Tražilica


1. Ljetopisa 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ljetopisa 9,1Svi Izraelci bili su zapisani u rodoslovlje. Zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim. Judejci su bili odvedeni u progonstvo u Babilon zbog bezakonja svojih.
1. Ljetopisa 9,2Prvi stanovnici, koji su tada živjeli na vlastitom posjedu u gradovima svojim, bili su Izraelci, svećenici, Leviti i Netineji.
1. Ljetopisa 9,3U Jerusalemu stanovali su od sinova Judinih, od sinova Benjaminovih, od sinova Efraimovih i od sinova Manasehovih.
1. Ljetopisa 9,4Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Bania, od potomaka Peresa, sina Judina.
1. Ljetopisa 9,5Nadalje od Šilonita prvorođenac Asaja i sinovi njegovi.
1. Ljetopisa 9,6Od sinova Zerahovih Jeuel i braća njihova: šest stotina i devedeset.
1. Ljetopisa 9,7Od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina,
1. Ljetopisa 9,8Nadalje Ibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzije, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijina,
1. Ljetopisa 9,9I braća njihova po porodicama svojim: devet stotina i pedeset i šest. Svi ovi ljudi bili su obiteljski poglavari u svojim obiteljima.
1. Ljetopisa 9,10Od svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin
1. Ljetopisa 9,11I Azarija, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, kneza u hramu Božjem;
1. Ljetopisa 9,12Nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina, i Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova,
1. Ljetopisa 9,13I braća njihova, poglavari svojih obitelji: tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi, ljudi valjanih u službi kod hrama Božjega
1. Ljetopisa 9,14Od Levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih,
1. Ljetopisa 9,15Bakbakar, Heres, Galal, Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova,
1. Ljetopisa 9,16Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova, i Berekija, sin Ase, sina Elkanina, koji je stanovao u selima Netofatskim.
1. Ljetopisa 9,17Nadalje vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman i braća njihova; Šalum je bio poglavar.
1. Ljetopisa 9,18On je do sada bio na vratima kraljevskim prema istoku. To su vratari u taboru Levita.
1. Ljetopisa 9,19Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, sina Korahova, i braća njegova iz obitelji njegove, Korahovci, vrše službu u šatoru kao čuvari pragova. Već oci njihovi bili su u taboru Gospodnjem čuvari ulaza.
1. Ljetopisa 9,20Finehas, sin Eleazarov, bio je otprije glavar njihov - Gospod nek je s njim!
1. Ljetopisa 9,21Zaharija, sin Mešelemjin, bio je vratar kod šatora svjedočanstva.
1. Ljetopisa 9,22Svih ovih, koji su bili izabrani za vratare na pragovima, bilo je dvjesta i dvanaest. U selima njihovim bili su uneseni u popis porodica, David i vidjelac Samuel postaviše ih u njihovu službu.
1. Ljetopisa 9,23Oni su sa sinovima svojim kao straža stajali na vratima u hramu Gospodnjem, u šatoru.
1. Ljetopisa 9,24Prema četiri vjetra stajali su vratari, prema istoku, zapadu, sjeveru i Jugu.
1. Ljetopisa 9,25Od vremena do vremena morala su braća njihova iz njihovih sela doći za sedam dana, da im pomognu.
1. Ljetopisa 9,26Jer četiri prva vratara - to su bili Leviti - bila su svagda u službi. Oni su imali nadzor nad ćelijama i riznicama hrama Božjega.
1. Ljetopisa 9,27Preko noći stajali su u okolici hrama Božjega; jer na njima je bila straža i morali su otvarati svako jutro.
1. Ljetopisa 9,28Neki od njih bili su nad posuđem službenim: oni su ga na broj unosili i na broj iznosili.
1. Ljetopisa 9,29Drugi od njih bili su postavljeni nad drugim stvarima i nad svim predmetima posvećenim: nad brašnom, vinom, uljem, kadom i mirisima.
1. Ljetopisa 9,30Neki sinovi svećenički priređivali su mast od tih mirisa.
1. Ljetopisa 9,31Matitja, jedan od Levita, prvorođenac Koraheja Šaluma, bio je nad stvarima, što se peku na tavi.
1. Ljetopisa 9,32Između Kohatovaca, braće njihove, bili su neki nad kruhom postavljenim, pa bi ga priređivali svake subote.
1. Ljetopisa 9,33To su pjevači, obiteljski poglavari Levita, koji su samo u ćelijama bili slobodni od službe; jer su inače dan i noć bili zaposleni.
1. Ljetopisa 9,34To su obiteljski poglavari Levita, poglavari po porodicama svojim. Oni su stanovali u Jerusalemu.
1. Ljetopisa 9,35U Gibeonu stanovali su Jehiel, otac Gibeonov - žena njegova zvala se je Maaka -
1. Ljetopisa 9,36Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
1. Ljetopisa 9,37Gedor, Ahio, Zaharija i Miklot.
1. Ljetopisa 9,38Miklotu se rodi Šimeama. I oni su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
1. Ljetopisa 9,39Neru se rodi Kiš, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadab i Eš-Baal.
1. Ljetopisa 9,40Sin Jonatanov jest Merib-Baal. Merib-Baalu se rodi Mika.
1. Ljetopisa 9,41Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
1. Ljetopisa 9,42Ahazu se rodi Jar, Jaru se rodi Alemet, Azmavet i Zimri, Zimriju se rodi Moza,
1. Ljetopisa 9,43Mozu se rodi Bineu. A njegov sin jest Refaj, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 9,44Asel je imao šest sinova, kojima su bila ova imena: Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.
1. Ljetopisa 9,1 Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon.
1. Ljetopisa 9,2Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci.
1. Ljetopisa 9,3U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:
1. Ljetopisa 9,4Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.
1. Ljetopisa 9,5Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.
1. Ljetopisa 9,6Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braća, šest stotina i devedeset.
1. Ljetopisa 9,7Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;
1. Ljetopisa 9,8Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina.
1. Ljetopisa 9,9Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braće. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.
1. Ljetopisa 9,10Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,
1. Ljetopisa 9,11Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg.
1. Ljetopisa 9,12Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.
1. Ljetopisa 9,13Njihove braće, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset.
1. Ljetopisa 9,14Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, između Merarijevih sinova;
1. Ljetopisa 9,15Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;
1. Ljetopisa 9,16Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.
1. Ljetopisa 9,17Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar,
1. Ljetopisa 9,18i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po četama levita.
1. Ljetopisa 9,19Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braćom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su čuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci čuvali ulaz u Jahvin tabor.
1. Ljetopisa 9,20Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).
1. Ljetopisa 9,21Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka.
1. Ljetopisa 9,22Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.
1. Ljetopisa 9,23Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora.
1. Ljetopisa 9,24Vratari su stajali na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
1. Ljetopisa 9,25Njihova braća po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana.
1. Ljetopisa 9,26Samo su četiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma.
1. Ljetopisa 9,27Noćivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otključavaju svako jutro.
1. Ljetopisa 9,28Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuđe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.
1. Ljetopisa 9,29Neki su se od njih brinuli za pokućstvo, sve posvećene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise;
1. Ljetopisa 9,30a neki od svećeničkih sinova miješali su pomast od miomirisa.
1. Ljetopisa 9,31Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.
1. Ljetopisa 9,32Neki od Kehatovaca, njihove braće, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.
1. Ljetopisa 9,33Oni su bili i pjevači, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti.
1. Ljetopisa 9,34To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.
1. Ljetopisa 9,35U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, čijoj je ženi bilo ime Maaka.
1. Ljetopisa 9,36Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
1. Ljetopisa 9,37Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
1. Ljetopisa 9,38Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braći.
1. Ljetopisa 9,39Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.
1. Ljetopisa 9,40Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.
1. Ljetopisa 9,41Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
1. Ljetopisa 9,42Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
1. Ljetopisa 9,43Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
1. Ljetopisa 9,44Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.
1. Kronika 9,1Svi Izraeliti su bili popisani i upisani u knjigu kraljeva Izraelovih. Oni iz Jude su bili izgnani u Babiloniju zbog svoje nevjernosti.
1. Kronika 9,2Prvi stanovnici koji imaše svoje posjede i svoje gradove su Izraeliti, svećenici,*leviti i posluživači :.
1. Kronika 9,3U Jeruzalemu, stanovaše nekoliki od Judinih sinova, sinova Benjaminovih, sinova Efraimovih i Manaseovih.
1. Kronika 9,4Utaj sin Amihudov, sin Omrijev, sin Imrijev, sin Banijev između sinova Peresovih, sinovi Jude.
1. Kronika 9,5Među Silonitima: Azaja prvorođeni, i njegovi sinovi;
1. Kronika 9,6između sinova Zerahovih: Jeuel. S njegovom braćom: 690.
1. Kronika 9,7Između sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulamov, sin Hodavijavljev, sin HaSenuavljev;
1. Kronika 9,8Jibneja, sin Jerohamov; Ela, sin Uzijev, sin Mikrijev, i Mešulam, sin Šefatijavljev, sin Reuelov, sin Jibnijavljev.
1. Kronika 9,9S njihovom braćom, prema njihovim rodoslovljima: 956. Svi ti ljudi bijahu poglavari obitelji u svojim obiteljima.
1. Kronika 9,10Između svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin,
1. Kronika 9,11Azarija, sin Hilkijavljev, sin Mešulamov, sin Sadokov, sin Merajotov, sin Ahituvljev, poglavar Kuće Božje;
1. Kronika 9,12Adaja sin Jerohamov, sin Pašehurov, sin Malkijavljev; i Masaj sin Adielov, sin Jahzeravljev, sin Mešulamov, sin Mešilemitov, sin Imerov.
1. Kronika 9,13Sa svojom braćom, poglavarima svojih obitelji 1.760, ljudi srčanih za obavljati službu u Kući Božjoj.
1. Kronika 9,14Među levitima: Šemaja sin Hašubovljev, sin Azsrikamov, sin Hašabijavljev, između sinova Merarijevih;
1. Kronika 9,15Bakbakar, Hereš, Galal, i Matanija sin Mikavljev, sin Zikrijev, sin Asafov;
1. Kronika 9,16Obadija sin Šemajavljev, sin Galalov, sin Jedutunov i Berekija sin Azavljev, sin Elkanavljev koji stanovahu u selima Netofatita.
1. Kronika 9,17Vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman, i njihova braća. Šalum bijaše njima poglavarem.
1. Kronika 9,18Sve do ovog dana, stojeći na kraljevim vratima, na istoku, to su oni koji su vratari za tabore sinova Levijevih.
1. Kronika 9,19Šalum, sin Korea, sin Ebiazafa, sin Korea, i njegova braća iz iste obitelji, Koreiti, bijahu zaduženi službom, kao čuvari praga *Šatora; njihovi očevi bijahu bili zaduženi čuvati ulaz u tabor GOSPODOV.
1. Kronika 9,20Pinhas, sin Eleazarov, bijaše nekada njihovim poglavarem; gospod bijaše s njim.
1. Kronika 9,21Zekarija sin Mešelemijavljev bijaše vratar na ulazu u šator susretanja.
1. Kronika 9,22Svi ovi koji bijahu bili izabrani kao vratari pragova bijahu brojem 212. Oni bijahu bili popisani u svojim selima. Dadid i Samuel vidovnjak su ti koji ih bijahu postavili u njihovu stalnu službu.
1. Kronika 9,23Oni i njihovi sinovi bijahu raspoređeni na čuvanje vrata Kuće GOSPODOVE, tj. Kuće šatorske.
1. Kronika 9,24Vratari bijahu na četiri glavne strane svijeta: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
1. Kronika 9,25Njihova braća, koja bijahu u svojim selima, moraše dolaziri s vremena na vrijeme s njima na sedam dana;
1. Kronika 9,26ali četiri glavna vratara, oni, ostajahu tu stalno. To bijahu leviti koji bijahu zaduženi za odaje i riznice Kuće Božje.
1. Kronika 9,27Oni provodiše noć okolo Kuće Božje, jer bijahu zaduženi za njeno čuvanje i otvaranje svakog jutra.
1. Kronika 9,28Neki između njih bijahu zaduženi za obredne predmete koje prebrajahu svaki put kad ulaziše ili izlaziše.
1. Kronika 9,29Neki između njih bijahu nadglednici za vaze, naročito za svete vaze, najbolje brašno, vino, ulje, *tamjan i mirise.
1. Kronika 9,30Ali, sinovi svećenika bijahu ti koji su pripremali mješavine za mirise.
1. Kronika 9,31Matitija, između levita, onaj koji bijaše prvorođeni Šaluma Koreita, bijaše zadužen za stalno spremanje pečenih pogača.
1. Kronika 9,32Među sinovima Kehatita, neki od njihove braće bijahu zaduženi za spravljanje kruha ponude za svaki *šabat.
1. Kronika 9,33Pjevači, poglavari levitskih obitelji, bijahu smješteni u odaje i oslobođeni svaje službe, jer, danju i noću, oni bijahu raspoređeni na svoju službu.
1. Kronika 9,34To bijahu poglavari obitelji za levite, poglavari prema svojim rodosolovljima. Oni stanovahu u Jeruzalemu.
1. Kronika 9,35U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, Jeiel, čija žena imaše za ime Maaka,
1. Kronika 9,36njegov sin prvorođeni Abdon, i Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadav,
1. Kronika 9,37Gedor, Ahio, Zekarija i Miklot. 38 Miklot porodi Šimeama. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.
1. Kronika 9,39Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠuaa, AbiNadava i Ešbala.
1. Kronika 9,40Sin Jonatanov bi Meribal. Meribal porodi Mikaa.
1. Kronika 9,41Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tahrea.
1. Kronika 9,42Ahaz porodi Jaeraa; Jaera porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosaa;
1. Kronika 9,43Mosa porodi Beineaa, Refaja njegovog sina, Asela njegovog sina.
1. Kronika 9,44Asel imade šest sinova kojima evo imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.
1. Dnevnika 9,1I tako sav Izrailj bi izbrojen, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje.
1. Dnevnika 9,2A koji prije nastavahu na dostojanju svojem po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji,
1. Dnevnika 9,3Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinijeh i sinova Venijaminovijeh i od sinova Jefremovijeh i Manasijinih:
1. Dnevnika 9,4Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judina;
1. Dnevnika 9,5I od sinova Silonovijeh: Asaja prvenac i sinovi njegovi;
1. Dnevnika 9,6A od sinova Zerinijeh Jeuilo i braće njegove šest stotina i devedeset;
1. Dnevnika 9,7A od sinova Venijaminovijeh Saluj sin Mesuama sina Oduje, sina Asenujina,
1. Dnevnika 9,8I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijeva, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijina;
1. Dnevnika 9,9I braće njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi bjehu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.
1. Dnevnika 9,10A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin,
1. Dnevnika 9,11I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka sina Merajota, sina Ahitovova, starješina u domu Gospodnjem,
1. Dnevnika 9,12I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijina, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemota, sina Imirova;
1. Dnevnika 9,13I braće njihove, poglavara otačkih domova svojih, tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi vrednijih na poslu u službi u domu Gospodnjem.
1. Dnevnika 9,14A od Levita Semija sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijina, između sinova Merarijevih;
1. Dnevnika 9,15I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zihrija, sina Asafova;
1. Dnevnika 9,16I Ovadija sin Semeje sina Galala, sina Jedutunova, i Varahija sin Ase sina Elkanina, koji stanovaše u selima Netofatskim.
1. Dnevnika 9,17I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braća njihova; a Salum bješe poglavar.
1. Dnevnika 9,18On do sada bijaše na vratima carskim k istoku; to bijahu vratari po četama sinova Levijevih.
1. Dnevnika 9,19A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejeva, i braća njegova od doma oca njegova, sinovi Korejevi, u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u okolu Gospodnjem čuvahu ulazak;
1. Dnevnika 9,20A nad njima bješe starješina Fines sin Eleazarov, i Gospod bješe s njim.
1. Dnevnika 9,21Zaharija sin Meselemijin bijaše vratar šatora od sastanka.
1. Dnevnika 9,22Svijeh ovijeh izabranijeh za vratare na pragovima bijaše dvjesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo vidjelac postaviše ih radi vjernosti njihove,
1. Dnevnika 9,23Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma Gospodnjega, doma od šatora.
1. Dnevnika 9,24Na četiri strane bijahu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na sjeveru.
1. Dnevnika 9,25I braća njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vrijeme da su s njima.
1. Dnevnika 9,26Jer u službi bijahu svagda četiri prva vratara, Levita, i bijahu postavljeni nad klijetima i nad riznicama doma Božijega.
1. Dnevnika 9,27I oko doma Božijega noćivahu, jer na njima bijaše straža i dužni bijahu otvorati svako jutro.
1. Dnevnika 9,28I neki od njih bijahu nad posuđem službenijem, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.
1. Dnevnika 9,29A neki od njih bijahu postavljeni nad drugim stvarima i nad svijem stvarima posvećenijem, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.
1. Dnevnika 9,30A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tijeh mirisa.
1. Dnevnika 9,31A Matatija između Levita prvenac Salumov od porodice Korejeve, bijaše nad stvarima koje se peku u tavi.
1. Dnevnika 9,32A između sinova Katovijeh, braće njihove, bijahu neki nad hljebom postavljenijem, gotoveći ga svake subote.
1. Dnevnika 9,33Između njih bijahu i pjevači poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po klijetima bez drugoga posla, jer dan i noć bijahu u svom poslu.
1. Dnevnika 9,34To su poglavari domova otačkih među Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.
1. Dnevnika 9,35A u Gavaonu stanovaše Jehilo otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj bješe Maha;
1. Dnevnika 9,36A sin mu prvenac bješe Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,
1. Dnevnika 9,37I Gedor, i Ahajo i Zaharija i Miklot;
1. Dnevnika 9,38A Miklot rodi Simeama; i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.
1. Dnevnika 9,39A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.
1. Dnevnika 9,40I sin Jonatanov bješe Merival; a Merival rodi Mihu.
1. Dnevnika 9,41A sinovi Mihini bjehu: Fiton i Meleh i Tareja.
1. Dnevnika 9,42A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrije rodi Mosu;
1. Dnevnika 9,43A Mosa rodi Vineju; a njegov sin bješe Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.
1. Dnevnika 9,44Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje