Tražilica


1. Ljetopisa 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 27,1Ovo je popis izraelskih poglavara obiteljskih i tisućnika i stotnika i činovnika, koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,2Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, sin Zabdielov. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,3On je pripadao potomcima Peresovim i bio je poglavar svih vojskovođa za prvi mjesec.
1. Ljetopisa 27,4Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Miklota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,5Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jehojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,6Ovaj Benaja bio je junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, Na čelu njegova reda stajao je njegov sin Amizabad.
1. Ljetopisa 27,7Četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadija. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,8Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Izrahejin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,9Šesti za šesti mjesec bio je Ira, sin Ikešov, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,10Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,11Osmi za osmi mjesec bio je Hušatejin Sibekaj, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,12Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od sinova Benjaminovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,13Deseti za deseti mjesec bio je Maharaj iz Netofe, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,14Jedanaesti za jedanaesti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,15Dvanaesti za dvanaesti mjesec bio je Heldaj iz Netofe, od sinova Otnielovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
1. Ljetopisa 27,16Knezovi plemena Izraelovih bili su: "kod sinova Rubenovih knez Eliezer, sin Zikrijev; kod sinova Simeonovih Šefatija, sin Maakin;
1. Ljetopisa 27,17Kod sinova Levijevih Hašabja, sin Kemuelov; kod sinova Aronovih Sadok;
1. Ljetopisa 27,18Kod sinova Judinih Elihu, brat Davidov; kod sinova Isakarovih Omri, sin Mihaelov;
1. Ljetopisa 27,19Kod sinova Zebulunovih Išmaja, sin Obadijin; kod sinova Naftalijevih Jerimot sin Azrielov;
1. Ljetopisa 27,20Kod sinova Efraimovih Hošea, sin Azazjin; kod polovine plemena Manasehova Joel, sin Pedajin;
1. Ljetopisa 27,21Kod polovine plemena Manasehova u Gileadu Ido, sin Zaharijin; kod sinova Benjaminovih Jaasiel, sin Abnerov;
1. Ljetopisa 27,22Kod sinova Danovih Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi plemena Izraelovih.
1. Ljetopisa 27,23David nije bio dao uzeti broj onih, koji su bili ispod dvadeset godina, jer je bio Gospod obećao, da će umnožiti Izraela kao zvijezde na nebu,
1. Ljetopisa 27,24Joab, sin Serujin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio, jer je bio došao na Izraela gnjev Božji. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.
1. Ljetopisa 27,25Nad blagom kraljevim vodio je nadzor Azmavet, sin Adielov, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama Jonatan, sin Uzijin.
1. Ljetopisa 27,26Nad ratarima, koji su obrađivali zemlju, vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;
1. Ljetopisa 27,27Nad vinogradima Šimej, iz Rame, nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;
1. Ljetopisa 27,28Nad maslinicima i smokvama u nizini Hanan, Gederanin; nad sudovima za ulje Joaš;
1. Ljetopisa 27,29Nad govedima, što su pasla u šaronskoj ravnici, Šitraj, Šaronjanin; nad govedima u dolinama Šafat, sin Adlajev.
1. Ljetopisa 27,30Nad devama Obil, Išmaelac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;
1. Ljetopisa 27,31Nad ovcama Jaziz, Hagerejin. Svi ovi bili su upravitelji imetka, što ga je posjedovao kralj David.
1. Ljetopisa 27,32Jonatan, stric Davidov, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, sin Hakmonijev, bio je odgojitelj sinova kraljevih.
1. Ljetopisa 27,33Ahitofel bio je kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijanin, prijatelj kraljev.
1. Ljetopisa 27,34Poslije Ahitofela bio je Jehojada, sin Benajin, i Abiatar. Joab je bio vojskovođa kraljev.
1. Ljetopisa 27,1 Izraelovi sinovi po svome broju. Poglavari porodica, tisućnici, stotnici i nadzornici služili su kralju u svakom poslu. U redovima su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, u svim godišnjim mjesecima; svaki je red imao dvadeset i četiri tisuće ljudi.
1. Ljetopisa 27,2Nad prvim je redom, prvoga mjeseca, bio Zabdielov sin Jašobam. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće ljudi.
1. Ljetopisa 27,3Pripadao je Peresovim sinovima i bio zapovjednik svih vojvoda u vojsci prvoga mjeseca.
1. Ljetopisa 27,4Nad redom drugoga mjeseca bio je Ahošanin Dodaj, a predstojnik u njegovu redu bio je Mikelot. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće ljudi.
1. Ljetopisa 27,5Vojvoda treće vojske, trećega mjeseca, bio je sin svećenika Jojade, poglavar Benaja. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,6Taj je Benaja bio junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom i u njegovu je redu bio sin mu Amizabad.
1. Ljetopisa 27,7Četvrti, četvrtoga mjeseca, bio je Joabov brat Asahel, a za njim sin mu Zebadja. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,8Peti, petoga mjeseca, bio je vojvoda Jizrahanin Šamhut. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,9Šesti, šestoga mjeseca, bio je Ikešov sin Ira, Tekoanac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,10Sedmi, sedmoga mjeseca, bio je Pelonjanin Heles od Efrajimovih sinova. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,11Osmi, osmoga mjeseca, bio je Hušaćanin Sibkaj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,12Deveti, devetoga mjeseca, bio je Anatoćanin Abiezer, Benjaminovac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,13Deseti, desetoga mjeseca, bio je Netofaćanin Mahraj, Zarhijevac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,14Jedanaesti, jedanaestoga mjeseca, bio je Piratonjanin Benaja, Efrajimovac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,15Dvanaesti, dvanaestoga mjeseca, bio je Netofaćanin Heldaj, Otnielovac. U svom je redu imao dvadeset i četiri tisuće.
1. Ljetopisa 27,16Nad Izraelovim plemenima bili su knezovi: nad Rubenovim Zikrijev sin knez Eliezer; nad Šimunovim Maakin sin Šefatja;
1. Ljetopisa 27,17nad Levijevim Kemuelov sin Hašabja; nad Aronovim Sadok;
1. Ljetopisa 27,18nad Judinim Elihu od Davidove braće; nad Jisakarovim Mihaelov sin Omri;
1. Ljetopisa 27,19nad Zebulunovim Obadjin sin Jišmaja; nad Naftalijevim Azrielov sin Jerimot.
1. Ljetopisa 27,20Nad Efrajimovim sinovima Azazjin sin Hošea; nad polovinom Manašeova plemena Pedajin sin Joel,
1. Ljetopisa 27,21nad drugom polovinom Manašeova plemena u Gileadu Zaharijin sin Jido; nad Benjaminom Abnerov sin Jaasiel;
1. Ljetopisa 27,22nad Danom Jerohamov sin Azarel. To su bili knezovi izraelskih plemena.
1. Ljetopisa 27,23Ali David nije dao izbrojiti onih kojima bijaše dvadeset godina i manje, jer Jahve bijaše rekao da će umnožiti Izraelce kao nebeske zvijezde.
1. Ljetopisa 27,24Sarvijin je sin Joab počeo vršiti popis, ali ga nije dovršio. Stoga je Srdžba došla na Izrael i zato taj broj nije bio primljen u brojčani izvještaj Ljetopisa kralja Davida.
1. Ljetopisa 27,25Nadstojnik nad kraljevim blagom bio je Adielov sin Azmavet, a nadstojnik za blago u zemlji, u gradovima, selima i tvrđavama, bio je Uzijin sin Jonatan.
1. Ljetopisa 27,26Nadstojnik nad poljskim radnicima koji su obrađivali zemlju bio je Kelubov sin Ezri.
1. Ljetopisa 27,27Nadstojnik nad vinogradarima Ramaćanin Šimej. Nadstojnik nad vinogradrskim klijetima bio je Šifmejac Zabdi.
1. Ljetopisa 27,28Nadstojnik nad maslinama i dudovima što su po Šefeli bio je Gederac Hanan; nadstojnik nad skladištima ulja Joaš.
1. Ljetopisa 27,29Nadstojnik nad govedima što su pasla u Šaronu bio je Šaronac Šitraj. Nadstojnik nad krupnom stokom u dolinama bio je Edlajev sin Šafat.
1. Ljetopisa 27,30Nadstojnik nad devama Jišmaelac Obil. Nadstojnik nad magaricama Meronoćanin Jehdeja.
1. Ljetopisa 27,31Nadstojnik nad ovcama i kozama Hagrijac Jaziz. Svi su oni bili nadstojnici nad imanjem kralja Davida.
1. Ljetopisa 27,32Savjetnik je bio Davidov stric Jonatan, mudar čovjek; bio je i književnik; a Hakmonijev sin Jehiel bio je s kraljevim sinovima.
1. Ljetopisa 27,33Ahitofel je bio kraljev savjetnik, Arkijac Hušaj kraljev prijatelj.
1. Ljetopisa 27,34Ahitofela su naslijedili Benajin sin Jojada i Ebjatar, kraljev je vojvoda bio Joab.
1. Kronika 27,1Sinovi Izraelovi, prema svojem broju, glave obitelji, poglavari tisuća i stotina, časnici u službi kraljevoj za sve što se tiče divizija, one koje dolaze i one koje odlaze, mjesec po mjesec, svakog mjeseca u godini. Jedna divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,2Nad prvom divizijom, za prvi mjesec, bijaše Jašobeam, sin Zabdielov, i njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,3On pripadaše sinovima Peresovim, i zapovijedaše svim vojnim poglavarima za prvi mjesec.
1. Kronika 27,4Nad divizijom drugog mjeseca bijaše Dodaj Ahohit; njegova divizija koja bijaše pod zapovjedništvom Miklotovim brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,5Poglavar treće armija, za treći mjesec, bijaše Benajahu, sin velikog svećenika Jehojadaa; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi;
1. Kronika 27,6taj Benajahu bijaše jedan junak između Tridesetorice i poglavar Tridesetorice. Njegovoj diviziji pripadaše također Amizabad, njegov sin.
1. Kronika 27,7Četvrti, za četvrti mjesec, bijaše Azahel brat Joabov i Zebadija njegov sin poslije njega; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi. za Zabulon, Jišmzajahu.
1. Kronika 27,8Peti, za peti mjesec, bijaše poglavar Šamhut Jizrahit; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,9Šesti, za šesti mjesec, bijaše Ira sin Ikeša Tekoita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,10Sedmi, sa sedmi mjesec, bijaše Heles Pelonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,11Osmi, za osmi mjesec, bijaše Zibekaj Hušatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,12Deveti, za deveti mjesec, bijaše Abiezer Anatotit, od Benjaminita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,13Deseti, za deseti mjesec, bijaše Mahraj Netofatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,14Jedanaesti, za jedanaesti mjesec, bijaše Benaja Pireatonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,15Dvanaesti, za dvanaesti mjesec, bijaše Heldaj Netofatit, iz obitelji Otnielove; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
1. Kronika 27,16Nad plemenima Izraelovim, zapovjednik za Rubenite bijaše Eliezer sin Zikrija; za Simeonite, Šefatijahu sin Maakavljev;
1. Kronika 27,17za Levite Hašabija sin Kemuelov; za Aarona, Sadok;
1. Kronika 27,18za Judu, Elihu od braće Davidove; za Isakar, Omri sin Mikaelov; za Zabulon Jišmajahu sin Obadijahuvljev; za Neftali, Jerimot sin Azrielov:
1. Kronika 27,20za sinove Efraimove, Hošea sin Azazijahuvljev; za polupleme Manaseovo, Joel sin Pedajahuvljev;
1. Kronika 27,21za polupleme Manaseovo u Galaadu, Iddo sin Zekarijahuvljev; za Benjamin, Jaziel sin Abnerov;
1. Kronika 27,22za Dan, Azarel sin Jerohamov. To bijahu glave plemena Izraelovih.
1. Kronika 27,23David ne bijaše popisao broj onih koji bijahu stariji od dvadeset godina i iznad, jer GOSPOD bijaše učinio Izrael tako brojnim kako su zvijezde na nebu.
1. Kronika 27,24Joab, sin Serujavljev bijaše i njih računati, ali ne završi, jer zbog tog se obori gnjev na Izrael, također njihov broj ne postoji ni u *Godišnjacima kralja Davida.
1. Kronika 27,25Nad kraljevskim riznicama bijaše Azmavet sin, Adielov. Nad poljskim zalihama, u gradovima, u selima i u kulama, bijaše Jehonatan, sin Uzijahuvljev.
1. Kronika 27,26Nad radnicima poljaskim za obrađivati tle, bijaše Ezri, sin Keluvljev;
1. Kronika 27,27nad vinogradima, Šimej Ramatit; nas onima koji bijahu u vinogradima za zalihe vina, Zavdi Šifmit;
1. Kronika 27,28nad maslinjacima i sikomorama u *Niziji, Baal-Hanan, Gederit; na zalihama ulja, Joaš;
1. Kronika 27,29nad krupnom stokom koja se napasaše u Šaronu, Šitraj Šaronit; nad krupnom stokom u dolinama, Šafat, sin Adlajev;
1. Kronika 27,30nad devama, Ovil Ismaelit; nad magaricama, Jehdejahu Meronotit;
1. Kronika 27,31nad sitnom stokom, Jaziz Hagrit. Svi oni bijahu nadstojnici dobara koja pripadahu kralju Davidu.
1. Kronika 27,32Jehonatan, stric Davidov, bijaše savjetnikom; bijaše to jedan uman čovjek i on bijaše zakonoznanac. Jehiel, sin Hakmonijev, bijaše uz sinove kraljeve.
1. Kronika 27,33Ahitofel bijaše kraljevim savjetnikom, a Hušaj Arkit bijaše prijatelj kraljev .
1. Kronika 27,34Ahitofela naslijediše Jehojada, sin Benajahuvljev, i Abiatar. Glava vojsci bijaše Joab.
1. Dnevnika 27,1A sinovi Izrailjevi po svom broju, glavari domova otačkih, tisućnici i stotinici i upravitelji njihovi, služahu caru u svakom poslu u redovima, koji dolažahu i odlažahu od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini; a u svakom redu bijaše ih dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,2Nad prvijem redom prvoga mjeseca bijaše Jasoveam sin Zavdilov, i u njegovu redu bijaše dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,3Od sinova Faresovijeh bijaše poglavar nad svijem starješinama u vojsci prvoga mjeseca.
1. Dnevnika 27,4A nad redom drugoga mjeseca bijaše Dodaj Ahošanin, i vojvoda u njegovu redu bješe Miklot; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,5Treći vojvoda trećega mjeseca bješe Venaja sin Jodaja sveštenika, poglavar; i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,6Ovaj Venaja bješe junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom; i nad redom njegovijem bješe Amnizavad sin mu.
1. Dnevnika 27,7Četvrti, četvrtoga mjeseca Asailo brat Joavov, a za njim Zevadija sin mu; i u redu njegovu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,8Peti, petoga mjeseca, poglavar Samut Jezrajanin, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,9Šesti, šestoga mjeseca, Ira sin Ikisov Tekojanin, a u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,10Sedmi, sedmoga mjeseca, Helis Felonjanin od sinova Jefremovijeh, a u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,11Osmi, osmoga mjeseca, Sivehaj Husaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,12Deveti, devetoga mjeseca, Avijezer Anatoćanin od sinova Venijaminovih, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,13Deseti, desetoga mjeseca, Maraj Netofaćanin od sinova Zarinijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,14Jedanaesti, jedanaestog mjeseca, Venaja Faratonjanin od sinova Jefremovijeh, i u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,15Dvanaesti, dvanaestog mjeseca, Heldaj Netofaćanin od Gotonila, a u njegovu redu bješe dvadeset i četiri tisuće.
1. Dnevnika 27,16A nad plemenima Izrailjevijem bijahu: nad plemenom Ruvimovijem knez Elijezer sin Zihrijev; nad Simeunovijem Sefatija sin Mašin;
1. Dnevnika 27,17Nad Levijevim Asavija sin Kemuilov; nad Aronovijem Sadok;
1. Dnevnika 27,18Nad Judinijem Eliuj od braće Davidove; nad Isaharovijem Amrije sin Mihailov;
1. Dnevnika 27,19Nad Zavulonovijem Ismaja sin Ovadijin; nad Neftalimovim Jerimot sin Azrilov;
1. Dnevnika 27,20Nad sinovima Jefremovijem Isus sin Azazijev; nad polovinom plemena Manasijina Joilo sin Fedajin;
1. Dnevnika 27,21Nad drugom polovinom plemena Manasijina u Galadu Ido sin Zaharijin; nad Venijaminovim Jasilo sin Avenirov;
1. Dnevnika 27,22Nad Danovijem Azareilo sin Jeroamov. To bijahu knezovi plemena Izrailjevijeh.
1. Dnevnika 27,23A ne izbroji David onijeh koji imahu manje od dvadeset godina, jer Gospod bješe rekao da će umnožiti sinove Izrailjeve kao zvijezde nebeske.
1. Dnevnika 27,24Joav sin Serujin poče brojiti, ali ne dovrši; jer dođe gnjev Božji za to na Izrailja; zato taj broj ne dođe u knjigu o caru Davidu.
1. Dnevnika 27,25Nad blagom carevijem bijaše Azmavet sin Adilov, a nad blagom po zemlji, po gradovima i po selima i po kulama Jonatan sin Ozijin.
1. Dnevnika 27,26A nad ratarima, koji rađahu zemlju, bijaše Ezrije sin Heluvov;
1. Dnevnika 27,27A nad vinogradarima Simej Ramaćanin; a nad rodom vinogradskim i nad pivnicama Zavdije Sifmejin;
1. Dnevnika 27,28A nad maslinama i smokvama po poljima Val-Anan Gederanin; a nad uljem Joas;
1. Dnevnika 27,29Nad govedima što pasijahu u Saronu Sitraj Saronjanin, a nad govedima po dolinama Safat Adlajev;
1. Dnevnika 27,30Nad kamilama Ovil Ismailjac; nad magarcima Jedaja Meronoćanin;
1. Dnevnika 27,31A nad ovcama Jaziz Agarejin. Svi ovi bijahu nastojnici nad blagom cara Davida.
1. Dnevnika 27,32A Jonatan stric Davidov bijaše savetnik, mudar čovjek i književnik; on i Jehilo sin Ahmonijev bijahu sa sinovima carevijem.
1. Dnevnika 27,33I Ahitofel bijaše savjetnik carev, i Husaj Arhijanin prijatelj carev.
1. Dnevnika 27,34A poslije Ahitofela bijaše Jodaj sin Venajin i Avijatar, a vojvoda carev bješe Joav.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje