Tražilica


1. Ljetopisa 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 8,1Benjaminu se rodi svoj prvorođenac Bela, drugoga Ašbela, trećega Ahraha,
1. Ljetopisa 8,2Četvrtoga Nohu i petoga Rafu.
1. Ljetopisa 8,3Sinovi Belini bili su Adar, Gera, Abihud,
1. Ljetopisa 8,4Abišua, Naaman, Ahoah,
1. Ljetopisa 8,5Gera, Šefufan i Huram.
1. Ljetopisa 8,6Ovo su sinovi Ehudovi: - poglavari u obiteljima, što su živjeli u Gebi, i oni ih preseliše u Manahat - :
1. Ljetopisa 8,7Naaman, Ahija i Gera; ovaj je, koji ih preseli, i njemu se rodi Uzu i Ahihud.
1. Ljetopisa 8,8Šaharaimu se rode sinove u zemlji moapskoj, izakako je bio otpustio svoje žene Hušimu i Baru,
1. Ljetopisa 8,9I to sa svojom ženom Hodešom rodi Jobaba, Sibiju, Mešu, Malkama,
1. Ljetopisa 8,10Jeusa, Sakju i Mirmu. To su sinovi njegovi, poglavari u obiteljima.
1. Ljetopisa 8,11S Hušimom je bio rodio Abituba i Elpaala.
1. Ljetopisa 8,12Sinovi Elpaalovi jesu Eber, Mišam i Šamed. Ovaj sagradi Ono i Lod i sela njegova.
1. Ljetopisa 8,13Berija i Šema jesu poglavari obiteljski stanovnika u Ajalonu. Oni istjeraše stanovnike gatske.
1. Ljetopisa 8,14Ahio, Šašak, Jerimot,
1. Ljetopisa 8,15Zebadija, Arad, Eder,
1. Ljetopisa 8,16Mihael, Ispah i Joha jesu sinovi Berijini.
1. Ljetopisa 8,17Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber,
1. Ljetopisa 8,18Jišmeraj, Jizlia i Jobab jesu sinovi Elpaalovi.
1. Ljetopisa 8,19Jakim, Zikri, Zabdi,
1. Ljetopisa 8,20Elijenaj, Ziletaj, Eliel,
1. Ljetopisa 8,21Adaja, Beraja i Šimrat jesu sinovi Šimejevi.
1. Ljetopisa 8,22Jišpan, Eber, Eliel,
1. Ljetopisa 8,23Abdon, Zikri, Hanan,
1. Ljetopisa 8,24Hananija, Elam, Antotija,
1. Ljetopisa 8,25Jifdeja i Penuel jesu sinovi Šašakovi
1. Ljetopisa 8,26Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
1. Ljetopisa 8,27Jaarešja, Elija i Zikri jesu sinovi Jerohamovi,
1. Ljetopisa 8,28To su poglavari obiteljski po porodicama svojim. Kao glavari stanovali su u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 8,29U Gibeonu stanovali su otac Gibeona - žena njegova zvala se je Maaka.
1. Ljetopisa 8,30Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Zur, Kiš, Baal, Nadab,
1. Ljetopisa 8,31Gedor, Ahio i Zaker.
1. Ljetopisa 8,32Miklot, kojemu se rodi Šimea. I ovi su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
1. Ljetopisa 8,33Neru se rodi Kiša, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadaba i Eš-Baala.
1. Ljetopisa 8,34Sin Jonatanov jest Merib-Baal; Merib-Baalu se rodi Mika.
1. Ljetopisa 8,35Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
1. Ljetopisa 8,36Ahazu se rodi Jehoad, Jehoadu se rodi Alemeta, Azmaveta se i Zimria. Zamriu se rodi Moza,
1. Ljetopisa 8,37Mozu se rodi Bineu, A njegov sin jest Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 8,38Asel je imao šest sinova. Oni su se zvali Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan; sve su to sinovi Aselovi.
1. Ljetopisa 8,39Sinovi njegova brata Ešeka jesu njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.
1. Ljetopisa 8,40Sinovi Ulamovi bili su valjani ratnici, koji su mogli natezati luk. I imali su mnogo sinova i unuka, sto i pedeset, Svi su ovi sinovi Benjaminovi.
1. Ljetopisa 8,1 Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba,
1. Ljetopisa 8,2četvrtog Nohu i petog Rafu.
1. Ljetopisa 8,3Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,
1. Ljetopisa 8,4Abišua, Naaman, Ahoah,
1. Ljetopisa 8,5Gera, Šefufan i Huram.
1. Ljetopisa 8,6Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat;
1. Ljetopisa 8,7Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.
1. Ljetopisa 8,8Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:
1. Ljetopisa 8,9sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,
1. Ljetopisa 8,10Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.
1. Ljetopisa 8,11S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala.
1. Ljetopisa 8,12Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.
1. Ljetopisa 8,13Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.
1. Ljetopisa 8,14Njegov brat: Šešak. Jeremot,
1. Ljetopisa 8,15Zabadja, Arad i Eder,
1. Ljetopisa 8,16Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.
1. Ljetopisa 8,17Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,
1. Ljetopisa 8,18Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.
1. Ljetopisa 8,19Jakim, Zikri, Zabdi,
1. Ljetopisa 8,20Elijoenaj, Siltaj, Eliel,
1. Ljetopisa 8,21Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.
1. Ljetopisa 8,22Jišpan, Eber, Eliel,
1. Ljetopisa 8,23Abdon, Zikri, Hanan,
1. Ljetopisa 8,24Hananija, Elam, Antotija,
1. Ljetopisa 8,25Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.
1. Ljetopisa 8,26Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
1. Ljetopisa 8,27Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.
1. Ljetopisa 8,28To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.
1. Ljetopisa 8,29U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka.
1. Ljetopisa 8,30Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,
1. Ljetopisa 8,31Gedor, Ahjo, Zaker,
1. Ljetopisa 8,32i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom.
1. Ljetopisa 8,33Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala,
1. Ljetopisa 8,34Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.
1. Ljetopisa 8,35Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
1. Ljetopisa 8,36Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
1. Ljetopisa 8,37Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 8,38Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.
1. Ljetopisa 8,39Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet.
1. Ljetopisa 8,40Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.
1. Kronika 8,1Benjamin porodi Belaa, svog prvorođenog, Ašbela drugog, Ahraa trećeg,
1. Kronika 8,2Noha četvrtog i Rafa petog.
1. Kronika 8,3Bela imade sinove: Adara, Gera, oca Ehudova,
1. Kronika 8,4Abišua, Namana, Ahoaha,
1. Kronika 8,5Gera, Šefutana i Hurama.
1. Kronika 8,6Evo sinova Ehudovih to su oni koji biše poglavari obitelji stanovnika Gevaa i iseliše u Manahat:
1. Kronika 8,7Naman, Ahija i Gera on je taj koji ih iseli i koji porodi Uza i Ahihuda.
1. Kronika 8,8Šaharaim imade sinove, u polju Moab, nakon što je otpustio svoje žene Hušimu i Baarau.
1. Kronika 8,9On porodi od Hodeše svoje žene: Jobaba, Sivia, Mešaa, Malkama,
1. Kronika 8,10Jeusa, Sakija i Mirma.To su njegovi sinovi, poglavari obitelji.
1. Kronika 8,11Od Hušime, on bijaše porodio Abituba i Elpala.
1. Kronika 8,12Sinovi Elpalovi: Eber, Mišeam i Šemed. On je taj koji izgradi Ono i Lod s njihovim okružjem.
1. Kronika 8,13Beria i Šema bijahu poglavari obitelji stanovnika Ajalona. Oni su ti kojinagnaše u biujeg stanovnike Gata.
1. Kronika 8,14Njihova braća bijahu Šašak i Jeremot.
1. Kronika 8,15Zebadija, Arad, Eder, 16 Mikael, Jišpa, i Joha: sinovi Beriavljevi.
1. Kronika 8,17Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber,
1. Kronika 8,18Jišmeraj, Jizlija i Jobab; sinovi Elpalovi.
1. Kronika 8,19Jakim, Zikriu, Zabdi,
1. Kronika 8,20Elienaj, Siletaj, Eliel,
1. Kronika 8,21Adaja, Beraja i Šimrat: sinovi Šimejevi.
1. Kronika 8,22Jišpan, Eber-Eliel,
1. Kronika 8,23Abdon, Zikri, Hanan,
1. Kronika 8,24Hananija, Elam, Antotija,
1. Kronika 8,25Fifdeja, i Penuel: sinovi Šašakovi.
1. Kronika 8,26Šamšeraj, Šeharija, Atalija,
1. Kronika 8,27Jarešija, Elija, i Zikri: sinovi Jerohamovi.
1. Kronika 8,28To bijahu poglavari obitelji, poglavari po njihovim rodoslovljima. oni stanovahu u Jeruzalemu.
1. Kronika 8,29U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, čija žena se zvaše Maaka,
1. Kronika 8,30njegov sin prvorođeni Abdon i Sur, Kiš, Baal, Nadav,
1. Kronika 8,31Gedor, Ahio, i Zeker.
1. Kronika 8,32Miklot porodi Šimea. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.
1. Kronika 8,33Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠua, AbiNadava i Ešbala .
1. Kronika 8,34Sin Jonatanov bi Meribal . Meribal porodi Mikaa.
1. Kronika 8,35Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
1. Kronika 8,36Ahaz porodi Jehoadaa; Jehoadaa porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosa.
1. Kronika 8,37Mosa porodi Bineaa, Rafaa njegovog sina, Eleasa njegovog sina. Asela njegovog sina.
1. Kronika 8,38Asel imade šest sinova kojim evo imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sve sinovi Aselovi.
1. Kronika 8,39Sinovi Ešekovi, njegovog brata: Ulam njegov provorođeni, Jeuš drugi, Elifelet treći.
1. Kronika 8,40Sinovi Ulamovi biše smioni ratnici vješti ciljanju lukom. Oni imaše mnogo sinova i unuka: 150. Ti svi tamo činiše dio sinova Benjaminovih.
1. Dnevnika 8,1A Venijamin rodi Velu prvenca svojega, Asvila drugoga, i Aru trećega,
1. Dnevnika 8,2Noja četvrtoga, i Rafu petoga.
1. Dnevnika 8,3A sinovi Velini bijahu: Adar i Gira i Avijud,
1. Dnevnika 8,4I Avisuja i Naman i Ahoja,
1. Dnevnika 8,5I Gira i Sefuvan i Uram.
1. Dnevnika 8,6A ovi bijahu sinovi Ehudovi, bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:
1. Dnevnika 8,7Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.
1. Dnevnika 8,8A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji Moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.
1. Dnevnika 8,9Rodi s Odesom ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,
1. Dnevnika 8,10I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti bijahu sinovi njegovi, poglavari domova otačkih.
1. Dnevnika 8,11A s Usimom rodi Avitova i Elfala.
1. Dnevnika 8,12I sinovi Elfalovi bjehu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onon i Lod i sela njegova;
1. Dnevnika 8,13I Verija i Sema, koji bijahu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Ejalonu; on istjeraše stanovnike Gatske;
1. Dnevnika 8,14A Ahio, Sasak i Jeremot,
1. Dnevnika 8,15I Zevadija i Arad i Ader,
1. Dnevnika 8,16I Mihailo i Jespa i Joha bjehu sinovi Verijini;
1. Dnevnika 8,17A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,
1. Dnevnika 8,18I Ismeraj i Jezlija i Jovav bjehu sinovi Elfalovi;
1. Dnevnika 8,19A Jakim i Zihrije i Zavdije,
1. Dnevnika 8,20I Elinaj i Ziltaj i Elilo,
1. Dnevnika 8,21I Adaja i Veraja i Simrat bjehu sinovi Semini;
1. Dnevnika 8,22A Jesvan i Ever i Elilo,
1. Dnevnika 8,23I Avdon i Zihrije i Anan,
1. Dnevnika 8,24I Ananija i Elam i Antonija,
1. Dnevnika 8,25I Jefedija i Fanuilo bjehu sinovi Sasakovi;
1. Dnevnika 8,26A Samseraj i Searija i Gotolija,
1. Dnevnika 8,27I Jeresija i Ilija i Zihrije bjehu sinovi Jeroamovi.
1. Dnevnika 8,28To bjehu poglavari domova otačkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.
1. Dnevnika 8,29A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu bješe ime Maha.
1. Dnevnika 8,30A sin prvenac njegov bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,
1. Dnevnika 8,31I Gedor i Ahijo i Zaher,
1. Dnevnika 8,32I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.
1. Dnevnika 8,33A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
1. Dnevnika 8,34A sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu;
1. Dnevnika 8,35A Mišini sinovi bjehu: Fiton i Meleh i Tareja i Ahaz.
1. Dnevnika 8,36A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;
1. Dnevnika 8,37A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
1. Dnevnika 8,38A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi bjehu sinovi Asilovi.
1. Dnevnika 8,39A sinovi Iseka brata njegova: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treći.
1. Dnevnika 8,40I bijahu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti bjehu od sinova Venijaminovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje