Tražilica


1. Samuelova 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 8,1Kad je Samuel bio ostario, postavi sinove svoje za suce nad Izraelom.
1. Samuelova 8,2Njegov prvorođenac zvao se Joel, a njegov drugi sin Abija. Oni su sudili u Beer-Šebi.
1. Samuelova 8,3Ali sinovi njegovi nijesu išli putovima njegovim, nego su udarili za dobitkom, primali su poklone i izvrtali pravdu.
1. Samuelova 8,4Tada se skupiše sve starješine Izraelove, dođose k Samuelu u Ramu,
1. Samuelova 8,5I rekoše mu: "Eto, ti si ostario, a sinovi tvoji ne idu putovima tvojim. Postavi dakle kralja nad nama, da nas upravlja, kao što je to u svih naroda!"
1. Samuelova 8,6A Samuelu se ne dopade njihov zahtjev: "Postavi kralja nad nama, da nas upravlja!" Kad se Samuel potuži kod Gospoda,
1. Samuelova 8,7Odgovori Gospod Samuelu: "Poslušaj zahtjev naroda u svemu, što traži od tebe! Ne odbaciše tebe, nego mene, da ne budem dulje kralj nad njima.
1. Samuelova 8,8Oni čine s tobom posve onako, kako činiše s menom od vremena, kad ih izvedoh iz Egipta, do ovoga dana: ostaviše me i služiše drugim bogovima.
1. Samuelova 8,9Poslušaj samo zahtjev njihov, ali ih ozbiljno opomeni i kaži im unaprijed prava kralja, koji će vladati nad njima!"
1. Samuelova 8,10Samuel priopći narodu, koji je tražio od njega kralja, sve riječi Gospodnje.
1. Samuelova 8,11On reče: "Ova prava tražit će kralj, koji će vladati nad vama: Sinove vaše uzimat će, da ih upotrijebi kod svojih kola i konja, i oni će trčati pred kolima njegovim.
1. Samuelova 8,12Postavit će nastojnike nad tisućom i nastojnike nad pedeset. Oni će mu morati njive orati, ljetinu žeti i ratne sprave i što mu treba za kola njegova graditi.
1. Samuelova 8,13Kćeri će vaše uzimati, da prave mirisne masti, da kuhaju i kruh peku.
1. Samuelova 8,14Najbolje vaše njive, vinograde i maslinike uzimat će i svojim slugama razdavati.
1. Samuelova 8,15Od vaših polja zasijanih i vinograda podizat će desetinu i svoje dvoranike i činovnike plaćati.
1. Samuelova 8,16Vaše sluge i sluškinje, vaša najbolja goveda i vaše magarce uzimat će i upotrijebiti ih za svoje poslove.
1. Samuelova 8,17Od vaših ovaca podizat desetinu, i vi sami bit ćete sluge njegove.
1. Samuelova 8,18Ako vi onda dignete viku na kralja, kojega izabraste sebi, onda vas na onaj dan neće uslišiti Gospod."
1. Samuelova 8,19Ali narod ne htjede poslušati riječi Samuelovih, nego povika: "Ne, nego kralj neka vlada nad nama!
1. Samuelova 8,20Hoćemo da budemo kao svi drugi narodi: Naš kralj neka nam sudi, neka ide pred nama i neka vodi naše ratove!"
1. Samuelova 8,21Samuel sasluša sve, što je tražio narod, i iznese pred Gospoda.
1. Samuelova 8,22A Gospod reče Samuelu: "Popusti zahtjevu njihovu i postavi im kralja!" Tada Samuel reče Izraelcima: "Idite, svaki u svoj grad!"
1. Samuelova 8,1 Kad je Samuel ostario, postavio je svoje sinove za suce u Izraelu.
1. Samuelova 8,2Njegov prvorođenac zvao se Joel, a drugi sin Abija; oni su bili suci u Beer Šebi.
1. Samuelova 8,3Ali sinovi nisu išli stopama očevim: gledali su na svoj dobitak, primali mito i izvrtali pravicu.
1. Samuelova 8,4Tada se skupiše sve starješine izraelske i dođoše k Samuelu u Ramu.
1. Samuelova 8,5I rekoše mu: "Eto, ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam, dakle, kralja da nam vlada, kao što je to kod svih naroda.
1. Samuelova 8,6Ali Samuelu nije bilo drago što su rekli: "Daj nam kralja da nam vlada!" Zato se Samuel pomoli Jahvi.
1. Samuelova 8,7A Jahve reče Samuelu: "Poslušaj glas naroda u svemu što od tebe traži, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, ne želeći da ja kraljujem nad njima.
1. Samuelova 8,8Sve što su činili meni od onoga dana kad sam ih izveo iz Egipta pa do današnjega dana - ostavili su mene i služili tuđim bogovima - tako oni čine i tebi.
1. Samuelova 8,9Sada, dakle, poslušaj njihov zahtjev, ali ih svečano opomeni i pouči o pravima kralja koji će vladati nad njima.
1. Samuelova 8,10Samuel ponovi sve Jahvine riječi narodu koji je od njega tražio kralja.
1. Samuelova 8,11I reče: "Ovo će biti pravo kralja koji će kraljevati nad vama: uzimat će vaše sinove da mu služe kod bojnih kola i kod konja i oni će trčati pred njegovim bojnim kolima.
1. Samuelova 8,12Postavljat će ih za tisućnike i pedesetnike; orat će oni njegovu zemlju, žeti njegovu žetvu, izrađivati mu bojno oružje i opremu za njegova bojna kola.
1. Samuelova 8,13Uzimat će kralj vaše kćeri da mu priređuju mirisne pomasti, da mu kuhaju i peku.
1. Samuelova 8,14Uzimat će najbolja vaša polja, vaše vinograde i vaše maslinike i poklanjat će ih svojim dvoranima.
1. Samuelova 8,15Uzimat će desetinu od vaših usjeva i vaših vinograda i davat će je svojim dvoranima i svojim službenicima.
1. Samuelova 8,16Uzimat će vaše sluge i vaše sluškinje, vaše najljepše volove i magarce i upotrebljavat će ih za svoj posao.
1. Samuelova 8,17Uzimat će desetinu od vaše sitne stoke, a vi sami postat ćete mu robovi.
1. Samuelova 8,18I kad jednoga dana budete vapili za pomoć zbog kralja koga ste sami izabrali, Jahve vas neće uslišati u onaj dan!
1. Samuelova 8,19Narod nije htio poslušati Samuelova glasa nego reče: "Ne! Hoćemo da kralj vlada nad nama!
1. Samuelova 8,20Tako ćemo i mi biti kao svi narodi: sudit će nam naš kralj, bit će nam vođa i vodit će naše ratove.
1. Samuelova 8,21Kad je Samuel čuo što narod govori, kaza sve Jahvi.
1. Samuelova 8,22A Jahve reče Samuelu: "Poslušaj njihovu želju i postavi im kralja!" Tada Samuel reče Izraelcima: "Vratite se svaki u svoj grad!
1. Samuelova 8,1Ostarivši, Samuel dade svoje sinove za sudce Izraelu.
1. Samuelova 8,2Njegov prvorođeni sin zvao se Joel, drugi Abija. Oni bijahu sudci u Ber-Šebi .
1. Samuelova 8,3Ali njegovi sinovi ne idoše njegovim stopama. Zavedeni dobiti, prihvaćajući poklone, oni iskriviše pravo.
1. Samuelova 8,4Sve *starješine Izraelove se okupiše i dođoše pronaći Samuela u Ramu Oni mu rekoše:
1. Samuelova 8,5” Evo te ostarjelog, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Sada dakle, daj nam jednog kralja za suditi
1. Samuelova 8,6Ne dopade se Samuelu ono što su mu rekli: ” Daj nam jednog kralja za suditi nam. “ I Samuel posredova kod GOSPODA.
1. Samuelova 8,7GOSPOD reče Samuelu: ” Poslušaj glas naroda o svemu što će ti kazati. Nisi ti taj kojeg odbacuju, veće ja. Oni neće više da ja vladam nad njima.
1. Samuelova 8,8Kao što su radili od dana kad sam ih izveo iz Egipta sve do danas, napuštajući mene za služiti druge bogove, tako oni postupaju također prema tebi.
1. Samuelova 8,9Sada dakle poslušaj njihov glas. Ali, ne uzmanjkaj upozoriti ih: obvijesti ih kako će upravljati kralj koji će nad njima vladati
1. Samuelova 8,10 Samuel ponovi sve riječi GOSPODOVE puku koji mu iskaše jednog kralja.
1. Samuelova 8,11On reče ” Evo kako će vladati kralja nad vama: on će uzimati vaše sinove za uposliti ih oko svojih kola i svoje konjice i oni će trčati ispred njegovih kola.
1. Samuelova 8,12On će ih uzimati za načiniti si tisućenike i pedesetnike, za obavljati njegov rad, za žeti njegovu žetvu, za izrađivati njegovo oružje i njegove oklope.
1. Samuelova 8,13On će uzimati vaše kćeri kao parfimerke, kuharice i pekarice.
1. Samuelova 8,14 On će uzimati vaša polja, vaše vinograde i vaše najbolje maslinike. On će ih uzimati i davati slugama svojim.
1. Samuelova 8,15 On će povećavati dim na vaše žitarice i vaše vinograde i davat će ih svojim *eunusima i svojim slugama.
1. Samuelova 8,16 On će uzimati vaše sluge i vaše sluškinje, najbolje od vaših mladih ljudi i vaših magaraca za staviti ih u svoju službu;
1. Samuelova 8,17 On će povećavati dim na vaša stada. Vi sami, najzad, postajat će te njegovi robovi.
1. Samuelova 8,18 Onog dana, vi će te zavapiti zbog tog kralja kojeg si budete izabrali, ali, onog dana, GOSPOD vam neće nikako odgovarati.
1. Samuelova 8,19Ali narod odbi poslušati glas Samuelov. ” Ne, rekoše oni. Mi ćemo imati jednog kralja.
1. Samuelova 8,20I mi ćemo biti, mi također, kao svi narodi. Naš će nam kralj suditi, on će izlaziti na našem čelu i bojevati naše bojeve. “
1. Samuelova 8,21Samuel sasluša sve te riječi naroda i ponovi ih na uho GOSPODU.
1. Samuelova 8,22GOSPOD tada reče Samuelu:” Poslušaj njihov glas i daj im jednog kralja. “ Samuel reče ljudima Izraelovim: ” Idite, svatko u svoj grad. “
1. Samuilova 8,1A kad Samuilo ostarje, postavi sinove svoje za sudije Izrailju.
1. Samuilova 8,2A ime sinu njegovu prvencu bješe Joilo, a drugomu Avija, i suđahu u Virsaveji.
1. Samuilova 8,3Ali sinovi njegovi ne hođahu putovima njegovijem, nego udariše za dobitkom, i primahu poklone i izvrtahu pravdu.
1. Samuilova 8,4Tada se skupiše sve starješine Izrailjeve i dođoše k Samuilu u Ramu.
1. Samuilova 8,5I rekoše mu: eto, ti si ostario, a sinovi tvoji ne hode tvojim putovima: zato postavi nam cara da nam sudi, kao što je u svijeh naroda.
1. Samuilova 8,6Ali Samuilu ne bi po volji što rekoše: daj nam cara da nam sudi. I Samuilo se pomoli Gospodu.
1. Samuilova 8,7A Gospod reče Samuilu: poslušaj glas narodni u svemu što ti govore; jer ne odbaciše tebe nego mene odbaciše da ne carujem nad njima.
1. Samuilova 8,8Kako činiše od onoga dana kad ih izvedoh iz Misira do danas, i ostaviše me i služiše drugim bogovima, po svijem tijem djelima čine i tebi.
1. Samuilova 8,9Zato sada poslušaj glas njihov; ali im dobro zasvjedoči i kaži način kojim će car carovati nad njima.
1. Samuilova 8,10I kaza Samuilo sve riječi Gospodnje narodu koji iskaše od njega cara;
1. Samuilova 8,11I reče: ovo će biti način kojim će car carovati nad vama: sinove vaše uzimaće i metati ih na kola svoja i među konjike svoje, i oni će trčati pred kolima njegovijem;
1. Samuilova 8,12I postaviće ih da su mu tisućnici i pedesetnici, i da mu oru njive i žnju ljetinu, i da mu grade ratne sprave i što treba za kola njegova.
1. Samuilova 8,13Uzimaće i kćeri vaše da mu grade mirisne masti i da mu budu kuharice i hljebarice.
1. Samuilova 8,14I njive vaše i vinograde vaše i maslinike vaše najbolje uzimaće i razdavati slugama svojim.
1. Samuilova 8,15Uzimaće desetak od usjeva vaših i od vinograda vaših, i davaće dvoranima svojim i slugama svojim.
1. Samuilova 8,16I sluge vaše i sluškinje vaše i mladiće vaše najljepše i magarce vaše uzimaće, i obrtati na svoje poslove.
1. Samuilova 8,17Stada će vaša desetkovati i vi ćete mu biti robovi.
1. Samuilova 8,18Pa ćete onda vikati, radi cara svojega, kojega izabraste sebi; ali vas Gospod neće onda uslišiti.
1. Samuilova 8,19Ali narod ne htje poslušati riječi Samuilovijeh, i rekoše: ne, nego car neka bude nad nama,
1. Samuilova 8,20Da budemo i mi kao svi narodi; i neka nam sudi car naš i ide pred nama i vodi naše ratove.
1. Samuilova 8,21A Samuilo čuvši sve riječi narodne, kaza ih Gospodu.
1. Samuilova 8,22A Gospod reče Samuilu: poslušaj glas njihov, i postavi im cara. I Samuilo reče Izrailjcima: idite svaki u svoj grad.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje