Tražilica


1. Samuelova 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Samuelova 9,1Tada je živio jedan čovjek od plemena Benjaminova po imenu Kiš, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afiahe, Benjaminovac, čovjek imućan.
1. Samuelova 9,2On je imao sina po imenu Saula, mlada i lijepa. Ni jedan između sinova Izraelovih nije bio ljepši od njega. Od ramena gore nadvisivao je sve druge.
1. Samuelova 9,3Rad je jednoć Kišu, ocu Saulovu, bilo nestalo magarica, reče Kiš svojemu sinu Saulu: "Uzmi sa sobom jednoga momka i zaputi da tražiš magarice!"
1. Samuelova 9,4Tako prođe goru Efraimovu i prođe zemlju Šališu, a ne nađe ih. I prođoše zemlju Šaalim, ali zaludu. Tada otidoše kroz područje Benjaminovo, ali ih ne nađoše,
1. Samuelova 9,5Kada dođoše u zemlju Zuf, reče Saul momku, koji je bio s njim: "Hajde da se vratimo! Inače moj će se otac brinuti za nas mjesto za magarice."
1. Samuelova 9,6On mu reče: "Ovdje u ovom gradu živi čovjek Božji. On je veoma ugledan. Štogod kaže, sigurno se zbude. Hajdemo odmah tamo! Možda će nas uputiti u stvari, radi koje smo na putu."
1. Samuelova 9,7Saul odgovori momku svojemu: "Sto ćemo, ako pođemo tamo, ponijeti tomu čovjeku? Nestalo nam je kruha u torbama, i nemamo dara, da ga dadnemo čovjeku Božjemu. Što imamo drugo?"
1. Samuelova 9,8A momak opet reče Saulu: "Imam evo još četvrt šekela srebra. To ću dati čovjeku Božjemu, da nas uputi u našoj stvari."
1. Samuelova 9,9Prije reklo bi se u Izraelu, kad bi se išlo pitati Boga: "Hajde da idemo k vidiocu!" Jer koji se sada zovu proroci, u staro su se vrijeme zvali vidioci.
1. Samuelova 9,10Saul odgovori momku svojemu: "Tvoj je prijedlog dobar. Hajde da idemo!" I pođoše u grad, gdje je stanovao čovjek Božji.
1. Samuelova 9,11Kad su išli uzbrdo prema gradu, sretoše djevojke, što su izlazile da zahvataju vodu. Upitaše ih: "Je li ovdje vidjelac?"
1. Samuelova 9,12One im odgovoriše: "Jest, ovdje pred tobom. Ali požuri se; jer je danas došao u grad, pošto danas narod drži žrtvenu svečanost na gori.
1. Samuelova 9,13Kad dođete u grad, upravo ćete ga još zateći, prije nego pođe na goru k žrtvenoj gozbi, jer narod ne počinje žrtvenu gozbu, prije nego on dođe. Istom kad on blagoslovi gozbu, jedu uzvanici. Hajdete dakle gore; jer sada ga još možete zateći."
1. Samuelova 9,14I otidoše gore u grad. Upravo kad htjedoše da uđu u grad, dođe im Samuel u susret, da uzađe na goru.
1. Samuelova 9,15A Gospod je bio, dan prije nego je Saul došao, Samuelu objavio ovo:
1. Samuelova 9,16"Sutra u ovo doba poslat ću ti čovjeka iz zemlje Benjaminove. Njega pomaži za kneza nad mojim narodom Izraelom! On će izbaviti moj narod iz ruku Filisteja, jer hoću da budem milostiv svojemu narodu. Vapaj njegov za pomoć prodro je do mene.
1. Samuelova 9,17Kad Samuel ugleda Saula, objavi mu Gospod: "To je čovjek, za koga ti rekoh: "On ima da vlada nad mojim narodom."
1. Samuelova 9,18I Saul pristupi k Samuelu na vratima i upita: "kaži mi, molim te, gdje je kuća vidiočeva?"
1. Samuelova 9,19Samuel odgovori Saulu: "Ja sam vidjelac Hajde sa mnom na goru! Danas ćete s menom jesti. Sutra rano otpustit ću te. Tada ću te uputiti o svemu, što ti je na srcu.
1. Samuelova 9,20Za magarice, kojih ti je nestalo prije tri dana, ne brini se! One su se našle. Kojemu će uostalom dopasti sve, što traži Izrael? Zar ne tebi i cijeloj kući tvojoj?"
1. Samuelova 9,21Saul reče: "Ja sam samo Benjaminovac, iz najmanjega plemena Izraelova, i porodica moja najmanja je između svih porodica plemena Benjaminova. Što mi govoriš tako?"
1. Samuelova 9,22A Samuel uze Saula i njegova momka, odvede ih u dvoranu i posadi ih u pročelje među uzvanicima, kojih je bilo jedno trideset ljudi.
1. Samuelova 9,23Samuel reče tada kuharu: "Donesi komad, što ti ga dadoh, a rekoh ti, da ga staviš na stranu!"
1. Samuelova 9,24Tada uze kuhar pleće i što je bilo na njemu i metnu ga pred Saula. A Samuel reče: "To je bilo ostavljeno. Uzmi preda se i jedi, jer je to sačuvano za ovaj čas za tebe još kad rekoh: Pozvao sam goste." Tako jede Saul onaj dan sa Samuelom.
1. Samuelova 9,25Kad siđoše s gore u grad, razgovarao se je još sa Saulom na krovu.
1. Samuelova 9,26Ustadoše rano. Kad je osvanulo, zovnu Samuel Saula na krovu: "Ustani! Pratit ću te." Tada ustade Saul, i obojica, on i Samuel, izađoše.
1. Samuelova 9,27Kad dođoše na kraj grada, reče Samuel Saulu: "Pusti, da momak ide daleko pred nama!" I momak ode naprijed. "A ti stani malo! Imam ti javiti riječ Božju."
1. Samuelova 9,1 Živio u ono vrijeme jedan čovjek u Benjaminovu plemenu po imenu Kiš, sin Abiela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova; bio je iz plemena Benjaminova, čovjek imućan.
1. Samuelova 9,2Imao je sina po imenu Šaula, koji je bio mlad i lijep. Među sinovima Izraelovim nije bilo ljepšega čovjeka od njega: za glavu bijaše viši od svega naroda.
1. Samuelova 9,3Uto se Kišu, Šaulovu ocu, izgubilo nekoliko magarica, pa Kiš reče svome sinu Šaulu: "Uzmi sa sobom jednoga momka pa ustani i idi tražiti magarice!
1. Samuelova 9,4I prođoše oni Efrajimovu goru i prođoše zemlju Šališu, ali ne nađoše ništa; prođoše zemlju Šaalim, ali magarica ne bijaše ondje; prođoše i zemlju Benjaminovu, ali ne nađoše ništa.
1. Samuelova 9,5Kad su došli u zemlju Suf, reče Šaul momku koji ga je pratio: "Hajde, vratimo se da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas!
1. Samuelova 9,6A on mu odgovori: "Eno, u onom ondje gradu živi čovjek Božji; to je vrlo ugledan čovjek: što god rekne, sve se zacijelo ispunja. Pođimo, dakle, k njemu, možda će nas uputiti u ono zbog čega smo pošli na put.
1. Samuelova 9,7A Šaul reče svome momku: "Ako zaista pođemo onamo, što ćemo ponijeti čovjeku? Kruha je nestalo u našim torbama, nemamo dara da ponesemo čovjeku Božjem. Što mu možemo dati?
1. Samuelova 9,8A momak opet progovori i reče Šaulu: "Gle, imam u ruci četvrt šekela srebra: dat ću ga Božjem čovjeku da nas uputi kamo bismo išli.
1. Samuelova 9,9Nekoć se u Izraelu, kad bi išli pitati Boga za savjet, govorilo: "Hajde, pođimo k vidiocu!" Jer koga danas zovu prorokom nekoć se zvao vidjelac. -
1. Samuelova 9,10Šaul odvrati svome momku: "Dobro veliš. Hajdemo!" I krenuše u grad gdje je živio čovjek Božji.
1. Samuelova 9,11Kad su se penjali usponom prema gradu, sretoše djevojke koje su izašle da zahvate vode. I zapitaše ih: "Je li gore vidjelac?" -
1. Samuelova 9,12One im odgovore ovako: "Jest, vidjelac je pred vama. Upravo je stigao u grad, jer danas narod ima žrtvu na uzvišici.
1. Samuelova 9,13Čim uđete u grad, naći ćete ga još prije nego što se popne na uzvišicu da sudjeluje na žrtvenoj gozbi. Narod neće jesti dok on ne dođe, jer on mora blagosloviti žrtvu, a onda će tek uzvanici jesti. Zato idite odmah gore, jer ćete ga sada još naći.
1. Samuelova 9,14Oni otiđoše gore u grad. Kad su ulazili na vrata, Samuel ih susrete polazeći na uzvišicu.
1. Samuelova 9,15A dan prije nego što je Šaul došao bijaše Jahve objavio Samuelu:
1. Samuelova 9,16"Sutra u ovo doba poslat ću k tebi čovjeka iz Benjaminove zemlje. Ti ćeš ga pomazati za kneza nad mojim narodom Izraelom. On će izbaviti moj narod iz ruke filistejske. Vidio sam nevolju svoga naroda i njegov je vapaj dopro do mene.
1. Samuelova 9,17A kad je Samuel ugledao Šaula, Jahve mu progovori: "Evo ti čovjeka za koga ti rekoh: `Taj će vladati nad mojim narodom.`
1. Samuelova 9,18Šaul pristupi Samuelu na vratima i reče: "Daj mi kaži gdje je vidiočeva kuća.
1. Samuelova 9,19A Samuel odgovori Šaulu: "Ja sam vidjelac. Pođi preda mnom na uzvišicu, danas ćete sa mnom jesti. Sutra ću te ujutro otpustiti i sve ću ti kazati što ti je na srcu.
1. Samuelova 9,20A za magarice koje su ti se izgubile prije tri dana ne uznemiruj se jer su se našle. Uostalom, kome pripada sve što je najdragocjenije u Izraelu? Zar ne tebi i svemu domu tvoga oca?
1. Samuelova 9,21A Šaul odgovori ovako: "Nisam li ja od Benjaminova plemena, najmanjega plemena Izraelova? A moj rod nije li najneznatniji između svih rodova Benjaminova plemena? Zašto mi, dakle, govoriš takve riječi?
1. Samuelova 9,22Samuel uze Šaula i njegova momka, odvede ih u sobu i dade im mjesto u pročelju među uzvanicima, kojih je bilo tridesetak.
1. Samuelova 9,23Zatim Samuel reče kuharu: "Donesi dio koji ti dadoh i za koji ti rekoh da ga staviš na stranu.
1. Samuelova 9,24Kuhar uze but, donese ga i stavi pred Šaula, a Samuel mu reče: "Evo, pred tobom je ono što je sačuvano za tebe. Jedi, jer to ti je sačuvano baš za ovu zgodu." Tako je u onaj dan Šaul jeo sa Samuelom.
1. Samuelova 9,25Potom odande siđoše u grad. Ondje prostriješe Šaulu na krovu.
1. Samuelova 9,26I on leže na počinak. Čim je svanula zora, Samuel zovnu Šaula (na krovu) govoreći: "Ustani da te otpustim!" Kad je Šaul ustao, izađoše obojica, on i Samuel.
1. Samuelova 9,27Kad su došli na kraj grada, reče Samuel Šaulu: "Kaži momku neka pođe naprijed pred nama! A ti stani sada da ti objavim riječ Božju.
1. Samuelova 9,1Bijaše u Benjaminu jedan čovjek zvan Kiš, sin Abiela, sina Serorova, sina Bekoratova, sina Afiahova, sina jednog Benjaminita. Bijaše to jedan srčan čovjek.
1. Samuelova 9,2On imaše jednog sina zvanog Saul, jednog lijepog dječaka. Ni jedan ga sin Izraelov ne bijaše valjan. On preraste sav puk glavom i plećima.
1. Samuelova 9,3Magarice Kišove, oca Saulova, bijahu se izgubile, Kiš reče svojem sinu Saulu: ” Uzmi dakle sa sobom jednog od slugu i pođi u potragu za magaricama. “
1. Samuelova 9,4On prokrstari planinu Efraimovu, on prokrstari zemlju Šališa, ali ih ne nađe. Oni prokrstariše zemlju Šalim : opet ništa. On prokrstari zemlju Benjaminovu: ne nađe ništa.
1. Samuelova 9,5Kad oni stigoše u zemlju Suf, Saul reče sluzi koji ga pratiše: ” Hajdemo, vratimo se. Ja se bojim da naš otac ne misli više o magaricama i ne zabrine se za nas. “
1. Samuelova 9,6Sluga mu reče: ” Ali ima u ovom gradu jedan Božji čovjek! Taj je čovjek ugledan. Sve što on kaže sigurno se dogodi. Hajdemo dakle. Možda će nas on obvijestiti o putovanju koje bijasmo poduzeli. “
1. Samuelova 9,7Saul reče svojem sluzi: ” Eh dobro, hajdemo. Ali, što ćemo mi donijeti tom čovjeku? Nema više kruha u našim torbama i ne odgovara ponuditi čovjeku Božjem hranu za popudbinu Što mi imamo? “
1. Samuelova 9,8Sluga preuze riječ za odgovoriti Saulu: ” Ja imam sa sobom točno jednu četvrtinu sikla srebra. Ja ću ju dati Božjem čovjeku, i on će nas obvijestiti o putovanju našem. “
1. Samuelova 9,9Nekad, u Izraelu, bijaše običaj reći kad se iđaše pitati Boga za savjet: ” Dođite, hajdemo pronaći jednog vidovnjaka. “ Jer, današnji "*prorok", još se uvijek zove "vidovnjak".
1. Samuelova 9,10Saul reče svojem sluzi: ” Dobro rečeno. Dođi, hajdemo. “ I oni odoše u grad gdje se nalaziše Božji čovjek.
1. Samuelova 9,11Oni prođoše uspon do grada, kad nađoše mlade djevojke koje izlaziše ispumpati vode. Oni im rekoše: ” Vidovnjak da li je ovdje? “
1. Samuelova 9,12One im odgovoriše: ” Da. Ravno pred tobom! Sada požurite, budući da je došao danas u grad jer ima danas jedno javno *žrtvovanje na *visokom mjestu.
1. Samuelova 9,13Čim budete stigli u grad, odmah ga potražite, prije no ode jesti na visokom mjestu, jer narod ne smije jesti prije njegovog dolaska, budući da je on taj koji treba blagosloviti žrtvu; poslije čega, uzvanici mogu jesti. Sada dakle, idite, jer njega, danas, vi će te ga pronaći. “
1. Samuelova 9,14 Oni se dakle uspeše u grad. Oni uđoše u grad i evo kako Samuel izlaziše ispred njih za uspeti se k *visokom mjestu.
1. Samuelova 9,15 No GOSPOD bijaše upozorio Samuela jedan dan prije dolaska Saulovog: On mu bijaše rekao: ”
1. Samuelova 9,16 Sutra, u isto vrijeme, ja ću ti poslati jednog čovjeka iz zemlje Banjaminove i ti ćeš ga *pomazati kao poglavara mog naroda Izraela i on će spasiti moj narod od ruke Filistinaca. To je zato što ja vidjeh svoj narod i njegov vapaj je dopro sve do mene. “
1. Samuelova 9,17 Samuel opazi Saula. GOSPOD mu odmah prišapnu: ” Evo čovjeka za kojeg sam ti rekao: To je onaj koji će držati moj puk u ruci. “
1. Samuelova 9,18 Saul se primaknu Samuelu posred pristupa i reče mu: ” Molim te, označi nam gdje je kuća vidovnjakova. ”
1. Samuelova 9,19Samuel odgovori Saulu: ” Ja sam vidovnjak. Uspni se preda mnom na visoko mjesto. Vi će te danas jesti sa mnom. Sutra u jutro, ja ću te pustiti otići i ja ću ti naznačiti ono što te zaokuplja.
1. Samuelova 9,20O onom što je s tvojim magaricama zalutalim ima tri dana, ne misli više: one su pronađene. I kome pripada sve ono što je najdragocijenije u Izraelu? Zar ne tebi i svoj kući tvojeg oca? “
1. Samuelova 9,21Saul odgovori: ” Nisam li ja Benjaminit, iz jednog od najmanjih plemena Izraelovih i moja obitelj nije li posljednja od svih obitelji plemena Benjaminovog? Zašto mi dakle ti govoriš na takav način? “
1. Samuelova 9,22Samuel uze Saula i njegovog slugu, uvede ih u dvoranu i dade im jedno mjestu na čelu uzvanika bijaše ih jedna tridesetina.
1. Samuelova 9,23Samuel reče kuharu: ” Posluži dio koji sam ti ja dao, onaj za koji ti rekoh: Ostavi ga sa strane. “
1. Samuelova 9,24Kuhar donese but i rep I stavi ih pred Saula i reče: ” Evo što je ostalo. Ti si poslužen: jedi! Jer to je posebno za tebe sačuvano kad je rečeno: Ja pozivam narod. “ Saul jede dakle sa Samuelom onog dana.
1. Samuelova 9,25Oni potom siđoše s visokog mjesta u gradu, i on porazgovara sa Saulom na terasi.
1. Samuelova 9,26Oni se digoše rano. i, čim se razdani, Samuel pozva Saula s terase. On mu reče: ” Na put! Ja ću te voditi. “ Saul pođe i obojica, on i Saul, iziđoše napolje.
1. Samuelova 9,27Oni siđoše do ruba grada kad Samuel reče Saulu: ” Reci sluzi da prođe ispred nas. “ On pređe naprijed. ” A ti, stani sada, da ti ja priopćim riječ Božu.”
1. Samuilova 9,1A bješe jedan čovjek od plemena Venijaminova, kojemu ime bješe Kis, sin Avila, sina Serora, sina Vehorata, sina Afije, sina jednoga čovjeka od plemena Venijaminova, hrabar junak.
1. Samuilova 9,2On imaše sina po imenu Saula, koji bješe mlad i lijep da ne bješe ljepšega od njega među sinovima Izrailjevijem, a glavom bješe viši od svega naroda.
1. Samuilova 9,3A Kisu ocu Saulovu nesta magarica, pa reče Kis Saulu sinu svojemu: uzmi sa sobom jednoga momka, pa ustani i idi te traži magarice.
1. Samuilova 9,4I on prođe goru Jefremovu, i prođe zemlju Salisku; ali ne nađoše; pa prođoše u zemlju Salimsku, i ne bješe ih; pa prođoše i zemlju Venijaminovu, i ne nađoše.
1. Samuilova 9,5A kad dođoše u zemlju Sufsku, reče Saul momku svojemu koji bješe s njim: hajde da se vratimo, da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas.
1. Samuilova 9,6A on mu reče: evo, u ovom gradu ima čovjek Božji, kojega veoma poštuju; što god kaže sve se zbiva; hajdemo k njemu, može biti da će nas uputiti kuda bismo išli.
1. Samuilova 9,7A Saul reče momku svojemu: hajde da idemo; ali šta ćemo odnijeti čovjeku? jer nam je hljeba nestalo u torbama, a dara nemamo da odnesemo čovjeku Božijemu. Šta imamo?
1. Samuilova 9,8A momak opet odgovarajući reče Saulu: eto u mene četvrt sikla srebra; to da dam čovjeku Božijemu da nas uputi.
1. Samuilova 9,9A u staro vrijeme ko bi išao da pita Boga govoraše: hajde da idemo k vidiocu. Jer ko se sada zove prorok u staro se vrijeme zvaše vidjelac.
1. Samuilova 9,10I Saul reče momku svojemu: dobro veliš; hajde da idemo. I pođoše u grad gdje bješe čovjek Božji.
1. Samuilova 9,11I kad iđahu uz brdo gradsko, sretoše djevojke koje izlažahu da zahvataju vodu, pa im rekoše: je li tu vidjelac?
1. Samuilova 9,12A one odgovarajući rekoše: jest, eto pred tobom; pohitaj, jer je danas došao u grad, jer danas narod ima žrtvu na gori.
1. Samuilova 9,13Kako uđete u grad, naći ćete ga prije nego pođe na goru da jede; jer narod neće jesti dokle on ne dođe, jer on treba da blagoslovi žrtvu, pa onda će zvanice jesti; zato idite, jer ćete ga sada naći.
1. Samuilova 9,14I otidoše u grad; a kad dođoše usred grada, gle Samuilo polazeći na goru srete ih.
1. Samuilova 9,15A Gospod bješe objavio Samuilu dan prije nego dođe Saul, rekavši:
1. Samuilova 9,16Sjutra u ovo doba poslaću k tebi jednoga čovjeka iz zemlje Venijaminove, njega pomaži da bude vođ narodu mojemu Izrailju, i on će izbaviti moj narod iz ruku Filistejskih. Jer pogledah na narod svoj, jer vika njegova dođe do mene.
1. Samuilova 9,17I kad Samuilo ugleda Saula, reče mu Gospod: eto čovjeka za kojega ti rekoh; taj će vladati mojim narodom.
1. Samuilova 9,18I Saul pristupi k Samuilu na vratima, i reče: kaži mi, gdje je kuća vidiočeva?
1. Samuilova 9,19A Samuilo odgovori Saulu i reče: ja sam vidjelac. Hajde preda mnom na goru, i danas ćete sa mnom jesti; a sjutra ću te otpustiti, i što ti je god u srcu, kazaću ti.
1. Samuilova 9,20A za magarice, kojih ti je nestalo prije tri dana, ne brini se; jer su se našle. I čije će biti sve što je najbolje u Izrailju? eda li ne tvoje i svega doma oca tvojega?
1. Samuilova 9,21A Saul odgovori i reče: nijesam li od plemena Venijaminova, najmanjega plemena Izrailjeva, i dom moj najmanji između svijeh domova plemena Venijaminova? što mi dakle govoriš tako?
1. Samuilova 9,22A Samuilo uze Saula i njegova momka, i odvede ih u sobu, i posadi ih u začelje među zvanicama kojih bješe do trideset ljudi.
1. Samuilova 9,23I Samuilo reče kuharu: donesi dio koji ti dadoh i za koji ti rekoh: ostavi ga kod sebe.
1. Samuilova 9,24Tada donese kuhar pleće i što bješe na njemu; a Samuilo ga metnu pred Saula, i reče: evo što je ostalo, uzmi preda se, te jedi, jer je sačuvano doslije za tebe, kad rekoh: pozvao sam narod. Tako jede Saul sa Samuilom onaj dan.
1. Samuilova 9,25Potom siđoše s gore u grad, i Samuilo se razgovara sa Saulom na krovu.
1. Samuilova 9,26A ujutru uraniše, i kad svitaše, zovnu Samuilo Saula na krov, i reče mu: digni se, da te otpustim. I kad se diže Saul, izidoše obojica, on i Samuilo.
1. Samuilova 9,27I kad dođoše na kraj grada, reče Samuilo Saulu: reci momku neka ide naprijed (i on prođe naprijed), a ti stani malo da ti javim riječ Božiju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje