Tražilica


1. Samuelova 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 18,1Kad je bio svršio svoj razgovor sa Saulom, uključi Jonatan Davida duboko u srce, i Jonatan ga milova kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,2Saul ga uze taj dan k sebi i ne dade mu više da se vrati u svoju očinsku kuću.
1. Samuelova 18,3Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga je ljubio kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,4Jonatan skide sa sebe plašt, što ga je nosio, i dade ga Davidu, uz to opravu svoju s mačem svojim, lukom svojim i pojasom svojim.
1. Samuelova 18,5I David je išao, kamogod bi ga slao Saul, i imao je uspjeh. Zato ga postavi Saul nad vojnicima. Bio je obljubljen kod svega naroda, pa i kod dvorana Saulovih.
1. Samuelova 18,6Kad se je David ubivši Filistejina vraćao, izađoše kod ulaska žene iz svih gradova Izraelovih pjevajući i igrajući u susret kralju Saulu s bubnjima, s klicanjem i cimbalima.
1. Samuelova 18,7Pritom su žene igrajući pjevale: "Saul pobi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća."
1. Samuelova 18,8Saul se stoga razgnjevi vrlo; jer mu ta pjesma nije bila po volji nikako. On reče: "Davidu daju će, set tisuća, a meni samo tisuću. Još mu samo treba dostojanstvo kraljevsko."
1. Samuelova 18,9Od onoga dana i dalje gledao je Saul Davida poprijeko.
1. Samuelova 18,10Idućega dana napade Saula zao duh od Boga, tako da je mahnitao u palači. David je svirao na harfu kao svaki dan. A Saul je imao u ruci sulicu.
1. Samuelova 18,11Tada Saul baci sulicu, a mislio je: "Pribit ću Davida uza zid." Ali joj se David izmače dvaput.
1. Samuelova 18,12Saul se je bojao Davida, jer je Gospod bio s njim, a od Saula je bio odstupio.
1. Samuelova 18,13Zato ga udalji Saul iz svoje blizine i učini ga tisućnikom. Tako je on izlazio na čelu svojih ljudi.
1. Samuelova 18,14Kod svih svojih pothvata imao je David uspjeh, jer je Gospod bio s njim.
1. Samuelova 18,15Kad Saul vidje, da on ima mnogo uspjeha, poveća se još više njegov strah od njega.
1. Samuelova 18,16Ali sav Izrael i Juda ljubio je Davida, jer je on pred njima odlazio i dolazio.
1. Samuelova 18,17Saul reže Davidu: "Evo, svoju najstariju kćer Merabu dat ću ti za ženu. Ali se ti moraš iskazati kao junak i voditi ratove Gospodnje." Saul je naime mislio: "Ja sam neću da stavim ruku na njega, nego Filisteji neka stave ruku na njega!"
1. Samuelova 18,18David reče Saulu: "Tko sam ja i što je moj rod, porodica mojega oca u Izraelu, da budem zet kraljev?"
1. Samuelova 18,19A kad dođe vrijeme, kad bi se imala Saulova kći Meraba dati Davidu, dadoše je Adrielu iz Mehole za ženu.
1. Samuelova 18,20Saulova kći Mikala ljubila je Davida. Kad to javiše Saulu, bilo mu je pravo.
1. Samuelova 18,21Saul je naime mislio: "Dat ću mu je. Ali će mu ona biti propast, i ruka Filisteja doći će na njega! Saul reče Davidu: "S drugom možeš mi sada biti zet."
1. Samuelova 18,22I Saul naloži dvoranima svojim: "Govorite Davidu povjerljivo i recite mu: "Eto, omilio si kralju, i svi, dvorani njegovi vole te. Sad mažeš biti zet kraljev."
1. Samuelova 18,23Kad su dvorani Saulovi Davidu tako govorili, odgovori David: "Mislite li vi, da je tako lako biti zet kraljev? Ta ja sam siromah i mali čovjek"
1. Samuelova 18,24Kad Saulovi dvorani dojaviše njemu: "Tako i tako rekao je David,"
1. Samuelova 18,25Odgovori Saul: "Priopćite Davidu: "Kralj ne želi nikakva drugoga ženidbenog dara nego samo što prednjih kožica filistejskih, da se tako osveti neprijateljima kraljevim." Tako je mislio Saul, da rukom Filisteja ukloni s puta Davida.
1. Samuelova 18,26Kad dvorani njegovi priopćiše Davidu te riječi, David je bio s time sporazuman, da tako postane zet kraljev. Još prije nego je isteklo vrijeme.
1. Samuelova 18,27Ustade David, otide sa svojim ljudima i pobi dvjesta Filisteja. David donese njihove prednje kožice i prebroji ih pred kraljem, da postane zet kraljev. Tada mu dade Saul svoju kćer Mikalu za ženu.
1. Samuelova 18,28Saul sad jasno vidje, da je Gospod bio s Davidom. I Saulova kći Mikala ljubila ga je.
1. Samuelova 18,29A Saul se je bojao Davida sve više. Tada postade Saul neprijatelj Davidov zauvijek.
1. Samuelova 18,30Kad bi knezovi filistejski izašli u boj, imao je David, kadgod bi izašao, više uspjeha negoli sve druge vojskovođe Saulove, tako da je ime njegovo postalo slavno.
1. Samuelova 18,1 Kad je David završio razgovor sa Šaulom, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,2Šaul zadrža Davida onoga istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kući svoga oca.
1. Samuelova 18,3I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe.
1. Samuelova 18,4I skide Jonatan plašt koji je imao na sebi i dade ga Davidu; tako i svoju odoru, čak i svoj mač, svoj luk i svoj pojas.
1. Samuelova 18,5Na svim svojim pohodima, kamo ga je god slao Šaul, David bijaše sretne ruke i Šaul ga postavi na čelo svojim ratnicima; omilje on svemu narodu, pa i Šaulovim dvoranima.
1. Samuelova 18,6Za njihova povratka, kad se David vraćao ubivši Filistejca, izađoše žene iz svih gradova Izraelovih u susret kralju Šaulu veselo kličući, pjevajući i plešući uza zvuke bubnjeva i cimbala.
1. Samuelova 18,7Žene su plešući pjevale: "Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća.
1. Samuelova 18,8Šaul se vrlo ražestio, nije mu bila draga ta pjesma. Zato reče: "Davidu su dale desetke tisuća, a meni samo tisuće! Još mu samo treba kraljevstvo!
1. Samuelova 18,9I od toga dana Šaul poprijeko gledaše Davida.
1. Samuelova 18,10Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje.
1. Samuelova 18,11I Šaul baci koplje govoreći u sebi: "Sad ću pribiti Davida uza zid!" Ali mu se David izmače dva puta.
1. Samuelova 18,12Šaul se poče bojati Davida, jer je Jahve bio s njim a od Šaula je odstupio.
1. Samuelova 18,13Zato ga Šaul ukloni iz svoje blizine i postavi ga za tisućnika: on je izlazio i vraćao se na čelu naroda.
1. Samuelova 18,14David je imao uspjeha na svim svojim putovima jer Jahve bijaše s njim.
1. Samuelova 18,15Kad je Šaul vidio da David ima mnogo uspjeha, obuze ga strah od njega.
1. Samuelova 18,16Ali svemu Izraelu i Judi omilje David jer ih je on vodio na svim njihovim putovima.
1. Samuelova 18,17Šaul reče Davidu: "Evo svoju najstariju kćer Merabu dat ću ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!" Mišljaše Šaul: "Neću da padne od moje ruke, nego filistejska ruka neka se digne na njega!
1. Samuelova 18,18A David odgovori: "Tko sam ja i što znači moj život, što li kuća oca mojega u Izraelu da budem kraljev zet?
1. Samuelova 18,19I kad dođe vrijeme da Šaulova kći Meraba pođe za Davida, dadoše je za ženu Adrielu iz Mehole.
1. Samuelova 18,20Ali je Davida ljubila Šaulova kći Mikala; kad su to javili Šaulu, bilo mu je pravo.
1. Samuelova 18,21Reče on u sebi: "Dat ću mu je, ali će mu ona biti zamka i ruka filistejska dići će se na njega." (Šaul je po drugi put rekao Davidu: "Danas ćeš mi biti zet.")
1. Samuelova 18,22Tada Šaul zapovjedi svojim slugama ovako: "Razgovarajte se s Davidom tajno i recite mu: `Gle, omilio si kralju i svi te njegovi dvorani vole; zato budi kraljev zet.`
1. Samuelova 18,23I Šaulove sluge ponoviše te riječi Davidu, ali im David odgovori: "Zar je u vašim očima malenkost postati kraljev zet? Ja sam samo siromah i mali čovjek!
1. Samuelova 18,24Šaulove sluge dojaviše to Šaulu govoreći: "Evo riječi što ih je rekao David.
1. Samuelova 18,25A Šaul odgovori: "Ovako recite Davidu: `Kralj ne traži nikakva ženidbenog dara nego samo sto filistejskih obrezaka da se osveti kraljevim neprijateljima.`" Šaul mišljaše da će tako Davida gurnuti u ruke Filistejcima.
1. Samuelova 18,26Šaulove sluge dojaviše te riječi Davidu, a njemu bijaše po volji da postane kraljev zet. Još prije nego što je isteklo vrijeme,
1. Samuelova 18,27spremi se David i krenu sa svojim ljudima te ubi Filistejcima dvije stotine ljudi; i donese njihove obreske i predade ih kralju na broj da bi postao njegov zet. Tada mu Šaul dade svoju kćer Mikalu za ženu.
1. Samuelova 18,28Šaul je jasno vidio da je Jahve s Davidom i da ga ljubi sav dom Izraelov.
1. Samuelova 18,29I Šaul se još većma poboja Davida i posta neprijatelj Davidu zauvijek.
1. Samuelova 18,30A filistejski su knezovi izlazili u boj, ali koliko su god puta izlazili, David je imao više uspjeha nego svi Šaulovi dvorani; i tako ime njegovo posta vrlo slavno.
1. Samuelova 18,1No, čim David bi završio govoriti sa Saulom, Jonatan se privrgnu Davidu i zavolje ga kao samog sebe.
1. Samuelova 18,2Onog dana, Saul zadrža Davida i ne pusti ga otići k ocu svojemu.
1. Samuelova 18,3Tada, Jonatan sklopi savez s Davidom, jer ga zavolje kao samog sebe.
1. Samuelova 18,4Jonatan svuče svoj ogrtač koji nosiše i dade ga Davidu, kao i svoju odjeću, i sve do mača svoga, svoj luk i svoj potpasnik.
1. Samuelova 18,5U svojim bojnim pohodima, svuda kamo ga slaše Saul, David uspijevaše. Saul ga stavi na čelo bojovnicima. On bijaše rado viđen u svem puku i u svih slugu Saulovih.
1. Samuelova 18,6Po njihovom dolasku, kad se David vrati nakon što je ubio Filistinca, žene iziđoše iz svih gradova Izraelovih, pjevajući i plešući, u susret kralju Saulu, u zvuku tamburina, usklika radosti i sistruma .
1. Samuelova 18,7A žene koje se radovaše, pjevaše u zboru: ” Saul ih je pobio tisuće a, David, mirijade. “
1. Samuelova 18,8Saul bi veoma razdražen. Riječ mu nije godila. on reče: ” Dodjeljuju se mirijade Davidu, a meni tisuće. Još mu samo kraljevstvo manjka! “
1. Samuelova 18,9I Saul gledaše poprijeko Davida od tog dana.
1. Samuelova 18,10 Sutradan, jedan zao duh, došao od Boga, pade na Saula, i on pade u zanos u domu svojemu. David sviraše na svom glazbalu kao drugih dana, a Saul imaše svoje koplje u ruci.
1. Samuelova 18,11Saul zavitla kopljem i reče: ” Ja ću prikovati Davida uza zid! “ Ali David, po drugi put, izbježe to. *12 Saul se uplaši Davida, Jer GOSPOD bijaše s njim, a bijaše se povukao od Saula.
1. Samuelova 18,13Saul ga odstrani od sebe imenujući ga tisućenikom David odlaziše i vraćaše se na čelu puka,
1. Samuelova 18,14 on uspijevaše u svim svojim bojnim pohodima, i GOSPOD bijaše s njim.
1. Samuelova 18,15 Gledajući njegove velike uspjehe, Saula dopade strah od njega.
1. Samuelova 18,16 Ali sav Izrael i Juda volješe Davida, jer on bijaše taj koji odlaziše i vraćaše se na njegovu čelu.
1. Samuelova 18,17 Saul reče Davidu: ” Evo moje prvorođene kćeri Merave. Nju ću dati tebi za ženu. Ali, budi valjan u mojoj službi i povedi ratove GOSPODOVE. “ Saul si bijaše rekao: ” Ne ponesimo ruku na njega, nek to Filistinci učine. “
1. Samuelova 18,18 David reče Saulu: ” Tko sam ja, što je podrijetlo moje, zadruga oca mojega, u Izraelu, da ja postanem zet kraljev? “
1. Samuelova 18,19I u času kad je Merav, kćer Saulova, trebala biti dana Davidu, ona bi dana za ženu Adrielu iz Mehola .
1. Samuelova 18,20Mikal, kćer Saulova, zaljubi se u Davida. Izvijestiše o tom Saula, i stvar mu se učini dobrom.
1. Samuelova 18,21Saul sam sebi govoraše: ” Ja ću mu ju dati, da bude ona jednom zamkom za njega i da Filistinci stave ruku na njega. “ Saul je dakle rekao Davidu dvjema zgodama: ” Ti ćeš danas biti mojim zetom. “
1. Samuelova 18,22Saul dade ovu zapovijed svojim slugama: ” Potajice recite Davidu. Recite mu: Kralj ti hoće dobro i sve te njegove sluge vole. Postani dakle zet kraljev! “
1. Samuelova 18,23Sluge Saulove ponoviše ove riječi na uši Davidove. David izjavi: ”Držite li vi zanemarivim biti kraljevim zetom? No, ja sam jedan čovjek siromah i neznatan.“
1. Samuelova 18,24Sluge Saulove ga izvijestiše o ovim riječima: ” Evo, rekoše one, kako je David govorio . “
1. Samuelova 18,25Saul reče: ” Vi će te ovako reći Davidu: Kralj hoće za svadbenu stotinu prepucija od Filistinaca, za osvetu neprijateljima kraljevim. Saul je računao da će tako učiniti da padne David u ruke Filistincima.
1. Samuelova 18,26Sluge Saulove izvijestiše Davida o ovim riječima. Prijedlog se Davidu učini dobrim za postati kraljevim zetom. Rok ne bijaše istekao
1. Samuelova 18,27kad se David krenu na put i pođe sa svojim ljudima. On obori, među Filistincima dvije stotine ljudi. David donese njihove prepucije, o kojima on priopći broj kralju, za postati zet kraljev. A Saul mu dade za ženu svoju kćer Mikalu.
1. Samuelova 18,28 Saul vidje i shvati da GOSPOD bijaše s Davidom i da Mikal, kćer Saulova, volješe ga.
1. Samuelova 18,29 Saul se još više uplaši Davida i Saul mu postade konačno neprijateljem.
1. Samuelova 18,30 Poglavari Filistinaca načiniše jedan ispad. Na svakom od njihovih istupa, David požnje više uspjeha nego sve sluge Saulove, tako da njegovo ime zablista.
1. Samuilova 18,1I kad svrši razgovor sa Saulom, duša Jonatanova prionu za dušu Davidovu, i Jonatan ga zapazi kao svoju dušu.
1. Samuilova 18,2I uze ga Saul taj dan, i ne dade mu da se vrati kući oca svojega.
1. Samuilova 18,3I Jonatan učini vjeru s Davidom, jer ga ljubljaše kao svoju dušu.
1. Samuilova 18,4I skide Jonatan sa sebe plašt, koji nošaše, i dade ga Davidu, i odijelo svoje i mač svoj i luk svoj i pojas svoj.
1. Samuilova 18,5I iđaše David na što ga god Saul pošiljaše, i bijaše srećan, i postavi ga Saul nad vojnicima, i omilje svemu narodu, pa i slugama Saulovijem.
1. Samuilova 18,6A kad se vraćahu, i kad se David vraćaše ubivši Filistejina, izlaziše žene iz svakoga grada Izrailjeva pjevajući i igrajući na susret caru Saulu, s bubnjima i s veseljem i guslama.
1. Samuilova 18,7I otpijevajući žene jedne drugima uza svirke govorahu: Saul zgubi svoju tisuću, ali David svojih deset tisuća.
1. Samuilova 18,8I razgnjevi se Saul vrlo, i ne biše mu po volji te riječi, i reče: Davidu dadoše deset tisuća, a meni dadoše tisuću; još mu samo carstvo treba.
1. Samuilova 18,9I od toga dana Saul gledaše poprijeko Davida.
1. Samuilova 18,10A sjutradan napade Saula zli duh Božji, te prorokovaše u kući, a David mu udaraše rukom svojom u gusle kao prije: a Saulu u ruci bješe koplje.
1. Samuilova 18,11I Saul baci koplje govoreći: da prikujem Davida za zid. Ali mu se David izmače dva puta.
1. Samuilova 18,12I Saula bješe strah od Davida, jer Gospod bješe s njim, a od Saula bješe otstupio.
1. Samuilova 18,13Zato ga ukloni Saul od sebe, i postavi ga tisućnikom; i on odlažaše i dolažaše pred narodom.
1. Samuilova 18,14I David bijaše srećan u svemu što činjaše, jer Gospod bijaše s njim.
1. Samuilova 18,15A Saul videći da je veoma srećan, bojaše ga se.
1. Samuilova 18,16A sav Izrailj i Juda ljubljaše Davida, jer on odlažaše i dolažaše pred njima.
1. Samuilova 18,17I reče Saul Davidu: evo, kćer svoju stariju Meravu daću ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi ratove Gospodnje. Jer Saul govoraše: neću da se digne moja ruka na nj, nego Filistejska ruka neka se digne na nj.
1. Samuilova 18,18A David reče Saulu: ko sam ja i kakav je život moj ili dom oca mojega u Izrailju, da budem zet carev?
1. Samuilova 18,19A kad dođe vrijeme da Meravu kćer Saulovu dadu Davidu, dadoše je Adrilu Meolaćaninu za ženu.
1. Samuilova 18,20Ali Davida ljubljaše Mihala kći Saulova; a kad to javiše Saulu, bi mu po volji.
1. Samuilova 18,21I reče Saul: daću mu je da mu bude zamka i da se diže na nj ruka Filistejska. A Davidu reče Saul: bićeš mi danas zet s drugom.
1. Samuilova 18,22I zapovjedi Saul slugama svojim: recite Davidu tajno i govorite: gle, omilio si caru, i sve sluge njegove ljube te; budi sada zet carev.
1. Samuilova 18,23I sluge Saulove rekoše te riječi Davidu, a David reče: mislite li da je lako biti zet carev? ta ja sam siromah i mali čovjek.
1. Samuilova 18,24I Saulu javiše ovo sluge njegove govoreći: ovako reče David.
1. Samuilova 18,25A Saul reče: ovako recite Davidu: ne traži car uzdarja, nego sto okrajaka Filistejskih, da se car osveti svojim neprijateljima. A Saul mišljaše kako bi David pao u ruke Filistejima.
1. Samuilova 18,26I sluge njegove kazaše Davidu te riječi, i Davidu bi po volji da postane carev zet. I vrijeme se još ne navrši.
1. Samuilova 18,27A David usta i otide sa svojim ljudima, i pobi dvjesta Filisteja. I donese David okrajke njihove, i dadoše ih na broj caru da bi postao carev zet. I Saul mu dade za ženu Mihalu kćer svoju.
1. Samuilova 18,28I Saul vidje i pozna da je Gospod sa Davidom; i Mihala kći Saulova ljubljaše ga.
1. Samuilova 18,29A Saul se još većma poboja Davida; i bijaše Saul jednako neprijatelj Davidu.
1. Samuilova 18,30A knezovi Filistejski udarahu; i kad god udarahu, David bijaše srećniji od svijeh sluga Saulovijeh, i ime se njegovo vrlo proslavi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje