Tražilica


1. Timoteju 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 3,1Istinita je riječ: ako tko želi službu nadgledništva, dobru službu želi.
1. Timoteju 3,2Nadglednik dakle treba da je besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, pametan, častan, gostoljubiv, sposoban da uči,
1. Timoteju 3,3Ne odan piću, ne nasilan, nego i krotak, ne svadljivac, ne lakom;
1. Timoteju 3,4Koji svojom kućom dobro upravlja i ima poslušnu djecu sa svom čestitošću.
1. Timoteju 3,5A ako tko ne zna svojom kućom upravljati, kako će se starati za crkvu Božju?
1. Timoteju 3,6Ne novoobraćeni, da se ne bi naduo i pao u osudu đavolju.
1. Timoteju 3,7A valja da ima i dobro svjedočanstvo od onih, koji su vani, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
1. Timoteju 3,8Tako i poslužitelji treba da su pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak okaljan,
1. Timoteju 3,9Koji imaju tajnu tanu vjere u čistoj savjesti.
1. Timoteju 3,10A i ovi neka se najprije iskušaju, pa onda da vrše službu poslužitelja, ako su besprijekorni.
1. Timoteju 3,11Tako i žene (njihove) treba da su poštene, ne koje kleveću, trijezne, vjerne u svemu.
1. Timoteju 3,12Poslužitelji neka su muževi jedne žene, koji dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
1. Timoteju 3,13Jer koji dobro obavljaju službu poslužitelja, stječu sebi častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
1. Timoteju 3,14Ovo ti pišem nadajući se, da ću brzo doći k tebi.
1. Timoteju 3,15Ako li se zadržim, da znaš, kako ti se treba vladati u kući Božjoj, koja je crkva Boga živoga, stup i tvrđa istine.
1. Timoteju 3,16I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.
1. Timoteju 3,1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.
1. Timoteju 3,2Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,
1. Timoteju 3,3ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac;
1. Timoteju 3,4da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću -
1. Timoteju 3,5a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? -
1. Timoteju 3,6ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu.
1. Timoteju 3,7A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.
1. Timoteju 3,8Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -
1. Timoteju 3,9imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.
1. Timoteju 3,10I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.
1. Timoteju 3,11Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.
1. Timoteju 3,12đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
1. Timoteju 3,13Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
1. Timoteju 3,14Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,
1. Timoteju 3,15a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.
1. Timoteju 3,16Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.
1. Timoteju 3,1Dostojna je povjerenja ova riječ: ako netko teži nadgledništvu, to je jedna lijepa zadaća koju on želi.
1. Timoteju 3,2Također treba nadglednik biti besprijekoran, muž samo jednoj ženi, trezven, suzdržljiv, staložen dobrog držanja, gostoljubiv, sposoban poučavati,
1. Timoteju 3,3ni pijanac, ni ratoboran, već blag; da ne bude ni svadljivac, ni pohlepan.
1. Timoteju 3,4Da zna dobro upravljati svojom vlastitom kućom i držati svoju djecu u pokornosti, u punom dostojanstvu:
1. Timoteju 3,5netko, naime, tko ne bi znao upravljati svojom vlastitom kućom, kako bi preuzo skrb o jednoj crkvi Božjoj?
1. Timoteju 3,6Da to ne bude jedan novoobraćenik, iz straha da ne bi pao, zalijepljen ohološću, pod osudom donesenom protiv *đavla.
1. Timoteju 3,7Osim toga, treba što više da i oni vani daju lijepu svjedodžbu, da ne padne u ljagu u isto vrijeme kad i u mrežu đavlovu.
1. Timoteju 3,8Đakoni, jednako, trebaju biti dostojni, imati samo jednu riječ, ne odavati se vinu ni tragati za nečasnim dobicima.
1. Timoteju 3,9Nek čuvaju *tajnu vjere u jednoj *čistoj savjesti.
1. Timoteju 3,10Nek najprije budu stavljeni na kušnju; potom, ako nema ništa za prigovoriti im, oni će obavljati službu đakona.
1. Timoteju 3,11Žene, jednako, trebaju biti dostojne, nikako ocrnjivačice, trezvene, odane u svim stvarima.
1. Timoteju 3,12Nek đakoni budu muževi samo jednoj ženi, da upravljaju svojom djecom i svojom vlastitom kućom.
1. Timoteju 3,13Jer, oni koji dobro obavljaju službu đakona pribavljaju sebi jedan dobar položaj kao i veliko pouzdanje utemeljeno na vjeri koja je u Kristu Isusu.
1. Timoteju 3,14Ja ti ovo pišem, sve u nadi da ću ti se uskoro pridružiti.
1. Timoteju 3,15Ipak, ako ja budem zakasnio, ti ćeš znati kako se držati u kući Božjoj, koji je Bog živi, stub i oslonac istini.
1. Timoteju 3,16Sigurno, ona je velika, *tajna pobožnosti Ona je bila iskazana u tijelu opravdana Duhom, Uočen od *anđela, proglašen od *pogana, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.
1. Timotiju 3,1Istinita je riječ: ako ko vladičanstva želi dobru stvar želi.
1. Timotiju 3,2Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trijezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vrijedan da uči;
1. Timotiju 3,3Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
1. Timotiju 3,4Koji svojijem domom dobro upravlja, koji ima poslušnu djecu sa svakim poštenjem;
1. Timotiju 3,5A ako ko ne umije svojijem domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
1. Timotiju 3,6Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji.
1. Timotiju 3,7A valja da ima i dobro svjedočanstvo od onijeh koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
1. Timotiju 3,8Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
1. Timotiju 3,9Koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti.
1. Timotiju 3,10A i ovi da se kušaju najprije, pa onda da služe, ako su bez mane.
1. Timotiju 3,11Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trijezne, vjerne u svemu.
1. Timotiju 3,12Đakoni da bivaju jedinijeh žena muževi, koji dobro upravljaju djecom i svojijem domovima.
1. Timotiju 3,13Jer koji dobro služe oni dobivaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u vjeri Isusa Hrista.
1. Timotiju 3,14Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
1. Timotiju 3,15Ako li se zabavim, da znaš kako treba življeti u domu Božijemu, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđa istine.
1. Timotiju 3,16I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u slavi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje