Tražilica


1. Timoteju 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Timoteju 4,1A Duh govori jasno, da će u posljednja vremena odstupiti neki od vjere, slušajući lažne duhove i nauke zlih duhova,
1. Timoteju 4,2U licemjerju lažaca, koji imaju biljeg upečen na svojoj savjesti,
1. Timoteju 4,3Koji zabranjuju ženiti se, blagovati jela, koja Bog stvori, da ih vjernici i oni, koji upoznaše istinu, uzimaju sa zahvalnošću.
1. Timoteju 4,4Jer je svako stvorenje Božje dobro, i ništa nije na odmet, što se uzima sa zahvalnošću,
1. Timoteju 4,5Jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
1. Timoteju 4,6Ako to predočiš braći, bit ćeš dobar sluga Krista Isusa, othranjen riječima vjere i dobrom naukom, koju si primio.
1. Timoteju 4,7A ludih i bapskih gatalica kloni se, a vježbaj se u pobožnosti!
1. Timoteju 4,8Jer tjelesno vježbanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za sve, jer ima obećanje života sadašnjega i budućega.
1. Timoteju 4,9Istinita je riječ i dostojna, da bude potpuno primljena.
1. Timoteju 4,10Jer zato se trudimo, i podnosimo sramotu, jer se uzdamo u Boga živoga, koji je Spasitelj svih ljudi, osobito vjernika.
1. Timoteju 4,11Ovo zapovijedaj i uči!
1. Timoteju 4,12Nitko neka ne prezre tvoju mladost; nego budi primjer vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!
1. Timoteju 4,13Dok dođem, pripazi na čitanje, opominjanje i učenje!
1. Timoteju 4,14Ne zanemaruj milosti, koja je u tebi i dana ti je po proročanstvu polaganjem ruku svećeničkih!
1. Timoteju 4,15Ovo promišljavaj, u ovom budi, da tvoj napredak bude očevidan svima!
1. Timoteju 4,16Pazi na sebe i na nauku; ustraj u tome, jer ovo čineći spasit ćeš i sebe i one, koji te slušaju.
1. Timoteju 4,1 Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.
1. Timoteju 4,2A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
1. Timoteju 4,3koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
1. Timoteju 4,4Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
1. Timoteju 4,5jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
1. Timoteju 4,6To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
1. Timoteju 4,7Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
1. Timoteju 4,8Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući.
1. Timoteju 4,9Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
1. Timoteju 4,10Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
1. Timoteju 4,11Zapovijedaj to i naučavaj!
1. Timoteju 4,12Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
1. Timoteju 4,13Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.
1. Timoteju 4,14Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva.
1. Timoteju 4,15Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit.
1. Timoteju 4,16Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.
1. Timoteju 4,1Duh to kaže izrijekom: u posljednjim vremenima, stanoviti će zanijekati vjeru, prionut će uz zavodničke duhove i nauke nadahnute *Zlodusiima,
1. Timoteju 4,2koji će zabludjeti po licemjerju lažljivaca označenih usijanim željezom u svojoj savjesti:
1. Timoteju 4,3oni će zabranjivati ženidbu; oni će zabranjivati upotrebu stanovitih namirnica, dok Bog je njih stvorio da ih vjernici, oni koji poznaju potpuno istinu, jedu uz iskazivanje zahvalnosti.
1. Timoteju 4,4Jer, sve što je Bog stvorio dobro je, i ništa nije za odbaciti ako se uzima uz zahvaljivanje.
1. Timoteju 4,5Naime, riječ Božja i molitva to posvećuju.
1. Timoteju 4,6Izloži sve ovo braći: tako ćeš biti dobar đakon Krista Isusa, hranjen riječima vjere i lijepom naukom koju si gorljivo slijedio.
1. Timoteju 4,7Glede bezbožnih basni, babljih spletki, njih odbaci. Vježbaj se radije u pobožnosti.
1. Timoteju 4,8Tjelesno vježbanje, naime, korisno je za malo stvari, dok pobožnost, korisna je svemu, ne posjeduje li ona obećanje *života, sadašnjeg kao i budućeg?
1. Timoteju 4,9Dostojna je povjerenja, ova riječ, i zaslužuje biti potpuno primljena po svima.
1. Timoteju 4,10Jer, ako se mi trudimo i ako se borimo, to je zato što imamo uzdanje u Boga živog, koji je Spasitelj svih ljudi, naročito vjernika.
1. Timoteju 4,11Evo što ti trebaš propisivati i poučavati.
1. Timoteju 4,12Nek nitko ne prezrije tvoje mlade dobi. Sasvim suprotno, budi za vjernike jedan uzor u riječi, u ponašanju, u ljubavi, u vjeri, u *čistoći.
1. Timoteju 4,13Očekujući moj dolazak, posveti se čitanju Pisma, bodrenju, poučavanju.
1. Timoteju 4,14Ne zanemari dar milosti koji je u tebi, koji ti bi povjeren po jednom *proročkoj zahvatu, praćenom *polaganjem ruku zbora *starješina.
1. Timoteju 4,15Evo što trebaš uzeti k srcu. Evo u čemu trebaš ustrajavati. Tako će tvoje napredovanje biti izraženo na očigled svima.
1. Timoteju 4,16Bdij nad sobom samim i nad svojim poučavanjem. Budi ustrajan. Postupajući tako spasit ćeš i sebe samog i one koji te slušaju.
1. Timotiju 4,1A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,
1. Timotiju 4,2U licemjerju laža, žigosanijeh na svojoj savjesti,
1. Timotiju 4,3Koji zabranjuju ženiti se, i zapovijedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vjernima i onima koji poznaše istinu.
1. Timotiju 4,4Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.
1. Timotiju 4,5Jer se osvećuje riječju Božijom i molitvom.
1. Timotiju 4,6Ovo sve kazujući braći bićeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen riječima vjere i dobrom naukom koju si primio.
1. Timotiju 4,7A poganijeh i bapskijeh gatalica kloni se; a obučavaj se u pobožnosti.
1. Timotiju 4,8Jer tjelesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašto, imajući obećanje života sadašnjega i onoga koji ide.
1. Timotiju 4,9Ovo je istinita riječ i dostojna svakoga primanja.
1. Timotiju 4,10Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima.
1. Timotiju 4,11Ovo zapovijedaj i uči.
1. Timotiju 4,12Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti.
1. Timotiju 4,13Dokle dođem pazi na čitanje, utješavanje i učenje.
1. Timotiju 4,14Ne pusti u nemar dar u sebi koji ti je dan po proroštvu metnuvši starješine ruke na tebe.
1. Timotiju 4,15U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
1. Timotiju 4,16Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje