Tražilica


1. Samuelova 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 28,1U ono vrijeme skupiše Filisteji vojsku svoju, da udare na Izraela. Akiš reče Davidu: "Znaj, da ćeš ići s menom na vojsku ti i ljudi tvoji."
1. Samuelova 28,2David odgovori Akišu: "Dobro, sad ćeš vidjeti, što može učiniti tvoj sluga." Akiš odgovori Davidu: "Dobro, postavljam te zauvijek svojim čuvarom."
1. Samuelova 28,3Samuel je bio umro, i sav je Izrael održao tugovanje za njim. Pokopaše ga u njegovu gradu Rami. A Saul je bio protjerao iz zemlje zaklinjače mrtvaca i vračare,
1. Samuelova 28,4I kad se Filisteji skupiše, izađoše i kod Šunama se utaboriše, skupi i Saul sve Izraele. Oni se utaboriše na Gilboi.
1. Samuelova 28,5Kad Saul ugleda tabor Filisteja, pade u tjeskobu i uplaši se veoma.
1. Samuelova 28,6Zato upita Saul Gospoda. Ali mu Gospod ne dade odgovora, ni u snu, ni preko Urima, ni preko proroka.
1. Samuelova 28,7I Saul zapovjedi slugama svojim: "Tražite mi ženu, koja zaklinje mrtvace! Ja ću ići k njoj i upitati je." Sluge njegove odgovoriše mu: "Evo, u End-Doru ima žena, koja može zaklinjati mrtvace."
1. Samuelova 28,8I Saul se učini nepoznatim, obuče druge haljine i zaputi praćen od dva čovjeka. Sad u noći dođoše k onoj ženi, reče: "Vračaj mi zaklinjući mrtvace i daj dozovi mi onoga, koga ti kažem!"
1. Samuelova 28,9Žena mu odgovori: Pa ti znaš, što je učinio Saul: "On je istrijebio u zemlji zaklinjače mrtvaca i vračare. Zašto mi mećeš zamku, da me ubiješ?"
1. Samuelova 28,10Ali joj se Saul zakle Gospodom: "Tako živ bio Gospod, ne će te u ovom slučaju pogoditi nikakva krivnja!"
1. Samuelova 28,11Tada ga upita žena: "Koga da ti dozovem?" On odgovori: "Dozovi mi Samuela!"
1. Samuelova 28,12Kad žena vidje Samuela, povika iza glasa i reče: "Zašto si me prevario? Pa ti si Saul."
1. Samuelova 28,13Kralj joj reče: "Ne boj se pa što vidiš?" Šena odgovori Saulu: "Nadljudsko biće vidjela sam gdje izlazi iz zemlje."
1. Samuelova 28,14On je upita: "Kako izgleda?" Ona odgovori: "Star čovjek izlazi zaogrnut plaštem!" Iz toga zaključi Saul, da je to Samuel. On prignu lice k zemlji i baci se ničice.
1. Samuelova 28,15A Samuel upita Saula: Zašto si pomeo moj mir i izazvao me?" Saul reče: "U velikoj sam muci. Filisteji stoje u ratu proti meni. A Bog se odvrati od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snu: Zato pozvah tebe. Javi mi, što da činim!"
1. Samuelova 28,16Samuel odgovori: "Što pitaš mene, kad se je Gospod odvratio od tebe i postao tvoj neprijatelj?
1. Samuelova 28,17Gospod ti je samo učinio, što je unaprijed rekao preko mene. Gospod trga iz tvoje ruke kraljevstvo i daje ga takmacu tvojemu Davidu.
1. Samuelova 28,18Jer nijesi poslušao zapovjedi Gospodnje i nijesi izvršio žestokoga gnjeva njegova na Amaleku, zato ti je danas Gospod to učinio.
1. Samuelova 28,19I Izraela predaje Gospod s tobom u ruke Filistejima, Sutra ćeš sa sinovima svojim biti kod mene. I tabor Izraelov predat će Gospod u ruke Filistejima."
1. Samuelova 28,20Tada pade Saul odjedanput na zemlju koliko je dug, toliko se je uplašio od riječi Samuelovih. I onako nije više imao snage, jer cijeli dan i cijelu noć nije bio ništa jeo.
1. Samuelova 28,21Kad žena pristupi k Saulu i vidje ga toliko izvan sebe, reče mu: "Eto, sluškinja te je tvoja poslušala. Na kocku sam stavila svoj život i poslušala zapovijed, koju si mi dao.
1. Samuelova 28,22A sada i ti poslušaj sluškinju svoju! Dat ću ti malo kruha. Pojedi ga, da se okrijepiš i da mogneš poći svojim putem!"
1. Samuelova 28,23A on ne htjede i reče: "Ne mogu ništa jesti." A kad sa ženom navališe na njega i sluge njegove, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na jastuk.
1. Samuelova 28,24Šena je imala u kući tele ugojeno. Brze ga zakla. Onda uze brašna, umijesi ga i ispeče pogaču.
1. Samuelova 28,25To postavi pred Saula i sluge njegove. Pošto jedoše, digoše se i otidoše iste noći.
1. Samuelova 28,1 U ono vrijeme Filistejci skupiše svoje čete za rat protiv Izraela. I Akiš reče Davidu: "Znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku, ti i tvoji ljudi!
1. Samuelova 28,2A David odgovori Akišu: "Dobro! Sad ćeš vidjeti što će učiniti tvoj sluga!" A Akiš odvrati Davidu: "Dobro! Zato ću te postaviti da budeš mojim čuvarom zauvijek.
1. Samuelova 28,3Samuel bijaše umro, a sav ga Izrael bijaše oplakao naričući za njim. Ukopali su ga u njegovu gradu Rami. A Šaul bijaše istjerao iz zemlje sve zazivače duhova i vračeve.
1. Samuelova 28,4Dok su se Filistejci skupljali te došli i utaborili se kod Šunema, Šaul skupi sve Izraelce te se utabori na Gilboi.
1. Samuelova 28,5Kad Šaul ugleda filistejski tabor, uplaši se i srce mu snažno zadrhta.
1. Samuelova 28,6Šaul upita za savjet Jahvu, ali mu Jahve ne dade odgovora - ni u snima, ni po Urimu, ni preko proroka.
1. Samuelova 28,7Zato Šaul reče svojim slugama: "Potražite mi ženu koja zaziva duhove da odem k njoj i upitam je." A sluge mu odgovoriše: "Evo, u En Doru ima žena koja zaziva duhove.
1. Samuelova 28,8Tada se Šaul preruši, obuče druge haljine i otputi se sa dva čovjeka. I dođe noću k onoj ženi i reče joj: "Daj mi vračaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti reknem.
1. Samuelova 28,9A žena mu odgovori: "Ta ti znaš što je učinio Šaul i kako je istrijebio iz zemlje zazivače duhova i vračeve. Zašto postavljaš zamke mome životu da me pogubiš?
1. Samuelova 28,10A Šaul joj se zakle Jahvom govoreći: "Tako mi živog Jahve, nećeš biti ništa kriva za ovo!
1. Samuelova 28,11Tada žena zapita: "Koga da ti dozovem?" A on odgovori: "Dozovi mi Samuela!
1. Samuelova 28,12Kad žena ugleda Samuela, povika iza glasa, a onda reče Šaulu: "Zašto si me prevario? Ta ti si Šaul!
1. Samuelova 28,13A kralj joj odvrati: "Ne boj se! Nego što vidiš?" A žena odgovori Šaulu: "Vidim nešto božansko što se diže iz zemlje.
1. Samuelova 28,14Šaul je upita: "Kakva je obličja?" A ona odgovori: "Izlazi starac, ogrnut plaštem." Tada Šaul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se.
1. Samuelova 28,15Samuel upita Šaula: "Zašto si pomutio moj mir dozivajući me gore?" A Šaul odgovori: "U velikoj sam nevolji jer su Filistejci zavojštili na me, a Bog se okrenuo od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me poučiš što da činim.
1. Samuelova 28,16A Samuel odvrati: "Zašto mene pitaš kad se Jahve odvratio od tebe i postao ti neprijateljem?
1. Samuelova 28,17Jahve ti je učinio kako ti je kazao preko mene: istrgao je kraljevstvo iz tvoje ruke i dao ga tvome suparniku, Davidu,
1. Samuelova 28,18jer nisi poslušao riječi Jahvinih i jer nisi izvršio njegova žestokog gnjeva na Amaleku: stoga ti je Jahve danas ovako učinio.
1. Samuelova 28,19Jahve će predati, zajedno s tobom, i Izraela u filistejske ruke. Sutra ćeš sa svojim sinovima biti sa mnom, a i tabor izraelski Jahve će predati u filistejske ruke.
1. Samuelova 28,20Šaul se užasnu i pade na zemlju kako je dug. Spopade ga silan strah od Samuelovih riječi. I ponestade mu snage, jer nije ništa jeo cijeli dan i cijelu noć.
1. Samuelova 28,21Kad ona žena dođe k Šaulu i opazi kako je sav zaplašen, reče mu: "Gle, tvoja je službenica poslušala tvoju riječ, stavila sam svoj život na kocku i poslušala tvoje zapovijedi koje si mi naložio.
1. Samuelova 28,22Zato sada poslušaj i ti riječi službenice svoje: dopusti da ti pružim zalogaj kruha; jedi da ti se vrati snaga te uzmogneš poći svojim putem.
1. Samuelova 28,23Ali on ne htjede nego reče: "Neću jesti!" Ali kad ga zaokupiše njegove sluge, zajedno sa ženom, posluša ih, ustade sa zemlje i sjede na postelju.
1. Samuelova 28,24Žena je imala kod kuće tele u tovu. Brzo ga zakla, zatim uze brašna, umijesi ga i napeče beskvasnoga kruha.
1. Samuelova 28,25Potom stavi sve pred Šaula i njegove ljude. Pošto su jeli, ustadoše i još iste noći krenuše natrag.

1. Samuelova 28,1U one dane, Filistinci okupiše svoju vojsku za poći u pohod i potući Izrael. Akiš reče Davidu: ” Ti moraš znati da ćeš poće sa mnom u mojoj vojsci, ti i tvoji ljudi. “
1. Samuelova 28,2David reče Akišu: ” Eh dobro, ti ćeš doznati osobno ono što će učiniti tvoj sluga “ Akiš reče Davidu: ” Eh dobro, ja ću načiniti od tebe zauvijek svojeg tjelohranitelja. “
1. Samuelova 28,3No Saul bijaše umro, sav izrael ožali njegov ukop i on bijaše pokopan u Rami, svojem gradu. A Saul bijaše ukinuo nekromanciju u zemlji.
1. Samuelova 28,4Filistinci se prikupiše i dođoše taborovati u Šunemu; Saul sakupi sav Izrael i oni se utaboriše u Gilbou .
1. Samuelova 28,5Saul opazi tabor filistinski: on se uplaši i njegovo srce silovito zadrhta.
1. Samuelova 28,6Saul ispita GOSPODA, ali GOSPOD mu ne odgovori, ni po snovima ni po Urimu, ni po *prorocima .
1. Samuelova 28,7Saul reče svojim slugama: ” Pronađite mi jednu nekromantkinju, da idem kod nje ispititi ju. “ Njegove mu sluge rekoše: ” Ima jedna nekromantkinja u Ein-Doru . “
1. Samuelova 28,8Saul se preruši promijenivši odjeću i pođe, praćen od dvojice ljudi. Oni stigoše kod žene, noću. Saul joj reče: ” Obavi za mene nekromanciju i prizovi mi onoga koga ću ti ja reći. “
1. Samuelova 28,9Žena mu reče: ” Gledaj, ti znaš što je Saul učinio: on je uništio nekromanciju u zemlji. Zašto mi razapinješ tu smrtnu zamku?
1. Samuelova 28,10 Saul se zakle po GOSPODU: ” GOSPOD da je živ, reče on, tebi ne prijeti nikakva opasnost u toj stvari; “
1. Samuelova 28,11Žena reče: Koga je trebam prizvati za tebe? “ On reče: ” Prizovi mi Samuela. “
1. Samuelova 28,12Žena vidje Samuela i kriknu. Žena reče Saulu: ” Zašto si me prevario? Ti si Saul! “ Kralj joj reče: ” Ne boj se. Ali, koga si ti vidjela?
1. Samuelova 28,13Žena reče Saulu: ” Ja sam vidjela jednog boga koji se uspinje sa zemlje. “
1. Samuelova 28,14 On joj reče: ” Kakav ima izgled? “ Ona reče: ” To je jedan starac koji se uspinje. On je ogrnut u jedan ogrtač. “ Saul tada znade da je to Samuel. On se nakloni, licem prema zemlji, i pokloni se.
1. Samuelova 28,15 Samuel reče Saulu: ” Zašto si me uznemirio uspinjući me? “ Saul reče: ” Ja sam u velikoj zebnji. Filistinci su zaratili sa mnom, a Bog se povukao daleko od mene; on mi ne odgovara više, ni po posredovanju proroka, ni po snovima. Ja sam te dakle pozvao da mi daš do znanja što trebam činiti. “
1. Samuelova 28,16 Samuel reče: ” A zašto ispituješ mene ako se GOSPOD povukao daleko od tebe i postao ti neprijateljski?
1. Samuelova 28,17 GOSPOD postupa kako je bio najavio po mojim posredovanjima: GOSPOD ti je istrgnuo kraljevstvo i dao ga drugom, Davidu.
1. Samuelova 28,18 Zato što se nisi pokorio glasu GOSPODOVOM i što nisi utažio njegovu srdžbu protiv Amaleka, GOSPOD, danas, je postupio tako.
1. Samuelova 28,19A, s tobom, GOSPOD će izručiti i sam Izrael u ruke Filistincima. Sutra, ti i tvoji sinovi, bit će te sa mnom, a vojska Izraelova isto, GOSPOD će ju izručiti u ruke Filistincima. “
1. Samuelova 28,20Istog časa, Saul pade na zemlju sav u krvi, preplašen onim što mu Saul bijaše rekao. Osim toga, on bijaše bez snage, jer ne bijaše ništa jeo cijelog dana i cijele noći.
1. Samuelova 28,21Žena dođe do Saula i vidi ga sveg uzrujanog. Ona mu reče: ” Vidiš, tvoj te robposlušao Ja sam izložila svoj život, ali ja sam se podvrgla zapovijedima koje si mi ti dao.
1. Samuelova 28,22A sada, udostoji se saslušati, sada, svojeg roba. Pusti me poslužiti jedan komad kruha i jedi, tako ćeš imati snage kad se vratiš na svoj put. “
1. Samuelova 28,23On odbi i reče: ” Ja neću jesti. “ Ali, njegove sluge uporno navališe, kao i žena, i on posluša njihov glas. On se diže sa zemlje i sjede na divan.
1. Samuelova 28,24Ona imaše jedno tele na jaslama. Ona se požuri zaklati ga. Ona uze brašna, zamijesi ga i ispeče ne dizanih kruhova.
1. Samuelova 28,25Ona posluži Saula i njegove sluge i oni jedoše.
1. Samuelova 28,25Potom se oni staviše na put i odoše iste te noći.
1. Samuilova 28,1I u ono vrijeme skupiše Filisteji vojsku svoju da zavojšte na Izrailja; i reče Ahis Davidu: znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku ti i tvoji ljudi.
1. Samuilova 28,2A David reče Ahisu: sad ćeš vidjeti šta će učiniti tvoj sluga. A Ahis reče Davidu: zato ću te postaviti da si čuvar glave moje svagda.
1. Samuilova 28,3A Samuilo bijaše umro, i plaka za njim sav Izrailj, i pogreboše ga u Rami, u njegovu gradu. I Saul bijaše istrijebio iz zemlje gatare i vračare.
1. Samuilova 28,4I Filisteji skupivši se dođoše i stadoše u oko kod Sunima; skupi i Saul sve Izrailjce, i stadoše u oko kod Gelvuje.
1. Samuilova 28,5Saul pak videći vojsku Filistejsku uplaši se, i srce mu uzdrhta veoma.
1. Samuilova 28,6I upita Saul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori ni u snu ni preko Urima, ni preko proroka.
1. Samuilova 28,7I Saul reče slugama svojim: tražite mi ženu s duhom vračarskim, da otidem k njoj i upitam je. A sluge mu rekoše: evo u Endoru ima žena u kojoj je duh vračarski.
1. Samuilova 28,8Tada se Saul preruši obukav druge haljine, i otide sa dva čovjeka, i dođe k onoj ženi noću; i on joj reče: hajde vračaj mi duhom vračarskim, i dozovi mi onoga koga ti kažem.
1. Samuilova 28,9Ali mu žena reče: ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrijebio iz zemlje gatare i vračare; zašto dakle mećeš zamku duši mojoj da me ubiješ?
1. Samuilova 28,10A Saul joj se zakle Gospodom govoreći: tako živ bio Gospod! neće ti biti ništa za to.
1. Samuilova 28,11Tada reče žena: koga da ti dozovem? A on reče: Samuila mi dozovi.
1. Samuilova 28,12A kad žena vidje Samuila, povika iza glasa, i reče žena Saulu govoreći: zašto si me prevario? ta ti si Saul.
1. Samuilova 28,13A car joj reče: ne boj se; nego šta si vidjela? A žena reče Saulu: bogove sam vidjela gdje izlaze iz zemlje.
1. Samuilova 28,14On joj opet reče: kakav je? Ona mu reče: star čovjek izlazi ogrnut plaštem. Tada razumje Saul da je Samuilo, i savi se licem do zemlje i pokloni se.
1. Samuilova 28,15A Samuilo reče Saulu: zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul: u nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojštiše na me, a Bog je otstupio od mene, i ne odgovori mi više ni preko proroka ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti.
1. Samuilova 28,16A Samuilo reče: pa što mene pitaš, kad je Gospod otstupio od tebe i postao ti neprijatelj?
1. Samuilova 28,17Gospod je učinio kako je kazao preko mene; jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvojemu Davidu;
1. Samuilova 28,18Jer nijesi poslušao glasa Gospodnjega, niti si izvršio žestoka gnjeva njegova na Amaliku; zato ti je danas Gospod to učinio.
1. Samuilova 28,19I Gospod će predati i Izrailja s tobom u ruke Filistejima; te ćeš sjutra ti i sinovi tvoji biti kod mene; i oko Izrailjski predaće Gospod u ruke Filistejima.
1. Samuilova 28,20A Saul ujedanput pade na zemlju koliko je dug, jer se vrlo uplaši od riječi Samuilovijeh, i ne bješe snage u njemu, jer ne bješe ništa jeo vas dan i svu noć.
1. Samuilova 28,21Tada žena pristupi k Saulu, i videći ga vrlo uplašena reče mu: evo, sluškinja te je tvoja poslušala, i nijesam za život svoj marila da bih te poslušala što si mi kazao.
1. Samuilova 28,22Nego sada i ti poslušaj šta će ti sluškinja tvoja kazati: postaviću ti malo hljeba, te jedi da se okrijepiš da se možeš vratiti svojim putem.
1. Samuilova 28,23A on ne htje, i reče: neću jesti. Ali navališe na nj sluge njegove i žena, te ih posluša, i ustavši sa zemlje sjede na postelju.
1. Samuilova 28,24A žena imaše kod kuće tele ugojeno, i brže ga zakla, i uze brašna te umijesi i ispeče hljebove prijesne.
1. Samuilova 28,25Potom postavi Saulu i slugama njegovijem, te jedoše. A poslije ustaše i otidoše iste noći.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje