Tražilica


1. Samuelova 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 2,1Ana izreče ovu molitvu: "Obraduj se srce moje u Gospodu, odveć je velika sreća moja u Gospodu. Sad mogu usta svoja otvoriti pred neprijateljima svojim; jer se smijem radovati radi pomoći tvoje.
1. Samuelova 2,2Nitko nije tako uzvišen kao Gospod; jer nema nijednoga osim tebe. Kao naš Bog nije nitko drugi bog!
1. Samuelova 2,3Ne govorite toliko riječi oholih! U vašim ustima neka zamre svaka riječ drzovita, jer Gospod je Bog sveznajući, i on mjeri sva djela ljudska.
1. Samuelova 2,4Slomit će se luk jakih, a slabi će se ogrnuti snagom.
1. Samuelova 2,5Moraju siti u najam ići za kruh, a tko je gladovao, ima sad previše. Sedmero djece imat će, koja je bila neplodna, a koja je imala djece, izdisat će od bola.
1. Samuelova 2,6Gospod je, koji ubija i opet oživljava, koji vodi u carstvo mrtvih i opet izvodi.
1. Samuelova 2,7Gospod osiromaši i obogati, ponizi i uzvisi.
1. Samuelova 2,8Iz praha podiže slaboga i iz buništa izvlači ubogoga, posadi ih uz knezove, određuje im časna mjesta, jer su stupovi svijeta Gospodnji, na njih je on postavio nadzemaljski svijet.
1. Samuelova 2,9Korake svojih pobožnih čuva on dobro, a opaki izginu u mraku; jer svojom snagom ne dolazi čovjek do pobjede.
1. Samuelova 2,10Gospod će ga satrti, tko mu se protivi, s neba će zagrmjeti gromom. Krajevima zemlje sudit će Gospod, kralju svojemu dat će snagu, uzvisit će moć pomazaniku svojemu."
1. Samuelova 2,11Elkana se vrati natrag u Ramu kući svojoj. Dječak je služio Gospodu pod nadzorom svećenika Elija.
1. Samuelova 2,12Sinovi Elijevi bili su nevaljali, i nijesu marili ni za Gospoda,
1. Samuelova 2,13Ni za propise zakonske svećenika prema narodu, kadgod je naime tko prinosio žrtvu, došao bi sluga svećenikov, dok se kuhalo meso, s viljuškom trokrakom u ruci,
1. Samuelova 2,14I zabadao bi njom u kotao ili lonac, u tavu ili zdjelu. Sve, što bi se nabolo na viljušku, uzimao je svećenik za se. Tako su činili svima Izraelcima, što su dolazili u Šilo.
1. Samuelova 2,15Pa i prije nego bi se zapalilo salo, pojavio bi se sluga svećenikov i rekao bi čovjeku, koji je prinosio žrtvu: "Daj ovamo mesa, da ispečem svećeniku! On od tebe neće da ima mesa kuhana, nego sirovo."
1. Samuelova 2,16A ako bi mu čovjek odvratio: "Ali prije mora se zapaliti salo. Onda možeš uzeti sebi Što ti je volja", on bi odgovorio: "Ne, nego daj odmah, inače uzet ću silom!"
1. Samuelova 2,17Tako je bio grijeh tih mladih ljudi veoma težak pred Gospodom; jer ti ljudi nijesu marili za žrtvu Gospodnju.
1. Samuelova 2,18Dječak Samuel, ogrnut oplećkom lanenim, služio je pred Gospodom.
1. Samuelova 2,19Mati njegova načini mu mali plašt i donese mu ga, i tako je činila svake godine, kad bi dolazila s mužem svojim da prinese žrtvu godišnju.
1. Samuelova 2,20Tada bi Eli blagoslovio Elkanu i ženu njegovu riječima: "Neka ti Gospod daruje djece od te žene na mjesto ovoga, kojega je Gospod odabrao sebi!" Nato bi se vratili kući.
1. Samuelova 2,21I Gospod pohodi Anu. Ona zatrudnje i rodi još tri sina i dvije kćeri. A mladi je Samuel rastao u svetištu Gospodnjem.
1. Samuelova 2,22Eli je bio veoma star. Kad je čuo, što su sve činili sinovi njegovi svemu Izraelu, i da su se provodili sa ženama, što su služile na ulazu u šator svjedočanstva,
1. Samuelova 2,23Reče im: "Zašto to radite, da čujem od svih ljudi ovdje sramote vaše?
1. Samuelova 2,24Nemojte, sinovi moji, nije dobro što čujem, i što narod Gospodnji širi o vama!
1. Samuelova 2,25Kad čovjek sagriješi čovjeku, onda odlučuje Bog kao sudac nad njim. Ali ako sagriješi čovjek proti Gospodu, tko može onda istupiti kao sudac za njega?" Ali oni ne poslušaše riječ oca svojega; jer je Gospod bio odlučio da ih ubije.
1. Samuelova 2,26A mladi Samuel rastao je i bio je u milosti kod Gospoda i kod ljudi.
1. Samuelova 2,27Jednoga dana dođe čovjek Božji k Eliju i reče mu: "Ovako veli Gospod: Ja se objavih obitelji oca tvojega, kad je još služila u Egiptu kući faraonovoj,
1. Samuelova 2,28I izabrah je između svih plemena Izraelovih sebi za svećenike, koji bi imali uzlaziti k žrtveniku mojemu, kad paliti i oplećak u svetištu mojem nositi. Ja predadoh kući oca tvojega sve žrtve ognjene sinova Izraelovih.
1. Samuelova 2,29Zašto gazite moje žrtve i prinose, što sam ih naredio u prebivalištu mojemu? Zašto paziš sinove svoje većma nego mene, da se gojite najboljim komadima svih žrtvenih prinosa mojega naroda Izraela?
1. Samuelova 2,30Zato kaže Gospod, Bog Izraelov: Rekao sam doista: Kuća tvoja i kuća oca tvojega imaju uvijek vršiti službu u svetištu mojemu. Ali sada, govori Gospod, neka je to daleko od mene, jer tko mene časti, toga častim ja. A tko mene prezire, taj ima pasti u sramotu.
1. Samuelova 2,31Eto, doći će vrijeme, kad ću tebe i kuću oca tvojega poniziti, tako da u tvojoj obitelji neće više biti čovjeka ugledna.
1. Samuelova 2,32Tada ćeš u strahu gledati na svakoga, koji čini dobro Izraelu. Nikada više neće biti u kući tvojoj čovjeka ugledna.
1. Samuelova 2,33Ako jednoga ili drugoga ne istrijebim iz službe na žrtveniku mojemu, to će biti samo zato, da okapaju njegove oči i da se izjede njegovo srce. Sav podmladak kuće tvoje ima umrijeti u dubokom poniženju.
1. Samuelova 2,34Ovo neka je znak, što će doći na obadva sina tvoja, na Hofnija i Finehasa: u jedan dan umrijet će obojica.
1. Samuelova 2,35A ja ću podignuti sebi svećenika vjerna, koji će raditi po mojoj želji i volji Njemu ću sazidati kuću tvrdu, da uvijek hodi preda mnom kao moj pomazanik.
1. Samuelova 2,36Tko tada još ostane od kuće tvoje, doći će i bacit će se ničice pred njim, da isprosi koji novac ili komad kruha, i reći će: Primi me u kakvu službu svećeničku, da imam komad kruha!"
1. Samuelova 2,1 Nato se Ana pomoli ovako: "Kliče srce moje u Jahvi, raste snaga moja po Bogu mom. Šire mi se usta na dušmane moje, jer se radujem pomoći tvojoj.
1. Samuelova 2,2Nitko nije svet kao što je Jahve (jer nema nikoga osim tebe), i nema hridi kao što Bog je naš.
1. Samuelova 2,3Ne govorite mnogo hvastavih riječi, neka ne izlazi drskost iz usta vaših, jer Jahve je sveznajući Bog, pravo on prosuđuje djela.
1. Samuelova 2,4Lomi se luk junacima, nemoćni se snagom opasuju.
1. Samuelova 2,5Nekoć siti sad se za kruh muče, nekoć gladni ne gladuju više. Nerotkinja rađa sedam puta, majka brojne djece svježinu izgubi.
1. Samuelova 2,6Jahve daje smrt i život, ruši u Šeol i odande diže.
1. Samuelova 2,7Jahve čini uboga i bogata, obara čovjeka i uzvisuje.
1. Samuelova 2,8Diže slabića iz prašine, iz bunjišta izvlači uboga, da ih posadi s knezovima i da im odredi počasna mjesta. Jer Jahvini su stupovi zemlje, na njih je stavio ovaj svijet.
1. Samuelova 2,9Korake čuva svojih vjernika, zlikovce stiže propast u mraku (svojom snagom čovjek ne stječe pobjede).
1. Samuelova 2,10Koji se protive Jahvi, padaju, Svevišnji grmi s nebesa. Jahve sudi međama zemlje, daje silu svojemu kralju, uzdiže snagu pomazanika svoga.
1. Samuelova 2,11Potom se Ana vrati u Ramu, a dječak ostade da služi Jahvi pod okom svećenika Elija.
1. Samuelova 2,12A Elijevi sinovi bijahu nevaljali ljudi jer nisu marili za Jahvu
1. Samuelova 2,13ni za prava svećenika nasuprot narodu: kad bi tko prinosio žrtvu, došao bi sluga svećenikov, dok se meso još kuhalo, s trorogom vilicom u ruci
1. Samuelova 2,14i zabadao njom u kotlić ili u lonac, u tavu ili u zdjelu, i što god bi se nabolo na vilicu, uzimao je svećenik sebi. Tako su činili svim Izraelcima što su dolazili onamo, u Šilo.
1. Samuelova 2,15Tako i prije nego bi se spalilo salo, došao bi sluga svećenikov i rekao čovjeku koji je prinosio žrtvu: "Daj mi mesa da ispečem svećeniku! On neće od tebe kuhana mesa nego samo sirovo.
1. Samuelova 2,16Ako bi mu čovjek tada rekao: "Neka se najprije spali salo, a onda uzmi što ti duša želi", on bi odgovorio: "Ne, nego daj odmah! Ako ne daš, uzet ću silom.
1. Samuelova 2,17Grijeh je mladića bio vrlo velik pred Jahvom, jer su ljudi prezirali žrtvu koja se prinosila Jahvi.
1. Samuelova 2,18A Samuel služaše pred Jahvom, još dijete u oplećku lanenom.
1. Samuelova 2,19Mati bi mu njegova napravila dolamicu i donosila mu je svake godine kad bi dolazila s mužem svojim da prinese godišnju žrtvu.
1. Samuelova 2,20A Eli bi blagoslovio Elkanu i njegovu ženu govoreći: "Neka ti Jahve dade poroda od te žene na uzdarje za dar što ga je dala Jahvi." Nato bi se vraćali svojoj kući.
1. Samuelova 2,21Jahve pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi još tri sina i dvije kćeri. A mladi je Samuel rastao pred Jahvom.
1. Samuelova 2,22Eli je bio već vrlo star, ali je ipak čuo sve što su njegovi sinovi činili svemu Izraelu.
1. Samuelova 2,23I on im reče: "Zašto radite takvo što da o tome moram slušati od svega ovog naroda?
1. Samuelova 2,24Nemojte tako, sinovi moji! Nisu dobri glasovi što ih čujem ... Sablažnjujete narod Jahvin.
1. Samuelova 2,25Ako čovjek zgriješi čovjeku, Bog će prosuditi. Ali ako čovjek zgriješi Jahvi, tko će se zauzeti za njega?" Ali sinovi ne poslušaše glasa oca svojega, jer je Jahve odlučio da ih pogubi.
1. Samuelova 2,26A mladi je Samuel sve više rastao u dobi i mudrosti i pred Jahvom i pred ljudima.
1. Samuelova 2,27Uto dođe jedan Božji čovjek k Eliju i reče mu: "Ovako govori Jahve: `Nisam li se jasno objavio domu oca tvojega kad su bili u Egiptu, robovi u kući faraonovoj?
1. Samuelova 2,28Odabrao sam ih između svih plemena Izraelovih da mi budu svećenici, da se uspinju na moj žrtvenik, da prinose žrtve paljenice i da nose oplećak preda mnom: i dao sam domu oca tvojega sve paljene žrtve sinova Izraelovih.
1. Samuelova 2,29Zašto gledaš zavidnim okom žrtvu i prinos što sam ih odredio za svoj Dom? I zašto paziš sinove svoje više nego mene, toveći ih najboljim dijelovima svih žrtvenih prinosa naroda moga Izraela?
1. Samuelova 2,30Zato sam - riječ je Jahve, Boga Izraelova - rekao doduše da će dom tvoj i dom oca tvojega stupati preda mnom dovijeka, ali sada - riječ je Jahvina - neka je to daleko od mene! Jer ja častim one koji mene časte, a koji mene preziru, bit će osramoćeni.
1. Samuelova 2,31Gle, dolaze dani kad ću odsjeći mišicu tvoju i mišicu doma oca tvojega, tako da više neće biti starca u tvom domu.
1. Samuelova 2,32Ti ćeš kivnim okom gledati na sve dobro kojim ću obasuti Izraela, i nikada više neće biti starca u tvom domu.
1. Samuelova 2,33Zadržat ću ipak nekoga od tvojih kod oltara svoga, samo zato da mu sahnu oči i vene duša njegova, ali sve mnoštvo doma tvoga poginut će od ljudskoga mača.
1. Samuelova 2,34Znak će ti biti ono što će stići oba tvoja sina, Hofnija i Pinhasa: obojica će poginuti istoga dana.
1. Samuelova 2,35Ja ću sebi podići vjerna svećenika koji će raditi po mom srcu i po mojoj želji i njemu ću sazdati trajan dom, i on će svagda stupati pred pomazanikom mojim.
1. Samuelova 2,36A koji god ostane od tvoga doma, dolazit će da mu se pokloni i da izmoli srebrn novčić ili hljeb kruha i kazat će: `Molim te, primi me u kakvu god službu svećeničku, da imam zalogaj kruha.`
1. Samuelova 2,1Ana moliše i reče: ” Ja imam srce radosno milošću GOSPODOVOM i čelo ponosno po milosti GOSPODOVOJ, usta širom otvorena prema neprijateljima mojim: ja se radujem pobjedi tvojoj
1. Samuelova 2,2nema *sveca jednakog GOSPODU. Nema nikog drugog kao ti. Nema Stijene jednake Bogu našem.
1. Samuelova 2,3Ne ponavljajte toliko riječi gorde, nek glupost ne siđe s vaših usana: GOSPOD je jedan Bog koji zna i onaj koji mjeri djela .
1. Samuelova 2,4Luka je junački slomljen, oni koji posrću imaju snagu o pojasu.
1. Samuelova 2,5Siti se unajmljuju za kruh, a izglednjeli se odmaraju. Čak i nerotkinja rodi sedam puta, a majka plodna vene.
1. Samuelova 2,6GOSPOD daje umrijeti i daje živjeti. Sići u pakao i uspeti se ponovo .
1. Samuelova 2,7GOSPOD osiromašuje i obogaćuje, on spušta, on uzdiže također.
1. Samuelova 2,8On podiže slabe iz prašine i izvlači sirotog iz smetišta, da bi ga postavio sjesti s prinčevima i dodijeliti im počasno mjesto. Jer u GOSPODA su stubovi zemlje, na njih je postavio svijet.
1. Samuelova 2,9On će sačuvati korak vjerniku svom, ali zli će propasti u tminama, jer ne pobjeđuje se snagom.
1. Samuelova 2,10 GOSPOD, njegovi će neprijatelji biti skršeni, protiv njih, u nebu, on će zagrmiti. GOSPOD će suditi cijeloj zemlji. On će dati snagu kralju svom. on će uzdignuti čelo spasitelju svom. “
1. Samuelova 2,11Elkana ode kući svojoj u Ramu. Što se tiče djeteta, ono služiše GOSPODU, u nazočnosti svećenika Elija.
1. Samuelova 2,12Sinovi Elijevi bijahu ništarije koje nisu poznavale GOSPODA
1. Samuelova 2,13U pogledu naroda, ti su svećenici postupali na slijedeći način: kad bi netko nudio žrtvu, svećenički sluga bi dolazio, čim se kuhalo meso. On bi držao u ruci vilicu s tri zuba.
1. Samuelova 2,14 Ubadao bi u zdjelu, kotao, lonac, ili ćup. Sve što bi nabola njegova vilica, svećenik bi uzimao za sebe. Tako su postupali sa svim Izraelitima koji bi dolazili dolje u Silo.
1. Samuelova 2,15 Što više, prije no što bi pržili masno, službujući svećenik dolazio bi reći čovjeku koji je nudio *žrtvu: ” Daj meso za peći svećeniku. On neće od tebe prihvatiti veće pečeno meso, nego samo sirovo meso. “
1. Samuelova 2,16 Ako bi mu čovjek rekao: ” Da najprije spalimo masno, i potom uzmi sve što želiš “, on bi rekao: ” Ne, sad mi ga trebaš dati, inače ću ga uzeti na silu.“
1. Samuelova 2,17 Grijeh mladih ljudi bijaše vrlo velik pred GOSPODOM, jer ljudi su činili veliku uvredu ponudi GOSPODOVOJ
1. Samuelova 2,18 Samul, on, vršiše službu u nazočnosti GOSPODOVOJ. Bijaše to jedno dijete ogrnuto efodom od lana
1. Samuelova 2,19Njegova mu majka izrađivaše po jedan maleni ogrtač i donosiše mu ga svake godine, kad se uspinjaše sa svojim mužem ponuditi godišnju *žrtvu.
1. Samuelova 2,20Eli blagosiljaše Elkana i njegovu ženu. On govoriše: ” Nek GOSPOD ti dodijeli jedno potomstvo od te žene u zamjenu za onog koji bi ustupljen GOSPODU! “ I oni se vratiše domu Elkanovom.
1. Samuelova 2,21Kako GOSPOD bijaše učinio u korist Ani, ona ostade trudna i rodi tri sina i dvije kćeri, dok je mali Samuel rastao pred GOSPODOM.
1. Samuelova 2,22Eli postade veoma star. On bijaše čuo kako se njegovi sinovi odnosiše prema svim Izraelitima i također da spavaju sa ženama skupljenim na ulazu *šatora susretanja.
1. Samuelova 2,23On im reče: ”Zašto vi činite slične stvari? One za koje ja čujem govoriti loše o vama, sav to narod govori.
1. Samuelova 2,24Prekinite, sinovi moji, jer nije lijep žamor koji ja čujem narod GOSPODOV prepričavati!
1. Samuelova 2,25Ako jedan čovjek griješi protiv drugog, Bog će presuditi. Ali, ako jedan čovjek griješi protiv GOSPODA, tko ima za suditi? “ Oni ne slušaše glas oca svoga. Zato ih GOSPOD htijaše usmrtiti.
1. Samuelova 2,26Što se tiče malog Samuela, on je rastao u struku i u ljepoti pred GOSPODOM i pred ljudima.
1. Samuelova 2,27Jedan Božji čovjek pronađe Elija i reče mu: ” Ovako govori GOSPOD: Što! Ja sam se otkrio u kući tvoga oca, kad ona bijaše u Egiptu pod vlašću *Faraonovom.
1. Samuelova 2,28 Tvojeg oca, ja sam ga izabrao između svih plemena Izraelovih da ga načinim svećenikom svojim, koji se uspinjaše k *oltaru mojem, stavljaše dimiti tamjan i nosiše efod u mojoj nazočnosti. Ja sam dao kući tvojeg oca sve što ponude sinovi Izraelovi.
1. Samuelova 2,29 Zašto tvoji sinovi gaze moju *žrtvu i moju ponudu koje sam ja propisao u svojem *Domu? I zašto častiš ti svoje sinove više nego mene, jer vi se mastite najboljim od svih ponuda Izraela, puka moga?
1. Samuelova 2,30 To je ono zbog čega proročanstvo GOSPODOVO da, ja sam rekao: Tvoja kuća i kuća tvojeg oca hodit će u nazočnosti mojoj zauvijek. Ali sada, proročanstvo GOSPODOVO užas! Jer ja cijenim one koji mene cijene, ali oni koji mene prezru past će u prijezir.
1. Samuelova 2,31 Evo dalaze dani kad ću ja slomiti tvoju ruku i ruku oca tvojega : neće više biti starca u tvojoj kući.
1. Samuelova 2,32Vidjet ćeš jednog suparnikau *Boravištu, i svem dobru koje čini Izraelu; ali, u tvojoj kući, neće više biti starca.
1. Samuelova 2,33Međutim, ja ću jednog od tvojih zadržati pokraj oltara moga, za iscrpiti oči tvoje i nagrizati život tvoj, ali svi izdanci tvoje kuće umrijet će u muževnoj dobi.
1. Samuelova 2,34 Ti ćeš ovo imati kao znak onoga što će se dogoditi tvojim sinovima Hofniju i Pinhasu: istog dana, oni će obojica umrijeti.
1. Samuelova 2,35Potom, je ću si podići jednog pouzdanog svećenika. On će postupati prema mom srcu i mojoj želji. Ja ću njemu podići jednu postojanu kuću. On će uvijek hoditi u nazočnosti moga pomazanika .
1. Samuelova 2,36I sve ono koje će postojati od tvoje kuće doći će se pokloniti pred njim, za jedan novčiće i komadiće kruha, i on će mu reći: Prihvati me u kakvu svećeničku službu za jedan komad kruha za jesti. “
1. Samuilova 2,1I Ana se pomoli i reče: razveseli se srce moje u Gospodu; podiže se rog moj u Gospodu; otvoriše se usta moja na neprijatelje moje, jer sam radosna radi spasenja tvojega.
1. Samuilova 2,2Nema svetoga kao što je Gospod; jer nema drugoga osim tebe; i nema stijene kao što je Bog naš.
1. Samuilova 2,3Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i on udešava namjere.
1. Samuilova 2,4Luk junacima slomi se, i iznemogli opasaše se snagom.
1. Samuilova 2,5Koji bijahu siti, naimaju se za hljeb; a koji bijahu gladni, nijesu više; i nerotkinja rodi sedmoro, a koja imaše djece, iznemože.
1. Samuilova 2,6Gospod ubija, i oživljuje; spušta u grob, i izvlači.
1. Samuilova 2,7Gospod siromaši, i bogati; ponižuje, i uzvišuje.
1. Samuilova 2,8Siromaha podiže iz praha, i iz bunjišta uzvišuje ubogoga da ga posadi s knezovima, i daje im da naslijede prijesto slave; jer su Gospodnji temelji zemaljski, i na njima je osnovao vasiljenu.
1. Samuilova 2,9Sačuvaće noge milijeh svojih, a bezbožnici će umuknuti u mraku; jer svojom snagom neće čovjek nadjačati.
1. Samuilova 2,10Koji se suprote Gospodu, satrće se; na njih će zagrmjeti s neba; Gospod će suditi krajevima zemaljskim, i daće snagu caru svojemu, i uzvisiće rog pomazaniku svojemu.
1. Samuilova 2,11Potom otide Elkana u Ramat kući svojoj, a dijete služaše Gospodu pred Ilijem sveštenikom.
1. Samuilova 2,12A sinovi Ilijevi bijahu nevaljali, i ne znadijahu za Gospoda.
1. Samuilova 2,13Jer u tijeh sveštenika bješe običaj prema narodu: kad ko prinošaše žrtvu, dolažaše momak sveštenikov dok se kuhaše meso s viljuškama trokrakim u ruci,
1. Samuilova 2,14I zabadaše u sud, ili u kotao, ili u tavu, ili u lonac, i što se god nabode na viljuške uzimaše sveštenik. Tako činjahu svemu Izrailju koji dolažaše u Silom.
1. Samuilova 2,15Tako i prije nego bi zapalili salo, došao bi momak sveštenikov, te bi rekao čovjeku koji prinošaše žrtvu: daj meso da ispečem svešteniku, jer ti neću primiti mesa kuhana, nego sirovo.
1. Samuilova 2,16Ako bi mu tada čovjek odgovorio: neka se prvo zapali salo, pa onda uzmi što ti god duša želi; on bi rekao: ne, nego daj sada, ako li ne daš, uzeću silom.
1. Samuilova 2,17I grijeh onijeh mladića bijaše vrlo velik pred Gospodom, jer ljudi ne marahu za prinos Gospodnji.
1. Samuilova 2,18A Samuilo služaše pred Gospodom još dijete u oplećku lanenom.
1. Samuilova 2,19A mati mu načini mali plašt i donese mu, i tako činjaše svake godine dolazeći s mužem svojim da prinese žrtvu godišnju.
1. Samuilova 2,20A Ilije blagoslovi Elkanu i ženu njegovu govoreći: Gospod da ti da poroda od te žene za ovoga kojega je dala Gospodu! I otidoše u svoje mjesto.
1. Samuilova 2,21I Gospod pohodi Anu, i ona zatrudnje i rodi tri sina i dvije kćeri. A dijete Samuilo rastijaše pred Gospodom.
1. Samuilova 2,22A Ilije bijaše vrlo star, i ču sve što činjahu sinovi njegovi svemu Izrailju, i kako spavahu sa ženama koje dolažahu gomilama na vrata šatora od sastanka.
1. Samuilova 2,23I govoraše im: zašto to radite? jer čujem zle riječi o vama od svega naroda.
1. Samuilova 2,24Nemojte, djeco moja; jer nije dobro što čujem; otpađujete narod Gospodnji.
1. Samuilova 2,25Kad čovjek zgriješi čovjeku, sudiće mu sudija; ali kad ko zgriješi Gospodu, ko će moliti za nj? Ali ne poslušaše oca svojega, jer Gospod šćaše da ih ubije.
1. Samuilova 2,26A dijete Samuilo rastijaše i bijaše mio Gospodu i ljudima.
1. Samuilova 2,27Tada dođe čovjek Božji k Iliju, i reče mu: ovako veli Gospod: ne javih li se domu oca tvojega, kad bijahu u Misiru u kući Faraonovoj?
1. Samuilova 2,28I izabrah ga između svijeh plemena Izrailjevijeh sebi za sveštenika da prinosi žrtve na oltaru mojem i da kadi kadom i nosi oplećak preda mnom, i dadoh domu oca tvojega sve žrtve ognjene sinova Izrailjevijeh?
1. Samuilova 2,29Zašto gazite žrtvu moju i prinos moj, koje sam zapovjedio da se prinose u šatoru? i paziš sinove svoje većma nego mene, da se gojite prvinama svijeh prinosa Izrailja naroda mojega?
1. Samuilova 2,30Zato Gospod Bog Izrailjev kaže: rekao sam doista: dom tvoj i dom oca tvojega služiće preda mnom do vijeka; ali kaže Gospod: neće biti tako, jer one ću poštovati koji mene poštuju, a koji mene preziru, biće prezreni.
1. Samuilova 2,31Gle, idu dani kad ću odsjeći tebi ruku i ruku domu oca tvojega, da ne bude starca u domu tvojem.
1. Samuilova 2,32I vidjećeš nevolju u šatoru mjesto svega dobra što je Gospod činio Izrailju; neće biti starca u domu tvojem dovijeka.
1. Samuilova 2,33A koga od tvojih ne istrijebim ispred oltara svojega, onaj će ostati da ti čile oči i da ti se cvijeli duša; i sav podmladak doma tvojega umiraće u najboljim godinama.
1. Samuilova 2,34I ovo da ti je znak što će doći na oba sina tvoja, na Ofnija i Finesa: u jedan dan poginuće obojica.
1. Samuilova 2,35A sebi ću podignuti sveštenika vjerna, on će raditi po srcu mojemu i po duši mojoj; i sazidaću mu tvrd dom, i on će hoditi pred pomazanikom mojim vazda.
1. Samuilova 2,36I ko ostane od doma tvojega, doći će da mu se pokloni za srebrn novac i za komad hljeba, i govoriće: primi me u kaku službu svešteničku da imam komad hljeba.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje