Tražilica


1. Samuelova 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 16,1Jednoga dana reče Gospod Samuelu: "Dokle ćeš još žaliti za Saulom, kad ga ja odbacih? On ne može dalje biti kralj nad Izraelom! Napuni rog svoj ulja i hajde na put! Šaljem te k Jeseju iz Betlehema; jer između njegovih sinova izabrah sebi jednoga za kralja."
1. Samuelova 16,2Samuel odgovori: "Kako da idem? Ako to čuje Saul, ubit će me! A Gospod zapovjedi: "Uzmi sa sobom tele i reci: "Dolazim, da prinesem Gospodu žrtvu!
1. Samuelova 16,3Pozovi na žrtvu Jeseja! Ja ću ti onda pokazati što ćeš činiti. Pomaži onoga, koga ti označim!"
1. Samuelova 16,4Samuel učini, kako mu je bio I zapovjedio Gospod. Kad dođe u Betlehem, izađoše mu uplašivši se u susret starješine mjesta i upitaše: "Znači li tvoj dolazak dobro?"
1. Samuelova 16,5On odgovori: "Jest, dolazim da prinesem Gospodu žrtvu. Posvetite se i nađite se s menom kod žrtve!" I Jeseja i sinove njegove dade da se posvete i pozva ih na žrtvu.
1. Samuelova 16,6Kad dođoše i kad on ugleda Eliaba, pomisli: "Jamačno stoji ovdje pred Gospodom pomazanik njegov."
1. Samuelova 16,7Ali Gospod reče Samuelu: "Ne gledaj na njegovu vanjštinu i na njegov visoki rast, jer njega nijesam izabrao, Ljudi ne vide. Ljudi gledaju na vanjštinu, a Gospod gleda na srce."
1. Samuelova 16,8I dozva Jesej Abinadaba i dovede ga pred Samuela. A on reče: "Ni njega nije izabrao Gospod."
1. Samuelova 16,9I dovede Jesej Šamaha. A on reče: "Ni njega nije izabrao Gospod."
1. Samuelova 16,10Take dovede Jesej pred Samuela sedam sinova svojih. Ali Samuel izjavi Jeseju: "Ovih nije izabrao Gospod."
1. Samuelova 16,11Potom reče Samuel Jeseju: "Jesu li to mladi ljudi svi?" On odgovori: "Ostao je još najmlađi; on čuva ovce." Samuel reče Jeseju: Pošlji te ga dovedi, jer nećemo prije sjedati za stol, dokle on ne dođe."
1. Samuelova 16,12I posla, te ga dovede. Bio je rumenkast, imao je lijepe oči i krasan uzrast. I Gospod reče: Ustani! Pomaži ga, jer je to on!"
1. Samuelova 16,13Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred braće njegove. Od toga dana i dalje dođe Duh Gospodnji na Davida. A Samuel usta i vrati se kući u Ramu.
1. Samuelova 16,14Duh Gospodnji odstupi od Saula. I stade ga mučiti zao duh od Gospoda.
1. Samuelova 16,15I sluge Saulove rekoše mu: "Eto, muči te zao duh od Boga.
1. Samuelova 16,16Naš gospodar treba da samo riječ progovori. Sluge tvoje stoje ti na službu. Potražit će čovjeka, koji zna udarati u harfu. Kad onda zao duh od Gospoda dođe na tebe, on će udarati u žice, i tebi će biti bolje."
1. Samuelova 16,17Saul reče slugama svojim: "Potražite mi koga, koji lijepo umije udarati u žice, pa mi ga dovedite!"
1. Samuelova 16,18Jedan od sluga reče: "Poznam ovdje jednoga sina Jesejeva u Betlehemu, koji umije lijepo udarati u harfu. On je hrabar junak, prokušan je ratnik, usto je mudar na besjedi i lijepe je vanjštine, i Gospod je s njim.
1. Samuelova 16,19Tada Saul posla glasnike k Jeseju i poruči mu: "Pošlji mi svojega sina Davida, koji je pastir!"
1. Samuelova 16,20A Jesej natovari na magarca kruha, mješinu vina i jedno jare i posla Saulu po svojemu sinu Davidu.
1. Samuelova 16,21Tako dođe David k Saulu i stupi u njegovu službu. On ga je vrlo cijenio, te ga postavi, da mu nosi oružje.
1. Samuelova 16,22Saul posla k Jeseju i poruči: "Pusti da David ostane kod mene u službi; jer mi se on vrlo dopada."
1. Samuelova 16,23I kadgod bi zao duh od Gospoda napao Saula, David bi uzeo harfu i udarao bi na nju. Saulu bi tada bilo lakše i bolje, i zao bi duh otišao od njega.
1. Samuelova 16,1 Jahve reče Samuelu: "Dokle ćeš tugovati zbog Šaula, kad sam ga ja odbacio da ne kraljuje više nad Izraelom? Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju, jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.
1. Samuelova 16,2A Samuel reče: "Kako bih mogao ići onamo? Šaul će to čuti i ubit će me!" Ali mu Jahve odgovori: "Uzmi sa sobom junicu pa reci: `Došao sam da žrtvujem Jahvi!`
1. Samuelova 16,3I pozovi Jišaja na žrtvu, a ja ću te sam poučiti što ćeš činiti: pomazat ćeš onoga koga ti kažem.
1. Samuelova 16,4Samuel učini kako mu je zapovjedio Jahve. Kad je došao u Betlehem, gradske mu starješine dršćući dođu u susret i zapitaju: "Znači li tvoj dolazak dobro?
1. Samuelova 16,5Samuel odgovori: "Da, dobro! Došao sam da žrtvujem Jahvi. Očistite se i dođite sa mnom na žrtvu!" Potom očisti Jišaja i njegove sinove i pozva ih na žrtvu.
1. Samuelova 16,6Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: "Jamačno, evo pred Jahvom stoji njegov pomazanik!
1. Samuelova 16,7Ali Jahve reče Samuelu: "Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu.
1. Samuelova 16,8Zatim Jišaj dozva Abinadaba i dovede ga pred Samuela. A on reče: "Ni ovoga Jahve nije izabrao.
1. Samuelova 16,9Tada Jišaj dovede Šamu, ali Samuel reče: "Ni ovoga Jahve nije izabrao.
1. Samuelova 16,10Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: "Jahve nije izabrao nijednoga od ovih.
1. Samuelova 16,11Potom zapita Jišaja: "Jesu li to svi tvoji sinovi?" A on odgovori: "Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom." Tada Samuel reče Jišaju: "Pošalji po njega, jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.
1. Samuelova 16,12Jišaj posla po njega: bio je to rumen momak, lijepih očiju i krasna stasa. I Jahve reče Samuelu: "Ustani, pomaži ga: taj je!
1. Samuelova 16,13Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće. Duh Jahvin obuze Davida od onoga dana. A Samuel krenu na put i ode u Ramu.
1. Samuelova 16,14Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati.
1. Samuelova 16,15Tada rekoše Šaulu sluge njegove: "Evo, zao duh Božji salijeće te.
1. Samuelova 16,16Zato neka naš gospodar zapovjedi, pa će sluge tvoje potražiti čovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Božji, neka onaj udara u harfu pa će ti biti bolje.
1. Samuelova 16,17Šaul reče svojim slugama: "Nađite mi čovjeka koji umije vješto udarati u harfu i dovedite ga k meni!
1. Samuelova 16,18Jedan od njegovih slugu odgovori i reče: "Ja sam vidio jednog sina Betlehemca Jišaja: on umije udarati u harfu, hrabar je junak i čovjek ratnik, vješt je govornik, krasna je stasa i Jahve je s njim.
1. Samuelova 16,19Tada Šaul posla glasnike k Jišaju i poruči mu: "Pošalji mi svoga sina Davida (koji je kod stada)!
1. Samuelova 16,20A Jišaj uze pet hljebova, mijeh vina i jedno jare i posla Šaulu po svome sinu Davidu.
1. Samuelova 16,21Tako David dođe k Šaulu i stupi u njegovu službu. I Šaul ga veoma zavolje i David posta njegov štitonoša.
1. Samuelova 16,22Potom Šaul posla k Jišaju i poruči mu: "Neka David ostane kod mene u službi, jer je stekao moju naklonost.
1. Samuelova 16,23I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.
1. Samuelova 16,1GOSPOD reče Samuelu: ” Hoćeš li ti dugo vremena oplakivati Saula, kad sam ga i ja sam odbacio i kad više nije kralj Izraela? Napuni tvoj rog uljem i pođi. Ja te šaljem kod Jesea Betlehemita, jer ja sam vidio među njegovim sinovima kralja kakav mi treba. “
1. Samuelova 16,2Samuel reče: ” Kako mogu otići? Ako Saul dozna, ubit će me. “ GOSPOD reče: ” Ti ćeš uzeti sa sobom jednu junicu i reći ćeš: Ja idem ponuditi *žrtvu GOSPODU.
1. Samuelova 16,3Prilikom žrtvovanja, ti ćeš pozvati Jesea. Tad ći ti ja sam priopćiti što ti trebaš učiniti; ti ćeš dati za mene *pomazanje onome kojeg ću ti ja pokazati. “
1. Samuelova 16,4Samuel učini ono što mu GOSPOD bijaše rekao, on dođe u Betlehem i *starješine gradske dođoše strijepeći njemu u susret. Rekoše : ” Je li to neka sretna prilika koja te dovodi? “
1. Samuelova 16,5On odgovori: ” Da. To je za žrtvovati GOSPODU, zbog tog sam došao. *Posvetite se i vi dođite sa mnom na žrtvovanje. “ On posveti Jesea i njegove sinova i pozva ih na žrtvovanje.
1. Samuelova 16,6Kad oni dođoše, Samuel opazi Eliava i reče si: ” Sigurno, mesija GOSPODOV je ovdje, pred njim. “
1. Samuelova 16,7No GOSPOD reče Samuelu: ” Ne gledam njegov izgled ni njegov visok stas. Ja ga odbacujem. Ne radi se ovdje o onom što vide ljudi: ljudi vide ono što im upada u oči, ali GOSPOD vidi srce. “
1. Samuelova 16,8Jese pozva Abnadaba i dade da prođe ispred Samuela, ali Samuel reče: ” Ni ovaj, GOSPOD ga nije izabrao. “
1. Samuelova 16,10 Jese dade da tako prođe sedam njegovih sinova ispred Saula a Samuel reče Jeseu: ” GOSPOD nije izabrao nikog od ovih ovdje. “
1. Samuelova 16,11Samuel reče Jeseu: Jesu li svi tvoji mladići ovdje? Jese odgovori: ” Ostaje još jedan, najmlađi: on napasa stado. “ Samuel reče Jeseu: ” Pošalji po njega. Nećemo k stolu prije no što on dođe. “
1. Samuelova 16,12Jese ga dakle dade dovesti. On imaše svijetlu put, lijepo lice i prijatan izgled. GOSPOD reče: ” Ustani, daj mu pomazanje, to je on. “
1. Samuelova 16,13Samuel uze rog s uljem i dade mu pomazanje u sred njegove braće i duh GOSPODOV pade na Davida od tog dana. Samuel krenu na put i ode za Ramu .
1. Samuelova 16,14 Duh GOSPODOV bijaše se povukao sa Saula, i jedan zao duh, došao od GOSPODA, zadavaše mu muke.
1. Samuelova 16,15 Sluge Saulove mu rekoše: ” Evo, jedan zao duh, došao od Boga, muči te.
1. Samuelova 16,16 Nek naš gospodar govori. Tvoje su ti sluge na raspolaganju : oni će tražiti jednog čovjeka koji zna svirati citru; tako, kad jedan zao duh, došao od GOSPODA, napadne te, on će zasvirati i olakšati te. “
1. Samuelova 16,17 Saul reče svojim slugama: ” Nađite mi dakle jednog glazbenika i dovedite mi ga. “
1. Samuelova 16,18 Jedan od slugu reče: ” Ja sam vidio, jednog sina u Jesea Betlehemita. On zna svirati, to je jedan junak, jedan dobar bojovnik, on bistroumno govori, on je lijep čovjek. I GOSPOD je s njim.
1. Samuelova 16,19Saul posla glasonoše Jeseu. On mu reče: ” Pošalji mi svog sina Davida, onog koji se bavi stadom. “
1. Samuelova 16,20Jese uze jednog magarca, kruha, jednu mješinu vina i jedno jare i posla svog sina Davida odnijeti to Saulu.
1. Samuelova 16,21David stiže kod Saula i stavi mu se u službu. Saulu on odmah priraste k srcu, i David postade njegov štitonoša.
1. Samuelova 16,22Saul posla reći Jeseu: ” Nek David dakle ostane u mojoj službi, jer mi se sviđa. “
1. Samuelova 16,23Tako, kad bi duh napao Saula, David uzimaše citru i sviraše ju. Tad se Saul smirivaše i zao duh se povlačiše s njega.
1. Samuilova 16,1A Gospod reče Samuilu: dokle ćeš ti plakati za Saulom kad ga ja odbacih da ne caruje više nad Izrailjem? Napuni rog svoj ulja, i hodi da te pošljem k Jeseju Vitlejemcu, jer između njegovijeh sinova izabrah sebi cara.
1. Samuilova 16,2A Samuilo reče: kako da idem? jer će čuti Saul, pa će me ubiti. A Gospod odgovori: uzmi sa sobom junicu iz goveda, pa reci: dođoh da prinesem žrtvu Gospodu.
1. Samuilova 16,3I pozovi Jeseja na žrtvu, a ja ću ti pokazati šta ćeš činiti, i pomaži mi onoga koga ti kažem.
1. Samuilova 16,4I učini Samuilo kako mu kaza Gospod, i dođe u Vitlejem; a starješine gradske uplašivši se istrčaše preda nj, i rekoše mu: jesi li došao dobro?
1. Samuilova 16,5A on reče: dobro; došao sam da prinesem žrtvu Gospodu; osveštajte se i hodite sa mnom na žrtvu. Pa osvešta i Jeseja i sinove njegove i pozva ih na žrtvu.
1. Samuilova 16,6I kad dođoše vidjevši Elijava reče: jamačno je pred Gospodom pomazanik njegov.
1. Samuilova 16,7Ali Gospod reče Samuilu: ne gledaj na lice njegovo ni na visinu rasta njegova, jer sam ga odbacio; jer ne gledam na što čovjek gleda: čovjek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce.
1. Samuilova 16,8I dozva Jesej Avinadava, i reče mu da ide pred Samuila. A on reče: ni toga nije izabrao Gospod.
1. Samuilova 16,9Potom Jesej reče Sami da ide. A on reče: ni toga nije izabrao Gospod.
1. Samuilova 16,10Tako reče Jesej te prođoše sedam sinova njegovijeh pred Samuila; a Samuilo reče Jeseju: nije Gospod izabrao tijeh.
1. Samuilova 16,11Potom reče Samuilo Jeseju: jesu li ti to svi sinovi? A on reče: ostao je još najmlađi; eno ga, pase ovce. Tada reče Samuilo Jeseju: pošlji, te ga dovedi, jer nećemo sjedati za sto dokle on ne dođe.
1. Samuilova 16,12I posla, te ga dovede. A bijaše smeđ, lijepijeh očiju i lijepa stasa. I Gospod reče: ustani, pomaži ga, jer je to.
1. Samuilova 16,13Tada Samuilo uze rog sa uljem, i pomaza ga usred braće njegove; i siđe duh Gospodnji na Davida i osta na njemu od toga dana. Potom usta Samuilo i otide u Ramu.
1. Samuilova 16,14A duh Gospodnji otide od Saula, i uznemiravaše ga zao duh od Gospoda.
1. Samuilova 16,15I rekoše Saulu sluge njegove: gle, sada te uznemiruje zli duh Božiji.
1. Samuilova 16,16Neka gospodar naš zapovjedi slugama svojim koje stoje pred tobom, da potraže čovjeka koji zna udarati u gusle, pa kad te napadne zli duh Božji, neka udara rukom svojom, i odlakšaće ti.
1. Samuilova 16,17I reče Saul slugama svojim: potražite čovjeka koji zna dobro udarati u gusle, i dovedite mi ga.
1. Samuilova 16,18A jedan između sluga njegovijeh odgovori i reče: evo, ja znam sina Jeseja Vitlejemca, koji umije dobro udarati u gusle, i hrabar je junak i ubojnik, i pametan je i lijep, i Gospod je s njim.
1. Samuilova 16,19I Saul posla ljude k Jeseju i poruči: pošlji mi Davida sina svojega koji je kod ovaca.
1. Samuilova 16,20A Jesej uze magarca i hljeba i mješinu vina i jedno jare, i posla Saulu po Davidu sinu svojemu.
1. Samuilova 16,21I David dođe k Saulu i izide preda nj, i omilje Saulu veoma, te ga postavi da mu nosi oružje.
1. Samuilova 16,22Potom posla Saul k Jeseju i poruči: neka David ostane kod mene, jer je našao milost preda mnom.
1. Samuilova 16,23I kad bi duh Božji napao Saula, David uzevši gusle udarao bi rukom svojom, to bi Saul odahnuo i bilo bi mu bolje, jer bi zli duh otišao od njega.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje