Tražilica


1. Samuelova 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 17,1Filisteji skupiše čete svoje za boj, i ta se skupiše kod Soka u Judi. Utaboriše se između Soka i Azeke kod Efez-Damima.
1. Samuelova 17,2I Saul i Izraelci skupiše se, utaboriše se u dolini terebintskoj i spremiše se za boj proti Filistejima.
1. Samuelova 17,3Filisteji postaviše se na brdu s onu stranu, Izraelci na brdu s ovu stranu, tako da je dolina stajala među njima.
1. Samuelova 17,4Tada izađe jedan posrednik iz redova filistejskih. Zvao se je Golijat iz Gata. Bio je visok šest lakata i jedan pedalj,
1. Samuelova 17,5Nosio je na glavi kalpak od mjedi, i bio je na njemu oklop ljuskav. Bio je oklop težak pet tisuća šekela mjedi.
1. Samuelova 17,6Na nogama imao je gvozdene nogavice i gvozdeno koplje na ramenima.
1. Samuelova 17,7držalo njegova koplja bilo je kao vratilo, a šiljak njegova koplja potezao je šest stotina šekela gvožđa, štitonoša njegov koračao je pred njim.
1. Samuelova 17,8I on se postavi i viknu redove Izraelaca ovako: "Što izađoste spremni za boj? Nijesam li ja Filistejin, a vi sluge Saulove? Izaberite jednoga između sebe, pa neka izađe k meni!
1. Samuelova 17,9Ako može da se bori s menom i ako me pogubi, mi ćemo biti podložni vama. Ako li ja njega nadjačam i pogubim ga, onda ćete vi biti nama podanici i služit ćete nam!"
1. Samuelova 17,10Filistejin rugao se je dalje: "Danas sam osramotio vojsku Izraelovu. Dajte mi čovjeka, da se bijemo!":
1. Samuelova 17,11Kad Saul i svi Izraelci čuše taj govor Filistejina, prepadoše se i uplašiše se vrlo.
1. Samuelova 17,12David je bio sin onoga Efraćanina iz Betlehema u Judi, koji se zvao Jesej i imao osam sinova. U vrijeme Saulovo bio je čovjek star: "bio je ušao među najstarije ljude.
1. Samuelova 17,13Tri najstarija sina Jesejeva bila su otišla sa Saulom u rat. Njegova tri sina, što su bila otišla na vojsku, zvala su se: nastariji Eliab, drugi Abinadab, treći Šamah.
1. Samuelova 17,14David je bio najmlađi. Ona tri najstarija otidoše za Saulom.
1. Samuelova 17,15David bi otišao češće od Saula kući, da u Betlehemu čuva ovce svojega oca,
1. Samuelova 17,16A Filistejin bi izlazio jutrom i večerom i postavljao bi se tamo kroz četrdeset dana.
1. Samuelova 17,17Jednoga dana reče Jesej svojemu sinu Davidu: "Uzmi za braću svoju efu ovoga prženog žita i ovih deset kruhova i odnesi ih brže braći svojoj u tabor!
1. Samuelova 17,18Ovih deset sireva odnesi tisućniku! Vidi braću svoju kako su i donesi od njih znak!
1. Samuelova 17,19Saul i oni i svi Izraelci nalaze se u dolini terebintskoj u ratu proti Filistejima."
1. Samuelova 17,20Sutradan rano predade David stado jednome čuvaru, uze stvari i ode na put, kako mu je bio zapovjedio Jesej. Sad dođe k ogradi od kola, upravo je izlazila vojska u bojnom redu i podizala bojnu viku.
1. Samuelova 17,21Izraelci i Filisteji smjestiše se za boj, red prema redu,
1. Samuelova 17,22David predade svoje stvari čuvaru prtljaga i otrča k bojnom redu. Kad dođe tamo, zapita braću svoju, kako su.
1. Samuelova 17,23Dok je govorio s njima, izađe iz reda filistejskoga onaj posrednik, Filistejin Golijat, tako se je zvao, iz Gata, i uze govoriti isto onako kao prije, tako da je čuo David.
1. Samuelova 17,24Svi Izraelci, koji vidješe toga čovjeka, pobjegoše pred njim i prestrašiše se vrlo.
1. Samuelova 17,25Jedan Izraelac reče: "Jeste li vidjeli čovjeka, koji tu izlazi? Samo da sramoti Izraele, on izlazi. Tko ga pogubi, učinit će ga kralj vrlo bogatim, dat će mu kćer svoju i njegovu porodicu učinit će slobodnom od poreza u Izraelu."
1. Samuelova 17,26David upita ljude, što su stajali uz njega: "Što dobiva čovjek, koji pogubi toga Filistejina i skine sramotu s Izraela? Jer tko ja taj Filistejin neobrezani, da sramoti vojsku Boga živoga?"
1. Samuelova 17,27Ljudi mu opetovaše isto: "Tako će se nagraditi onoga, koji ga pogubi,"
1. Samuelova 17,28A kad je čuo njegov najstariji brat Eliab, kako je govorio s tim ljudima, razljuti se Eliab na Davida i osječe se na njega: "što si zapravo došao ovamo? Kojemu si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Poznam ja tvoju drzovitost i tvoju zloću srca tvojega. Došao si samo, da gledaš boj."
1. Samuelova 17,29David reče: "Pa što sam učinio? Samo sam upitao!"
1. Samuelova 17,30I okrenu se od njega drugomu i upita isto. Ljudi mu odgovoriše kao prije.
1. Samuelova 17,31Kad se čulo, što je bio govorio David, javiše to Saulu, i on ga dozva k sebi.
1. Samuelova 17,32David reče Saulu: "Neka nitko ne gubi srčanosti zbog njega! Sluga će tvoj izaći i borit će se s tim Filistejinom."
1. Samuelova 17,33Saul reče Davidu: "Ne možeš ti ići na toga Filistejina i s njim se boriti, jer ti si još dječak, a on je ratnik od mladosti."
1. Samuelova 17,34David odgovori Saulu: "Sluga je tvoj čuvao ovce ocu svojemu. Pa kad bi došao lav ili medvjed i sebi odnio ovcu iz stada,
1. Samuelova 17,35Potrčao bih ja za njim, udario bih ga i oteo bih mu je iz čeljusti. A ako bi skočio na me, uhvatio bih ga za grivu i ubio bih ga.
1. Samuelova 17,36Lave i medvjede ubijao je sluga tvoj, i tomu neobrezanom Filistejinu bit će kao svima onima; jer je osramotio vojsku Boga živoga."
1. Samuelova 17,37David nastavi: "Gospod, koji me je izbavio iz pandža lava i medvjeda, izbavit će me i iz ruku to ga Filistejina." Tada reče Saul Davidu: "Idi! Gospod neka bude s tobom!
1. Samuelova 17,38Saul dade onda staviti na Davida svoje oružje, metnu mu na glavu gvozdeni kalpak i stavi oklop na njega.
1. Samuelova 17,39David pripasa mač njegov preko svoje bojne oprave i pokuša da ide, jer nije bio navikao. Ali David morade priznati Saulu: "Ne mogu ići u tom jer nijesam na to navikao," I skide David to sa sebe,
1. Samuelova 17,40Uze štap svoj u ruku i potraži sebi iz potoka pet glatkih kamenova, Metnu ih u torbu pastirsku, koju je upotrebljavao kao torbu od praćke. Onda uze praćku svoju u ruku i pođe na Filistejina.
1. Samuelova 17,41Filistejin je išao sve bliže k Davidu. Njegov štitonoša koračao je pred njim.
1. Samuelova 17,42Kad Filistejin pogleda i vidje Davida, samo mu se podsmjehnu, jer je bio još tako mlad, rumenkast i krasna lica.
1. Samuelova 17,43Filistejin doviknu Davidu: "Zar sam pseto, da ideš na me sa štapom?" I prokle Filistejin Davida bogovima svojim.
1. Samuelova 17,44Nato viknu Filistejin Davidu: "Hodi ovamo k meni, da dam meso tvoje pticama nebeskim i životinjama zemaljskim!"
1. Samuelova 17,45A David reče Filistejinu: "Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izraelove, koju si ti pogrdio.
1. Samuelova 17,46Danas će te Gospod dati u moju ruku. Ubit ću te i glavu ti odsjeći. Trupla vojske filistejske još danas ću dati pticama nebeskim i životinjama zemaljskim, da spozna sav svijet, da ima Bog u Izraelu.
1. Samuelova 17,47Znat će sve ovo mnoštvo, da Gospod ne daje pobjede mačem i kopljem, jer je rat Gospodnji. On će vas dati u naše ruke."
1. Samuelova 17,48Kad se je Filistejin pomaknuo i sve se bliže Davidu primicao, David brže potrča prema vojsci Filisteja.
1. Samuelova 17,49Pritom maši se u torbu, izvadi kamen, zavitla ga iz praćke i pogodi Filistejina u čelo. Kamen se zabi u čelo, tako da je on pao naprijed na tlo.
1. Samuelova 17,50Tako pobijedi David Filistejina praćkom i kamenom i pogubi Filistejina, a da nije imao David mača u ruci.
1. Samuelova 17,51David naime pritrča, stade kraj Filistejina, uze mač njegov, izvuče ga iz korica i pogubi ga odsjekavši mu njim glavu. Kad vidješe Filisteji, da im je najjači mrtav, pobjegoše.
1. Samuelova 17,52Tada se podigoše ljudi od Izraela i Jude, udariše u bojnu viku i potjeraše Filisteje do doline i do pred vrata Ekrona. Pobijeni Filisteji pokriše put od Šaraima do Gata i Ekrona.
1. Samuelova 17,53Kad se onda vratiše sinovi Izraelovi od tjeranja Filisteja, oplijeniše tabor njihov.
1. Samuelova 17,54David uze glavu Filistejinovu i odnese je u Jerusalem, a oružje njegovo stavi u svoj šator.
1. Samuelova 17,55Kad vidje Saul, kako David izađe pred Filistejina, upita svojega vojskovođu Abnera: "Čiji je sin taj mladić, Abnere?" Abner odgovori: "Tako živ ti bio, kralju, ne znam."
1. Samuelova 17,56Kralj reče: "Upitaj, čiji je sin taj mladi čovjek!"
1. Samuelova 17,57Kad se vrati David pobijedivši Filistejina, uze ga Abner i povede ga pred Saula, a u ruci je još imao glavu Filistejinovu.
1. Samuelova 17,58Saul ga upita: "Čiji si ti sin, mladi čovječe?" David odgovori: "Sin tvojega sluge Jeseja iz Betlehema."
1. Samuelova 17,1 Filistejci skupiše svoje čete za rat i sastaše se kod Soka u Judeji. Tabor udariše između Soka i Azeke kod Efes Damima.
1. Samuelova 17,2A Šaul i Izraelci skupiše se i utaboriše u Terebintskoj dolini, i svrstaše se za boj protiv Filistejaca.
1. Samuelova 17,3Filistejci su stajali na gori s jedne strane, Izraelci na gori s druge strane, a dolina bila među njima.
1. Samuelova 17,4Iz filistejskih redova izađe jedan izazivač. Zvao se Golijat, a bio je iz Gata. Visok bijaše šest lakata i jedan pedalj.
1. Samuelova 17,5Na glavi je imao mjedenu kacigu, obučen je bio u ljuskav oklop, a oklop mu težak pet tisuća mjedenih šekela.
1. Samuelova 17,6Na nogama je imao mjedene nogavice, a na ramenima mjedenu sulicu.
1. Samuelova 17,7Kopljača njegova koplja bila je kao tkalačko vratilo, a šiljak koplja težak šest stotina željeznih šekela. Pred njim je stupao štitonoša.
1. Samuelova 17,8On se postavi pred izraelske bojne redove i dovikne im: "Što ste izašli da se svrstate za bitku? Nisam li ja Filistejac, a vi Šaulove sluge? Izaberite između sebe jednoga čovjeka pa neka siđe k meni!
1. Samuelova 17,9Ako pobijedi u borbi sa mnom i pogubi me, mi ćemo biti vaše sluge. Ako li ja pobijedim njega i pogubim ga, onda ćete vi biti naše sluge i nama ćete robovati.
1. Samuelova 17,10Još je Filistejac rekao: "Ja sam danas izazvao Izraelove bojne redove. Dajte mi čovjeka da se ogledamo u dvoboju!
1. Samuelova 17,11Kad je Šaul i sav Izrael čuo što je rekao Filistejac, obuze ih strah i drhat.
1. Samuelova 17,12David je bio sin nekoga Efraćanina iz Betlehema u Judeji; taj se zvao Jišaj, a imao je osam sinova. Taj je čovjek u Šaulovo vrijeme bio star i odmakao u godinama.
1. Samuelova 17,13Tri najstarija Jišajeva sina bijahu otišla u rat za Šaulom; a ta trojica njegovih sinova koji bijahu otišli u rat zvahu se: najstariji Eliab, drugi Abinadab, a treći Šama.
1. Samuelova 17,14David bijaše najmlađi. A tri najstarija bijahu otišla za Šaulom. -
1. Samuelova 17,15David je odlazio k Šaulu i vraćao se iz njegove službe da pase stada svoga oca u Betlehemu.
1. Samuelova 17,16A Filistejac izlazio svakoga jutra i večeri i postavljao se tako četrdeset dana. -
1. Samuelova 17,17A Jišaj reče svome sinu Davidu: "Uzmi za svoju braću ovu efu prženoga žita i ovih deset hljebova i odnesi brže svojoj braći u tabor.
1. Samuelova 17,18A ovih deset sireva odnesi njihovu tisućniku. Propitaj se za zdravlje svoje braće i donesi od njih znak da si izvršio nalog!
1. Samuelova 17,19Oni su sa Šaulom i svim Izraelom u Terebintskoj dolini: vojuju protiv Filistejaca.
1. Samuelova 17,20David ustade u rano jutro, ostavi stado jednom čuvaru, spremi se i ode kako mu bijaše zapovjedio Jišaj. U tabor je stigao kad je vojska izlazila u bojni red i dizala bojni poklik.
1. Samuelova 17,21Izraelci i Filistejci svrstaše se u bojni red jedni prema drugima.
1. Samuelova 17,22David ostavi svoje stvari čuvaru opreme pa otrča u bojni red. Došavši, zapita svoju braću za zdravlje.
1. Samuelova 17,23Dok je s njima govorio, gle, onaj izazivač (zvao se Golijat, Filistejac iz Gata) iziđe iz filistejskih bojnih redova i ponovi iste riječi kao prije. I David ih je čuo.
1. Samuelova 17,24A čim su Izraelci ugledali toga čovjeka, pobjegoše svi daleko od njega i strah ih uhvati.
1. Samuelova 17,25Neki Izraelac reče: "Jeste li vidjeli onoga čovjeka što je izišao? A izišao je da izaziva Izraela. Tko njega pogubi, kralj će mu dati silno blago i dat će mu svoju kćer i oslobodit će od poreza njegov očinski dom u Izraelu.
1. Samuelova 17,26Tada David zapita ljude koji stajahu oko njega: "Što će to dobiti čovjek koji ubije toga Filistejca i skine sramotu s Izraela? I tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva bojne redove živoga Boga?
1. Samuelova 17,27A narod mu odgovori istim riječima kao prije: "Eto to će dobiti čovjek koji ga pogubi.
1. Samuelova 17,28A kad je Eliab, njegov najstariji brat, čuo kako se razgovara s ljudima, usplamtje gnjevom na Davida pa mu reče: "A što si ti došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja tvoju drskost i zlobu tvoga srca: došao si da vidiš bitku!
1. Samuelova 17,29A David odgovori: "A što sam učinio? Zar se ne smije ni riječ reći?
1. Samuelova 17,30Tada se okrene od njega k drugome i zapita istim riječima kao prije. Narod mu odgovori isto kao prvi put.
1. Samuelova 17,31Kad su ljudi čuli što je govorio David, jave to Šaulu, a on ga pozva preda se.
1. Samuelova 17,32David reče Šaulu: "Neka nikome ne klone srce zbog onoga čovjeka! Tvoj će sluga izaći i borit će se s tim Filistejcem.
1. Samuelova 17,33Ali Šaul odvrati Davidu: "Ne možeš ti izaći na toga Filistejca da se boriš s njim jer si ti još dijete, a on ratnik od svoje mladosti.
1. Samuelova 17,34Ali David odgovori Šaulu: "Tvoj je sluga čuvao ovce svome ocu, pa kad bi došao lav ili medvjed te uhvatio ovcu iz stada,
1. Samuelova 17,35ja bih potrčao za njim, udario ga i istrgao mu ovcu iz ralja. A ako bi se on digao na me, uhvatio bih ga za grivu i udarao ga dok ga ne bih ubio.
1. Samuelova 17,36I lava je i medvjeda tvoj sluga ubio, pa će i taj neobrezani Filistejac proći kao jedan od njih jer je izazvao bojne čete Boga živoga.
1. Samuelova 17,37David još dometne: "Jahve koji me izbavio iz lavlje pandže i medvjeđe šape izbavit će me i iz ruku toga Filistejca." Tada Šaul reče Davidu: "Idi i Jahve neka bude s tobom!
1. Samuelova 17,38Šaul obuče Davida u svoju ratnu odoru, na glavu mu ustače mjedenu kacigu i stavi mu oklop.
1. Samuelova 17,39Pripasa Davidu svoj mač preko odore, ali David uzalud pokuša hodati, jer ne bijaše navikao, pa reče Šaulu: "Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao." Zato sve skinu sa sebe.
1. Samuelova 17,40David uze svoj štap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za praćku, te s praćkom u ruci pođe prema Filistejcu.
1. Samuelova 17,41A Filistejac se sve bliže primicao Davidu, dok je njegov štitonoša stupao pred njim.
1. Samuelova 17,42A kad Filistejac pogleda i vidje Davida, prezre ga s njegove mladosti - bijaše David mladić, rumen, lijepa lica.
1. Samuelova 17,43Zato Filistejac reče Davidu: "Zar sam ja pseto te ideš na me sa štapovima?" I uze proklinjati Davida svojim bogovima.
1. Samuelova 17,44Zatim Filistejac reče Davidu: "Dođi k meni da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim!
1. Samuelova 17,45A David odgovori Filistejcu: "Ti ideš na me mačem, kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime Jahve Sebaota, Boga Izraelovih četa koje si ti izazvao.
1. Samuelova 17,46Danas će te Jahve predati u moju ruku, ja ću te ubiti, skinut ću tvoju glavu i još ću danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Sva će zemlja znati da ima Bog u Izraelu.
1. Samuelova 17,47I sav će ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu mačem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke.
1. Samuelova 17,48Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izađe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca.
1. Samuelova 17,49David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praćke. I pogodi Filistejca u čelo; kamen mu se zabi u čelo i on pade ničice na zemlju.
1. Samuelova 17,50Tako je David praćkom i kamenom nadjačao Filistejca: udario je Filistejca i ubio ga, a nije imao mača u ruci.
1. Samuelova 17,51Zato David potrča i stade na Filistejca, zgrabi njegov mač, izvuče ga iz korica i pogubi Filistejca odsjekavši mu glavu. Kad Filistejci vidješe kako pogibe njihov junak, nagnuše u bijeg.
1. Samuelova 17,52Tada ustadoše Izraelci i Judejci, digoše bojnu viku i potjeraše Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona; filistejski mrtvaci pokriše put od Šaarajima sve do Gata i do Ekrona.
1. Samuelova 17,53Nato se Izraelci vratiše iz te žestoke potjere za Filistejcima i opljačkaše njihov tabor.
1. Samuelova 17,54A David uze Filistejčevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oružje njegovo položi u svoj šator.
1. Samuelova 17,55Kad je Šaul vidio Davida gdje izlazi pred Filistejca, upitao je svoga vojvodu Abnera: "Čiji je sin taj mladić, Abnere?" A Abner je odgovorio: "Tako mi tvoga života, kralju, ne znam!
1. Samuelova 17,56A kralj mu reče: "Raspitaj se čiji je sin taj mladić!
1. Samuelova 17,57A kad se David vratio pošto je pogubio Filistejca, uze ga Abner i dovede ga pred Šaula, a u ruci David još držaše Filistejčevu glavu.
1. Samuelova 17,58Šaul ga upita: "Čiji si ti sin, momče?" A David odgovori: "Sin sam tvoga sluge Betlehemca Jišaja.
1. Samuelova 17,1Filistinci prikupiše vojske svoje za rat. Oni se okupiše u Sokou Judinom i Azekau, u Efez-Damimu.
1. Samuelova 17,2Saul i ljudi Izraelovi se okupiše i utaboriše u dolini Smrdljike, i postrojiše se u bojni poredak nasuprot Filistincima;
1. Samuelova 17,3Filistinci se držaše na brdu s jedne strane; Izraeliti se držaše na brdu s druge stran; dolina bijaše između njih.
1. Samuelova 17,4Jedan prvak iziđe iz filistinskog tabora. On se zvaše Golijat a bijaše iz Gata. Njegov je rast bio šest lakata i jedan empan
1. Samuelova 17,5Bila mu je glava pokrivena jednom brončanom kacigom i u oklopu od ljusaka. Težina oklopa bijaše 5.000 sikala bronce
1. Samuelova 17,6Na nogama imaše dokoljenice od bronce, i jednu sulicu od bronce preko pleća.
1. Samuelova 17,7Drvo njegovog koplja bijaše kao vratilo na tkalačkom stanu, a šiljak njegovog koplja težiše 600 sikala željeza. Nosač štita hodaše ispred njega.
1. Samuelova 17,8On se postavi, i pozva redove Izraelove. On im reče: ” Čemu ste se vi postavili u bojne redove? Nisam li ja Filistinac, a vi roblje Saulovo? Izaberite jednog čovjeka i nek siđe prema meni!
1. Samuelova 17,9Ako je dovoljno jak za boriti se sa mnom i ako me nadjača, mi ćemo biti vaši robovi. Ako li sam ja jači od njega i nadjačam li ga, vi će te biti naši robovi i vi će te služiti nama. “
1. Samuelova 17,10 Filistinac reče: ” Ja, danas izazivam redove Izraelove: dajte mi jednog čovjeka, da se potučemo! “
1. Samuelova 17,11Saul i sav Izrael čuše te riječi Filistinčeve i biše poraženi strahom.
1. Samuelova 17,12 David bijaše sin tog Efrateina iz Betlehema Judinog, koji se zvao Jese i imaše osam sinova. Taj čovjek bijaše vremešan u Saulovo vrijeme i imaše dosta ljudi.
1. Samuelova 17,13Tri prva sina Jeseova bijahu dakle otišla. Oni bijahu slijedili Saula u rat. Tri Jeseova sina koja bijahu otišla u rat zvaše se, prvi Eliav, drugi Abinadab, i treći Šama.
1. Samuelova 17,14 David bijaše najmlađi; trojica starijih bijahu slijedili Saula,
1. Samuelova 17,15 ali David iđaše kod Saula i vraćaše se za napasati stado svojeg oca u Betlehemu.
1. Samuelova 17,16 Filistinac istupaše s jutra i s večeri i nuđaše se tako tijekom 40 dana.
1. Samuelova 17,17 Jese reče svom sinu Davidu: ” Uzmi dakle za svoju braću ovu mjeru prženog kruha i ovih deset kruhova i otrči u tabor odnijeti ih svojoj braći.
1. Samuelova 17,18 A ovih deset sireva, njih ćeš odnijeti zapovjedniku tisuće Ti ćeš doznati novosti o zdravlju svoje braće i dobit ćeš i od njih jedan zalog.
1. Samuelova 17,19Saul je s njima i sa svim ljudima Izraelovim u Dolini Smrdljike, bojujući protiv Filistinaca.
1. Samuelova 17,20David se diže u rano jutro, ostavi stado jednom čuvaru, uze svoj tovar, ode slijedeći zapovijed Jeseovu, i stiže u taborište. Vojska, koja je išla na bojišnicu, izvikivala je ratne poklike.
1. Samuelova 17,21Izraeliti i Filistinci zauzeše položaj, čelom u čelo.
1. Samuelova 17,22David ostavi prtljagu kojom se bio natovario, u ruke čuvaru svoje prtljage, potom otrča na bojišnicu i dođe pozdraviti braću svoju.
1. Samuelova 17,23Kako porazgovara s njima, kad evo uspinjaše se, redovi filistinski, prvak zvan Golijat, Filistinac iz Gata. On održa istu besjedu , i David ju ču.
1. Samuelova 17,24Videći te ljude, svi ljudi Izraelovi se prestrašiše i pobjegoše.
1. Samuelova 17,25Ljudi Izraelovi govoriše: ” Jeste li vidjeli ovog čovjeka koji se uspinje? On se uspinje da izaziva Izrael. Da ga jedan čovjek potuče i kralj će ga načiniti vrlo bogatim. Dat će mu svoju kćer i, njegovoj obitelji, povlastice u Izraelu. David se nudi za svladati Golijata
1. Samuelova 17,26David reče ljudima koji stajahu pokraj njega: ” Što će se učiniti za čovjeka koji će pobijediti Filistinca i koji će odstraniti sram od Izraela? Tko je on, u stvari, taj Filistinac *neobrezanik da bi izazivao bojne redove Boga živog? “
1. Samuelova 17,27Ljudi mu odgovoriše na isti način: ” Evo što će se učiniti za čovjeka koji će ga pobijediti. “
1. Samuelova 17,28 Eliav, njegov prvorođeni brat, začu Davida govoriti s ljudima. On se naljuti na njega i reče mu: ” Zašto si ti dakle sišao? Kome si ostavio svoje malo stado u pustinji? Ja poznajem tvoje nemire i tvoje zle naume: došao si vidjeti bitku, zato si sišao. “
1. Samuelova 17,29 David reče: ” Ali što sam ja učinio? Ja nisam učinio ništa osim što sam govorio. “
1. Samuelova 17,30 On ga napusti i, obraćajući se drugom, on mu ponovi svoje pitanje. Ljudi mu dadoše isti odgovor kao i prethodni.
1. Samuelova 17,31 Međutim, riječi izgovorene od Davida bijahu saslušane, i prenesoše ih Saulu. Ovaj ga dade privesti.
1. Samuelova 17,32David reče Saulu: ” Nek se nitko ne obeshrabruje zbog tog Filistinca, tvoj će ga sluga otići svladati. “
1. Samuelova 17,33 Saul reče Davidu: ” Ti si nesposoban ići svladati tog Filistinca, ti si samo jedan dječak, a on je od svoje mladosti jedan bojovnik.“
1. Samuelova 17,34 David reče Saulu: ” Tvoj sluga bijaše pastir kod svog oca. Ako bi došao jedan lav, i isto jedan medvjed, za odnijeti ovčicu iz stada,
1. Samuelova 17,35ja sam išao progoniti ga, ja bih ga udario i oteo ju iz njegovih ralja. Kad me od napadaše, ja bih ga zgrabio za grivu i smrtno udario.
1. Samuelova 17,36Tvoj je sluga ubio i lava i medvjeda. Ovaj će neobrezani Filistinac biti kao jedan od njih, jer je izazivao bojne redove Boga živoga. “
1. Samuelova 17,37David reče: ” GOSPOD, koji me istrgao iz pandži lava i medvjed, taj je koji će me istrgnuti iz ruke ovog Filistinca. “ Saul reče Davidu: ” Idi, i nek GOSPOD bude s tobom. “
1. Samuelova 17,38Saul odjenu Davida svojom vlastitom odjećom, stavi mu na glavu jednu brončanu kacigu i obuče mu jedan oklop.
1. Samuelova 17,39 David pripasa također mač Saulov i uzalud pokušavaše hodati, jer ne bijaše tome naučen. David reče Saulu: ” Ja neću moći hodati sa svim tim, jer ja nisam naučem tome. “ I David ga se oslobodi.
1. Samuelova 17,40On uze u ruku svoj štap, izabra si u potoku pet dobro uglačanih kamenica, stavi ih u svoju pastirsku torbu, u bisage, i, praćekom u ruci istupi protiv Filistinca.
1. Samuelova 17,41Filistinac prethođen od svojeg štitonoše, stavi se u pokret, približavajući se sve više i više Davidu.
1. Samuelova 17,42Filistinac pogleda i, kad opazi Davida, on ga prezrije: bijaše to jedan dječak, svijetle puti i lijepog lica.
1. Samuelova 17,43Filistinac reče Davidu: ” Jesam li ja jedan pas da ti dolaziš oboružan jednim štapom? “ I Filistinac prokle Davida svojim bogovima.
1. Samuelova 17,44Filistinac reče Davidu: ” Dođi ovamo, da ja dam tvoje tijelo pticama nebeskim i zvijerima poljskim. “
1. Samuelova 17,45David reče Filistincu: ” Ti, dođi ti k meni naoružan jednim mačem, kopljem i sulicom; ja, ja dolazim k tebi naoružan *imenom GOSPODA, svemogućeg, Boga bojnih redova Izraelovih, koje si ti izazvao. “
1. Samuelova 17,46Danas baš, GOSPOD će te predati meni u ruke, ja ću te ubiti i odrubiti glavu. Danas baš, ja ću dati lješeve vojske filistinske pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. I sva zemlja znat će da ima jedan Bog za Izrael.
1. Samuelova 17,47I sav ovaj sabor znat će: nije to ni mačem, ni kopljem, da GOSPOD daje pobjedu, veće je GOSPOD gospodar rata i on će vas izručiti u naše ruke. “
1. Samuelova 17,48Dok se Filistinac kretaše za sučeliti Davida i približavaše se sve više i više, David potrča svom brzinom za postaviti se i suprotstaviti Filistincu.
1. Samuelova 17,49David hitro stavi ruku u svoju torbu, otud uze jedan kamen, izbaci ga praće kom i udari Filistinca u čelo i on pade licem prema zemlji.
1. Samuelova 17,50Tako David nadvlada Filistinca praćekom i kamenom. On udari Filistinca i ubi ga. Ne bijaše mača u ruci Davidovoj.
1. Samuelova 17,51David potrča, zaustavi se pred Filistincem, uze njegov mač izvlačeći ga iz korica i njime dovrši Filistinca i odsječe mu glavu. Videći da njihov junak bijaše mrtav, Filistinci pobjegoše.
1. Samuelova 17,52Ljudi Izraelovi i Judini se pokrenuše kličuči ratne pokliče i progoneći Filistince sve, do ulaza u dolinu i sve do vrata Ekrona. Lješevi Filistinaca ležaše na cesti Šaraimskoj, i sve do u Gat i u Ekron
1. Samuelova 17,53Nakon jedne žestoke potjere, sinovi Izraelovi vratiše se opljačkati tabor Filistincima.
1. Samuelova 17,54David uze glavu Filistinčevu i odnese ju u Jeruzalem i stavi njegovo oružje u svoj vlastiti šator.
1. Samuelova 17,55Gledajući Davida odlaziti za sučeliti Filistinca, Saul bijaše rekao Abneru, zapovjedniku vojske: ” Čiji je sin ovaj momak, Abneru? “ A Abner bijaše rekao: ” Tvojeg mi života, o kralju, ja ne znam. “
1. Samuelova 17,56Kralj bijaše rekao: ” Raspitaj se osobno čiji sin taj mladiće. “
1. Samuelova 17,57Kad se David vrati, nakon što je ubio Filistinca, Abner ga uze i odvedepred Saula. On imaše u ruci glavu Filistinčevu.
1. Samuelova 17,58Saul mu reče: ”Čiji si ti sin, moj momče?“ David reče:” Ja sam sin tvojeg sluge, Jesea iz Betlehema.“
1. Samuilova 17,1Tada Filisteji skupiše vojsku svoju da vojuju, i skupiše se u Sokotu Judinu, i stadoše u oko između Sokota i Azike na međi Damimskoj.
1. Samuilova 17,2A Saul i Izrailjci skupiše se i stadoše u oko u dolini Ili, i uvrstaše se prema Filistejima.
1. Samuilova 17,3I Filisteji stajahu na brdu odonuda a Izrailjci stajahu na brdu odovuda, a među njima bješe dolina.
1. Samuilova 17,4I izide iz okola Filistejskoga jedan zatočnik po imenu Golijat iz Gata, visok šest lakata i ped.
1. Samuilova 17,5I na glavi mu bješe kapa od mjedi, i oklop pločast na njemu od mjedi; i bijaše oklop težak pet tisuća sikala.
1. Samuilova 17,6I nogavice od mjedi bjehu mu na nogu, i štit od mjedi na ramenima.
1. Samuilova 17,7A kopljača od koplja mu bješe kao vratilo, a gvožđa u koplju mu bješe šest stotina sikala; i koji mu oružje nošaše iđaše pred njim.
1. Samuilova 17,8On stavši vikaše vojsku Izrailjsku, i govoraše im: što ste izašli uvrstavši se? nijesam li ja Filistejin a vi sluge Saulove? izberite jednoga između sebe, pa neka izađe k meni.
1. Samuilova 17,9Ako me nadjača i pogubi me, mi ćemo vam biti sluge; ako li ja njega nadjačam i pogubim ga, onda ćete vi biti nama sluge, i služićete nam.
1. Samuilova 17,10Još govoraše Filistejin: ja osramotih danas vojsku Izrailjsku: dajte mi čovjeka da se bijemo.
1. Samuilova 17,11A kad Saul i sav Izrailj ču šta reče Filistejin, prepadoše se i uplašiše se vrlo.
1. Samuilova 17,12A bijaše David sin jednoga Efraćanina, iz Vitlejema Judina, kojemu ime bješe Jesej, koji imaše osam sinova i bijaše u vrijeme Saulovo star i vremenit među ljudima.
1. Samuilova 17,13I tri najstarija sina Jesejeva otidoše za Saulom na vojsku; a imena trojici sinova njegovijeh koji otidoše na vojsku bijahu prvencu Elijav a drugome Avinadav a trećemu Sama.
1. Samuilova 17,14A David bijaše najmlađi. I ona tri najstarija otidoše za Saulom.
1. Samuilova 17,15A David otide od Saula i vrati se u Vitlejem da pase ovce oca svojega.
1. Samuilova 17,16A Filistejin izlažaše jutrom i večerom, i staja četrdeset dana.
1. Samuilova 17,17A Jesej reče Davidu sinu svojemu: uzmi sada za braću svoju efu ovoga prženoga žita i ovijeh deset hljebova, i odnesi brže u oko braći svojoj.
1. Samuilova 17,18A ovijeh deset mladijeh siraca odnesi tisućniku, i vidi braću svoju kako su, i donesi od njih znak.
1. Samuilova 17,19A Saul i oni i sav Izrailj bijahu u dolini Ili ratujući s Filistejima.
1. Samuilova 17,20I tako David usta rano i ostavi ovce na čuvaru; pa uze i otide kako mu zapovjedi Jesej; i dođe na mjesto gdje bješe oko, i vojska izlažaše da se vrsta za boj, i podizaše ubojnu viku.
1. Samuilova 17,21I stajaše vojska Izrailjska i Filistejska jedna prema drugoj.
1. Samuilova 17,22Tada ostavi David svoj prtljag kod čuvara, koji čuvaše prtljag, i otrča u vojsku, i dođe i zapita braću svoju za zdravlje.
1. Samuilova 17,23I dokle govoraše s njima, gle, onaj zatočenik po imenu Golijat Filistejin iz Gata, izide iz vojske Filistejske i govoraše kao prije, i David ču.
1. Samuilova 17,24A svi Izrailjci kad vidješe toga čovjeka, uzbjegoše od njega, i bješe ih strah veoma.
1. Samuilova 17,25I govorahu Izrailjci: vidjeste li toga čovjeka što izide? Jer izide da sramoti Izrailja. A ko bi ga pogubio, car bi mu dao silno blago, i kćer svoju dao bi mu; i oslobodio bi dom oca njegova u Izrailju.
1. Samuilova 17,26Tada reče David ljudima koji stajahu oko njega govoreći: šta će se učiniti čovjeku koji pogubi toga Filistejina i skine sramotu s Izrailja? Jer ko je taj Filistejin neobrezani da sramoti vojsku Boga živoga?
1. Samuilova 17,27A narod mu odgovori iste riječi govoreći: to će se učiniti onome ko ga pogubi.
1. Samuilova 17,28A kad ču Elijav brat njegov najstariji kako se razgovara s tijem ljudima, razljuti se Elijav na Davida, i reče mu: što si došao? i na kom si ostavio ono malo ovaca u pustinji? znam ja obijest tvoju i zloću srca tvojega; došao si da vidiš boj.
1. Samuilova 17,29A David reče: šta sam sad učinio? zapovjeđeno mi je.
1. Samuilova 17,30Potom okrenu se od njega k drugome i zapita kao prije; i narod mu odgovori kao prije.
1. Samuilova 17,31I kad čuše riječi koje govoraše David, javiše ih Saulu, a on ga dozva k sebi.
1. Samuilova 17,32I David reče Saulu: neka se niko ne plaši od onoga; sluga će tvoj izaći i biće se s Filistejinom.
1. Samuilova 17,33A Saul reče Davidu: ne možeš ti ići na Filistejina da se biješ s njim, jer si ti dijete a on je vojnik od mladosti svoje.
1. Samuilova 17,34A David reče Saulu: sluga je tvoj pasao ovce oca svojega; pa kad dođe lav ili medvjed i odnese ovcu iz stada,
1. Samuilova 17,35Ja potrčah za njim, i udarih ga i oteh mu iz čeljusti; i kad bi skočio na me; uhvatih ga za grlo, te ga bih i ubih.
1. Samuilova 17,36I lava i medvjeda ubijao je tvoj sluga, pa će i taj Filistejin neobrezani proći kao oni; jer osramoti vojsku Boga živoga.
1. Samuilova 17,37Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medvjeda, on će me sačuvati i od ovoga Filistejina. Tada reče Saul Davidu: idi, i Gospod neka bude s tobom.
1. Samuilova 17,38I Saul dade Davidu svoje oružje, i metnu mu na glavu kapu svoju od mjedi i metnu oklop na nj.
1. Samuilova 17,39I pripasa David mač njegov preko svojega odijela i pođe, ali ne bješe navikao, pa reče David Saulu: ne mogu ići s tijem, jer nijesam navikao. Pa skide David sa sebe.
1. Samuilova 17,40I uze štap svoj u ruku, i izabra na potoku pet glatkih kamena i metnu ih u torbu pastirsku, koju imaše, i uze praću svoju u ruku, i tako pođe ka Filistejinu.
1. Samuilova 17,41A i Filistejin iđaše sve bliže k Davidu, a čovjek koji mu nošaše oružje, iđaše pred njim.
1. Samuilova 17,42A kad Filistejin pogleda i vidje Davida, potsmjehnu mu se, što bješe mlad i smeđ i lijepa lica.
1. Samuilova 17,43I reče Filistejin Davidu: eda li sam pseto, te ideš na me sa štapom? I proklinjaše Filistejin Davida bogovima svojim.
1. Samuilova 17,44I reče Filistejin Davidu: hodi k meni da dam tijelo tvoje pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
1. Samuilova 17,45A David reče Filistejinu: ti ideš na me s mačem i s kopljem i sa štitom; a ja idem na te u ime Gospoda nad vojskama, Boga vojske Izrailjeve, kojega si ružio.
1. Samuilova 17,46Danas će te Gospod dati meni u ruke, i ubiću te, i skinuću glavu s tebe, i daću danas tjelesa vojske Filistejske pticama nebeskim i zvjerima zemaljskim, i poznaće sva zemlja da je Bog u Izrailju.
1. Samuilova 17,47I znaće sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem ni kopljem, jer je rat Gospodnji, zato će vas dati nama u ruke.
1. Samuilova 17,48A kad se Filistejin podiže i dođe bliže k Davidu, David brže istrča na bojište pred Filistejina.
1. Samuilova 17,49I David turi ruku svoju u torbu svoju, i izvadi iz nje kamen, i baci ga iz praće, i pogodi Filistejina u čelo i uđe mu kamen u čelo, te pade ničice na zemlju.
1. Samuilova 17,50Tako David praćom i kamenom nadjača Filistejina, i udari Filistejina i ubi ga; a nemaše David mača u ruci.
1. Samuilova 17,51I pritrčav David stade na Filistejina, i zgrabi mač njegov i izvuče ga iz korica i pogubi ga i otsiječe mu glavu. A Filisteji kad vidješe gdje pogibe junak njihov pobjegoše.
1. Samuilova 17,52A Izrailjci i Judejci ustaše i povikaše i potjeraše Filisteje do doline i do vrata Akaronskih; i padaše pobijeni Filisteji po putu Sarajimskom do Gata i do Akarona.
1. Samuilova 17,53Potom se vratiše sinovi Izrailjevi tjeravši Filisteje, i oplijeniše oko njihov.
1. Samuilova 17,54A David uze glavu Filistejinovu, i odnese je u Jerusalim, a oružje njegovo ostavi u svojoj kolibi.
1. Samuilova 17,55A kad Saul vidje Davida gdje ide pred Filistejina, reče Aveniru vojvodi: čiji je sin taj mladić, Avenire? A Avenir reče: kako je živa duša tvoja, care, ne znam.
1. Samuilova 17,56A car reče: pitaj čiji je sin taj mladić.
1. Samuilova 17,57A kad se vrati David pogubivši Filistejina, uze ga Avenir i izvede ga pred Saula, a u ruci mu bješe glava Filistejinova.
1. Samuilova 17,58I Saul reče mu: čiji si sin, dijete? A David reče: ja sam sin sluge tvojega Jeseja Vitlejemca.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje