Tražilica


2. Kraljevima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 12,1U sedmoj godini Jehuovoj postade Joaš kralj, i vladao je četrdeset godina u Jerusalemu. Njegova se je mati zvala Sibija, iz Beeršebe.
2. Kraljevima 12,2Joaš je činio, što se je dopadalo Gospodu, dokle ga je svjetovao svećenik Jehojada.
2. Kraljevima 12,3Ali uzvisine žrtvene nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio na visinama žrtve zaklanice i kadio kad.
2. Kraljevima 12,4Joaš je bio zapovjedio svećenicima: "Sav novac, što se kao posvećeni dar donosi u hram Gospodnji, naime novac, što se naloži procjenom, porez po dužnosti, nadalje sav novac, što se donosi u hram od svoje volje,
2. Kraljevima 12,5To neka svećenici uzimaju za se, svaki od svojega poznanika! Oni stim neka dadnu popraviti sve, što je trošno na hramu, gdjegod se nađe kakva šteta!"
2. Kraljevima 12,6Ali u dvadeset trećoj godini kraljevanja Joašova nijesu još bili svećenici popravili što je bilo trošno na hramu.
2. Kraljevima 12,7Tako pozva kralj Joaš svećenika Jehojadu i druge svećenike i upita ih: "Zašto još ne popraviste što je trošno na hramu? Od sada ne smijete više uzimati novaca od svojih poznanika, nego ih morate upotrijebiti za popravak hrama."
2. Kraljevima 12,8Svećenici pristadoše na to, da više ne uzimaju novaca od naroda, ali i da ne popravljaju što je trošno na hramu.
2. Kraljevima 12,9Tada uze svećenik Jehojada jedan kovčeg, proreza rupu na zaklopcu i metnu ga uz oltar desno od ulaza u hram Gospodnji. Tamo su morali svećenici, koji su stražili na pragu, ubacivati sve novce, što su se donosili u hram Gospodnji.
2. Kraljevima 12,10Kad bi vidjeli, da ima mnogo novaca u kovčegu, morao je za to određeni kraljevski činovnik dođi s velikim svećenikom, novce, što su se našli u hramu Gospodnjem, svezati i izmjeriti.
2. Kraljevima 12,11Izmjerene novce morali su uručiti onima, što su upravljali poslom i starali se za hram Gospodnji. Ovi bi isplaćivali drvodjelje i poslenike, što su bili zaposleni na hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 12,12I zidare i kamenare, i da se dobavlja drvo i tesano kamenje, te se tako popravi što je bilo trošno na hramu Gospodnjem, ukratko da se dobavi sve, Što je trebalo da se popravi hram.
2. Kraljevima 12,13Ali novcima, što se donosili u hram Gospodnji, nijesu gradili srebrnih čaša, noževa, kotlića ili truba, niti kakvih sudova zlatnih i srebrnih za hram Gospodnji,
2. Kraljevima 12,14Nego su ih davali radnicima, da za njih poprave hram Gospodnji.
2. Kraljevima 12,15Pritom nijesu tražili računa od ljudi, kojima bi predavali novce da izdaju poslenicima, jer su radili vjerno i točno.
2. Kraljevima 12,16A novci od žrtava za prijestup i grijeh nijesu se davali za hram, nego su pripadali svećenicima.
2. Kraljevima 12,17Tada izađe Hazael, kralj Sirije, opkoli Gat i osvoji ga. Kada se Hazael okrenu da pođe i proti Jerusalemu,
2. Kraljevima 12,18Uze Joaš, kralj Judin, sve posvećene darove, što su ih bili prinijeli njegovi pređi, kraljevi Judini Jošafat, Joram i Ahazija, pa i svoje vlastite, usto sve zlato, što se našlo u riznicama hrama Gospodnjega i palače kraljevske, i posla Hazaelu, kralju sirijskomu. Tako odustade on od vojne proti Jerusalemu.
2. Kraljevima 12,19Ostala povijest Joašova i sve, što je učinio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 12,20A napokon podigoše se proti njemu dvorani njegovi, skovaše urotu proti njemu i ubiše Joaša u tvrđavi Milu, kamo se silazi u Silu.
2. Kraljevima 12,21Jozakar naime, sin Šimatov, i Jozabad, sin Šomerov, dvorani njegovi, bili su ubojice njegove. Poslije smrti njegove pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu, Njegov sin Amazija postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 12,1 Joašu je bilo sedam godina kad se zakraljio.
2. Kraljevima 12,2Sedme godine Jehuova kraljevanja Joaš je postao kraljem i kraljevao je četrdeset godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Sibja i bila je iz Beer Šebe.
2. Kraljevima 12,3Joaš je činio što je pravo u očima Jahve svega svog vijeka jer ga je poučavao svećenik Jojada.
2. Kraljevima 12,4Ali uzvišica nisu srušili i narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama.
2. Kraljevima 12,5Joaš reče svećenicima: "Sav novac od posvećenih darova što se donosi u Dom Jahvin, novac koji je nekomu nametnut procjenom i novac što ga tko od svoje volje donose u Dom Jahvin
2. Kraljevima 12,6neka svećenici uzimaju svaki od svoga znanca i oni neka tim poprave Dom gdje god se nađe koje oštećenje.
2. Kraljevima 12,7Ali u dvadeset i trećoj godini kraljevanja Joaševa svećenici nisu još popravili Doma.
2. Kraljevima 12,8Tada kralj Joaš pozva svećenika Jojadu i druge svećenike i reče im: "Zašto ne popravljate Dom? Odsad ne smijete više sebi uzimati novac od svojih znanaca nego ga morate dati za popravak Doma.
2. Kraljevima 12,9Svećenici pristadoše da ne uzimaju novac od naroda, ali ni Doma da ne popravljaju.
2. Kraljevima 12,10Tada svećenik Jojada uze kovčeg, proreza rupu na zaklopcu i stavi ga uza žrtvenik, zdesna od ulaza u Dom Jahvin. Svećenici, čuvari praga, stavljali su u nj sav novac sabran u Domu Jahvinu.
2. Kraljevima 12,11Kad bi se vidjelo da u kovčegu ima mnogo novaca, došao bi kraljev tajnik s velikim svećenikom te bi prebrojili i zavezali novac koji se nalazio u Domu Jahvinu.
2. Kraljevima 12,12Prebrojeni novac uručivao se upraviteljima poslova oko popravka Doma Jahvina, a oni su isplaćivali drvodjeljama i graditeljima koji su radili u Domu Jahvinu
2. Kraljevima 12,13i zidarima i klesačima kamena, i za nabavu drveta i tesanog kamena određena za popravak Doma Jahvina, ukratko: za troškove oko popravka Doma.
2. Kraljevima 12,14Ali u Domu Jahvinu nisu se pravile srebrne čaše, ni noževi, ni plitice, ni trube, niti bilo kakav predmet od zlata ili srebra za novac koji je darovan,
2. Kraljevima 12,15nego su ga davali radnicima koje su najmili za popravak Jahvina Doma.
2. Kraljevima 12,16Nije se tražio obračun od ljudi kojima su predavali novac da ga daju radnicima, jer su oni radili savjesno.
2. Kraljevima 12,17Novac naknadnice i okajnice nije se unosio u Dom Jahvin, nego je pripao svećenicima.
2. Kraljevima 12,18Tada Hazael, aramejski kralj, pođe u rat protiv Gata i osvoji ga. Zatim odluči poći protiv Jeruzalema.
2. Kraljevima 12,19Joaš, judejski kralj, uze sve posvećene darove koje su posvetili judejski kraljevi, njegovi oci: Jošafat, Joram i Ahazja, sve što je sam prikazao i sve zlato koje se našlo u riznicima Doma Jahvina i kraljevskog dvora. Sve to posla Hazaelu, aramejskom kralju, i tako se ovaj udalji od Jeruzalema.
2. Kraljevima 12,20Ostala povijest Joaševa i sve što je učinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?
2. Kraljevima 12,21Njegovi časnici ustadoše i skovaše zavjeru; ubiše Joaša u Bet Milu kad je u nj silazio.
2. Kraljevima 12,22Njegovi časnici Jozakar, sin Šimatov, i Jozabad, sin Šomerov, zadaše mu smrtni udarac. Pokopali su ga kraj njegovih otaca u Davidovu gradu, a njegov sin Amasja zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 12,1Joas imaše sedam godina kad postade kraljem.
2. Kraljevima 12,2Bijaše to u sedmoj godini vladavine Jehua da Joas postade kraljem i vladaše 40 godina u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Sibija, iz Beršebe.
2. Kraljevima 12,3Joas činiše ono što je pravo u očima GOSPODOVIM, tijekom sveg svog života, jer ga svećenik Jehojada bijaše podučio.
2. Kraljevima 12,4Međutim, *visoka mjesta ne nestadoše; puk nastavljaše nuditi *žrtve i spaljivati *tamjane na visokim mjestima.
2. Kraljevima 12,5Joas reče svećenicima: ” Sav posvećeni novac koje se donese u Kuću GOSPODOVU, novac koji ima vrijednost, pojedinačne takse, prema sredstvima svakog, sav novac koji svatko, prema svojoj darežljivost, donese u Kuću GOSPODOVU,
2. Kraljevima 12,6nek svećenici uzmu za sebe, svaki od onih koje poznaje, ali da poprave oštećenja u Kući gdje god ih se bude nalazilo . “
2. Kraljevima 12,7No, dvadeset i treće godine Joasove vladavine, svećenici ne bijahu još popravili oštećenja u Kući GOSPODOVOJ.
2. Kraljevima 12,8Kralj Joas sazva svećenika Jehojada kao i druge svećenike i reče im: ” Zašto ne opravljate oštećenja na Kući? Od sada vi neće te uzimati novac od onih koje poznajete, jer je to za oštećenja Kuće za koja biste ga trebali davati.“
2. Kraljevima 12,9Svećenici prihvatiše da više ne primaju novac koji potjecaše od pučanstva i da ne trebaju više popravljati oštećenja na kući.
2. Kraljevima 12,10Svećenik Jehojada uze jednu škrabicu, probuši rupu na poklopcu i postavi sa strane *oltaru, desno kad se uđe u Kuću GOSPODOVU. Svećenici čuvari praga tu pohranjivahu sav novac koji se donosio u Kuću GOSPODOVU.
2. Kraljevima 12,11čim bi oni vidjeli da u škrabici ima puno novca, kraljev tajnik i veliki svećenik uspinjahu se pokupiti i obračunati novac koji se nalaziše u Kući GOSPODOVOJ.
2. Kraljevima 12,12Pošti bi ga obračunali, oni bi davali novac u ruke poduzetnika radova, odgovornih Kuće GOSPODOVE; ovi bi ga koristili za plaćati tesare, graditelje koji radiše u Kući GOSPODOVOJ,
2. Kraljevima 12,13zidare i kamenoklesare, i također za kupovati grede i obrađeno kamenje namijenjeno opravci oštećenja Kuće GOSPODOVE, ukratko za sve za što je trebalo potrošiti u opravci Kuće.
2. Kraljevima 12,14Ipak, od svota donesenih Kući GOSPODOVOJ ne načiniše se ni srebrne plitice, ni usekači, ni velike zdjele, ni trublje, niti ikakav pribor od zlata ili srebra za Kuću GOSPODOVU.
2. Kraljevima 12,15Davalo se te sume poduzetnicima radova koji ih koristiše za opravljati Kuću GOSPODOVU.
2. Kraljevima 12,16Nije se tražilo računa u ljudi kojima se predavalo novac za plaćati radnike, jer radiše savjesno.
2. Kraljevima 12,17Novac *žrtvovanja opravke i novac žrtvovanja za grijehove ne bijahu namijenjeni Kući GOSPODOVOJ; to bijaše za svećenike .
2. Kraljevima 12,18Tada Hazael, kralj *Arama, pođe napasti Gat i domože ga se. Hazael se pripremi uspeti protiv Jeruzalema.
2. Kraljevima 12,19Joas, kralj Jude, uze sve predmete posvećene od Jozafata, Jorama i Akhaziasa, njegovih otaca, kraljeva Jude, kao i predmete koje on sam bijaše posvetio, svo zlato koje se nalaziše u riznicama Kuće GOSPODOVE i kraljevske kuće i posla ih Hazaelu, kralju Arama, koji odustade od pohoda protiv Jeruzalema.
2. Kraljevima 12,20Ostatak djela Joasovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 12,21Njegove se sluge podigoše i pripremiše jednu urotu. Oni udariše Joasa u Bet-Milou dok on silaziše prema Silai .
2. Kraljevima 12,22To učiniše Jozabad, sin Šimeatov, i Jehozabad, sin Šomerov, njegove sluge, koji ga udariše i on umrije. Ukopaše ga s njegovim očevima u Gradu *Davidovu. Njegov sin Amazias zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 12,1Sedme godine Jujeve poče carovati Joas, i carova četrdeset godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Sivija iz Virsaveje.
2. Carevima 12,2I činjaše Joas što je pravo pred Gospodom dokle ga god učaše sveštenik Jodaj.
2. Carevima 12,3Ali visine ne biše oborene; narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
2. Carevima 12,4I Joas reče sveštenicima: sav novac posvećeni, što se donosi u dom Gospodnji, novac onijeh koji idu u broj, i novac od ucjene svačije, i sav novac što ko donosi od svoje volje u dom Gospodnji,
2. Carevima 12,5Neka sveštenici uzimaju, svaki od svojega poznanika, i oni neka opravljaju što je trošno u domu gdje se god nađe da treba opraviti.
2. Carevima 12,6Ali do godine dvadeset treće carovanja Joasova sveštenici još ne opraviše što bijaše trošno u domu.
2. Carevima 12,7Tada car Joas dozva Jodaja sveštenika i ostale sveštenike, i reče im: zašto ne opravljate što je trošno u domu? Otsele ne uzimajte novaca od svojih poznanika, jer treba da vratite da se opravi što je trošno u domu.
2. Carevima 12,8I sveštenici pristaše da ne uzimaju novaca od naroda i da ne opravljaju što je trošno u domu.
2. Carevima 12,9Tada sveštenik Jodaj uze jedan kovčeg, i proreza rupu na zaklopcu, i metnu ga kod oltara s desne strane kako se ulazi u dom Gospodnji; i sveštenici koji čuvahu vrata metaše u nj sve novce koji se donošahu u dom Gospodnji.
2. Carevima 12,10A kad viđahu da ima mnogo novaca u kovčegu, tada dolažaše pisar carev s poglavarom svešteničkim, i izbrojivši svezivahu novce koji bi se našli u domu Gospodnjem.
2. Carevima 12,11Potom davahu gotove novce onima koji upravljahu poslom i starahu se za dom Gospodnji, a oni ih izdavahu drvodjeljama i poslenicima koji opravljahu dom Gospodnji,
2. Carevima 12,12I zidarima i kamenarima, i da se dobavlja drvo i tesano kamenje, da se opravi što bješe trošno u domu Gospodnjem, i da se dobavi sve što trebaše da se opravi dom.
2. Carevima 12,13Ali novcima koji donošahu u dom Gospodnji ne građahu čaša srebrnijeh za dom Gospodnji, ni viljušaka, ni kotlića, ni truba, niti kakih sudova zlatnijeh ni srebrnijeh;
2. Carevima 12,14Nego ih davahu onima koji bijahu nad poslom da se opravi za njih dom Gospodnji.
2. Carevima 12,15I ne tražahu računa od ljudi kojima predavahu novce da izdaju poslenicima, jer vjerno rađahu.
2. Carevima 12,16Novci za prijestup i novci za grijehe ne donošahu se u dom Gospodnji; pripadahu sveštenicima.
2. Carevima 12,17Tada izide Azailo car Sirski, i udari na Gat i uze ga; potom se okrete Azailo da ide na Jerusalim.
2. Carevima 12,18A Joas car Judin uze sve posvećene stvari, što Josafat i Joram i Ohozija oci njegovi carevi Judini bijahu posvetili, i sve što sam bješe posvetio, i sve zlato što se nađe u riznicama doma Gospodnjega i doma careva, i posla Azailu caru Sirskom; i tako otide od Jerusalima.
2. Carevima 12,19A ostala djela Joasova i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 12,20A sluge njegove podigoše se i pobuniše se, i ubiše Joasa u domu Milonu, kuda se ide u Silu.
2. Carevima 12,21Joazahar sin Simeatov i Jozavad sin Somirov, sluge njegove, ubiše ga, te umrije; i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davidovu; a na njegovo mjesto zacari se Amasija sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje