Tražilica


1. Samuelova 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 31,1Međutim je bilo došlo do bitke među Izraelcima i Filistejima. Ljudi su Izraelovi bili nagnuli u bijeg pred Filistejima i ležali su na gori Gilboi na smrt ranjeni.
1. Samuelova 31,2Filisteji se natisnuše za Saulom i sinovima njegovim. Pritom pogubiše Filisteji Jonatana, Abinadaba, Malkišua, sinove Saulove.
1. Samuelova 31,3I za Saula posta boj vrlo težak. Napokon ga pogodiše strijele, i on bi teško ranjen od strijela.
1. Samuelova 31,4Tada zapovjedi Saul momku, koji mu je nosio oružje: "Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti pogani, probodu me i narugaju mi se!" Ali momak, što mu je nosio oružje, nećkao se, jer se je vrlo bojao. Tada Saul sam uze mač i baci se na njega.
1. Samuelova 31,5Kad momak, što mu je nosio oružje, vidje, da je Saul mrtav, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
1. Samuelova 31,6Tako pogibe Saul, tri sina njegova, momak, što mu je nosio oružje, i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana.
1. Samuelova 31,7Kad ljudi Izraelovi s onu stranu doline i Jordana doznaše, da su Izraelci pobjegli i da su mrtvi Saul i sinovi njegovi, ostao više gradove svoje i nagnuše u bijeg. I dođoše Filisteji i nastaniše se u njima.
1. Samuelova 31,8Sutradan dođoše Filisteji, da opljačkaju pobijene. Kad nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gilboi,
1. Samuelova 31,9Odsjekoše mu glavu i skidoše oružje s njega. Tada poslaše u zemlju filistejsku na sve strane, da dojave hramovima svojih idola i narodu vijest o pobjedi.
1. Samuelova 31,10Oružje njegovo staviše u hram aštarte, a tijelo njegovo objesiše na zid Bet-Šana.
1. Samuelova 31,11Kad su stanovnici Jabeša u Gileadu saznali, što su Filisteji učinili Saulu,
1. Samuelova 31,12Podigoše se svi ljudi oboružani, i išavši svu noć skidoše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovih sa zida betšanskoga. Donesoše ih u Jabeš i ondje ih spališe.
1. Samuelova 31,13Tada uzeše kosti njihove, pokopaše ih pod tamariskom u Jabešu i postiše sedam dana.
1. Samuelova 31,1 Filistejci su zavojštili na Izraelce, a Izraelci su pobjegli pred njima i padali pobijeni po gori Gilboi.
1. Samuelova 31,2Filistejci stisnuše Šaula i njegove sinove i pogubiše Šaulove sinove Jonatana, Abinadaba i Malki-Šuu.
1. Samuelova 31,3Boj je postao žešći oko Šaula. Iznenadiše ga strijelci s lukovima i on pade teško ranjen od strijelaca.
1. Samuelova 31,4Šaul tada reče svome štitonoši: "Izvuci svoj mač i probodi me da ne dođu ti neobrezanici i ne narugaju mi se." Ali se njegov štitonoša prestravi i ne htjede toga učiniti. Zato Šaul uze mač i baci se na nj.
1. Samuelova 31,5Kad je štitonoša vidio da je Šaul umro, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
1. Samuelova 31,6Tako onoga dana pogiboše zajedno Šaul, njegova tri sina, njegov štitonoša i svi njegovi ljudi.
1. Samuelova 31,7Kad Izraelci koji bijahu na drugoj strani doline i na drugoj strani Jordana vidješe da su sinovi Izraelovi pobjegli i da je poginuo Šaul sa sinovima, ostaviše svoje gradove te se razbježaše. Filistejci dođoše i nastaniše se u njima.
1. Samuelova 31,8Kad su sutradan došli Filistejci da oplijene pobijeđene, nađoše Šaula i njegova tri sina gdje leže na gori Gilboi.
1. Samuelova 31,9Oni mu odsjekoše glavu i skidoše s njega oružje, koje poslaše po svoj filistejskoj zemlji naokolo, javljajući veselu vijest svojim idolima i narodu.
1. Samuelova 31,10Potom oružje metnuše u Aštartin hram, a Šaulovo mrtvo tijelo pribiše na zid grada Bet Šana.
1. Samuelova 31,11Ali kad oni u Jabešu Gileadskom čuše što su Filistejci učinili od Šaula,
1. Samuelova 31,12ustadoše svi hrabri ljudi i, pošto su hodili svu noć, uzeše Šaulovo mrtvo tijelo i tjelesa njegovih sinova sa zida grada Bet Šana pa ih donesoše u Jabeš i ondje spališe.
1. Samuelova 31,13Potom uzeše njihove kosti i ukopaše ih pod tamarisom u Jabešu i postiše sedam dana.
1. Samuelova 31,1Filistinci bojevaše protiv Izraela. Ljudi Izraelovi pobjegoše ispred Filistinaca. Žrtve ležaše na brdu Gilboa
1. Samuelova 31,2Filistinci se staviše gaziti Saula i njegove sinove. Oni ubiše Jonatana, Abinadaba i Malki Šua, sinove Saulove.
1. Samuelova 31,3Težina bitke se prenese na Saula. Strijelci lukom ga otkriše. Od pogleda na strijelce te se silno uplaši.
1. Samuelova 31,4Saul reče svojem štitonoši: ” Izvuci tvoj mač i probodi me, da me neobrezani ne bi došli probosti i ne bi se veselili tome. “ Ali, njegov štitonoša odbi, jer bijaše jako ustrašen.Tad Saul uze mač i baci se na njega.
1. Samuelova 31,5Njegov štitonoša, videći da Saul bijaše mrtav, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
1. Samuelova 31,6Saul, njegova tri sina, njegov štitonoša, kao i svi njegovi ljudi umriješe zajedno tog dana.
1. Samuelova 31,7Videći poraz Izraelov i smrt Saulovu i njegovih sinova, Izraeliti s one strane doline i oni preko Jordana napustiše gradove i pobjegoše. Filistinci stigoše i nastaniše se ondje.
1. Samuelova 31,8Sutradan, Filistinci dođoše pljačkati žrtve. Oni nađoše Saula i njegova tri sina ležati na brdu Gilboa.
1. Samuelova 31,9Oni odsjekoše glavu Saulu i oteše njegovo oružje. Oni proširiše vijest u zemlji filistinskoj, oglašavajući ju u svojim hramovima i narodu.
1. Samuelova 31,10 Oni staviše Saulovo oružje u hram Astarti i pribiše njegovo tijelo na bedem Bet-Šean .
1. Samuelova 31,11Tada, žitelji Jabeša u Galadu doznaše što Filistinci bijahu učinili Saulu.
1. Samuelova 31,12Najodlučniji se staviše na put, hodaše cijele noći i skidoše s bedema Bet-Šeana tijela Saula i njegovih sinova. Stigavši u Jabeš, oni ga spališe.
1. Samuelova 31,13Oni pokupiše njihove posmrtne ostatke i ukopaše ih pod tamarisku u Jabešu, potom *postiše sedam dana.
1. Samuilova 31,1A Filisteji se pobiše s Izrailjcima, i pobjegoše Izrailjci ispred Filisteja, i padahu mrtvi na gori Gelvuji.
1. Samuilova 31,2I stigoše Filisteji Saula i sinove njegove; i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Melhi-Suva, sinove Saulove.
1. Samuilova 31,3I boj posta žešći oko Saula, i nađoše ga strijelci, i on se vrlo uplaši od strijelaca.
1. Samuilova 31,4I reče Saul momku koji mu nošaše oružje: izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i probodu me i narugaju mi se. Ali ne htje momak što mu nošaše oružje, jer ga bješe vrlo strah. Tada Saul uze mač, i baci se na nj.
1. Samuilova 31,5A kad momak koji nošaše oružje vidje Saula mrtva, baci se i on na svoj mač i umrije s njim.
1. Samuilova 31,6Tako pogibe Saul i tri sina njegova i momak koji mu nošaše oružje i svi ljudi njegovi zajedno onoga dana.
1. Samuilova 31,7A Izrailjci koji bijahu s ovu stranu potoka i s ovu stranu Jordana kad vidješe gdje Izrailjci pobjegoše i gdje pogibe Saul i njegovi sinovi, ostaviše gradove i pobjegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima.
1. Samuilova 31,8A sjutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve; i nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gelvuji.
1. Samuilova 31,9I otsjekoše mu glavu, i skidoše oružje s njega, i poslaše u zemlju Filistejsku na sve strane da se objavi u kući njihovijeh lažnijeh bogova i po narodu.
1. Samuilova 31,10I ostaviše oružje njegovo u kući Astarotinoj, a tijelo njegovo objesiše na zid Vet-sanski.
1. Samuilova 31,11A čuše stanovnici u Javisu Galadovu šta učiniše Filisteji od Saula.
1. Samuilova 31,12I podigoše se svi ljudi hrabri, i išavši svu noć skidoše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovijeh sa zida Vet-sanskoga, pa se vratiše u Javis, i ondje ih spališe.
1. Samuilova 31,13I uzeše kosti njihove i pogreboše ih pod drvetom u Javisu, i postiše sedam dana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje