Tražilica


2. Kraljevima 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 21,1Dvanaest godina bilo je Manasehu, kad postade kralj, i vladao je pedeset i pet godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Hefsiba.
2. Kraljevima 21,2On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kad je nasljedovao grdobe naroda, koje je Gospod bio protjerao ispred sinova Izraelovih.
2. Kraljevima 21,3Uzvisine, što ih je bio srušio njegov otac Ezekija, načini on opet, podiže žrtvenike baalu, dade postaviti kip aštarte, kao što je bio učinio kralj izraelski Ahab, klanjao se je svoj zvjezdanoj vojsci nebeskoj i njoj je služio.
2. Kraljevima 21,4Dapače u hramu Gospodnjem, o kojem je bio objavio Gospod: "U Jerusalemu dat ću da stanuje ime moje" sagradi žrtvenike.
2. Kraljevima 21,5Svoj zvjezdanoj vojsci nebeskoj podiže žrtvenike u obadva predvorja hrama Gospodnjega.
2. Kraljevima 21,6Svojega vlastitog sina pusti da ide kroz oganj, vračao je i gatao je, i namjesti zaklinjače mrtvaca i gataoce. Tako je činio mnogo, što se nije dopadalo Gospodu, i dražio ga tako na gnjev.
2. Kraljevima 21,7I sliku aštarte, što ju bio dao napraviti, postavi u hramu, za koji je bio Gospod obećao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "Ovaj hram i Jerusalem, koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih, učinit ću zauvijek stanom svojega imena.
2. Kraljevima 21,8Neću više dati da se noge Izraelove maknu iz zemlje, koju dadoh ocima njihovim, ako samo budu pazili na to, da vjerno čine onako, kako sam im zapovjedio, i to točno po zakonu, što im ga je naložio moj sluga Mojsije."
2. Kraljevima 21,9Ali oni ne poslušaše, i Manaseh zavede ih na to, da čine još gore negoli narodi, koje je bio uništio Gospod ispred sinova Izraelovih.
2. Kraljevima 21,10Ovako je govorio Gospod preko sluga svojih, proroka:
2. Kraljevima 21,11"Jer je Manaseh, kralj Judin, činio te grdobe i još gore to činio, negoli su prije njega činili Amoreji, i jer je on i Judu zaveo svojim idolopoklonstvom,
2. Kraljevima 21,12Zato govori Gospod, Bog Izraelov: Zaista, ja ću pustiti da dođe nesreća na Jerusalem i na Judu, da će svima, koji to čuju, zujati obadva uha.
2. Kraljevima 21,13Rastegnut ću nad Jerusalemom uže samarijsko i mjerilo kuće Ahabove i zbrisat ću Jerusalem, kao što se zbriše zdjela, pa se tada preokrene.
2. Kraljevima 21,14Ostatak baštine svoje odbacit ću i dat ću je u ruke neprijateljima njihovim. Svima neprijateljima svojim postat će grabež i plijen,
2. Kraljevima 21,15Jer su činili, što mi se ne dopada, i gnjev su moj izazivali od dana, kad ostaviše oci njihovi Egipat, do današnjega dana."
2. Kraljevima 21,16I veoma mnogo nedužne krvi proli Manaseh, tako da napuni njom Jerusalem od jednoga kraja do drugoga. Osim toga ogriješio se je time, što zavede Judu, da čini, što se nije dopadalo Gospodu.
2. Kraljevima 21,17Ostala povijest Manasehova, sva djela njegova i grijehi, što ih počini, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 21,18Kad je Manaseh bio počinuo kod otaca svojih, bi pokopan u vrtu palače svoje, u vrtu Uzinu. Njegov sin Amon postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 21,19Dvadeset i dvije godine imao je Amon, kad postade kralj, i vladao je dvije godine u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Mešulemet i bila je kći Harusova iz Jotbe.
2. Kraljevima 21,20On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kao što je bio činio njegov otac Manaseh.
2. Kraljevima 21,21Hodio je posve putem, kojim je bio išao otac njegov, služio je idolima, kojima je bio služio otac njegov, i klanjao se je njima.
2. Kraljevima 21,22On ostavi Gospoda, Boga otaca svojih, i nije hodio putem Gospodnjim.
2. Kraljevima 21,23Jednoga dana pobuniše se proti Amonu sluge njegove i ubiše kralja u palači njegovoj.
2. Kraljevima 21,24A narod pobi sve, koji su se bili pobunili proti kralju Amonu. Njegova sina Josiju podiže narod za kralja na njegovo mjesto.
2. Kraljevima 21,25Ostala povijest Amonova i djela njegova, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 21,26Pokopaše ga u njegovoj grobnici u vrtu Uzinu, i njegov sin Josija postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 21,1 Manašeu je bilo dvanaest godina kad se zakraljio. Pedeset i pet godina kraljevao je u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Hefsi-Bah.
2. Kraljevima 21,2Činio je što je zlo u Jahvinim očima, povodeći se za gnusobama naroda što ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima.
2. Kraljevima 21,3Obnovio je uzvišice što ih bijaše oborio otac mu Ezekija, podigao je žrtvenik Baalu, načinio ašere kako bijaše učinio izraelski kralj Ahab; i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i služiti joj.
2. Kraljevima 21,4Podigao je žrtvenike i u Domu Jahvinu, za koji bijaše rekao Jahve: "U Jeruzalemu će prebivati moje Ime zauvijek.
2. Kraljevima 21,5Sagradio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvorja Doma Jahvina.
2. Kraljevima 21,6I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vračao je, gatao, stvorio bajače i opsjenare, učinio je premnogo zla u očima Jahve i razjarivao ga.
2. Kraljevima 21,7Dao je načiniti lik Ašere i posadio ga u Domu, za koji Jahve bijaše rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu: "U ovom Domu i u Jeruzalemu, koji sam izabrao među svim izraelskim plemenima, postavit ću svoje Ime zauvijek.
2. Kraljevima 21,8Neću više dati da noga Izraelaca uzmakne iz zemlje koju sam dao u baštinu njihovim očevima, samo ako budu držali i provodili u djelo sve što sam im zapovjedio: Zakon što im ga je objavio moj sluga Mojsije.
2. Kraljevima 21,9Ali oni nisu poslušali, Manaše ih je zaveo te su radili još gore nego narodi što ih je Jahve iskorijenio pred Izraelovim sinovima.
2. Kraljevima 21,10Tada je Jahve ovako govorio preko slugu svojih proroka:
2. Kraljevima 21,11"Zato što je judejski kralj Manaše činio te gnusobe, zato što je učinio više zla nego što su prije njega radili Amorejci i što je zaveo Judejce svojim idolima,
2. Kraljevima 21,12ovako veli Jahve, Bog Izraelov: `Evo, učinit ću da dođe nevolja na Jeruzalem i Judeju, takva da će zazujati oba uha onima koji o njoj čuju.
2. Kraljevima 21,13Nategnut ću nad Jeruzalemom isto uže kao nad Samarijom, isto mjerilo kao nad kućom Ahabovom; zbrisat ću Jeruzalem kao što se briše zdjela pa se tad izvrne.
2. Kraljevima 21,14Odbacit ću ostatke svoje baštine, predat ću ih u ruke njihovih neprijatelja; služit će za plijen i grabež svim svojim neprijateljima
2. Kraljevima 21,15jer su činili što je zlo u mojim očima jer su izazivali moj gnjev od dana kada su njihovi oci izišli iz Egipta pa sve do danas.`
2. Kraljevima 21,16I mnogo je nedužne krvi prolio Manaše, tako da se njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga, da se i ne spominje njegov grijeh kojim je zaveo Judu da čini što je zlo u očima Jahvinim.
2. Kraljevima 21,17Ostala povijest Manašeova, njegova djela i grijesi koje je počinio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 21,18Manaše je počinuo kraj svojih otaca i sahranjen je u vrtu svojeg dvora, u vrtu Uzinu. Sin mu Amon zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 21,19Amonu bijahu dvadeset i dvije godine kad je zavladao, a kraljevao je dvije godine u Jeruzalemu. Njegova se majka zvala Mešulemet, kći Harusova, i bila je iz Jotbe.
2. Kraljevima 21,20On je činio što je zlo u očima Jahvinim, kao što je činio njegov otac Manaše.
2. Kraljevima 21,21U svemu je slijedio put svoga oca, služio je idolima kojima je služio i njegov otac i klanjao im se.
2. Kraljevima 21,22On je ostavio Jahvu, Boga svojih praotaca, i nije hodio putem Jahvinim.
2. Kraljevima 21,23Amonovi se časnici urotiše protiv njega i ubiše kralja u dvoru.
2. Kraljevima 21,24Ali je prosti puk pobio sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i na njegovo mjesto zakraljio sina mu Jošiju.
2. Kraljevima 21,25Ostala povijest Amonova i sve što je činio, zar sve to nije zapisano u knjizi Ljetopisa judejskih kraljeva?
2. Kraljevima 21,26Pokopali su ga u grobnicu njegova oca, u vrtu Uzinu, a njegov sin Jošija zakralji se mjesto njega.
2. Kraljevima 21,1Manase imaše dvanaest godina kad postade kraljem i vladaše 55 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Hefsi-Ba.
2. Kraljevima 21,2On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, slijedeći gnusnosti naroda koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim .
2. Kraljevima 21,3On ponovo izgradi *visoka mjesta koja bijaše uništio njegov otac Ezekias. On podiže *oltare *Baalu i uspravi sveti stub kao što bijaše činio Akhab, kralj Izraela. On se klanjaše pred pred svom vojskom nebeskom da ju služi.
2. Kraljevima 21,4On izgradi oltare u Kući GOSPODOVOJ za koju GOSPOD bijaše rekao: ” U Jeruzalemu ja ću staviti svoje *ime. “
2. Kraljevima 21,5On izgradi oltare svoj vojsci nebesa u dva *trijema Kuće GOSPODOVE.
2. Kraljevima 21,6On provede sina svojeg kroz vatru; on vršiše gatanje i čaranje; on postavi vračeve i gatare. On jako uvrijedi GOSPODA čineći što je zlo u njegovim očima.
2. Kraljevima 21,7Idol Ašera koji bijaše načinio, on postavi u Kući o kojoj GOSPOD bijaše rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu: ” U ovoj Kući kao i u Jeruzalemu, koje sam ja izabrao između svih plemena Izraelovih, ja ću staviti ime svoje zauvijek.
2. Kraljevima 21,8Tako ja neću dati više Izraelu lutati daleko od zemlje koju sam dao očevima njihovim, pod uvjetom da oni postupaju prema svemu što sam ja njima propisao, prema svem Zakonu koje je njima propisao sluga moj Mojsije. “
2. Kraljevima 21,9Ali, oni ne poslušaše; Manase ih zavede, da čine gore nego svi narodi istrijebljeni od GOSPODA pred sinovima Izraelovim.
2. Kraljevima 21,10Tada GOSPOD govoriše po posredništvu svojih slugu *proroka, govoreći:
2. Kraljevima 21,11” Budući da je Manase, kralj Jude, počinio gnusnosti, da ih je počinio gore nego što bijahu počinili prije njega *Amoriti, i da je jednako dao zgriješiti Judi po njegovim idolima,
2. Kraljevima 21,12zbog toga, ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja ću dovesti na Jeruzalem i Judu jednu nesreću tako da će zazvoniti uši onome tko ih bude doznao.
2. Kraljevima 21,13Ja ću rastegnuti nad Jeruzalemom konopac Samarije i razinu kuće Akhabove . Ja ću očistiti Jeruzalem kao što se čisti tanjur; očisti ga se i okrene naopako.
2. Kraljevima 21,14Ja ću napustiti ostatak moje baštine ja ću ih izručiti u ruke njihovim neprijateljima,
2. Kraljevima 21,15jer su oni činili ono što je zlo u mojim očima i jer nisu prestali vrijeđati me od dana kad su njihovi očevi izišli iz Egipta pa sve do danas. “
2. Kraljevima 21,16Manase također proli nedužnu krv u tolikoj koločini da njome ispuni sva Jeruzalem, a da se ne govori o grijehu koji bi počinio u Judi, čineći što je zlo u očima GOSPODOVIM.
2. Kraljevima 21,17Ostatak djela Manasejevih, sve što je učinio, grijeh koji je počinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 21,18Manase leže s očevima svojim i bi pokopan u vrtu svoje kuće, vrtu Uza. Njegov sin Amon zavlada na njegovom mjestu.
2. Kraljevima 21,19Amon imaše 22 godina kad postade kraljem i vladaše dvije godine u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Mešulemet, kćer Harusova, iz Jotve.
2. Kraljevima 21,20On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, kao i Manase, njegov otac.
2. Kraljevima 21,21On slijediše točno put koji njegov otac bijaše slijedio. On služiše idole kojima i njegov otac bijaše slijedio i klanjaše se pred njima.
2. Kraljevima 21,22On napusti GOSPODA, Boga svojih otaca, i ne slijediše put GOSPODOV.
2. Kraljevima 21,23Sluge Amonove urotiše se protiv kralja: one ga ubiše u njegovoj kući.
2. Kraljevima 21,24Ali, narod zemlje udari sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i on postavi kralja, na njegovo mjesto, njegovog sina Joziasa.
2. Kraljevima 21,25Ostatak djela Manasejevih, sve što je učinio, grijeh koji je počinio, nije li to zapisano u knjizi *Povijesti kraljeva Jude?
2. Kraljevima 21,26Ukopaše ga u njegovom grobu, u vrtu Uza. Njegov sin Jozias zavlada na njegovom mjestu.
2. Carevima 21,1Dvanaest godina bješe Manasiji kad poče carovati, i carova pedeset i pet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Efsiva.
2. Carevima 21,2I činjaše što je zlo pred Gospodom po gadnijem djelima naroda, koje Gospod odagna ispred sinova Izrailjevijeh;
2. Carevima 21,3Jer opet načini visine, koje bješe potro Jezekija otac njegov, i podiže oltare Valu, i načini lug kao što bješe načinio Ahav car Izrailjev, i klanjaše se svoj vojsci nebeskoj i služaše joj.
2. Carevima 21,4I načini oltare u domu Gospodnjem, za koji bješe rekao Gospod: u Jerusalimu ću namjestiti ime svoje;
2. Carevima 21,5Načini oltare svoj vojsci nebeskoj u dva trijema doma Gospodnjega.
2. Carevima 21,6I sina svojega provede kroz oganj, i vračaše i gataše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare; i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred Gospodom, gnjeveći ga.
2. Carevima 21,7I postavi rezan lik šumski koji načini u domu, za koji bješe rekao Gospod Davidu i Solomunu sinu njegovu: u ovom domu i u Jerusalimu, koji izabrah između svijeh plemena Izrailjevijeh, namjestiću ime svoje dovijeka;
2. Carevima 21,8I neću više dati da se makne noga sinovima Izrailjevijem iz zemlje koju dadoh ocima njihovijem, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovjedio, i sav zakon koji im je zapovjedio moj sluga Mojsije.
2. Carevima 21,9Ali ne poslušaše, jer ih zavede Manasija, te činiše gore nego narodi koje istrijebi Gospod ispred sinova Izrailjevijeh.
2. Carevima 21,10A Gospod govoraše preko sluga svojih proroka govoreći:
2. Carevima 21,11Što učini Manasija car Judin ta gadna djela čineći gore od svega što su činili Amoreji koji prije njega biše, i navede na grijeh i Judu gadnijem bogovima svojim;
2. Carevima 21,12Zato ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti zlo na Jerusalim i na Judu, da će svakome ko čuje zujati oba uha.
2. Carevima 21,13Jer ću zategnuti nad Jerusalimom uže Samarijsko i mjerila doma Ahavova, i zbrisaću Jerusalim, kao što se briše zdjela, i izbiše se pa se izvrne.
2. Carevima 21,14I ostaviću ostatak našljedstva svojega, i daću ih u ruke neprijateljima njihovijem da budu plijen i grabež svijem neprijateljima svojim.
2. Carevima 21,15Jer činiše što je zlo preda mnom, i gnjeviše me od dana kad izidoše oci njihovi iz Misira do danas.
2. Carevima 21,16Još i pravu krv veoma mnogu proli Manasija tako da napuni Jerusalim od kraja do kraja, osim grijeha svojega kojim navede Judu na grijeh da čini što je zlo pred Gospodom.
2. Carevima 21,17A ostala djela Manasijina i sve što je činio, i grijeh, kojim je griješio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 21,18I počinu Manasija kod otaca svojih, i bi pogreben u vrtu kod doma svojega, u vrtu Ozinu; a na njegovo mjesto zacari se Amon sin njegov.
2. Carevima 21,19Dvadeset i dvije godine imaše Amon kad poče carovati, i carova dvije godine u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Mesulemeta, kći Arusova, iz Joteve.
2. Carevima 21,20On činjaše što je zlo pred Gospodom, kao što je činio Manasija otac njegov.
2. Carevima 21,21I hođaše svijem putem kojim je hodio otac njegov, i služaše gadnijem bogovima, kojima je služio otac njegov, i klanjaše im se.
2. Carevima 21,22I ostavi Gospoda Boga otaca svojih, i ne hodi putem Gospodnjim.
2. Carevima 21,23A sluge Amonove pobuniše se na nj, i ubiše cara u dvoru njegovu.
2. Carevima 21,24A narod zemaljski pobi sve koji se bijahu pobunili na cara Amona; i zacari narod zemaljski na njegovo mjesto Josiju sina njegova.
2. Carevima 21,25A ostala djela Amonova, što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Judinijeh?
2. Carevima 21,26I pogreboše ga u njegovu grobu u vrtu Ozinu; i Josija sin njegov bi car na njegovo mjesto.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje