Tražilica


2. Kraljevima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 11,1Kad je Atalija, mati Ahazijina, doznala, da je sin njezin mrtav, odluči da pobije svu obitelj kraljevsku.
2. Kraljevima 11,2Ali Jošeba, kći kralja Jorama, sestra Ahazijina, uze Joaša, sina Ahazijina, ukrade ga između kraljevića, što su imali biti pobijeni, i donese ga s dojkinjom njegovom u ložnicu. Tako ga skriše od Atalije, tako da umače smrti.
2. Kraljevima 11,3On ostade šest godina skriven kod nje u hramu Gospodnjem, a Atalija je vladala u zemlji.
2. Kraljevima 11,4U sedmoj godini dade Jehojada poslati po stotnike, tjelesne stražare i vojnike i uvesti ih k sebi u hram Gospodnji. Tada se dogovori s njima i zakle ih u hramu Gospodnjem. Nato im pokaza sina kraljeva.
2. Kraljevima 11,5I dade im ovaj naputak: "Vi imate ovako učiniti: "Vas trećina, koji odlazite u subotu i preuzimate stražu u palači kraljevskoj,
2. Kraljevima 11,6I druga trećina na vratima Sur i posljednja trećina na vratima iza vojnika, koji ste imali stražu kod palače,
2. Kraljevima 11,7Nadalje obadva druga dijela vas, ukratko svi, koji dolaze u subotu i drže stražu u hramu Gospodnjem kod kralja,
2. Kraljevima 11,8Vi se imate svi okupiti oko kralja, svaki s oružjem u ruci. Tko navali među vrste, neka se pogubi! Tako imate pratiti kralja, kada dolazi i kada odlazi."
2. Kraljevima 11,9Stotnici učiniše točno tako, kako im je bio naredio svećenik Jehojada. Svaki uze svoje ljude, one, koji odlaze u subotu, i one koji dolaze u subotu k svećeniku Jehojadi.
2. Kraljevima 11,10Svećenik dade stotnicima koplja i štitove, što su bili pripadali kralju Davidu i što su se nalazili u hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 11,11Izakako su se bili unaokolo namjestili vojnici, svaki s oružjem u ruci, od južne strane hrama do sjeverne strane hrama između žrtvenika i hrama, gdje je bio kralj.
2. Kraljevima 11,12Izvede on sina kraljeva i metnu na njega zlatni vijenac i svjedočanstvo. Tako ga učiniše kraljem, pomazaše ga i pljeskajući rukama povikaše: "živio kralj!"
2. Kraljevima 11,13Kad je Atalija čula viku vojnika i naroda, dođe k narodu u hram Gospodnji.
2. Kraljevima 11,14Ovdje vidje kralja gdje po običaju stoji na prijestolju i uz kralja stotnike i vojnike, a sav se narod radovao i trubio u trube. Tada razdrije Atalija haljine svoje i povika: "Izdaja, izdaja!"
2. Kraljevima 11,15A svećenik Jehojada zapovjedi stotnicima, zapovjednicima četa: "Izvedite je između vrsta iz hrama! Tko pođe za njom, toga pogubite mačem!" Svećenik je naime bio naredio, neka se ona ne pogubi u hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 11,16Načiniše joj mjesto, i kad je došla na put, što je bio određen za konje na ulazu u palaču kraljevsku, tamo je ubiše.
2. Kraljevima 11,17Nato Jehojada sklopi savez između Gospoda, kralja i naroda, da će naime narod biti Gospodnji, također između kralja i naroda.
2. Kraljevima 11,18Sav narod otide u hram baalov i razori ga. Njegove žrtvenike i likove razrušiše posve i ubiše baalova svećenika Matana pred žrtvenicima. Potom svećenik namjesti stražu kod hrama Gospodnjega.
2. Kraljevima 11,19I pusti da krenu stotnici, tjelesne straže, vojnici i sav narod. Izvedoše kralja iz hrama Gospodnjega i pođoše kroz vrata vojnička u palaču kraljevsku. Tamo on sjede na kraljevsko prijestolje.
2. Kraljevima 11,20Sav narod u zemlji radovao se je, i grad ostade miran. A Ataliju su bili mačem ubili kod kraljevske palače.
2. Kraljevima 11,21Joašu je bilo sedam godina, kad se je uspeo na prijestolje.
2. Kraljevima 11,1 Zato Ahazjina mati Atalija, vidjevši gdje joj sin poginu, ustade i posmica sav kraljevski rod.
2. Kraljevima 11,2Ali Jošeba, kći kralja Jorama i sestra Ahazjina, uze Ahazjina sina Joaša; ukravši ga između kraljevih sinova koje su ubijali, metnu ga s dojiljom u ložnicu. Tako ga je sakrila od Atalije te nije pogubljen.
2. Kraljevima 11,3Bio je sakriven u Domu Jahvinu šest godina, sve dok je zemljom vladala Atalija.
2. Kraljevima 11,4Sedme godine Jojada posla po satnike Karijaca i tjelesnu stražu i pozva ih k sebi u Dom Jahvin. Sklopi s njima savez, zakle ih i pokaza im kraljeva sina.
2. Kraljevima 11,5I reče im: "Evo što valja da učinite: trećina vas koji subotom ulazite u službu neka čuva stražu kod kraljevskoga dvora.
2. Kraljevima 11,6Druga trećina, ona kod Surskih vrata, i treća trećina, ona kod stražnjih stražarskih vrata, neka čuvaju stražu kod ulaza u dvor;
2. Kraljevima 11,7a ostala dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze iz službe, neka čuvaju stražu u Domu Jahvinu kod kralja.
2. Kraljevima 11,8Tako ćete okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. I tko god pokuša proći kroz vaše redove, neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god pođe ili izađe.
2. Kraljevima 11,9Satnici su učinili sve kako im je naredio svećenik Jojada. Svaki je od njih uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. I svi su došli svećeniku Jojadi.
2. Kraljevima 11,10Svećenik dade satnicima koplja i štitove kralja Davida što su bili u Domu Jahvinu.
2. Kraljevima 11,11Stražari se svrstaše, s oružjem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma i prema žrtveniku i Domu oko kralja unaokolo.
2. Kraljevima 11,12Tada Jojada izvede sina kraljeva, stavi mu krunu i dade mu Svjedočanstvo te ga pomaza za kralja. Pljeskali su i vikali: "Živio kralj!
2. Kraljevima 11,13Kad Atalija ču viku naroda, dođe k narodu u Dom Jahvin.
2. Kraljevima 11,14Pogleda bolje, kad gle, kralj, po običaju, stoji na svojem mjestu, a pred kraljem zapovjednici i svirači; sav puk klikće od radosti i trubi u trube. Tad Atalija razdrije haljine i povika: "Izdaja! Izdaja!
2. Kraljevima 11,15Svećenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: "Izvedite je kroz redove i tko krene za njom pogubite ga mačem." Još je svećenik dodao: "Nemojte je smaknuti u Domu Jahvinu.
2. Kraljevima 11,16Staviše ruke na nju; a kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskog dvora, ondje je pogubiše.
2. Kraljevima 11,17Tada Jojada sklopi savez između Jahve, kralja i naroda da narod bude narod Jahvin.
2. Kraljevima 11,18Potom sav narod ode u Baalov hram i razoriše ga, porušiše žrtvenike i polomiše likove; a Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima. A svećenik opet postavi straže kod Doma Jahvina.
2. Kraljevima 11,19Zatim uze satnike Karijaca, stražu i sav narod. Oni izvedoše kralja iz Doma Jahvina i uvedoše ga u dvor kroz Vrata stražarska. I Joaš sjede na kraljevsko prijestolje.
2. Kraljevima 11,20Sav se puk veselio i grad se smirio kad su Ataliju ubili mačem u kraljevskom dvoru.
2. Kraljevima 11,1Kad Atalija, majka Akhaziasova, vidje da njen sin bijaše mrtav, ona se poduze uništavati sve kraljevsko potomstvo.
2. Kraljevima 11,2Jehošeba, kćer kralja Jorama, sestra Akhaziasova, uze Joasa, sina Akhaziasova, podiže ga iz sred kraljevskih sinova koje bijahu usmrtili i stavi ga, njega i njegovu dojilju, u dvoranu pričuvanu za krevete: on bi uklonjen s očiju Ataliji i ne bi usmrćen.
2. Kraljevima 11,3On ostade skriven sa svojom dojiljom u Kući GOSPODOVOJ tijekom šest godina, dok Atalija vladaše zemljom.
2. Kraljevima 11,4Sedme godine, Jehojada posla tražiti stotnike Karience i trkače i dade ih dovesti pred sebe u Kuću GOSPODOVU. On zaključi jedan savez u njihovu korist i dade im prisegnuti u kući GOSPODOVOJ, potom im on pokaza kraljevog sina.
2. Kraljevima 11,5On im dade ovu zapovijed: ”Evo što će te vi učiniti: trećina između vas koja u službu na dan *šabata i koja čuva kraljevu kuću,
2. Kraljevima 11,6trećina koja se nalazi kod vrata od Sura i trećina koja koja se nalazi uz vrata smještena iza teklića stražarit će u Kući za nadzirati joj pristup.
2. Kraljevima 11,7Dva odjeljenja sastavljena od onih koji napuštaju svoju službu na dan šabata stražarit će u Kući GOSPODOVOJ, kod kralja .
2. Kraljevima 11,8Vi će te okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. Tko poželi probiti red bit će usmrćen. Budite s kraljem ma kuda on išao. “
2. Kraljevima 11,9Stotnici postupiše prema svemu što im bijaše zapovjedio svećenik Jehojada. Svaki od njih uze svoje ljude, one koji ulaze u službu na dan šabata i oni koji ju napuštaju, i nađe se kod svećenika Jehojada.
2. Kraljevima 11,10Svećenik dade stotnicima koplje kao i štitove kralja Davida koji bijahu u Kući GOSPODOVOJ.
2. Kraljevima 11,11Trkači, s oružjem u rukama, postaviše se počev od desne strane Kuće sve do njene lijeve strane, pokraj *oltara i Kuće, tako da okružiše kralja.
2. Kraljevima 11,12Tada Jehojada izvede kraljevog sina, stavi na njega dijademu i kraljevska znamenja . Postaviše ga kraljem, dadoše mu *pomazanje, potom zapljeskaše, uzvikujući: ”Živio kralj! “
2. Kraljevima 11,13Atalija začu buku koju je činio narod koji pritrčavaše; ona se uputi prema puku u Kući GOSPODOVOJ.
2. Kraljevima 11,14Ona pogleda: kad evo kralj stoji na podiju, prema običaju; zapovjednici i svirači truba bijahu pokraj kralja, svo pučanstvo zemlje zemlje bijaše radosno i sviraše se trubama. Atalija *razdera svoju odjeću i povika: ”Urota! Urota! “
2. Kraljevima 11,15Svećenik Jehojada dade zapovijedi stotnicima zaduženim za vojsku, govoreći im: ” Izvedite ju izvan bedema između redova! Tko ju bude slijedio, umrijet će od mača! “ U stvari, svećenik bijaše rekao: ” Ne treba ju usmrtiti u Kući GOSPODOVOJ. “
2. Kraljevima 11,16Oni se dočepaše Atalije i, kad ona stizaše u Kuću GOSPODOVU kroz Konjski ulaz, ona bi pogubljena na tom mjestu.
2. Kraljevima 11,17Jehojada zaključi *savez između GOSPODA, kralja i puka da bi ovaj bio puk za GOSPODA; on sklopi također jedan savez između kralja i puka.
2. Kraljevima 11,18Cjelokupno pučanstvo zemlje nađe se u kući *Baalovoj, razruši ju, potpuno uništi njene oltare i njene kipove i, pred oltarima, ubi Matana, svećenika Baalova. Svećenik Jehojada uspostavi jedan nadzor nad Kućom GOSPODOVOM
2. Kraljevima 11,19potom on uze stotnike, Karience, trkače i svo pučanstvo zemlje; oni svedoše kralja iz Kuće GOSPODOVE i, kroz vrata trkača, nađoše se u kući kraljevoj. Joas zasjede na prijestolje kraljeva.
2. Kraljevima 11,20Svo pučanstvo zemlje bi bi u radosti, a grad ostade u miru. Atalija, ona, bijaše pogubljena mačem u kraljevskoj kući.
2. Carevima 11,1A Gotolija mati Ohozijina vidjevši da joj pogibe sin usta i pobi sav rod carski.
2. Carevima 11,2Ali Josaveja kći cara Jorama sestra Ohozijina, uze Joasa sina Ohozijina, i ukrade ga između sinova carevijeh, koje ubijahu, i s dojkinjom njegovom sakri ga od Gotolije u ložnicu, te ne pogibe.
2. Carevima 11,3I bi sakriven s njom u domu Gospodnjem šest godina, a Gotolija carovaše u zemlji.
2. Carevima 11,4A sedme godine posla Jodaj i dozva stotinike i vojvode i vojnike, i uvede ih k sebi u dom Gospodnji, i uhvati vjeru s njima, i zakle ih u domu Gospodnjem, i pokaza im sina careva.
2. Carevima 11,5I zapovjedi im govoreći: ovo učinite: vas trećina, koji dolazite u subotu, neka čuvaju stražu u domu carskom.
2. Carevima 11,6A trećina neka bude na vratima Surskim, a trećina na vratima koja su iza vojnika; i čuvajte dom od sile.
2. Carevima 11,7A dva dijela vas svijeh koji odlaze u subotu neka čuvaju stražu u domu Gospodnjem oko cara.
2. Carevima 11,8I opkolite cara svaki sa svojim oružjem u ruci, i ko bi navalio među vrste neka se pogubi, i budite s carem kad stane izlaziti i ulaziti.
2. Carevima 11,9I stotinici učiniše sve kako zapovjedi Jodaj sveštenik; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu s onima koji odlažahu u subotu, i dođoše k svešteniku Jodaju.
2. Carevima 11,10I sveštenik dade stotinicima koplja i štitove cara Davida, što bijahu u domu Gospodnjem.
2. Carevima 11,11I vojnici stadoše svaki sa svojim oružjem u ruci od desne strane doma do lijeve strane doma prema oltaru i prema domu oko cara.
2. Carevima 11,12Tada izvede sina careva, i metnu mu vijenac na glavu, i dade mu svjedočanstvo, i postaviše ga carem, i pomazaše ga, i pljeskajući rukama govorahu: da živi car!
2. Carevima 11,13A kad Gotolija ču viku naroda, koji se stjecaše, dođe k narodu u dom Gospodnji;
2. Carevima 11,14I pogleda, i gle, car stajaše kod stupa po običaju, i knezovi i trube oko cara, i sav narod iz zemlje radovaše se, i trube trubljahu. Tada Gotolija razdrije haljine svoje i povika: buna! buna!
2. Carevima 11,15A sveštenik Jodaj zapovjedi stotinicima koji bijahu nad vojskom, i reče im: izvedite je iz vrsta napolje, i ko pođe za njom pogubite ga mačem; jer reče sveštenik: da ne pogine u domu Gospodnjem.
2. Carevima 11,16I načiniše joj mjesto; i kad dođe na put kojim se ide u dom carski konjskim vratima, ondje je ubiše.
2. Carevima 11,17Tada Jodaj učini zavjet između Gospoda i cara i naroda da će biti narod Gospodnji, također i između cara i naroda.
2. Carevima 11,18Potom sav narod zemaljski otide u dom Valov, i raskopaše dom i oltar, i izlomiše likove njegove sasvijem; a Matana sveštenika Valova ubiše pred oltarima. A sveštenik opet uredi službu u domu Gospodnjem.
2. Carevima 11,19I uze stotinike i vojvode i vojnike i sav narod zemaljski, i izvedoše cara iz doma Gospodnjega, i uđoše u dom carski putem na vrata vojnička. I sjede na carski prijesto.
2. Carevima 11,20I radovaše se sav narod zemaljski, i grad se umiri pošto Gotoliju ubiše mačem kod carskoga doma.
2. Carevima 11,21Joasu bješe sedam godina kad se zacari.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje