2. Korinćanima 3. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Korinćanima 3,1Počijemo li opet sami sebe preporučivati? ili trebamo li kao neki preporučnih poslanica na vas i i od vas?
2. Korinćanima 3,2Vi ste naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi;
2. Korinćanima 3,3Koji ste se pokazali, da ste poslanica Kristova od nas izrađena i napisana ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim pločama, nego na tjelesnim pločama srca.
2. Korinćanima 3,4A takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
2. Korinćanima 3,5Ne da smo sposobni od sebe pomisliti što kao od sebe, nego je naša sposobnost od Boga,
2. Korinćanima 3,6Koji i učini nas sposobne da budemo sluge Novoga Zavjeta, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
2. Korinćanima 3,7Ako li je služba smrti koja je u kamenje urezana slovima, bila u slavi, tako da sinovi Izraelovi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova, koja prestaje:
2. Korinćanima 3,8Kamo li neće mnogo većma služba Duha biti u slavi?
2. Korinćanima 3,9Jer ako je služba osude slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi.
2. Korinćanima 3,10Jer i nije slavno, što se je proslavilo s ove strane, zbog prevelike slave.
2. Korinćanima 3,11Jer ako je slavno, što prestaje, mnogo je većma slavno ono, što ostaje.
2. Korinćanima 3,12Imajući dakle takvu nadu s velikom smjelošću radimo;
2. Korinćanima 3,13I ne kao što je Mojsije metao pokrivalo na lice svoje, da ne bi sinovi Izraelovi gledali svršetka onome, što prestaje.
2. Korinćanima 3,14Ali otvrdnuše misli njihove; jer današnjega dana stoji isto pokrivalo neotkriveno u čitanju Staroga Zavjeta, jer u Kristu prestaje.
2. Korinćanima 3,15Nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo stoji na srcu njihovu.
2. Korinćanima 3,16A kad se obrati Gospodinu, oduzima se pokrivalo.
2. Korinćanima 3,17A Gospodin je Duh; a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
2. Korinćanima 3,18A mi svi, koji otkrivenim licem i gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.
2. Korinćanima 3,1 Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
2. Korinćanima 3,2Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
2. Korinćanima 3,3Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
2. Korinćanima 3,4Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
2. Korinćanima 3,5Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
2. Korinćanima 3,6On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
2. Korinćanima 3,7Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
2. Korinćanima 3,8koliko li će slavnija biti služba Duha.
2. Korinćanima 3,9Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
2. Korinćanima 3,10I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
2. Korinćanima 3,11Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
2. Korinćanima 3,12Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,
2. Korinćanima 3,13a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.
2. Korinćanima 3,14Ali otvrdnu im pamet. Doista, do dana današnjega zastire taj prijevjes čitanje Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu prestao.
2. Korinćanima 3,15Naprotiv, kad god se čita Mojsije, do danas prijevjes zastire srce njihovo.
2. Korinćanima 3,16Ali kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se prijevjes.
2. Korinćanima 3,17Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.
2. Korinćanima 3,18A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku - iz slave u slavu.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje