Tražilica


1. Ljetopisa 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 5,1Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, - jer je on bio prvorođenac. Ali jer je on bio oskvrnio postelju oca svojega, prijeđe pravo njegova prvorođenja na sinove Josipa, sina Izraelova, ali ne tako da se on u rodoslovlju broji kao prvorođenac.
1. Ljetopisa 5,2Jer Juda je imao prvenstvo među braćom svojom: od njega je bio uzet jedan za kneza, a pravo prvorođenja dođe na Josipa -
1. Ljetopisa 5,3Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, jesu Henok, Palu, Hesron i Karmi.
1. Ljetopisa 5,4Sinovi Joelovi jesu njegov sin Šemaja, a njegov sin Gog, a njegov sin Šimej,
1. Ljetopisa 5,5A njegov sin Mikah, a njegov sin Reaja, a njegov sin Baal,
1. Ljetopisa 5,6A njegov sin Beera, kojega odvede u sužanjstvo asirski kralj Tiglat-Pileser; on je bio knez Rubenovaca.
1. Ljetopisa 5,7Braća njegova po porodicama svojim, kad su se unosila u popis porodični, jesu: prvi Jeiel, Zaharija,
1. Ljetopisa 5,8Bela, sin Azaza, sina Šeme, sina Joelova. Ovaj je stanovao u Aroeru i do Neba i Baal-Meona.
1. Ljetopisa 5,9Na istok nastanio se je do ulaza u pustinju, što se proteže od Eufrata, jer su imali u Gileadu mnogu stoku.
1. Ljetopisa 5,10U vrijeme Saulovo zaratiše se s Hagrejima. Kad su ovi bili od njih pobijeni, naseliše se u šatorima njihovim po svem istočnom kraju Gileada.
1. Ljetopisa 5,11Sinovi Gadovi stanovali su naprema njima u Bašanu do Salke:
1. Ljetopisa 5,12Joel, poglavar, Šafan, drugi, Janaj i Šafat u Bašanu.
1. Ljetopisa 5,13Braća njihova po obiteljima svojim jesu Mihael. Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber: njih sedmorica.
1. Ljetopisa 5,14To su bili sinovi Abihaila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdoa, sina Buzova,
1. Ljetopisa 5,15Ahi, sin Abdiela, sina Gunija; bio je poglavar njihovim obiteljima.
1. Ljetopisa 5,16Stanovali su u Gileadu, u Bašanu i u njihovim selima i na svim pašnjacima Šarona do međa njihovih.
1. Ljetopisa 5,17Oni svi bili su uneseni u rodovnike za vremena Jotama, kralja Judina, i za vremena Jeroboama, kralja Izraelova.
1. Ljetopisa 5,18Rubenovi, Gadovi i polovina plemena Manasehova - bili su hrabri ljudi, koji su nosili štit i mač, zatezali luk i bili vješti boju, četrdeset i četiri tisuće i sedam stotina i šezdeset sposobnih za ratnu službu -
1. Ljetopisa 5,19Oni su ratovali s Hagrejima i s Jeturom, Nafišom i Nodabom,
1. Ljetopisa 5,20Oni nađoše u boju proti njima pomoć, i Hagareji sa svojim saveznicima padoše u njihove ruke. U boju naime bili su zavapili Gospodu, i on ih usliši, jer se pouzdaše u njega.
1. Ljetopisa 5,21Zaplijeniše stoku njihovu: pedeset tisuća deva, dvjesta i pedeset tisuća ovaca i dvije tisuće magaraca i sto tisuća ljudi.
1. Ljetopisa 5,22Jer su bili pali mnogi pogođeni, jer je to bio rat od Boga podupiran. I oni se naseliše na mjestu njihovu sve do odvedenja u progonstvo.
1. Ljetopisa 5,23Pripadnici polovine plemena Manasehova stanovali su u zemlji od Bašana do Baal-Hermona i do Senira i gore Hermona. Njihov broj bio je velik.
1. Ljetopisa 5,24Ovo su bili poglavari njihovih obitelji: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri ratnici, slavni ljudi, poglavari u svojim obiteljima.
1. Ljetopisa 5,25Ali su bili nevjerni Bogu otaca svojih i činili su idolsku službu naroda one zemlje, koje je Bog bio istrijebio ispred njih.
1. Ljetopisa 5,26Tada pobudi Bog Izraelov jarost asirskoga kralja Pula i asirskoga kralja Tiglat-Pilesera. Ovaj odvede u progonstvo Rubenovce, Gadovce i polovinu plemena Manasehova i dovede ih u Halahu, Habor, Haru i na rijeku Gozan do današnjega dana.
1. Ljetopisa 5,1 Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik,
1. Ljetopisa 5,2jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu.
1. Ljetopisa 5,3Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.
1. Ljetopisa 5,4Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej,
1. Ljetopisa 5,5njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,
1. Ljetopisa 5,6njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.
1. Ljetopisa 5,7Njegovoj braći, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija,
1. Ljetopisa 5,8Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona.
1. Ljetopisa 5,9Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji.
1. Ljetopisa 5,10Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada.
1. Ljetopisa 5,11Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke.
1. Ljetopisa 5,12Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu.
1. Ljetopisa 5,13Njihova su braća po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.
1. Ljetopisa 5,14To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza.
1. Ljetopisa 5,15Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.
1. Ljetopisa 5,16Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva.
1. Ljetopisa 5,17Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.
1. Ljetopisa 5,18Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše četrdeset tisuća sedam stotina i šezdeset vojnika.
1. Ljetopisa 5,19Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca.
1. Ljetopisa 5,20U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima.
1. Ljetopisa 5,21Zaplijenili su njihovu stoku - pedeset tisuća deva, dvije stotine i pedeset tisuća ovaca i koza i dvije tisuće magaraca - i odveli u ropstvo sto tisuća ljudi.
1. Ljetopisa 5,22Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva.
1. Ljetopisa 5,23Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili.
1. Ljetopisa 5,24Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima.
1. Ljetopisa 5,25Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima,
1. Ljetopisa 5,26probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana.
1. Ljetopisa 5,27Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
1. Ljetopisa 5,28Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
1. Ljetopisa 5,29Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Ljetopisa 5,30Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;
1. Ljetopisa 5,31Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;
1. Ljetopisa 5,32Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.
1. Ljetopisa 5,33Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
1. Ljetopisa 5,34Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;
1. Ljetopisa 5,35Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;
1. Ljetopisa 5,36Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.
1. Ljetopisa 5,37Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
1. Ljetopisa 5,38Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;
1. Ljetopisa 5,39Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;
1. Ljetopisa 5,40Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.
1. Ljetopisa 5,41Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.
1. Kronika 5,1Sin Rubenov, prvorođenog Izraelovog on bijaše prvorođeni ali kad bi oskrnavio postelju oca svog, njegovo pravo prvorođenstva bi dano sinovima Josipovim, sina Izaelova, i on bi smatran kao ona gubitnik prava prvorođenstva.
1. Kronika 5,2Naime, Juda bi najveći među braćom svojom i, od njega, je potekao onaj koji postade princem, ali pravo prvorodstva bi Josipovo.
1. Kronika 5,3Sinovi Rubenovi: prvorođenog Izraelovog: Hanok, Palu, Hesron i Karmi.
1. Kronika 5,4Sinovi Joelovi: Šemaja njegov sin; Gog njegov sin, Šimej njegov sin,
1. Kronika 5,5Mika njegov sin, Reaja njegov sin, Baal njegov sin,
1. Kronika 5,6Beera njegov sin, kojeg izgna Tilgat-Pilnezer, kralj Asirije; on bijaše princem Rubenitima.
1. Kronika 5,7Njegova braća, prema svojim obiteljima zabilježenim po svojim rodoslovima: na čelu Jeiel, Zekarijau,
1. Kronika 5,8Bela sin Azazov, sin Šemajev, sin Joelov; oni stanovaše u Aroeru i iđaše sve do Neboa i BaalMeona.
1. Kronika 5,9Na istoku, oni stanovaše sve do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrat, jer njihova stada bijahu brojna u zemlji Galaad.
1. Kronika 5,10U Saulovo vrijeme, oni biše u ratu s Hagritima koji padoše u njihove ruke; oni stanovaše u svojim šatorima na svoj površini istočno od Galaada.
1. Kronika 5,11Sinoviu Gadovi, nasuprot njima, stanovaše u zemlji Bašan, sve do salka:
1. Kronika 5,12na čelu Joel, Šafam drugi, Jaenaj i Šafat, u Bašanu.
1. Kronika 5,13Njihova braća prema svojim obiteljima biše: Mikael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jaekan, Zia i Eber: sedam.
1. Kronika 5,14Evo sinova Abigailovih, sina Hurijeva, sina Jaroahova, sina Galaada, sina Mikaelova, sina Ješišajeva, sina Jahdoova, sina Buzova.
1. Kronika 5,15Ahi, sin Abdielov, sin Guniev, bijaše poglavar njihovih ovitelji.
1. Kronika 5,16Oni stanovaše u Galaadu, u Bašanu i u njegovim okružjima, u svim ispasištima Šarona, sve do njegovih krajina.
1. Kronika 5,17Svi, oni biše popisani u vrijeme Jotama, kralja Jude i u vrijeme Jeroboama, kralja Izraela.
1. Kronika 5,18Sinovi Rubenovi, Galaditi, i plupleme Manaseovo bijahu dio srčanih ljudi, koji nisiše štit i mač, strijeljaše iz luka i ratovaše 44.760 ljudi sposobnih za poći u vojni pohod.
1. Kronika 5,19Oni zaratiše Hagritima, Jaturom, Nafišem i Nodabom.
1. Kronika 5,20Oni primiše pomoć protiv njih; Hagriti biše izručeni u njihove ruke; kao i svi oni koji bijahu s njima, jer za vrijeme boja oni vapiše prema Bogu, koji ih usliša, jer imaše oni povjerenja u njega.
1. Kronika 5,21Oni zarobiše njihova stada: 50.000 deva, 250.000 glava sitne stoke, 2.000 magaraca, kao i 100.000 osoba.
1. Kronika 5,22Mnogi ljudi padoše, smrtno udareni, jer rat dođe od Boga. Oni stanovaše na njihovom mjestu sve do izlaska.
1. Kronika 5,23Sinov poluplemena Manasejaeva stanovaše u zemlji od Bašana sve do BaalHermona. Bijahu oni brojni.
1. Kronika 5,24Evo poglavara obitelji: Efer, Jiše, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavija i Jahdiel. Bojahu to smioni ljudi, ljudi od ugleda, glave svojih obitelji.
1. Kronika 5,25Oni biše nevjerni spram Boga svoji otaca i odaše se bludu s bogovima domaćih ljudi koje Bog bijaše uništavao pred njima.
1. Kronika 5,26Tada Bog Izraelov pobudi duh Pulov, kralja Asirije, i duh Tigat-Pilnezera, kralja Asirije, koji ih izgna Rubenite, Gadite i polupleme Manaseovo i, odvede ih u Halah, Habor, Harau i k rijeci Gozan, sve do ovog dana.
1. Kronika 5,27Sinovi Levijevi: Geršon, kehat i Merari.
1. Kronika 5,28Sinovi Kehatovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
1. Kronika 5,29Sinovi Amranovi: Aaron, Mojsije i Mirijam. Sinovi Aaronovi: Nadav, Abihu, Eleazar i Itamar.
1. Kronika 5,30Eleazar porodi Pinhasa; Pinhas porodi Abišua;
1. Kronika 5,31Abišua porodi Bukija; Buki porodi Uzia;
1. Kronika 5,32Uzi porodi Zerahijaa; Zerahija porodi Merajota;
1. Kronika 5,33Merajo porodi Amarija; Amarija porodi Ahituba,
1. Kronika 5,34Ahitub porodi Sadoka, Sadok porodi Ahimasa,
1. Kronika 5,35Ahimas porodi Azarijaa, Azarija porodi Johanana;
1. Kronika 5,36Johanan porodi Azarijaa. To je onaj koji bi velikim svećenikom u Kući koju izgradi Solomon u Jeruzalemu.
1. Kronika 5,37Azarija porodi Amarijaa, Amarija porodi Ahituba;
1. Kronika 5,38Ahitub porodi Sadoka; Sadok porodi Šaluma;
1. Kronika 5,39Šalum porodi Hilkijaa; Hilkija porodi Azarijaa;
1. Kronika 5,40Azarija porodi Serajaa; Seraja porodi Jehosadaka;
1. Kronika 5,41Jehosadak pođe kad GOSPOD izgna Judu i Jeruzalem, rukom Nabukodonozorovom.
1. Dnevnika 5,1A sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva, jer on bijaše prvenac, ali kad oskrvni postelju oca svojega, dano bi njegovo prvenaštvo sinovima Josifa sina Izrailjeva, ali ne tako da se broji prvenac,
1. Dnevnika 5,2Jer Juda bi najsilniji među braćom svojom i od njega je vođ, ali prvenaštvo dobi Josif;
1. Dnevnika 5,3Sinovi Ruvima prvenca Izrailjeva bijahu: Anoh i Faluj, Esron i Harmija,
1. Dnevnika 5,4Sinovi Joilovi: Semaja sin mu, a njegov sin Gog, a njegov sin Simej,
1. Dnevnika 5,5A njegov sin Miha, a njegov sin Reaja, a njegov sin Val,
1. Dnevnika 5,6A njegov sin Veira, kojega odvede Telgat-Felnasar car Asirski; on bijaše knez plemena Ruvimova.
1. Dnevnika 5,7A braći njegovoj po porodicama njihovijem kad se izbrojiše po koljenima svojim, bješe knez Jeilo i Zaharija,
1. Dnevnika 5,8A Vela sin Azaza sina Seme sina Joilova; on življaše u Aroiru i do Nevona i Valmeona.
1. Dnevnika 5,9Potom življaše k istoku dori do pustinje od rijeke Efrata, jer im se stoka umnoži u zemlji Galadskoj.
1. Dnevnika 5,10I za vremena Saulova vojevaše na Agarene, koji izgiboše od ruke njihove; i tako se naseliše u šatorima njihovijem po svemu istočnom kraju zemlje Galadske.
1. Dnevnika 5,11A sinovi Gadovi življahu prema njima u zemlji Vasanskoj do Salhe.
1. Dnevnika 5,12Joilo im bijaše poglavar, a Safan drugi, pa Janaj i Safat u Vasanu.
1. Dnevnika 5,13A braća njihova po domovima otačkim bijahu: Mihailo i Mesulam i Seva i Joraj i Jahan i Zije i Ever, sedmorica.
1. Dnevnika 5,14Ti bijahu sinovi Avihaila sina Urija sina Jaroje sina Galada sina Mihaila sina Jesisaja sina Jadona sina Vuzova.
1. Dnevnika 5,15Ahije sin Avdila sina Gunijeva bijaše poglavar u domu otaca njihovijeh.
1. Dnevnika 5,16I življahu u Galadu, u Vasanu i selima njegovijem i u svijem podgrađima Saronskim do međa njegovijeh.
1. Dnevnika 5,17Svi ovi biše izbrojeni za vremena Jotama cara Judina i za vreme Jerovoama cara Izrailjeva.
1. Dnevnika 5,18Sinova Ruvimovijeh i Gadovijeh i polovine plemena Manasijina, hrabrijeh ljudi, što nošahu štit i mač, i zatezahu luk, i vještijeh boju, bijaše četrdeset i četiri tisuće i sedam stotina i šezdeset, koji iđahu na vojsku;
1. Dnevnika 5,19I vojevaše na Agarene, na Jetureje i Nafiseje i Nodaveje,
1. Dnevnika 5,20I dođe im pomoć suprot njih, i Agareni im biše dani u ruke i sve što imahu; jer zavapiše Bogu u boju, i usliši ih, jer se pouzdaše u nj.
1. Dnevnika 5,21I zaplijeniše stoku njihovu, pedeset tisuća kamila i dvjesta i pedeset tisuća ovaca i dvije tisuće magaraca i sto tisuća duša ljudskih.
1. Dnevnika 5,22A ranjenijeh mnogo pade; jer taj boj bi od Boga; i nastavaše na mjestu njihovu do seobe svoje.
1. Dnevnika 5,23A sinovi polovine plemena Manasijina življahu u toj zemlji od Vasana do Val-Ermona i Senira, do gore Ermona; bijahu se umnožili.
1. Dnevnika 5,24A ovo bijahu poglavari u domu otaca njihovijeh: Efer i Jesej i Elilo i Azrilo i Jeremija i Odavija i Jadilo, ljudi hrabri i na glasu, poglavari u domu otaca svojih.
1. Dnevnika 5,25Ali kad zgriješiše Bogu otaca svojih i činiše preljubu za Bogovima naroda one zemlje, koje Bog istrijebi ispred njih,
1. Dnevnika 5,26Podiže Bog Izrailjev duh Fula cara Asirskoga i duh Telgat-Felnasara cara Asirskoga, i preseliše pleme Ruvimovo i pleme Gadovo i polovinu plemena Manasijina, i odvedoše ih u Alu i u Avor i u Aru, i na rijeku Gozan, gdje ostaše do danas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje