Tražilica


2. Kraljevima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 14,1U drugoj godini kraljevanja Joaša, sina Joahazova, nad Izraelom postade Amazija, sin Joašov, kralj Judin.
2. Kraljevima 14,2Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je dvadeset i devet godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Joadana, iz Jerusalema.
2. Kraljevima 14,3On je činio, što se je dopadalo Gospodu, iako ne kao njegov djed David, ali posve onako, kako je bio činio njegov otac Joaš.
2. Kraljevima 14,4Uzvisine nijesu bile dakako srušene, nego je narod još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama.
2. Kraljevima 14,5Čim je on imao čvrsto u rukama kraljevsku vlast, dade poubijati svoje dvorane, koji su bili ubili njegova kraljevskoga oca.
2. Kraljevima 14,6Sinova tih ubojica ne dade ipak ubiti po zapovijedi Gospodnjoj, što stoji u knjizi zakona Mojsijeva, gdje zapovijeda Gospod: "Oci neka se ne pogube zbog djece svoje, niti djeca zbog otaca svojih, nego svaki neka se pogubi samo zbog svojega vlastitoga prekršaja.
2. Kraljevima 14,7On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, uze Selu jurišem i dade gradu ime Jokteel, što ga ima do danas.
2. Kraljevima 14,8Tada posla Amazija poslanike k Joašu, sinu Joahazovu, unuku Jehuovu, kralju Izraelovu, s pozivom: "Dođi, da se ogledamo!"
2. Kraljevima 14,9A Joaš, kralj Izraelov, dade Amaziji, kralju Judinu, odgovoriti: "Trn na Libanonu posla jedanput k cedru na Libanonu i poruči mu: "Daj svoju kćer sinu mojemu za ženu! Ali zvijer na Libanonu pretrča preko trna i zgazi ga.
2. Kraljevima 14,10Jer si pobio Edomce, postao si obijestan, Veseli se svojoj slavi i ostani kod kuće! Zašto da izaživaš zlo, da padneš, ti i Juda s tobom?"
2. Kraljevima 14,11Jer ne htjede Amazija poslušati, podiže se Joaš, kralj Izraelov, i ogledaše se on i kralj Judin Amazija kod Bet-Šemeša Judina.
2. Kraljevima 14,12Judejci budu potučeni od Izraelaca i pobjegoše svi k svojoj kući.
2. Kraljevima 14,13A Amaziju, kralja Judina, sina Joašova, unuka Ahazijina, uhvati Joaš, kralj Izraelov, kod Bet-Šemeša i odvede ga u Jerusalem. Tada sruši zid jerusalemski od vrata Efraimovih do vrata na uglu u prostoru od četiri stotine lakata.
2. Kraljevima 14,14Uze sve zlato i srebro i sve posuđe, što se nađe u hramu Gospodnjem i u riznicama palače kraljevske, usto taoce, pa se vrati u Samariju.
2. Kraljevima 14,15Ostala povijest Joašova, njegova djela i pobjede, i kako je ratovao s kraljem Judinim Amazijom, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 14,16Kad je Joaš bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Samariji kod kraljeva Izraelovih. Njegov sin Jeroboam postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 14,17Amazija, sin Joašov, kralj Judin, živio je iza smrti Joaša, sina Joahazova, kralja Izraelova, još petnaest godina.
2. Kraljevima 14,18Ostala povijest Amazijina stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 14,19Skovaše u Jerusalemu urotu proti njemu. Kad pobježe u Lakiš, poslaše za njim ljude u Lakiš i dadoše ga tamo ubiti.
2. Kraljevima 14,20Prenesoše ga na konjima i pokopaše ga u Jerusalemu u gradu Davidovu kod otaca njegovih.
2. Kraljevima 14,21Potom uze sav narod Judin Azariju, kojemu je istom bilo šesnaest godina, i učini ga kraljem mjesto oca njegova Amazije.
2. Kraljevima 14,22On utvrdi Alat, što ga je bio povratio Judi, izakako je bio kralj počinuo kod otaca svojih.
2. Kraljevima 14,23U petnaestoj godini kraljevanja Amazije, sina Joašova, nad Judom postade kralj u Samariji Jeroboam, sin Joaša, kralja Izraelova, za četrdeset i jednu godinu.
2. Kraljevima 14,24On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi ni od jednoga grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela,
2. Kraljevima 14,25On opet natrag dobi područje Izraelovo od ulaza u Hamat do mora pustinje po obećanju, što ga je bio dao Gospod, Bog Izraelov, preko sluge svojega, proroka Jone, sina Amitajeva, iz Gat-Hefera.
2. Kraljevima 14,26Jer je bio Gospod vidio veoma gorku nevolju Izraelovu. Bili su propali odrasli i neodrasli i pomoćnika nije više bilo Izraelu.
2. Kraljevima 14,27Ali Gospod nije bio sebi preduzeo, da zatre ime Izraelovo pod nebom. Zato mu pomože sada preko Jeroboama, sina Joašova.
2. Kraljevima 14,28Ostala povijest Jeroboamova, sva njegova djela i pobjede njegove, kako je ratovao i povratio Damask i Hamat od Jude Izraelu, to je zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 14,29Kad je Jeroboam bio počinuo kod otaca svojih, kraljeva Izraelovih, postade njegov sin Zaharija kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 14,1 Druge godine kraljevanja Joaša, sina Joahazova, nad Izraelom, postade judejskim kraljem Amasja, sin Joašev.
2. Kraljevima 14,2Bilo mu je dvadeset i pet godina kad se zakraljio, a kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Joadana i bila je iz Jeruzalema.
2. Kraljevima 14,3Činio je što je pravo u Jahvinim očima, ali ne sasvim kao praotac njegov David. U svemu je slijedio Joaša, svoga oca.
2. Kraljevima 14,4Ali uzvišica nije razrušio i narod je svejednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama.
2. Kraljevima 14,5Kad je učvrstio kraljevstvo, smakao je one časnike koji su mu ubili oca.
2. Kraljevima 14,6Ali nije pogubio sinova onih ubojica, prema onome što je napisano u knjizi Zakona Mojsijeva, gdje Jahve zapovijeda: "Neka se očevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za očeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh.
2. Kraljevima 14,7On je potukao Edomce u Slanoj dolini, deset tisuća njih, i u bitki je zauzeo Selu; dao joj je ime Jokteel, koje nosi do današnjega dana.
2. Kraljevima 14,8Tada Amasja posla glasnike izraelskom kralju Joašu, sinu Jehuova sina Joahaza, i poruči mu: "Dođi da se ogledamo!
2. Kraljevima 14,9A izraelski kralj Joaš odvrati judejskom kralju Amasji: "Libanonski je trn jedanput poslao glasnike k libanonskom cedru: `Daj kćer mome sinu za ženu`, ali su divlje zvijeri libanonske prošle i trn izgazile.
2. Kraljevima 14,10Potukao si Edomce, pa ti se srce uzobijestilo i tražiš slavu! Radije ostani kod kuće. Zašto izazivaš zlo i hoćeš da propadneš ti i svi Judejci s tobom?
2. Kraljevima 14,11Ali Amasja ne posluša. Izađe izraelski kralj Joaš te se ogledaše u boju on i judejski kralj Amasja u Bet Šemešu u Judeji.
2. Kraljevima 14,12Izraelci poraziše Judejce i oni pobjegoše svaki pod svoj šator.
2. Kraljevima 14,13Izraelski kralj Joaš uhvati u Bet Šemešu judejskoga kralja Amasju, sina Joaševa, sina Ahazjina, i odvede ga u Jeruzalem. Tada sruši jeruzalemski zid od Efrajimovih vrata do Ugaonih vrata, u dužini od četiri stotine lakata.
2. Kraljevima 14,14Uzevši sve zlato, srebro i posuđe što se nalazilo u Domu Jahvinu i u riznici kraljevskog dvora, povrh toga i taoce, vrati se u Samariju.
2. Kraljevima 14,15Ostala povijest Joaševa, sve što je činio i poduzimao i kako je ratovao s Amasjom, judejskim kraljem, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa izraelskih kraljeva?
2. Kraljevima 14,16Joaš je počinuo sa svojim ocima i pokopan je u Samariji uz kraljeve izraelske. Sin njegov Jeroboam zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 14,17Amasja, sin Joašev, judejski kralj, živio je još petnaest godina poslije smrti izraelskog kralja Joaša, sina Joahazova.
2. Kraljevima 14,18A ostala povijest Amasjina zar nije zapisana u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?
2. Kraljevima 14,19Protiv njega je skovana urota u Jeruzalemu. Iako je on pobjegao u Lakiš, poslaše za njim u Lakiš ljude koji ga ondje ubiše.
2. Kraljevima 14,20Odande su ga prenijeli na konjima i sahranili u Jeruzalemu kraj njegovih otaca, u Davidovu gradu.
2. Kraljevima 14,21Tada sav judejski narod uze Azahju, komu bijaše šesnaest godina, i zakralji ga namjesto njegova oca Amasje.
2. Kraljevima 14,22On opet sagradi Elat povrativši ga Judeji, pošto je kralj počinuo kod svojih otaca.
2. Kraljevima 14,23Petnaeste godine kraljevanja judejskog kralja Amasje, sina Joaševa, postade izraelskim kraljem u Samariji Jeroboam, sin Joašev. On je kraljevao četrdeset i jednu godinu.
2. Kraljevima 14,24Činio je što je zlo u očima Jahvinim, nije se ostavio nijednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izraela.
2. Kraljevima 14,25On je dobio natrag izraelsko područje od Ulaza u Hamat do Mrtvoga mora, prema riječi koju je Jahve, Bog Izraelov, rekao preko sluge svoga Jone, sina Amitajeva, proroka iz Gat Hahefera.
2. Kraljevima 14,26Jer je Jahve vidio ljutu nevolju Izraelovu da više nema ni slobodnih ni robova i nikoga da pomogne Izraelu.
2. Kraljevima 14,27Ali Jahve nije odlučio izbrisati ispod neba ime Izraelovo: spasio ga je rukom Jeroboama, sina Joaševa.
2. Kraljevima 14,28Ostala povijest Jeroboama, sve što je učinio i sve što je poduzimao, kako je ratovao i kako je vratio Damask Judi i Izraelu, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?
2. Kraljevima 14,29Jeroboam je počinuo sa svojim ocima. Pokopali su ga u Samariji uz kraljeve izraelske, a njegov sin Zaharija zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 14,1Druge godine vladavine Joasa, sina Joakhazova, kralja Izraela, Amazias, sin Joasa, kralja Jude, postade kralj.
2. Kraljevima 14,2On imaše 25 godina kad postade kralj i vladaše 29 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Jehoadin, iz Jeruzalema .
2. Kraljevima 14,3On činiše što je ispravno u očima GOSPODOVIM, ne ipak kao njegov otac David; on postupaše točno kao Joas, otac njegov.
2. Kraljevima 14,4Međutim *visoka mjesta ne nestadoše; puk nastavljaše nuditi * žrtve i spaljivati *tamjane na visokim mjestima.
2. Kraljevima 14,5Nakon što kraljevstvo bi učvršćeno u njegovim rukama, Amazias pobi one od svojih slugu koji bijahu ubili njegovog oca kralja .
2. Kraljevima 14,6Ali, on ne pogubi sinove ubojica, prema onom što je pisano u knjizi Mojsijevog Zakona, gdje GOSPOD bijaše dao ovu zapovijed: ”Očevi neće biti pogubljivani za svoje sinove; sinovi neće biti pogubljivani za svoje očeve; svatko će za svoj vlastiti grijeh biti pogubljen .
2. Kraljevima 14,7To je on koji potuče Edom u dolini Soli, to jest 10.000 ljudi, i koji, tijekom rata, dočepa se Sela kojeg nazva Joktel, imenom koje traje i danas.
2. Kraljevima 14,8Tada Amazias posla glasonoše Joasu, sinu Jokhazovu, kralju Izraelovom, za reći mu: ” Dođi mi se suprotstaviti! “
2. Kraljevima 14,9Joas, kralj Izraela, posla reći Joasu, kralju Jude: ” Čkalj Libana poslao je reći cedru libanskom: ” Daj svoju kćer za ženu mojem sinu! Ali, divlja zvijer iz Libana je došla i zgazila čkalj .
2. Kraljevima 14,10Sigurno, ti si pobijedio Edom i tvoje je srce ponosno. Proslavi se, ali ostani na svom! Zašto bi zametao jedan nesretan rat i i propao, i ti i Juda s tobom? “
2. Kraljevima 14,11Amazias ga ne posluša. Joas, kralj Izraela, uspe se i oni se sukobiše, on i Amazias, kralj Jude, u Bet-Šemešu u Judi.
2. Kraljevima 14,12Juda bi potučena pred Izraelom i svatko pobježe pod svoj šator .
2. Kraljevima 14,13Joas, kralj Izraela, učini Amaziasa, kralja Jude, sina Joasova, sina Akhaziasova, zatvorenikom u Bet-Šemešu, potom dođe u Jeruzalem i načini jedan prodor od 400 lakata u zidu Jeruzalema, počev od vrata Efraimovih sve do vrata Ugla .
2. Kraljevima 14,14On uze svo zlato i srebro, sve predmete koji se nalaziše u kući GOSPODOVOJ i u riznicama kraljeve kuće, kao i taoce, i vrati se u Samariju.
2. Kraljevima 14,15Ostatak djela Joasovih, ono što je učinio, njegova djela, njegov rat protiv Amaziasa, kralja Jude, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraela?
2. Kraljevima 14,16Joas leže sa svojim očevima, a ukopaše ga u Samariji s kraljevima Izraela . Njegov sin Jeroboam zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 14,17Amazias, sin Joasov, kralj Jude, poživje petnaest godina poslije smrti Joasa, kralja Izraela.
2. Kraljevima 14,18Ostatak djela Amaziasovih, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 14,19Protiv njega skovaše jednu zavjeru u Jeruzalemu i on pobježe u Lakiš . Poslaše ljude koji ga progoniše u Lakiš gdje bi pogubljen.
2. Kraljevima 14,20Odnesoše ga na konjima, a bi pokopan u Jeruzalemu sa svojim očevima u *Gradu Davidovu.
2. Kraljevima 14,21Sav puk Judin uze Azariasa, koji imaše šesnaest godina, i učini ga kraljem, a mjestu njegovog oca Amaziasa.
2. Kraljevima 14,22On je taj koji ponovo izgradi Eilat i vrati ga Judi, nakon što kralj Amazias bi legao sa svojim očevima.
2. Kraljevima 14,23Petaneste godine vladavine Amaziasa, sina Joasova, kralja Jude Jeroboam, sin Joasa kralja Izraelova, postade kralj u Samariji na 41 godinu.
2. Kraljevima 14,24On činiše što je loše u očima GOSPODOVIM; on se ne odstrani ni od jednog od grijeha koje Jeroboam, sin Nebatov, bijaše dao počiniti u Izraelu.
2. Kraljevima 14,25On je taj koji povrati teritoriju Izraelu, od LeboHamata sve do mora Arabe, prema riječi koju GOSPOD, Bog Izraelov, bijaše izrekao po posredništvu sluge svoga *proroka Jonasa, sina Amitajeva, iz GatHefera.
2. Kraljevima 14,26GOSPOD, u stvari, bijaše vidio veoma bolno poniženje Izraela; ne bijaše više ni roba, ni slobodnog čovjeka za spasiti Izrael.
2. Kraljevima 14,27GOSPOD ne bijaše rekao da će izbrisati ime Izraelovo ispod neba. On ih spasi dakle rukom Jeroboama, sina Joasova.
2. Kraljevima 14,28Ostatak djela Jeroboamovih, sve ono što je učinio, njegova djela, njegovi ratovi on povrati Izraelu Damask i Hamat koji bijahu pripadali Judi. Nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Izraela?
2. Kraljevima 14,29Jeroboam leže sa svojim očevima, s kraljevima Izraela. Njegov sin Zaharija zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 14,1Druge godine carovanja Joasa sina Joahazova nad Izrailjem zacari se Amasija sin Joasov nad Judom.
2. Carevima 14,2Bijaše mu dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova dvadeset i devet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Joadana, iz Jerusalima.
2. Carevima 14,3I činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne kao David otac njegov; sasvijem činjaše onako kako je činio otac njegov Joas.
2. Carevima 14,4Jer visine ne biše oborene: narod još prinošaše žrtve i kađaše na visinama.
2. Carevima 14,5A kad se utvrdi carstvo u ruci njegovoj, on pobi sluge svoje koje su ubile cara oca njegova.
2. Carevima 14,6Ali sinova tijeh krvnika ne pobi, kao što piše u knjizi zakona Mojsijeva, gdje je zapovjedio Gospod govoreći: ocevi da ne ginu za sinove niti sinovi za oceve, nego svaki za svoj grijeh neka gine.
2. Carevima 14,7On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, i uze Selu ratom, i prozva je Jokteil, koje osta do danas.
2. Carevima 14,8Tada posla Amasija poslanike k Joasu sinu Joahaza sina Jujeva, caru Izrailjevu, i reče: dođi da se ogledamo.
2. Carevima 14,9A Joas car Izrailjev posla k Amasiji caru Judinu i poruči mu: trn na Livanu posla ka kedru na Livanu, i poruči: daj svoju kćer sinu mojemu za ženu; ali naiđe zvijerje Livansko, i izgazi trn.
2. Carevima 14,10Pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje; hvali se, i sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom?
2. Carevima 14,11Ali ne posluša Amasija; i podiže se Joas car Izrailjev, i ogledaše se, on i Amasija car Judin, u Vet-Semesu Judinu.
2. Carevima 14,12Ali Judu razbi Izrailj, te pobjegoše svaki k svojemu šatoru.
2. Carevima 14,13A Amasiju cara Judina, sina Joasa sina Ohozijina, uhvati Joas car Izrailjev u Vet-Semesu; potom dođe u Jerusalim i obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovijeh do vrata na uglu četiri stotine lakata.
2. Carevima 14,14I uze sve zlato i srebro i sve posuđe što se nađe u domu Gospodnjem i u riznicama doma careva, i taoce, pa se vrati u Samariju.
2. Carevima 14,15A ostala djela Joasova, što je učinio, i junaštva njegova, i kako je vojevao s Amasijom carem Judinijem, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
2. Carevima 14,16I počinu Joas kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji kod careva Izrailjevijeh, a na njegovo se mjesto zacari Jerovoam sin njegov.
2. Carevima 14,17Amasija pak sin Joasov car Judin poživje petnaest godina po smrti Joasa sina Joahazova, cara Izrailjeva.
2. Carevima 14,18A ostala djela Amasijina nijesu li zapisana u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 14,19I digoše bunu na nj u Jerusalimu, te pobježe u Lahis, a oni poslaše za njim u Lahis i ubiše ga ondje.
2. Carevima 14,20A odande ga donesoše na konjma, i bi pogreben u Jerusalimu kod otaca svojih u gradu Davidovu.
2. Carevima 14,21Tada sav narod Judin uze Azariju, kome bijaše šesnaest godina, i zacariše ga na mjesto oca njegova Amasije.
2. Carevima 14,22On sazida Elat povrativ ga Judi pošto car počinu kod otaca svojih.
2. Carevima 14,23Godine petnaeste carovanja Amasije sina Joasova nad Judom zacari se Jerovoam sin Joasov nad Izrailjem u Samariji, i carova četrdeset i jednu godinu.
2. Carevima 14,24I činjaše što je zlo pred Gospodom i ne otstupi ni od jednoga grijeha Jerovoama sina Navatova kojima navede na grijeh Izrailja.
2. Carevima 14,25On povrati međe Izrailjeve od Emata do mora uz polje, po riječi Gospoda Boga Izrailjeva, koju reče preko sluge svojega Jone sina Amatijina, proroka iz Getefera.
2. Carevima 14,26Jer Gospod vidje da je u ljutoj nevolji Izrailj, i da nema ništa ni od uhvaćenoga ni od ostavljenoga, i da nema nikoga da pomože Izrailju.
2. Carevima 14,27I ne bješe rekao Gospod da zatre ime Izrailjevo pod nebom; zato ih izbavi preko Jerovoama sina Joasova.
2. Carevima 14,28A ostala djela Jerovoamova, i sve što je činio, i junaštva njegova, kako je vojevao i kako je povratio Damasak i Emat od Jude Izrailju, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
2. Carevima 14,29Potom počinu Jerovoam kod otaca svojih, careva Izrailjevijeh a na njegovo se mjesto zacari Zaharija sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje