Tražilica


1. Samuelova 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 23,1Javiše Davidu: Filisteji opsjedaju Keilu i haraju gumna."
1. Samuelova 23,2David upita Gospoda: Trebam li ići i udariti na te Filisteje?" Gospod odgovori Davidu: "Idi, pobij Filisteje i izbavi Keilu!"
1. Samuelova 23,3A ljudi Davidovi rekoše njemu: "Evo, nas je ovdje u Judi već velik strah, pa kako da još idemo u Keilu proti vojsci filistejskoj?"
1. Samuelova 23,4David upita Gospoda još jedanput, i Gospod mu odgovori: "Ustani i idi u Keilu, jer ću predati Filisteje u tvoju ruku!"
1. Samuelova 23,5Nato otide David sa svojim ljudima u Keilu, udari na Filisteje, otjera im stoku i pobi ih ljuto. Tako izbavi David stanovnike u Keili.
1. Samuelova 23,6Kad Abiatar, sin Ahimelekov, pobježe k Davidu u Keilu, bio je sa sobom donio oplećak.
1. Samuelova 23,7Kad javiše Saulu, da je David otišao u Keilu, pomisli Saul: "Bog mi ga je izručio u ruke; jer je sam zatvorio otišavši u grad, koji ima vrata i prijevornice."
1. Samuelova 23,8Stoga Saul podiže sav narod na vojsku, da ide na Keilu i zatvori Davida i ljude njegove.
1. Samuelova 23,9Kad David doznade, da mu Saul kuje zlo, zamoli svećenika Abiatara: "Donesi oplećak ovamo!"
1. Samuelova 23,10Tada reče David: "Gospode, Bože Izraelov! Doznao je sluga tvoj, da Saul namjerava poći u Keilu, da uništi grad radi mene.
1. Samuelova 23,11Hoće li me stanovnici Keile izručiti njemu? Hoće li doći Saul, kao što je čuo sluga tvoj? Gospode, Bože Izraelov, objavi to slugi svojemu!" Gospod odgovori: "Doći će."
1. Samuelova 23,12David zapita dalje: "Hoće li stanovnici Keile mene i moje ljude izručiti Saulu?" Gospod odgovori: "Oni će vas izručiti."
1. Samuelova 23,13Tada se David podiže sa svojim ljudima, oko šest stotina ljudi. Oni ostaviše Keilu i četovaše ovamo i tamo. Kad Saulu javiše, da je David umakao iz Keile, tada on ne htjede da ide.
1. Samuelova 23,14David se je zadržavao u pustinji na gorskim visinama, osobito je boravio na gori u pustinji Zifu. Saul ga je čitavo vrijeme tražio, ali ne dade Bog da on pane u njegove ruke.
1. Samuelova 23,15Znao je David, da je Saul bio izašao, da mu radi o glavi. Dok se je David nalazio u šumi u pustinji Zifu,
1. Samuelova 23,16Podiže se Saulov sin Jonatan, ode k Davidu u šumu i ohrabri ga u Bogu
1. Samuelova 23,17Rekavši mu: "Ne boj se, jer te neće pogoditi ruka mojega oca Saula, nego ćeš ti postati kralj nad Izraelom, a ja ću biti drugi za tobom. I moj otac Saul zna to."
1. Samuelova 23,18Tada sklopiše obadvojica savez pred Gospodom. David osta u šumi, a Jonatan se vrati kući.
1. Samuelova 23,19Jednoga dana dođoše Zifeji k Saulu u Gibeu i javiše: "David se krije kod nas na gorskim visinama kod šumi, na brdu Hakili, što leži južno od pustinje.
1. Samuelova 23,20Pa dođi, kralju, kad ti bude volja i naše će onda biti, da ga predamo u ruke kralju."
1. Samuelova 23,21Saul odgovori: "Gospod neka vas blagoslovi, što me požaliste!
1. Samuelova 23,22Idite sada, pripazite još točnije i brižno istražite mjesto njegova boravka! Tko ga je ondje vidio? Jer mi rekoše, da je vrlo lukav.
1. Samuelova 23,23Istražite točno sva skrovišta, u kojima se krije! Onda mi se svakako vratite! Ja ću tada poći s vama, i ako još bude u zemlji, pronaći ću ga među svima tisućama Judinim."
1. Samuelova 23,24Tada ustadoše i otidoše u Zif prije Saula. David se je nalazio tada sa svojim ljudima u pustinji Maonu, u ravnici južno od pustinje.
1. Samuelova 23,25I Saul izađe sa svojim ljudima da ga traži. Čim to javiše Davidu, otide on u Selu, što leži u pustinji Maonu. Kad to saznade Saul, otide za Davidom u pustinju Maon.
1. Samuelova 23,26Saul je išao jednom stranom planine, David sa svojim ljudima drugom stranom. David je htio da umakne Saulu, a Saul je sa svojim ljudima bio upravo spreman da opkoli Davida i njegove ljude i da ih pohvata.
1. Samuelova 23,27Tada stiže glasnik Saulu i javi: "Dođi brže! Filisteji navališe na zemlju."
1. Samuelova 23,28Nato Saul oduštade od proganjanja Davida i ode proti Filistejima. Zato se prozva ono mjesto "Hridina rastave".
1. Samuelova 23,1 Javiše onda Davidu: "Filistejci opsjedaju Keilu i pljačkaju gumna.
1. Samuelova 23,2David tada upita Jahvu: "Treba li da idem na Filistejce i hoću li ih potući?" A Jahve odgovori Davidu: "Idi, potući ćeš Filistejce i oslobodit ćeš Keilu.
1. Samuelova 23,3Ali rekoše Davidu ljudi njegovi: "Gle, mi smo već ovdje, u Judi, u neprestanom strahu; što će tek biti ako odemo u Keilu protiv filistejskih četa!
1. Samuelova 23,4Zato David još jednom upita Jahvu, a Jahve mu odgovori ovako: "Ustani i siđi u Keilu jer ću predati Filistejce u tvoje ruke!
1. Samuelova 23,5David onda krenu sa svojim ljudima u Keilu, udari na Filistejce, otjera njihovu stoku i zada im težak poraz. Tako je David oslobodio građane Keile. -
1. Samuelova 23,6Kad je ono Ebjatar, Ahimelekov sin, pobjegao k Davidu, on je došao u Keilu noseći u ruci oplećak.
1. Samuelova 23,7Kad su Šaulu javili da je David ušao u Keilu, reče Šaul: "Bog ga je predao u moje ruke jer se sam uhvatio u zamku kad je ušao u grad s vratima i prijevornicama.
1. Samuelova 23,8I Šaul sazva sav narod na oružje da ide na Keilu i da opkoli Davida i njegove ljude.
1. Samuelova 23,9Kad je David doznao da mu Šaul snuje zlo, reče svećeniku Ebjataru: "Donesi oplećak!
1. Samuelova 23,10Nato se David pomoli: "Jahve, Bože Izraelov, tvoj je sluga čuo da Šaul sprema navalu na Keilu da razori grad zbog mene.
1. Samuelova 23,11Hoće li Šaul doći kao što je tvoj sluga čuo? Jahve, Bože Izraelov, odgovori svome sluzi!" A Jahve odgovori: "Doći će!
1. Samuelova 23,12David opet upita: "Hoće li me prvaci Keile predati, mene i moje ljude, u Šaulove ruke?" A Jahve odgovori: "Predat će vas!
1. Samuelova 23,13Tada David ustade sa svojim ljudima, bijaše ih oko šest stotina; iziđoše iz Keile te lutahu kojekuda. A kad su Šaulu javili da je David utekao iz Keile, odusta od vojnog pohoda.
1. Samuelova 23,14David se skloni u pustinju u gorska skloništa; nastani se na gori u pustinji Zifu. Šaul ga je neprestano tražio, ali ga Bog ne predade u njegove ruke.
1. Samuelova 23,15David se bojao što je Šaul izišao na vojnu da napadne na njegov život. Zato je David ostao u pustinji Zifu, u Horši.
1. Samuelova 23,16Tada Šaulov sin Jonatan krenu na put i dođe k Davidu u Horšu i ohrabri ga u ime Božje.
1. Samuelova 23,17Reče mu: "Ne boj se, jer te neće stići ruka moga oca Šaula. Ti ćeš kraljevati nad Izraelom, a ja ću biti drugi do tebe; i moj otac Šaul zna to dobro.
1. Samuelova 23,18I sklopiše njih dvojica savez pred Jahvom. David osta u Horši, a Jonatan ode svojoj kući.
1. Samuelova 23,19Jednoga dana dođoše Zifejci k Šaulu u Gibeu i javiše mu: "David se krije kod nas u gorskim skloništima u Horši, na brdu Hakili, što je južno od Ješimona.
1. Samuelova 23,20Sada, kralju, kad god zaželiš sići, siđi, a naše je da ga predamo u ruke kralju.
1. Samuelova 23,21A Šaul odgovori: "Blagoslovio vas Jahve što ste me požalili!
1. Samuelova 23,22Idite, dakle, raspitajte se još i dobro razvidite mjesto kamo ga donesu njegovi hitri koraci; rekli su mi da je vrlo lukav.
1. Samuelova 23,23Zato pretražite sve rupe u koje se zavlači, pa se vratite k meni kad budete pouzdano znali. Tada ću ja poći s vama, pa ako bude gdje u zemlji, ići ću za njegovim tragom po svim Judinim rodovima.
1. Samuelova 23,24Tada krenuše na put i odoše u Zif, pred Šaulom. David je sa svojim ljudima bio u pustinji Maonu u Arabi, južno od Ješimona.
1. Samuelova 23,25Potom i Šaul pođe sa svojim ljudima da traži Davida. Kad su to javili Davidu, siđe on u klanac koji leži u pustinji Maonu. Šaul to doznade i krenu u potjeru za Davidom u pustinju Maon.
1. Samuelova 23,26Šaul je sa svojim ljudima išao jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine. David se silno žurio da umakne Šaulu. Kad je Šaul sa svojim ljudima htio prijeći na drugu stranu da opkoli Davida i njegove ljude i da ih pohvata,
1. Samuelova 23,27dođe glasnik Šaulu s porukom: "Dođi brže, Filistejci provališe u zemlju!
1. Samuelova 23,28Tada Šaul odusta od potjere za Davidom i okrenu se protiv Filistejaca. Zato se prozvalo ono mjesto "Klanac razlaza".
1. Samuelova 23,1Donesoše ovu novost Davidu: ” Evo Filistinci zaratiše s Kejlaom i pljačkaju gumna “.
1. Samuelova 23,2David upita GOSPODA: ” Trebam li ja ići onamo i tući te Filistince? “ GOSPOD reče Davidu: ” Idi, ti ćeš potući Filistince i ti ćeš spasiti Kejlu. “
1. Samuelova 23,3Ljudi Davidovi rekoše mu: ” Ovdje, u Judi, mi se bojimo. Što će biti ovdje, ako mi odemo u Kejlu, protiv bojnih redova filistinskih? “
1. Samuelova 23,4David još jedanput upita GOSPODA. GOSPOD mu odgovori: ” Na put! Siđi u Kejlu, jer ja ću izručiti Filistince u tvoje ruke. “
1. Samuelova 23,5David, sa svojim ljudima, pođe za Kejlu i napade Filistince. On dovede njihova stada i nanese im veoma težak udarac. David dakle spasi žitelje Kejle.
1. Samuelova 23,6No, za vrijeme dok Abiatar, bijaše pobjegao kod Davida u Kejlu, on bijaše odnio efod na sebi.
1. Samuelova 23,7Izvijestiše Saula da David bijaše ušao u Kejlu i Saul bijaše rekao: ” Bog ga je izručio u moje ruke, jer on se sam zatvorio, ulazeći u jedan grad koji ima vrata i zasun.
1. Samuelova 23,8Saul pokrenu sav puk za sići u Kejlu opsjesti Davida i njegove ljude.
1. Samuelova 23,9David doznade da to bijaše protiv njega što Saul pripremaše jedan podmukao udarac i on reče svećeniku Abizataru:” Donesi efod. “
1. Samuelova 23,10 David reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, tvoj je sluga čuo govoriti da Saul ima naumu doći u Kejlu za uništiti grad radi mene.
1. Samuelova 23,11Građani Kejle da li će me predati u ruke njegove? Saul da li će sići kao što je tvoj sluga čuo govoriti? GOSPODE? Bože Izraelov, udostoji se izvijestiti slugu svojega! “ GOSPOD reče: ” On će sići. “
1. Samuelova 23,12David reče: ” Građani Kejle da li će me izručiti u ruke njegove, mene i ljude moje, u ruke Saulove? “ GOSPOD reče: ” Oni će vas izručiti u ruke njegove. “
1. Samuelova 23,13David se tad stavi na put sa svojim ljudima; oni iziđoše iz Kejle i odoše okušati sreću Izvijestiše Saula da se David bijaše izvukao iz Kejle i on napusti pohod.
1. Samuelova 23,14 David ostade u pustinji u stijenju. On ostade u planini, u pustinji Zif Tijekom cijelog tog vremena, Saul ga tražiše, ali Bog ga ne izruči u ruke njegove.
1. Samuelova 23,15 David vidje da se Saul stavio u pohod za oduzeti mu život. David bijaše u pustinjin Zif, u Horešu .
1. Samuelova 23,16 Jonatan, sin Saulov, stavi se na put i ode naći Davida u Horešu. On osmjeli Davida u ime Boga.
1. Samuelova 23,17 On mu reče: ” Ne boj se. Ruka mojeg oca Saula neće te dosegnuti. Ti si taj koji će vladati Izraelom, a ja? ja ću biti tvoj sluga; sam Saul, moj otac, zna to dobro.“
1. Samuelova 23,18 Njih dvojica sklopiše savez pred GOSPODOM. David ostade u Horešau a Jonatan se vrati kod sebe.
1. Samuelova 23,19Ljudi iz Zifa uspeše se kod Saula u Giveu. Oni mu rekoše: ” Ne krije li se David kod nas u stijenju Horeša, na brijegu Hakila, koji se nalazi južno od stepe?
1. Samuelova 23,20Dakle, kad ti zaželjet ćeš sići, o kralju, siđi: a mi smo ti koji će ga predati u ruke kralju. “ Saul reče: ” Blagosloveni budite od GOSPODA, vi koji imate milosti za mene!
1. Samuelova 23,22Idite dakle, uvjerite se opet, istražite i vidite na kojem je mjestu on ostavio svoje tragove. Je li ga netko vidio? Kažu mi kako je on, u stvari, veoma prepreden.
1. Samuelova 23,23Vidite i osmotrite sve zaklone gdje se može skrivati. Vi će te se vratiti vidjeti me i kad budete sigurni i ja ću otići s vama. Tada, ako li je u zemlji, ja ću pretražiti sve klanove Judine za otkriti ga.
1. Samuelova 23,24Oni se staviše na put za Zif, prethodeći Saula. David i njegovi ljudi bijahu u pustinji Maon, u ravnici, na jugu od stepe.
1. Samuelova 23,25Saul i njegovi ljudi pođoše u potragu za njim. Izvijestiše o tome Davida: on siđe k Stijeni i ostade u pustinji Maon. Saul to doznade i progoniše Davida u pustinji Maon.
1. Samuelova 23,26Saul iđaše s jedne strane planine; David i njegovi ljudi bijahu s druge strane. David ubrza svoj hod da bi izbjegao Saulu. Saul i njegovi ljudi bijahu u prilici dostići i okružiti Davida i njegove ljude za uhvatiti ih,
1. Samuelova 23,27kad jedan glasonoša dođe reći Saulu: ” Dođi brzo, jer Filistinci su izveli jedan napad protiv zemlje. “
1. Samuelova 23,28 Saul dakle prekide progoniti Davida i ode u susret Filistincima. Zbog toga to mjesto nazvaše ”stijena Neizvjesnosti “
1. Samuilova 23,1Tada javiše Davidu govoreći: evo Filisteji udariše na Keilu, i haraju gumna.
1. Samuilova 23,2I upita David Gospoda govoreći: hoću li ići i udariti na te Filisteje? A Gospod reče Davidu: idi, i pobićeš Filisteje i izbaviti Keilu.
1. Samuilova 23,3A Davidu rekoše ljudi njegovi: evo nas je strah ovdje u Judinoj zemlji, a šta će biti kad pođemo u Keilu, na oko Filistejski.
1. Samuilova 23,4Zato David opet upita Gospoda, a Gospod mu odgovori i reče: ustani, idi u Keilu, jer ću ja predati Filisteje u ruke tvoje.
1. Samuilova 23,5Tada otide David sa svojim ljudima u Keilu, i udari na Filisteje, i otjera im stoku, i pobi ih ljuto; tako izbavi David stanovnike Keilske.
1. Samuilova 23,6A kad Avijatar sin Ahimelehov pobježe k Davidu u Keilu, donese sobom oplećak.
1. Samuilova 23,7Potom javiše Saulu da je David došao u Keilu; i reče Saul: dao ga je Bog u moje ruke, jer se zatvorio ušavši u grad, koji ima vrata i prijevornice.
1. Samuilova 23,8I sazva Saul sav narod na vojsku da ide na Keilu i opkoli Davida i ljude njegove.
1. Samuilova 23,9Ali David doznavši da mu Saul zlo kuje, reče Avijataru svešteniku: uzmi na se oplećak.
1. Samuilova 23,10I reče David: Gospode Bože Izrailjev! čuo je sluga tvoj da se Saul sprema da dođe na Keilu da raskopa grad mene radi.
1. Samuilova 23,11Hoće li me Keiljani predati u njegove ruke? hoće li doći Saul kao što je čuo sluga tvoj? Gospode Bože Izrailjev! kaži sluzi svojemu. A Gospod odgovori: doći će.
1. Samuilova 23,12Opet reče David: Keiljani hoće li predati mene i moje ljude u ruke Saulove? A Gospod odgovori: predaće.
1. Samuilova 23,13Tada se David podiže sa svojim ljudima, oko šest stotina ljudi, i otidoše iz Keile, i idoše kuda mogoše. A kad Saulu javiše da je David pobjegao iz Keile, tada on ne htje ići.
1. Samuilova 23,14A David se bavljaše u pustinji po tvrdijem mjestima, i namjesti se na jednom brdu u pustinji Zifu. A Saul ga tražaše jednako, ali ga Gospod ne dade u njegove ruke.
1. Samuilova 23,15I David videći da je Saul izašao te traži dušu njegovu, osta u pustinji Zifu, u šumi.
1. Samuilova 23,16A Jonatan sin Saulov podiže se i dođe k Davidu u šumu, i ukrijepi mu ruku u Gospodu;
1. Samuilova 23,17I reče mu: ne boj se, jer te neće stignuti ruka cara Saula oca mojega; nego ćeš carovati nad Izrailjem, a ja ću biti drugi za tobom; i Saul otac moj zna to.
1. Samuilova 23,18I učiniše njih dvojica vjeru pred Gospodom; i David osta u šumi, a Jonatan otide kući svojoj.
1. Samuilova 23,19Tada dođoše Zifeji k Saulu u Gavaju, i rekoše: ne krije li se David kod nas po tvrdijem mjestima u šumi na brdu Eheli nadesno od Gesimona?
1. Samuilova 23,20Sada dakle po svoj želji duše svoje, care, izidi, a naše će biti da ga predamo u ruke caru.
1. Samuilova 23,21A Saul reče: Gospod da vas blagoslovi, što me požaliste.
1. Samuilova 23,22Idite sada i doznajte još bolje i razberite i promotrite gdje se sakrio i ko ga je ondje vidio; jer mi kažu da je vrlo lukav.
1. Samuilova 23,23Promotrite i vidite sva mjesta gdje se krije, pa opet dođite k meni kad dobro doznate, i ja ću poći s vama; i ako bude u zemlji, tražiću ga po svijem tisućama Judinijem.
1. Samuilova 23,24Tada ustaše i otidoše u Zif prije Saula; a David i ljudi njegovi bijahu u pustinji Maonu u ravnici nadesno od Gesimona.
1. Samuilova 23,25I Saul izide sa svojim ljudima da ga traži; a Davidu javiše, te on siđe sa stijene i stade u pustinji Maonu. A Saul kad to ču, otide za Davidom u pustinju Maon.
1. Samuilova 23,26I Saul iđaše jednom stranom planine, a David sa svojim ljudima drugom stranom planine; i David hićaše da uteče Saulu, jer Saul sa svojim ljudima opkoljavaše Davida i njegove ljude da ih pohvata.
1. Samuilova 23,27U tom dođe glasnik Saulu govoreći: brže hodi; jer Filisteji udariše na zemlju.
1. Samuilova 23,28Tada se vrati Saul ne tjerajući dalje Davida, i otide pred Filisteje. Otuda se prozva ono mjesto Sela-Amalekot.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje