Tražilica


2. Kraljevima 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 16,1U sedamnaestoj godini Pekaha; sina Remalijina, postade Ahaz, sin Jotamov, kralj Judin.
2. Kraljevima 16,2Dvadeset godina bilo je Ahazu, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. On nije činio, što se je dopadalo Gospodu, Bogu njegovu, kao njegov djed David,
2. Kraljevima 16,3Nego je hodio putem kraljeva Izraelovih. Dapače sina svojega pusti da ide kroz oganj po gadnom običaju pogana, koje je Gospod bio odagnao ispred sinova Izraelovih.
2. Kraljevima 16,4On je prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama i humovima i pod svakim zelenim drvetom.
2. Kraljevima 16,5Tada izađoše u boj proti Jerusalemu Resin, kralj sirijski, i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraelov. Oni opkoliše Ahaza, ali ne imadoše nikakva uspjeha u boju.
2. Kraljevima 16,6Tada Resin, kralj sirijski, povrati Sirijcima Elat i progna Judejce iz Elata. Tako dođoše Sirijci u Elat i ostadoše tamo do današnjega dana.
2. Kraljevima 16,7Ahaz posla poslanike k Tiglat-Pileseru, kralju asirskom, i poruči mu: "Tvoj sam sluga i sin. Dođi, izbavi me iz ruku kralja sirijskoga i kralja Izraelova, koji me napadoše!"
2. Kraljevima 16,8Ujedno uze Ahaz srebro i zlato, što se nađe u hramu Gospodnjem i u riznicama palače kraljevske, i posla na dar kralju asirskomu.
2. Kraljevima 16,9I posluša ga kralj asirski. Tako pođe kralj asirski proti Damasku, osvoji ga i odvede stanovnike u sužanjstvo u Kir. A Resina dade pogubiti.
2. Kraljevima 16,10Kad ode kralj Ahaz u Damask, da se sastane s Tiglat-Pileserom, kraljem asirskim, i kad ugleda žrtvenik, što je bio u Damasku, posla kralj Ahaz svećeniku Uriji nacrt žrtvenika i priliku sve njegove naprave.
2. Kraljevima 16,11Svećenik Urija dade sagraditi žrtvenik. Točno po naputku, što ga je bio poslao Ahaz iz Damaska, izradi ga svećenik Urija, prije nego se još vrati kralj Ahaz iz Damaska.
2. Kraljevima 16,12Kad kralj dođe kući iz Damaska, razgleda kralj žrtvenik. Tada stupi kralj na žrtvenik i pope se na njega.
2. Kraljevima 16,13Potom spali svoju žrtvu paljenicu i svoj prinos, izli naljev svoj i poškropi žrtvenik krvlju svojih mirotvornih žrtava.
2. Kraljevima 16,14A mjedeni žrtvenik, što je bio pred Gospodom, dade odstraniti s mjesta pred hramom između novoga žrtvenika i hrama Gospodnjega i namjestiti ga na sjevernoj strani novoga žrtvenika.
2. Kraljevima 16,15Kralj Ahaz dade svećeniku Uriji ovaj naputak: "Spaljuj na velikom žrtveniku jutarnju žrtvu paljenicu i večernji prinos i žrtvu paljenicu kraljevu i prinos njegov i žrtvu paljenicu svega naroda u zemlji s prinosom njihovim i naljevima njihovim! A za mjedeni žrtvenik još ću promisliti."
2. Kraljevima 16,16Svećenik Urija učini točno onako, kako mu je bio zapovjedio kralj Ahaz.
2. Kraljevima 16,17I oplate s podnožja dade skinuti kralj Ahaz i uzeti s njih umivaonice. I more dade skinuti s volova mjedenih, koji su ga nosili, i metnuti ga na pod kameni.
2. Kraljevima 16,18I prekriveni subotni hodnik, što su ga bili načinili uz hram, i vanjski prilaz za kralja dade zbog kralja asirskoga ukloniti od hrama Gospodnjega.
2. Kraljevima 16,19Ostala povijest Ahazova i što je preduzimao, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 16,20Kad je Ahaz bio otpočinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu. Njegov sin Ezekija postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 16,1 Sedamnaeste godine vladanja Pekaha, sina Remalijina, postade judejskim kraljem Ahaz, sin Jotamov.
2. Kraljevima 16,2Ahazu je bilo dvadeset godina kad se zakraljio, a kraljevao je šesnaest godina u Jeruzalemu, ali nije činio što je pravo u očima Jahve, Boga njegova, kao što je činio predak mu David.
2. Kraljevima 16,3Živio je poput izraelskih kraljeva i sam je proveo svoga sina kroz oganj po gnusnom običaju naroda što ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.
2. Kraljevima 16,4Prinosio je žrtve i kad po uzvišicama i brežuljcima i pod svakim zelenim drvetom.
2. Kraljevima 16,5Tada aramejski kralj Resin i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraela, pođoše u rat protiv Jeruzalema. Opsjedoše ga, ali ga ne mogoše osvojiti.
2. Kraljevima 16,6U to vrijeme aramejski kralj Resin vrati Elat Edomcima; protjerao je Judejce iz Elata; ušli su Edomci u njega i ondje su ostali do danas. -
2. Kraljevima 16,7Tada Ahaz uputi poslanike asirskom kralju Tiglat-Pileseru da mu kažu: "Ja sam tvoj sluga i sin tvoj! Dođi i izbavi me iz ruku aramejskog kralja i kralja Izraela, koji su se digli protiv mene.
2. Kraljevima 16,8Ahaz je uzeo srebro i zlato što se nalazilo u Domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora i sve je poslao na dar asirskom kralju.
2. Kraljevima 16,9I posluša ga asirski kralj: otišao je na Damask i osvojio ga. Stanovništvo je odveo u sužanjstvo u Kir, a Resina je pogubio.
2. Kraljevima 16,10Kralj Ahaz otišao je u Damask u susret asirskom kralju Tiglat-Pileseru. I vidio je žrtvenik koji bijaše u Damasku. Tada kralj Ahaz posla svećeniku Uriji mjere žrtvenika, njegov nacrt i sve pojedinosti njegove građe.
2. Kraljevima 16,11Svećenik Urija sagradi žrtvenik; sve je upute što ih je kralj Ahaz uputio iz Damaska izvršio svećenik Urija prije nego što se kralj Ahaz vratio iz Damaska.
2. Kraljevima 16,12Pošto je kralj Ahaz stigao iz Damaska, vidio je žrtvenik, prišao mu i popeo se na nj.
2. Kraljevima 16,13Spalio je na žrtveniku svoju paljenicu i svoju prinosnicu, izlio svoju ljevanicu i krvlju pričesnica poškropio žrtvenik.
2. Kraljevima 16,14A mjedeni žrtvenik, koji bijaše pred Jahvom, maknuo je ispred Hrama, gdje je bio između novoga žrtvenika i Doma Jahvina. I postavio ga je pokraj novoga žrtvenika sa sjevera.
2. Kraljevima 16,15Kralj Ahaz zapovjedio je svećeniku Uriji: "Na velikom ćeš žrtveniku spaljivati jutarnju paljenicu i večernju prinosnicu, kraljevu paljenicu i njegovu prinosnicu, i paljenice, prinosnice i ljevanice svega naroda. Po njemu ćeš izlijevati svu krv paljenica i klanica. A o žrtveniku od mjedi još ću razmisliti.
2. Kraljevima 16,16Svećenik Urija učini sve što mu je naredio kralj Ahaz.
2. Kraljevima 16,17Kralj Ahaz skinuo je okvire s podnožja; s njih je skinuo i umivaonike. A mjedeno more skinuo je s volova koji su stajali pod njim i stavio ga na kameni pod.
2. Kraljevima 16,18Pred asirskim je kraljem uklonio iz Jahvina Doma Subotnji hodnik koji bijahu sagradili i vanjski kraljevski prilaz.
2. Kraljevima 16,19Ostala povijest Ahazova i sve što je učinio, zar to nije sve zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 16,20Ahaz je počinuo sa svojim ocima i sahranjen je u Davidovu gradu. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Ezekija.
2. Kraljevima 16,1Sedamnaeste godine vladavine Pekaha, sina Remalijahuova, Akhaz, sin Jotama, kralja Jude, postade kraljem.
2. Kraljevima 16,2Akhaz imaše dvadeset godina kad postade kraljem i vladaše šesnaest godina u Jeruzalemu. On ne činiše kao David, njegov otac, ono što je pravo u očima GOSPODA, njegovog Boga .
2. Kraljevima 16,3Veće on slijediše put kraljeva Izraelovih i čak dade spaliti svojeg sina u vatri, prema gnusnostima naroda koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim.
2. Kraljevima 16,4On nudiše *žrtve i spaljivaše tamjane, na brijegovima i pod svim ozelenjelim drvetima.
2. Kraljevima 16,5Tada Resin, kralj *Arama, i Pekah, sin Remalijahua, kralj Izraela, uspeše se za zaratiti s Jeruzalemom. Oni opsjedoše Akhaza, ali ne mogoše zapodjenuti boj.
2. Kraljevima 16,6U ono vrijeme, Resin, kralj Arama, bijaše predao Eilat Aramu; on bijaše otud protjerao Judejce, a Edomiti se bijahu došli smjestiti u Eilatu gdje su ostali sve do ovog dana.
2. Kraljevima 16,7Akhaz posla glasonoše Tiglat-Pilezeru, kralju Asirije, za reći mu: ”Ja sam tvoj sluga i tvoj sin; uspni se i oslobodi me pesnice kralja Arama i one kralja Izraela, koji su se digli protiv mene! “
2. Kraljevima 16,8Akhaz uze srebro i zlato koji se nalaziše u Kući GOSPODOVOJ i u riznicama kraljevske kuće i posla ih kao dar kralju Asirije.
2. Kraljevima 16,9Kralj Asirije ga posluša i uspe se sam protiv Damaska i domože ga se; on odvede u ropstvo stanvništvo Kira i pogubi Resina.
2. Kraljevima 16,10Kralj Akhaz se nađe u Damasku za susresti ondje Tiglat-Pilezera, kralja Asirije. On vidje *oltar koji bijaše u Damasku. Kralj Akhaz posla svećeniku Uriju jedan primjerak i nacrt oltara, da naprave jednu točnu patvorinu.
2. Kraljevima 16,11Svećenik urija izgradi oltar: to je prema svim naznakama poslanim iz Damaska po kralju Akhazu načinio svećenik Urija i to prije no što se kralj Akaz ne vrati iz Damaska.
2. Kraljevima 16,12Po samom povratku iz Damaska, kralj pogleda oltar. Kralj se približi oltaru; uspe se k njemu,
2. Kraljevima 16,13on stavi dimiti svoj holokaust i svoj milodar, izli svoju libaciju na oltar koji poškropi krvlju svojih žrtava mira.
2. Kraljevima 16,14Glede brončanog oltara koji bijaše pred GOSPODOM, on ga diže ispred Kuće mjesta koje je zauzimao između novog oltara i Kuće GOSPODOVE, i postavi ga sa strane, sjeverno od tog oltara.
2. Kraljevima 16,15Potom kralj Akhaz dade ovu zapovijed svećeniku Urijau: ” Ti ćeš stavljati dimiti holokauste u jutro, a milodare u večer, holokaust, milodar i libacije sveg pučanstva zemlje na velikom oltaru; ti ćeš lijevati na njemi krv svih holokausta i krv svih žrtava. Glede oltara od bronce, javit ću. “
2. Kraljevima 16,16Svećenik Urija učini sve kako kralj Akhaz bijaše zapovjedio.
2. Kraljevima 16,17Kralj Akhaz odreza oplatu osnova, odvoji korita od njihovih osnova, dade spustiti More od bronce, koje počivaše na govedima i postavi ga na kameno tle.
2. Kraljevima 16,18Zbog kralja Asirije, on preuredi u Kući GOSPODOVOJ prolaz šabatski koji bijaše izgrađen unutra kao i kraljevski ulaz smješten s vana.
2. Kraljevima 16,19Ostatak djela Akhazovih, sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Judinih?
2. Kraljevima 16,20Akhaz leže s očevima svojim i bi pokopan s očevima svojim u *Gradu Davidovu. Njegov sin Ezekias zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 16,1Godine sedamnaeste Fekaja sina Remalijina zacari se Ahaz sin Jotamov car Judin.
2. Carevima 16,2Dvadeset godina bijaše Ahazu kad poče carovati, i carova šesnaest godina u Jerusalimu, ali ne činjaše što je pravo pred Gospodom Bogom njegovijem kao David otac njegov.
2. Carevima 16,3Jer hođaše putem careva Izrailjevijeh, pa i sina svojega pusti kroz oganj po gadnijem djelima naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
2. Carevima 16,4I prinošaše žrtve i kađaše na visinama i po humovima i pod svakim zelenijem drvetom.
2. Carevima 16,5Tada dođe Resin car Sirski i Fekaj sin Remalijin car Izrailjev, dođoše da biju Jerusalim, i opkoliše Ahaza; ali ga ne mogoše osvojiti.
2. Carevima 16,6U to vrijeme Resin car Sirski povrati Sircima Elat, i izagna Judeje iz Elata, i dođoše Sirci u Elat i ostaše ondje do danas.
2. Carevima 16,7Ali Ahaz posla poslanike k Teglat-Felasaru caru Asirskom u poruči mu: sluga sam tvoj, hodi i izbavi me iz ruku cara Sirskoga i iz ruku cara Izrailjeva, koji se podigoše na me.
2. Carevima 16,8I uze Ahaz zlato i srebro što se nađe u domu Gospodnjem i u riznicama doma carskoga, i posla na dar caru Asirskom.
2. Carevima 16,9I posluša ga car Asirski, i dođe na Damasak i uze ga, i preseli narod odande u Kir, a Resina pogubi.
2. Carevima 16,10Tada car Ahaz otide na susret Teglat-Felasaru caru Asirskom u Damasak; i vidje car Ahaz oltar koji bijaše u Damasku, pa posla svešteniku Uriji sliku od toga oltara i od sve naprave njegove.
2. Carevima 16,11I načini sveštenik Urija oltar sasvijem kako posla car Ahaz iz Damaska, onako načini Urija sveštenik, dokle se vrati car Ahaz iz Damaska.
2. Carevima 16,12Pa kad se car vrati iz Damaska i vidje oltar, pristupi k njemu i prinese žrtvu na njemu.
2. Carevima 16,13I zapali žrtvu svoju paljenicu i dar svoj, i izli naljev svoj, i pokropi oltar krvlju zahvalnijeh žrtava svojih.
2. Carevima 16,14A mjedeni oltar što bješe pred Gospodom prenese s prednje strane doma da ne stoji između njegova oltara i doma Gospodnjega, i namjesti ga pokraj svoga oltara k sjeveru.
2. Carevima 16,15I zapovjedi car Ahaz Uriji svešteniku govoreći: na velikom oltaru pali žrtvu paljenicu jutrenju i dar večernji i žrtvu paljenicu carevu s darom njezinijem i žrtvu paljenicu svega naroda zemaljskoga s darovima njihovijem i naljevima njihovijem; i po njemu kropi svakom krvlju od žrtava paljenica i svakom krvlju od drugih žrtava. A za oltar mjedeni promisliću.
2. Carevima 16,16I učini sveštenik Urija sve kako mu zapovjedi car Ahaz.
2. Carevima 16,17I oplate s podnožja skide car Ahaz i uze s njih umivaonice, i more skide s volova mjedenijeh koji bijahu pod njim, i metnu ga na pod kameni.
2. Carevima 16,18I strehu subotnu, koju bijahu načinili u domu, i ulazak carski, koji bijaše spolja, ukloni također od doma Gospodnjega, bojeći se cara Asirskoga.
2. Carevima 16,19A ostala djela Ahazova što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 16,20I počinu Ahaz kod otaca svojih, i bi pogreben kod otaca svojih u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Jezekija sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje