Tražilica


1. Samuelova 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 21,1David zaputi u Nobu k svećeniku Ahimeleku. Ahimelek dođe Davidu radosno u susret i upita ga: "Zašto dolaziš sam? Što zar nema nikoga s tobom?"
1. Samuelova 21,2David odgovori svećeniku Ahimeleku: Kralj mi je dao nalog i rekao mi: "Nitko ne smije ništa o tome znati, zašto te šaljem i što sam ti naložio. Zato sam upravio ljude u to i to mjesto.
1. Samuelova 21,3Što imaš upravo pri ruci? Daj mi pet kruhova ili drugo, što se nađe!
1. Samuelova 21,4Svećenik reče Davidu: "Nemam pri ruci običnoga kruha, tu je samo sveti kruh. Jesu li se ljudi uzdržali od žena?"
1. Samuelova 21,5David odgovori svećeniku: "Sigurno! Žene su nam u posljednje vrijeme bile uskraćene. Kad sam pošao, bilo je tijelo sluga čisto, premda je bio običan pothvat. Sigurno su danas čisti na tijelu."
1. Samuelova 21,6Tada mu dade svećenik sveti kruh: jer nije bilo tu drugoga kruha osim kruhova postavljenih, što su bili uzeti ispred Gospoda, da se postavi svježi kruh u dan, kad se oni uzmu.
1. Samuelova 21,7A tada je bio ondje jedan od sluga Saulovih baveći se u svetištu pred Gospodom, Edomac po imenu Doeg, nadglednik pastira Saulovih.
1. Samuelova 21,8David upita Ahimeleka: "Imaš li tu kakvo koplje ili mač? Nijesam naime mogao uzeti sa sobom ni mača svojega ni oružja svojega, jer je nalog kraljev bio vrlo hitan."
1. Samuelova 21,9Svećenik odgovori: "Mač Filistejina Golijata, kojega si ubio u dolini terebintskoj, leži, uvijen u platno, iza efoda. Ako ga hoćeš uzeti, uzmi ga, jer drugoga nema ovdje." David reče: "Njemu slična nema. Daj mi ga!"
1. Samuelova 21,10I David se podiže i pobježe onaj dan od Saula i pođe kralju gatskomu Akišu.
1. Samuelova 21,11A dvorani Akišovi rekoše mu: "što je David, kralj zemlje! To je onaj, o kojemu su igrajući pjevali: "Saul pogubi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća."
1. Samuelova 21,12David se zamisli na ove riječi i poboja se vrlo Akiša, kralja gatskoga.
1. Samuelova 21,13Zato se pretvori pred njima i kretao se je među njihovim rukama kao smušenjak. Šarao je po vratima i puštao je slinu niz bradu svoju.
1. Samuelova 21,14Tada reče Akiš svojim dvoranima: "Eto vidite, da je čovjek lud. Što mi ga dovedoste?
1. Samuelova 21,15Zar nemam dosta ludih, te mi dovedoste njega, da luduje preda mnom? Zar taj da dođe u kuću moju?
1. Samuelova 21,1 Nato David usta i ode, a Jonatan se vrati u grad.
1. Samuelova 21,2David dođe u Nob k svećeniku Ahimeleku. Ovaj dršćući pođe u susret Davidu i upita ga: "Zašto si sam i nema nikoga s tobom?
1. Samuelova 21,3A David odgovori svećeniku Ahimeleku: "Kralj mi je dao nalog i rekao mi: `Nitko neka ništa ne dozna zašto te šaljem i što sam ti zapovjedio!` A momke sam poslao da me dočekaju na tom i tom mjestu.
1. Samuelova 21,4A sada, ako imaš pri ruci pet hljebova, daj mi ih, ili što god se nađe!
1. Samuelova 21,5A svećenik odgovori Davidu: "Nemam pri ruci običnoga kruha nego samo svetoga kruha; ali samo ako su se tvoji momci uzdržali od žena.
1. Samuelova 21,6David odgovori svećeniku ovako: "Sasvim pouzdano! Žene su nam bile uskraćene, kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka čista. Iako je ovo običan put, uistinu su danas čisti tijelom.
1. Samuelova 21,7Tada mu svećenik dade svetoga kruha, jer nije bilo drugoga kruha ondje osim žrtvenoga, onoga koji se uklanjao ispred Jahve da se zamijeni toplim kruhom u dan kad se uzima.
1. Samuelova 21,8Ondje je istoga dana bio jedan od Šaulovih slugu, zadržao se pred Jahvom; zvao se Doeg Edomac, a bio je nadglednik Šaulovih pastira.
1. Samuelova 21,9David upita Ahimeleka: "A nemaš li ovdje pri ruci kakvo koplje ili mač? Nisam uzeo sa sobom ni svoga mača ni svoga oružja, jer je kraljev nalog bio hitan.
1. Samuelova 21,10A svećenik mu odgovori: "Ovdje je mač Filistejca Golijata, onoga koga si ubio u Terebintskoj dolini; zamotan je u plašt i položen iza oplećka; ako ga hoćeš uzeti, uzmi ga samo, jer drugoga osim njega nema ovdje." A David odvrati: "Takva više nema, daj mi ga!
1. Samuelova 21,11Potom David ustade i pobježe onaj dan daleko od Šaula i dođe Akišu, kralju Gata.
1. Samuelova 21,12A dvorani Akiševi rekoše svome kralju: "Nije li to David, kralj zemlje? To je onaj o kome su plešući pjevali: `Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća.`
1. Samuelova 21,13David se zamisli o tim riječima i silno se uplaši gatskoga kralja Akiša.
1. Samuelova 21,14Tada se David poče pretvarati pred njima kao da je umobolan i vladati se kao luđak u njihovim rukama: bubnjao je po vratima i puštao da mu teče slina niz bradu.
1. Samuelova 21,15Tada Akiš reče svojim dvoranima: "Vidite dobro da je čovjek lud! Zašto ga dovodite k meni?
1. Samuelova 21,16Zar nemam dosta budala te mi dovodite ovoga da mi dosađuje svojim ludilom? Zar će taj ući u moju kuću?
1. Samuelova 21,1David se stavi na put i ode, a Jonatan se vrati u grad.
1. Samuelova 21,2David stiže u Nov , kod svećenika Ahimeleka. Ahimelek dođe drhteći u susret Davidu i reče mu: ” Zašto si ti sam i bez pratnje? “
1. Samuelova 21,3David reče svećeniku Ahimeleku: ” Kralj mi je dao zapovijed i rekao mi: Nitko ne smije znati za misiju koju sam ti povjerio. Što se tiče momaka, ja sam im dao sastanak na jednom mjestu.
1. Samuelova 21,4Ali, što to imaš u ruci? Daj mi pet kruhova ili ono što će se naći.
1. Samuelova 21,5Svećenik odgovori Davidu: ” Ja nemam pri ruci običnog kruha, veće ima posvećenog kruha, ako su se momci ipak uzdržavali od žena. “
1. Samuelova 21,6David odgovori svećeniku: ” Naravno, žene su nam bile zabranjene, kao i prethodno kad sam odlazio u bojni pohod: stvari momaka bijahu u stanju *svetosti. Ovo putovanje je svjetovno, danas, ali uistinu, danas, on je posvećen u ovoj stvari . “
1. Samuelova 21,7Svećenik mu dakle dade posvećenog kruha, jer ne imaše drugog kruha ondje osim kruha za žrtvovanje, onog koji se uzima sa stola GOSPODOVOG, za staviti tu vrući kruh, u dan kad se uzima.
1. Samuelova 21,8A bijaše ondje, istog dana, zadržan pored GOSPODOM, jedan od Saulovih slugu. On se zvaše Doeg, Edomit i bijaše on šef pastira Saulovih.
1. Samuelova 21,9David reče Ahimeleku: ” Imaš li ti ovdje pod rukom jedno koplje ili jedan mač? Ja nisam ponio ni moj mač ni oružje moje, jer zadaća kraljeva bijaše hitna.“
1. Samuelova 21,10 Svećenik reče: ” Ima mač Golijata Filistinca, kojeg si ti oborio u Dolini Smrdljike: on je ovdje, zamotan u jedan ogrtač iza efoda Ako hoćeš uzmi ga za sebe, jer nema drugog ovdje. “ David reče: ” On nema jednakog. Daj mi ga. “
1. Samuelova 21,11David se stavi na put i pobježe tog dana daleko od Saula. On stiže kod Akiša, kralja Gata .
1. Samuelova 21,12Sluge Akišove rekoše ovome: ” Nije li to ovdje, David kralj zemlje? Ne pjevaše li se ono njemu plešući: Saul ih pobi tisuće, a David, mirijade? “
1. Samuelova 21,13David bi preneražen ovim riječima i spopade ga strašan strah od Akiša, kralja Gata.
1. Samuelova 21,14 Tada, on poče oponašati ludost njima na očigled i stade bulazniti između njihovih ruku, ostavljati znakove na krilima vrata i sliniti po svojoj bradi.
1. Samuelova 21,15 Akiš reče tada slugama svojim: ” Vi dobro vidite da je to jedna luda? Zašto ste mi ga doveli ovamo?
1. Samuelova 21,16 Nemam li ja dosta luda, pa ste mi doveli ovoga ovdje da luduje pokraj mene? Hoće li ta osoba ući u moju kuću?
1. Samuilova 21,1Tada David dođe u Nov k Ahimelehu svešteniku; a Ahimeleh se uplaši i istrča pred Davida, i reče mu: zašto si sam, i nema nikoga s tobom?
1. Samuilova 21,2A David reče Ahimelehu svešteniku: car mi nešto zapovjedi, i reče mi: niko da ne dozna zašto te šaljem i šta sam ti zapovjedio. A sluge sam opravio u to i to mjesto.
1. Samuilova 21,3Nego šta imaš pri ruci? daj mi pet hljebova, ili šta imaš.
1. Samuilova 21,4A sveštenik odgovori Davidu i reče: nemam pri ruci običnoga hljeba; nego ima svetoga hljeba; ali jesu li se momci čuvali od žena?
1. Samuilova 21,5A David odgovori svešteniku i reče mu: nije bilo žena kod nas ni juče ni onomadne, otkako sam pošao, i sudovi su u momaka bili sveti. A ako bi put i nečist bio, osvetiće se danas sudovima.
1. Samuilova 21,6Tada mu dade sveštenik hljebove svete, jer ne bješe hljeba osim hljebova postavljenijeh, koji bijahu uzeti ispred Gospoda da se postave hljebovi topli onaj dan kad se oni uzeše.
1. Samuilova 21,7A ondje bijaše onaj dan jedan od sluga Saulovijeh baveći se pred Gospodom, kojemu ime bješe Doik Idumejac, starješina nad pastirima Saulovijem.
1. Samuilova 21,8I David reče Ahimelehu: imaš li tu kako koplje ili mač? jer ni mača svojega ni oružja ne ponesoh, jer stvar careva bijaše hitna.
1. Samuilova 21,9A sveštenik reče: ovdje je mač Golijata Filistejina, kojega si ubio u dolini Ili, uvijen u platno iza oplećaka; ako hoćeš, uzmi ga, jer drugoga osim njega nema ovdje. A David reče: takoga više nema, daj mi ga.
1. Samuilova 21,10Potom se podiže David, i pobježe onaj dan od Saula, i dođe k Ahisu caru Gatskom.
1. Samuilova 21,11A Ahisu rekoše sluge njegove: nije li ovo David car zemaljski? Nijesu li o njemu pjevali igrajući i govoreći: Saul zgubi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća?
1. Samuilova 21,12I David metnu ove riječi u srce svoje, i poboja se veoma Ahisa cara Gatskoga.
1. Samuilova 21,13I pretvori se pred njima i učini se lud u rukama njihovijem; i šaraše po vratima, i bacaše pjenu niz bradu svoju.
1. Samuilova 21,14I Ahis reče slugama svojim: eto, vidite da je čovjek lud; što ste mi ga doveli?
1. Samuilova 21,15Zar nemam dosta ludijeh, nego mi dovedoste toga da luduje preda mnom? zar će taj ući u kuću moju?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje