Tražilica


1. Samuelova 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 13,1Saul je kraljevao jednu godinu otkad postade kralj, i kad je dvije godine vladao nad Izraelom,
1. Samuelova 13,2Saul izabra sebi tri tisuće ljudi između sinova Izraelovih: dvije tisuće ostadoše kod Saula u Mikmašu i u gori Betelskoj, a jedna je tisuća bila pod Jonatanom kod Gibee u Benjaminu. Ostali narod raspusti, svakoga k svojoj kući.
1. Samuelova 13,3Jonatan sruši stup filistejski, što je stajao u Gebi. Čuše za to Filisteji. A Saul dade po svoj zemlji trubiti u trube i oglasiti: "Hebreji neka čuju!"
1. Samuelova 13,4Sav Izrael doču vijest: "Saul sruši stup filistejski, i sav Izrael omrznu stoga Filistejima." Tako se podiže narod, da ide za Saulom u Gilgalu.
1. Samuelova 13,5A Filisteji se skupiše da vojuju proti Izraelu: trideset tisuća bojnih kola i šest tisuća ratnika na kolima, pješaka nebrojeno kao pijeska na obali morskoj. Oni izađoše i utaboriše se kod Mikmaša istočno od Bet-Avena.
1. Samuelova 13,6Kad Izraelci vidješe, da su pali u loš položaj i da je narod tvrdo pritisnut, skriše se u špilje, jame, kamenjake, grobove i jame.
1. Samuelova 13,7Bježali su i preko gazova Jordana u zemlju Gad i Gilead. Saul je boravio još uvijek u Gilgali. Narod je bržebolje pošao tamo k njemu.
1. Samuelova 13,8On počeka sedam dana do roka, što ga je bio odredio Samuel. Ali Samuel ne dođe u Gilgalu. Kad se narod stade razilaziti od njega,
1. Samuelova 13,9Zapovjedi Saul: "Donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve mirotvorne!", i prinese žrtvu paljenicu.
1. Samuelova 13,10Jedva je prinio žrtvu paljenicu, kad se pojavi Samuel. Saul mu izađe u susret, da ga pozdravi.
1. Samuelova 13,11A Samuel upita: "Što si učinio?" Saul odgovori: "Jer vidjeh, da se ljudi razilaze od mene, a ti ne dođe u određeno vrijeme, i Filisteji se skupili u Mikmašu.
1. Samuelova 13,12Pomislih: Sad će Filisteji izaći proti meni u Gilgalu, a ja još ne umilostivih Gospoda. Tako se usudih i prinesoh žrtvu paljenicu."
1. Samuelova 13,13Tada reče Samuel Saulu: "Ludo si radio, što nijesi držao zapovijedi Gospoda, Boga svojega, koju ti je dao. Tada bi Gospod potvrdio kraljevstvo tvoje zauvijek.
1. Samuelova 13,14A ovako kraljevstvo tvoje neće se održati. Gospod je potražio sebi čovjeka po srcu svojemu. Njega je Gospod odredio za kneza nad narodom svojim, jer nijesi držao, što ti je zapovjedio Gospod."
1. Samuelova 13,15Tada se diže Samuel i otide iz Gilgale u Gibei u Benjaminu. Saul izbroji ljude, što su još bili kod njega: otprilike šest stotina ljudi.
1. Samuelova 13,16Saul je sa svojim sinom Jonatanom i s ljudima, što su bili uz njih, boravio u Gibei u Benjaminu, a Filisteji su se bili utaborili u Mikmašu.
1. Samuelova 13,17Tada izađe iz tabora filistejskoga četa, što plijeni, u tri odjeljka: jedan odjeljak udari putem od Ofre u zemlju Šual;
1. Samuelova 13,18Drugi odjeljak udari putem u Bet-Horon, treći udari putem k međi, koja preko doline seboimske gleda u pustinju.
1. Samuelova 13,19Tada nije bilo kovača u cijeloj zemlji izraelskoj; jer su Filisteji mislili: "Inače bi mogli Hebreji sebi praviti mačeve i koplja."
1. Samuelova 13,20Zato su morali svi Izraelci silaziti k Filistejima, ako bi tko htio dati sebi skovati raonik, motiku, sjekiru ili ostan za volove,
1. Samuelova 13,21Ili ako bi oštrice raonika, motika, sjekira otupili i trebalo načiniti ostane za volove.
1. Samuelova 13,22Zato, kad buknu rat, nije bilo ni mača ni koplja u ruci cijele vojske, što je bila sa Saulom i Jonatanom. Samo ih je bilo u Saula i u njegova sina Jonatana.
1. Samuelova 13,23Jedna straža filistejska bila je izašla prema klancu kod Mikmaša.
1. Samuelova 13,1 Šaulu je bilo ... godina kad je postao kralj, a kraljevao je ... i dvije godine nad Izraelom.
1. Samuelova 13,2Šaul izabra sebi tri tisuće Izraelaca: dvije tisuće od njih bijahu sa Šaulom u Mikmasu i u Betelskoj gori, a jedna tisuća bijaše s Jonatanom u Benjaminovoj Gebi. Ostali je narod Šaul otpustio svakoga u njegov šator.
1. Samuelova 13,3Jonatan sruši filistejski stup koji je stajao u Gibei i Filistejci saznaše da su se Hebreji pobunili. Šaul zapovjedi te zatrubiše u rog po svoj zemlji
1. Samuelova 13,4i sav Izrael doznade novost: "Šaul je srušio filistejski stup, Izrael se omrazio Filistejcima!" I narod se poče skupljati oko Šaula u Gilgalu.
1. Samuelova 13,5A Filistejci se skupiše da vojuju na Izraela: tri tisuće bojnih kola, šest tisuća konja, a mnoštvo naroda kao pijeska na morskoj obali. I utaboriše se kod Mikmasa, istočno od Bet Avena.
1. Samuelova 13,6Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji i da je narod pritisnut od neprijatelja, posakrivaše se u pećine, jame, kamenjake, jarke i čatrnje.
1. Samuelova 13,7Neki su prešli i preko gazova Jordana u zemlju Gadovu i Gileadovu. Šaul je još bio u Gilgalu, a sav je narod oko njega drhtao od straha.
1. Samuelova 13,8On pričeka sedam dana kako mu je odredio Samuel; ali kad Samuel nije došao u Gilgal, narod se stade razilaziti od Šaula.
1. Samuelova 13,9Tada reče Šaul: "Donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve pričesnice!" I prinese žrtvu paljenicu.
1. Samuelova 13,10I upravo je završavao žrtvu paljenicu, kad eto Samuela; Šaul mu iziđe u susret da ga pozdravi.
1. Samuelova 13,11Samuel ga upita: "Što si učinio?" A Šaul odgovori: "Kad sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti da ne dolaziš do određenoga dana, a Filistejci se skupili u Mikmasu,
1. Samuelova 13,12pomislio sam: sad će udariti Filistejci na me u Gilgalu, a ja neću stići molitvom ublažiti Jahvu! Zato se odvažih i prinesoh žrtvu paljenicu.
1. Samuelova 13,13Samuel tada reče Šaulu: "Ludo si radio! Da si održao zapovijed koju ti je dao Jahve, tvoj Bog, Jahve bi učvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom dovijeka.
1. Samuelova 13,14A sada se tvoje kraljevstvo neće trajno održati: Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom, jer ti nisi održao što ti je Jahve zapovjedio.
1. Samuelova 13,15Nato Samuel ustade i ode iz Gilgala svojim putem. Što je naroda ostalo, pođe za Šaulom u susret ratnicima. Kad su došli iz Gilgala u Gebu Benjaminovu, Šaul pobroji narod koji je ostao uza nj i bijaše ga oko šest stotina ljudi.
1. Samuelova 13,16Šaul i sin mu Jonatan s ljudima što bijahu s njima zaposjeli su Benjaminovu Gebu, a Filistejci se utaborili u Mikmasu.
1. Samuelova 13,17Tada iz filistejskog tabora izađe četa pljačkaša u tri odjela: jedan odio udari prema Ofri u zemlju šualsku;
1. Samuelova 13,18drugi odio krenu prema Bet Horonu, a treći odio udari prema Gebi koja se uz Dolinu hijena diže nad pustinjom.
1. Samuelova 13,19A po svoj zemlji Izraelovoj nije bilo kovača, jer su Filistejci rekli: "Treba sve učiniti da Hebreji ne bi pravili sebi mačeva i kopalja.
1. Samuelova 13,20Zato su svi Izraelci išli k Filistejcima ako je tko htio da prekuje svoj raonik ili motiku, svoju sjekiru ili ostan za volove.
1. Samuelova 13,21A cijena je bila dvije trećine šekela za raonike i motike, jedna trećina za oštrenje sjekire i za nasađivanje ostana.
1. Samuelova 13,22Tako se dogodilo da na dan bitke kod Mikmasa nitko od svega naroda koji bijaše sa Šaulom i Jonatanom nije imao ni mača ni koplja u ruci; samo ih imahu Šaul i njegov sin Jonatan.
1. Samuelova 13,23A dotle jedna straža filistejska bijaše izišla prema klancu kod Mikmasa.
1. Samuelova 13,1Saul imaše ... godina kad postade kraljem i on vladaše dvije godine nad Izraelom .
1. Samuelova 13,2Saul si izabra tri tisuće ljudi u Izraelu: bijaše ih 2000 s njim u Mikmasu i na planini Betel, i tisuća s Jonatanom, u Giveai Benjaminovoj. on otpusti ostatak naroda, svakog k svojim šatorima .
1. Samuelova 13,3Jonatan obori upravitelja Filistinaca koji bijaše u Gevau i Filistinci to saznadoše. Tada Saul dade zasvirati iz roga po svoj zemlji govoreći: ” Nek Hebreji čuju! “
1. Samuelova 13,4Sav Izrael doznade novost: Saul bijaše oborio upravitelja Filistinaca, i Izrael bijaše postao nepodnosiv Filistincima. Puk se dakle prikupi iza Saula u Gilgalu .
1. Samuelova 13,5Filistinci se bijahu krenuli protiv Izraela. Oni imadoše 30 tisuća kola,
1. Samuelova 13,6tisuća konjanika i jednu vojsku brojnu poput zrna pijeska na obalama. Oni se uspeše taborovati u Mikmasu, istočno od Bet-Avena .
1. Samuelova 13,6Ljudi Izraelovi se nađoše pred porazom, jer narod bijaše pritješnjen. Narod se dakle skri u pećine, rupe, stijene, podzemlje i bunare.
1. Samuelova 13,7Hebreji čak prijeđoše Jordan da bi došli do zemlje Gad i Galad. Saul bijaše još u Gilgalu i iza njega sav narod strijepiše.
1. Samuelova 13,8Saul pričeka sedam dana sastanak sa Samuelom, ali Samuel ne dođe u Gilgal, i narod napusti Saula i rasprši se.
1. Samuelova 13,9Saul reče: ” Donesite mi holokaust i *žrtve mira. “ On ponudi holokaust .
1. Samuelova 13,10 Točno kad on završavaše nuditi holokaust, Samuel stiže. Saul mu iziđe u susret za pozdraviti ga.
1. Samuelova 13,11Samuel reče: ”Što si to učinio? Saul reče: ”Kad sam vidio da me narod napušta i raspršuje se, da ni ti ne dolaziš na sastanak i da Filistinci se bijahu skupili u Mikmasu,
1. Samuelova 13,12ja sam si rekao: Sada, Filistinci će sići i uhvatiti me u Gilgalu, a da nisam umirio GOSPODA . Tada, ja sam uzeo sa sobom i ponudio holokaust. “
1. Samuelova 13,13Samuel reče Saulu: ” Ti si postupio kao jedan luđak! Ti nisi čuvao zapovijed GOSPODOVU, Boga svoga, onu koja ti je bila propisana. Sada, u stvari, GOSPOD bi mogao uspostaviti tvoje kraljevstvo zauvijek nad Izraelom.
1. Samuelova 13,14 Ali sad, tvoje kraljevstvo neće opstati. GOSPOD si je tražio jednog čovjeka prema svojem srcu i GOSPOD ga je postavio kao poglavara svojem puku, pošto ti nisi čuvao ono što ti GOSPOD bijaše propisao. “
1. Samuelova 13,15 Samuel pođe na put i uspe se od Gilgala u Giveu Benjaminovu. Saul prebroji narod koji se nalaziše s njim: otprilike 600 ljudi.
1. Samuelova 13,16 Saul, sin Jonatanov i puk koji se nalaziše s njima boraviše u Guevau Benjaminovu, dok Filistinci taborovaše u Mikmasu.
1. Samuelova 13,17 Jedan odred za uništavanje iziđe iz filistinskog tabora podijeljen u tri grupe. Prva se grupa usmjeri prema Ofri, u zemlju Šual,
1. Samuelova 13,18 druga prema granici koja vlada Prodolom Hijenesa prema pustinji.
1. Samuelova 13,19U svoj zemlji Izraelovoj ne nalaziše se više kovača, jer Filistinci si bijahu rekli: ” Hebreji si ne trebaju izrađivati mačeve ili koplja. “
1. Samuelova 13,20Svi Izraeliti silaziše dakle kod Filistinaca za naoštriti svoj lemeš, svoju motiku, svoju sjekiru ili svoje dlijeto .
1. Samuelova 13,21Oštrenje stajaše dvije trećine sikla za lemeše, motike, sjekire, vraćanje u stanje oštrine.
1. Samuelova 13,22Dakle, u dan boja, vojska Saulova i Jonatanova se nađe lišena mačeva i kopalja. Nađe ih se ipak za Saula i njegovog sina Jonatana.
1. Samuelova 13,23Jedna postrojba Filistinaca iziđe prema klancu Mikmasa.
1. Samuilova 13,1Kad Saul bi car godinu dana (a carova dvije godine nad Izrailjem),
1. Samuilova 13,2Izabra sebi Saul tri tisuće između sinova Izrailjevih; i bijahu kod Saula dvije tisuće u Mihmasu i u gori Vetiljskoj, a jedna tisuća s Jonatanom u Gavaji Venijaminovoj; a ostali narod raspusti u šatore njihove.
1. Samuilova 13,3I Jonatan pobi stražu Filistejsku koja bješe u Gavaji, i čuše za to Filisteji. A Saul zapovjedi, te trubiše u trube po svoj zemlji govoreći: neka čuju Jevreji.
1. Samuilova 13,4I tako ču sav Izrailj gdje rekoše: pobi Saul stražu Filistejsku; i stoga Izrailj omrznu Filistejima. I sazvan bi narod za Saulom u Galgal.
1. Samuilova 13,5A Filisteji se skupiše da vojuju na Izrailja, trideset tisuća kola i šest tisuća konjika, i mnoštvo naroda kao pijesak na brijegu morskom; i izašavši stadoše u oko u Mihmasu, s istoka od Ven-Avena.
1. Samuilova 13,6I Izrailjci se vidješe u nevolji, jer narod bi pritiješnjen; te se sakri u pećine i u česte i u kamenjake i u rasjeline i u jame.
1. Samuilova 13,7A drugi Jevreji prijeđoše preko Jordana u zemlju Gadovu i Galadovu. A Saul još bijaše u Galgalu, i sav narod što iđaše za njim bijaše u strahu.
1. Samuilova 13,8I počeka sedam dana do roka Samuilova. Ali Samuilo ne dođe u Galgal; te se narod stade razlaziti od njega.
1. Samuilova 13,9Tada reče Saul: dodajte mi žrtvu paljenicu i žrtve zahvalne. I prinese žrtvu paljenicu.
1. Samuilova 13,10I kad prinese žrtvu paljenicu, gle, dođe Samuilo. I Saul izide mu na susret da ga pozdravi.
1. Samuilova 13,11A Samuilo mu reče: šta si učinio? A Saul odgovori: kad vidjeh gdje se narod razlazi od mene, a ti ne dođe do roka, i Filisteji se skupili u Mihmasu,
1. Samuilova 13,12Rekoh: sad će udariti Filisteji na me u Galgal, a ja se još ne pomolih Gospodu: te se usudih i prinesoh žrtvu paljenicu.
1. Samuilova 13,13Tada reče Samuilo Saulu: ludo si radio što nijesi držao zapovijesti Gospoda Boga svojega, koju ti je zapovjedio; jer bi sada Gospod utvrdio carstvo tvoje nad Izrailjem dovijeka.
1. Samuilova 13,14A sada carstvo tvoje neće se održati. Gospod je našao sebi čovjeka po srcu svojemu, i njemu je zapovjedio Gospod da bude vođ narodu njegovu, jer nijesi držao što ti je zapovjedio Gospod.
1. Samuilova 13,15Potom diže se Samuilo i otide iz Galgala u Gavaju Venijaminovu. I Saul izbroji narod koji osta kod njega, i bješe ga do šest stotina ljudi.
1. Samuilova 13,16I Saul i sin mu Jonatan i narod što bješe s njima, stajahu u Gavaji Venijaminovoj; a Filisteji stajahu u okolu u Mihmasu.
1. Samuilova 13,17I izidoše tri čete iz okola Filistejskoga da plijene: jedna četa udari putem k Ofri u zemlju Sovalsku;
1. Samuilova 13,18A druga četa udari putem k Vet-Oronu; a treća udari putem k međi koja gleda prema dolini Sevojimskoj u pustinju.
1. Samuilova 13,19A u cijeloj zemlji Izrailjskoj ne bješe kovača, jer Filisteji rekoše: da ne bi gradili Jevreji mačeva ni kopalja.
1. Samuilova 13,20Zato slažahu svi Izrailjci k Filistejima kad koji šćaše poklepati raonik ili motiku ili sjekiru ili srp.
1. Samuilova 13,21I bijahu se zatupili raonici i motike i vile troroge i sjekire, i same ostane trebaše zaoštriti.
1. Samuilova 13,22Zato kad dođe vrijeme boju, ne nađe se mača ni koplja ni u koga u narodu koji bješe sa Saulom i Jonatanom; samo bijaše u Saula i u Jonatana sina njegova.
1. Samuilova 13,23I straža Filistejska izide u klanac kod Mihmasa.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje