnevnika 26,19To su redovi vratarski među sinovima Korejevim i sinovima Merarijevim.
1. Dnevnika 26,20I ovi još bijahu Leviti: Ahija nad blagom doma Božijega, nad blagom od posvećenijeh stvari.
1. Dnevnika 26,21Od sinova Ladanovijeh između sinova Girsonovijeh od Ladana, između glavara domova otačkih od Ladana sina Girsonova bijaše Jehilo,
1. Dnevnika 26,22Sinovi Jehilovi: Zetam i Joilo brat mu bijahu nad blagom doma Gospodnjega;
1. Dnevnika 26,23Od sinova Amramovijeh, Isarovijeh, Hevronovijeh, Ozilovijeh,
1. Dnevnika 26,24Bijaše Sevuilo sin Girsona sina Mojsijeva starješina nad blagom.
1. Dnevnika 26,25A braća njegova od Elijezera: Reavija sin mu, a njegov sin Jesaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zihrije, a njegov sin Selomit;
1. Dnevnika 26,26Ovaj Selomit i braća njegova bijahu nad svijem blagom od posvećenijeh stvari, koje posveti car David i poglavari domova otačkih i tisućnici i stotinici i vojvode;
1. Dnevnika 26,27Od ratova i od plijena posvetiše da se opravi dom Gospodnji;
1. Dnevnika 26,28I što god bješe posvetio Samuilo vidjelac i Saul sin Kisov i Avenir sin Nirov i Joav sin Serujin; ko god posvećivaše, davaše u ruke Selomitu i braći njegovoj.
1. Dnevnika 26,29Od sinova Isarovijeh: Henanija i sinovi njegovi bijahu nad spoljašnjim poslovima u Izrailju, upravitelji i sudije.
1. Dnevnika 26,30Od sinova Hevronovijeh Asavija i braća njegova, tisuća i sedam stotina hrabrijeh ljudi, bijahu nad Izrailjem s ovu stranu Jordana na istoku za svaki posao Gospodnji i za službu carsku.
1. Dnevnika 26,31Između sinova Hevronovijeh bijaše Jerija poglavar sinovima Hevronovijem po porodicama njihovijem i domovima otačkim. Četrdesete godine carovanja Davidova potražiše ih i nađoše među njima hrabrijeh junaka u Jaziru Galadskom.
1. Dnevnika 26,32I braće njegove, hrabrijeh ljudi, bijaše dvije tisuće i sedam stotina glavara u domovima otačkim; i postavi ih car David nad sinovima Ruvimovijem i Gadovijem i polovinom plemena Manasijina za sve poslove Božije i carske.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje