Tražilica


1. Samuelova 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 29,1Filisteji skupiše svu vojsku svoju u Afek, a Izrael se utabori kod izvora, što leži u Jezreelu.
1. Samuelova 29,2I kako su knezovi filistejski išli sa svojim stotinama i tisućama, a i David je išao najposlije uz Akiša sa svojim ljudima,
1. Samuelova 29,3Rekoše knezovi filistejski: "Što će ovdje ti Hebreji?" Akiš reče knezovima filistejskim: "Pa to je David, sluga Saula, kralja izraelskoga. On je kod mene toliko godina i dana, i ne nađoh na njemu do danas ništa, otkako je prešao k meni.
1. Samuelova 29,4Ali se knezovi filistejski rasrdiše na njega i zatražiše od njega: "Pošlji natrag toga čovjeka! Neka se vrati na mjesto, što si mu ga odredio! Neka ne ide s nama u rat, da nas ne izda u boju! Čim bi mogao bolje opet omiljeti gospodaru svojemu negoli glavama ovih ljudi"
1. Samuelova 29,5Nije li to onaj David, kojemu se u čast pjevalo igrajući: "Saul pogubi svoju tisuću, a David svojih deset tisuća?"
1. Samuelova 29,6I dozva Akiš Davida i reče mu: "Tako živ bio Gospod, ti si pošten. Meni bi drago bilo, kad bi ti s menom izašao i ušao u boj. Ja ne nađoh na tebi do danas ništa nepravedno, otkako si prešao k meni. Ali nijesi po volji knezovima.
1. Samuelova 29,7Pa se eto vrati i idi s mirom kući! Ne čini ništa, što se ne dopada knezovima filistejskim!"
1. Samuelova 29,8David upita Akiša: "Ali što sam učinio, i što si našao na slugi svojemu, otkako sam stupio u tvoju službu, do današnjega dana, da ne idem skupa i da se ne borim proti neprijateljima gospodara svojega, kralja.
1. Samuelova 29,9A Akiš odgovori Davidu: "Znam, da si mi mio kao anđeo Božji. Ali knezovi filistejski izjavljuju: Neka on ne ide s nama u rat!
1. Samuelova 29,10Pa tako ustani sutra rano sa slugama gospodara svojega, što su došli s tobom! Ustanite rano, čim svane, pa idite!"
1. Samuelova 29,11I tako ustade David sa svojim ljudima sutradan rano, da se vrati u zemlju filistejsku. A Filisteji otidoše prema gradu Jezreelu.
1. Samuelova 29,1 Filistejci skupiše sve svoje čete u Afeku, a Izraelci se utaboriše kod izvora u Jizreelu.
1. Samuelova 29,2Filistejski su knezovi prolazili sa svojim stotinama i tisućama, a David i njegovi ljudi išli su sasvim na kraju s Akišem.
1. Samuelova 29,3Filistejski knezovi zapitaše: "Što hoće ti Hebreji ovdje?" A Akiš odgovori filistejskim knezovima: "Pa ovo je David, sluga izraelskoga kralja Šaula! Već je godinu-dvije kod mene, ali nisam našao na njemu ništa sumnjivo od onoga dana kad je prebjegao k meni pa do današnjega dana.
1. Samuelova 29,4Ali filistejski knezovi planuše na njega i rekoše mu: "Pošalji toga čovjeka natrag, neka se vrati na mjesto koje si mu označio. Neka ne ide s nama u boj, da se ne okrene protiv nas u boju! Čime bi se on opet umilio svome gospodaru ako ne glavama ovih naših ljudi?
1. Samuelova 29,5To je onaj isti David o kome se pjevalo igrajući: `Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća!`
1. Samuelova 29,6Tada Akiš dozva Davida i reče mu: "Živoga mi Jahve, ti si pošten i meni bi drago bilo da me pratiš u pokretima moje vojske, jer nisam našao nikakva zla na tebi od onoga dana kad si došao k meni pa do današnjega dana. Ali nisi drag u očima knezova.
1. Samuelova 29,7Zato se sada vrati i otiđi s mirom kući da ne ozlovoljiš filistejske knezove!
1. Samuelova 29,8David odvrati Akišu: "Ta što sam učinio i što si zamjerio svome sluzi od onoga dana kad sam stupio u tvoju službu pa do današnjega dana da ne mogu ići da se bijem s neprijateljima svoga gospodara kralja?
1. Samuelova 29,9A Akiš odgovori Davidu: "Ti znaš da si mi drag kao Božji anđeo, ali su filistejski knezovi rekli: `Neka ne ide s nama u boj!`
1. Samuelova 29,10Zato ustanite rano ujutro, ti i sluge tvoga gospodara koji su došli s tobom, i otiđite na mjesto koje sam vam označio. I nemoj gajiti u svom srcu nikakve mržnje jer si mi mio. Ustat ćete, dakle, u rano jutro, čim svane, i otići ćete!
1. Samuelova 29,11Tako David sa svojim ljudima ustade rano i krenu odmah ujutro i vrati se u filistejsku zemlju, a Filistejci odoše u Jizreel.
1. Samuelova 29,1Filistinci prikupiše svu svoju vojsku u Afeku. Izraeliti taborovaše pokraj izvora koji je u Izreelu .
1. Samuelova 29,2Filistinski prinčevi defiliraše na čelu stotica i tisućica. David i njegovi ljudi defiliraše iza posljednjih s Akišom.
1. Samuelova 29,3Glavari Filistinski rekoše: ” Tko su ovi Hebreji? “ Akiš reče poglavarima Filistinaca: ” Ali to je David, sluga Saulov, kralja Izraela! Evo jedna ili dvije godine da je on sa mnom i ja nisam ništa našao prigovoriti njegovom pristupanju k meni sve do ovog dana. “
1. Samuelova 29,4Poglavari filistinski se rasrdiše protiv Akiša i rekoše mu: ” Otpusti tog čovjeka i nek se vrati u mjesto koje si mu ti dodijelio. Nek ne silazi s nama u boj, da ga ne bismo imali za protivnika tijekom boja. “ Po kojoj bi se on cijeni mogao pomiriti sa svojim gospodarem, ako ne po cijeni glava ovih ljudi ovdje?
1. Samuelova 29,5Nije li to onaj David o kojem se pjevaše plešući: Saul ih obori tisuće, a David, mirijade. “
1. Samuelova 29,6Akiš pozva Davida i reče mu: ” Živ da je GOSPOD, ti si jedan ispravan čovjek. Ja imam zadovoljstvo vidjeti te poći i ući sa mnom u vojsku, jer ja nisam našao zla u tebi od dana kad si ti došao kod mene sve do ovog dana. Ali, ti se ne sviđaš prinčevima filistinskim.
1. Samuelova 29,7Okreni se dakle i idi u miru. Tako ti nećeš napraviti ništa što se neće svidjeti prinčevima Filistincima. “
1. Samuelova 29,8David reče Akišu: ” Ali, što sam ja dakle učinio? I što si ti našo predbaciti sluzi svojem od dana kad sam se stavio u tvoju službu sve do ovog dana, da ja ne mogu doći neprijatelja svog gospodara kralja?“
1. Samuelova 29,9Akiš odgovori Davidu: ” Ja znam. Da, ti mi godiš kao jedan *anđeo Božji. Ali, poglavari Filistinaca su rekli: Nek on ne uzlazi s nama u boj.
1. Samuelova 29,10 Dakle, digni se u rano jutro, kao i sluge tvojeg gospodara koje su te pratile. Vi će te se dignuti u rano jutro i, čim svane dan, odlazite. “
1. Samuelova 29,11David se diže rano, on i njegovi ljudi, za poći izjutra i vratiti se u zemlju Filistinaca. Tad Filistinci uspeše se u Izreel.
1. Samuilova 29,1A Filisteji skupiše svu vojsku svoju kod Afeka, a Izrailj stade u oko kod izvora u Jezraelu.
1. Samuilova 29,2I knezovi Filistejski iđahu sa stotinama i tisućama; a David i njegovi ljudi iđahu najposlije s Ahisom.
1. Samuilova 29,3I rekoše knezovi Filistejski: što će ti Jevreji? A Ahis reče knezovima Filistejskim: nije li ovo David sluga cara Izrailjskoga Saula, koji je kod mene toliko vremena, toliko godina, i ne nađoh na njemu ništa otkako je dobjegao do ovoga dana?
1. Samuilova 29,4Ali se rasrdiše na nj knezovi Filistejski i rekoše mu knezovi Filistejski: pošlji natrag toga čovjeka, neka se vrati u svoje mjesto gdje si ga postavio, i neka ne ide s nama u boj, da se ne okrene na nas u boju; jer čim bi se opet umilio gospodaru svojemu ako ne glavama ovijeh ljudi?
1. Samuilova 29,5Nije li to David o kojem se pjevalo igrajući i govorilo: zgubi Saul svoju tisuću, ali David svojih deset tisuća?
1. Samuilova 29,6Tada Ahis dozva Davida, i reče mu: tako bio živ Gospod, ti si pošten, i milo mi je da hodiš sa mnom u boj; jer ne nađoh nikakoga zla na tebi otkako si došao do ovoga dana; ali nijesi po volji knezovima.
1. Samuilova 29,7Nego vrati se i idi s mirom da ne učiniš što što ne bi bilo milo knezovima Filistejskim.
1. Samuilova 29,8A David reče Ahisu: Ali šta sam učinio? šta li si našao na sluzi svojem otkako sam kod tebe do ovoga dana, da ne idem da se bijem s neprijateljima gospodara svojega cara?
1. Samuilova 29,9A Ahis odgovarajući reče Davidu: znam; doista si mi mio kao anđeo Božji; ali knezovi Filistejski rekoše: neka ne ide s nama u boj.
1. Samuilova 29,10Nego ustani sjutra rano sa slugama gospodara svojega koje su došle s tobom; ustanite rano čim svane, pa idite.
1. Samuilova 29,11I urani David i ljudi njegovi, i otide rano, i vrati se u zemlju Filistejsku; a Filisteji otidoše u Jezrael.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje