Tražilica


2. Kraljevima 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Kraljevima 25,1U devetoj godini njegova vladanja, u desetom mjesecu, desetoga dana u mjesecu, pođe Nebukadnezar, kralj babilonski, sa svojom cijelom vojskom proti Jerusalemu i opkoli ga. Načiniše opkope oko njega.
2. Kraljevima 25,2Grad ostade opkoljen do jedanaeste godine kraljevanja Zedekijina.
2. Kraljevima 25,3Devetoga dana u mjesecu bila je glad u gradu postala tako teška, da narod zemlje nije više imao što jesti.
2. Kraljevima 25,4Tada zid gradski bi provaljen, i vojnici svi pobjegoše noću na vrata između dva zida uz vrt kraljev, a Kaldejci su držali grad opkoljen. A kralj okrenu prema ravnici jordanskoj.
2. Kraljevima 25,5Ali čete kaldejske potjeraše kralja i stigoše ga u polju jerihonskom, izakako ga je bila ostavila sva vojska njegova i razbježala se.
2. Kraljevima 25,6Uhvatiše kralja i dovedoše ga kralju babilonskomu u Riblu. Taj mu izreče presudu.
2. Kraljevima 25,7Sinove Zedekijine poklaše na njegove oči, Zedekiju on oslijepi i stavi ga u okove. Tako ga odvedoše u Babilon.
2. Kraljevima 25,8Sedmoga dana petoga mjeseca, to jest u devetnaestoj godini kraljevanja Nebukadnezara, kralja babilonskoga, dođe u Jerusalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, sluga kralja babilonskoga,
2. Kraljevima 25,9I popali hram Gospodnji i palaču kraljevsku i sve kuće u Jerusalemu. Sve znamenitije zgrade dade popaliti.
2. Kraljevima 25,10Zidove su razaraše sve čete kaldejske, što su stajale pod zapovjednikom tjelesne straže.
2. Kraljevima 25,11Tada Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvede u Babilon ostatak naroda, što je još bio preostao u gradu, tako isto prebjege, što su bili prebjegli kralju babilonskom, i ostatak zanatlija.
2. Kraljevima 25,12Od malih ljudi u zemlji ostavi zapovjednik tjelesne straže jedan dio kao vinogradare i seljake.
2. Kraljevima 25,13Stupove mjedene u hramu Gospodnjem, podnožja i more mjedeno u hramu Gospodnjem razbiše Kaldejci i mjed od njih uzeše sa sobom u Babilon.
2. Kraljevima 25,14I lonce, lopate, noževe, vrčeve, sve posuđe mjedeno, kojim se obavljala služba, uzeše sa sobom.
2. Kraljevima 25,15I tavice i škropionice, što su bile ili posve od zlata ili posve od srebra, uze sebi zapovjednik tjelesne straže.
2. Kraljevima 25,16Obadva stupa, jedno more i podnožja, što ih je Salomon bio dao načiniti za hram Gospodnji, mjedi svega toga posuđa nije bilo mjere.
2. Kraljevima 25,17Jedan stup bio je visok osamnaest lakata. Odozgo na njemu bilo je oglavlje mjedeno. Oglavlje bilo je visoko tri lakta. Pletenice sa šipcima ovijalo se okolo oglavlja, sve od mjedi. Isto tako bio je i drugi stup s pletenicom.
2. Kraljevima 25,18Zapovjednik tjelesne straže uze sa sobom velikoga svećenika Seraju i drugog svećenika Sefaniju i tri vratara.
2. Kraljevima 25,19Dalje uze iz grada jednoga dvoranina, koji je bio nad vojnicima, i pet ljudi iz bliže okoline kraljeve, koji se nađoše u gradu, onda pisara vojnog zapovjednika, koji je popisivao narod u zemlji za vojnu službu, i šezdeset ljudi iz naroda zemlje, koji se nađoše u gradu.
2. Kraljevima 25,20Ove dakle uze Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i odvede ih u Riblu kralju babilonskomu.
2. Kraljevima 25,21A kralj babilonski dade ih pogubiti u Ribli u zemlji Hamatu. Tako on odvede Judu iz zavičajne zemlje njegove.
2. Kraljevima 25,22Nad narodom, koji je bio ostao u zemlji Judinoj, i koji ostavi Nebukadnezar, kralj babilonski, postavi on Gedaliju, sina Ahikamova, unuka Šafanova.
2. Kraljevima 25,23I kad čuše vojni zapovjednici i ljudi njihovi, da je kralj babilonski postavio Gedaliju, dođoše sa svojim ljudima Gedaliji u Mispu: Išmael, sin Netanijin, Johanan, sin Kareahov, Seraja, sin Tanhumetov iz Netofe, i Jaazanija, sin Maakatov.
2. Kraljevima 25,24Gedalija se zakle njima i ljudima njihovim i reče im: "Ne bojte se Kaldejaca; ostanite u zemlji i budite podložni kralju babilonskomu! Onda će vam biti dobro!"
2. Kraljevima 25,25Ali u sedmom mjesecu dođe Išmael, sin Netanijin, unuk Elišamin, roda kraljevskoga, i deset ljudi s njim. Oni ubiše Gedaliju s Judejcima i Kaldejcima, što su bili s njim u Mispi.
2. Kraljevima 25,26Tada se podiže sav narod, malo i veliko, s vojnim zapovjednicima i otide u Egipat, jer se pobojaše Kaldeja.
2. Kraljevima 25,27U trideset sedmoj godini, otkako se odvede Jojakin, kralj Judin, u dvanaestom mjesecu, dvadeset sedmoga dana u mjesecu Evil-Merodak, kralj babilonski, u godini svojega nastupa vlade pomilova Jojakina, kralja Judina, i izvadi ga iz tamnice.
2. Kraljevima 25,28On se razgovori prijateljski s njim i namjesti mu prijestolje više prijestolja drugih kraljeva, koji se nađoše kod njega u Babilonu.
2. Kraljevima 25,29Smio je skinuti sa sebe haljine tamničke i svagda kod njega jesti, dokle je živio.
2. Kraljevima 25,30Njegovo uzdržavanje, što je bilo trajno, davalo mu se od kralja iz dana u dan, dokle je god živio.
2. Kraljevima 25,1 Devete godine njegova kraljevanja, desetoga dana desetoga mjeseca, krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. Utabori se pred gradom i opasa ga opkopom.
2. Kraljevima 25,2Grad osta opkoljen do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja.
2. Kraljevima 25,3Devetoga dana četvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad da priprosti puk nije imao ni kruha,
2. Kraljevima 25,4neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoše noću kroz vrata između dva zida nad Kraljevim vrtom - Kaldejci bijahu opkolili grad - i krenuše putem prema Arabi.
2. Kraljevima 25,5Kaldejske čete nagnuše u potjeru za kraljem i sustigoše ga na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbježala.
2. Kraljevima 25,6Kaldejci uhvatiše kralja i odvedoše ga u Riblu pred kralja babilonskog, koji mu izreče presudu.
2. Kraljevima 25,7Sidkijine sinove pokla pred njegovim očima, Sidkiji iskopa oči, okova ga verigama i odvede u Babilon.

2. Kraljevima 25,8Sedmoga dana petoga mjeseca - devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog - uđe u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik kraljeve tjelesne straže i časnik babilonskog kralja.
2. Kraljevima 25,9On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu.
2. Kraljevima 25,10Kaldejske čete, pod zapovjednikom kraljevske tjelesne straže, razoriše zidine koje su okruživale Jeruzalem.
2. Kraljevima 25,11Nebuzaradan, zapovjednik kraljeve tjelesne straže, odvede u sužanjstvo ostatak naroda koji bijaše ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu.
2. Kraljevima 25,12Neke od malih ljudi ostavi zapovjednik u zemlji kao vinogradare i ratare.
2. Kraljevima 25,13Kaldejci razbiše tučane stupove u Domu Jahvinu, podnožja i mjedeno more koji su bili u Domu Jahvinu i tuč odniješe u Babilon.
2. Kraljevima 25,14Uzeše i lonce, lopate, noževe, posudice i uopće sav tučani pribor koji se upotrebljavao za bogoslužja.
2. Kraljevima 25,15Zapovjednik uze i kadionice i škropionice, uopće sve što bijaše od zlata i srebra,
2. Kraljevima 25,16dva stupa, jedno more i podnožja, što je Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije moguće procijeniti koliko je tuča bilo u svim tim predmetima.
2. Kraljevima 25,17Prvi stup bijaše visok osamnaest lakata, imao je glavicu od tuča, visoku pet lakata; obvijaše je oplet i mogranji, sve od tuča. Takav je bio i drugi stup.
2. Kraljevima 25,18Zapovjednik straže odveo je svećeničkog poglavara Seraju, drugog svećenika, Sefaniju, i tri čuvara praga.
2. Kraljevima 25,19Iz grada je odveo jednog dvoranina, vojničkog zapovjednika, pet ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoše u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novačio puk i šezdeset pučana koji se također zatekoše u gradu.
2. Kraljevima 25,20Zapovjednik kraljevske tjelesne straže Nebuzaradan odvede ih pred kralja babilonskoga u Riblu.
2. Kraljevima 25,21I kralj babilonski zapovjedi da ih pogube u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude.
2. Kraljevima 25,22Narodu što je ostao u zemlji judejskoj i što ga je ostavio babilonski kralj Nabukodonozor - postavio je ovaj za upravitelja Gedaliju, sina Ahikamova, unuka Šafanova.
2. Kraljevima 25,23Svi vojni zapovjednici i njihovi ljudi saznaše da je babilonski kralj postavio zemlji za namjesnika Gedaliju i dođoše pred njega u Mispu: Netanijin sin Jišmael; Kareahov sin Johanan; sin Tanhumeta iz Netofe, Seraja; Maakatijev sin Jaazanija - oni i svi njihovi ljudi.
2. Kraljevima 25,24Gedalija se zakle njima i njihovim ljudima i reče: "Ne bojte se služiti Kaldejcima; ostanite u zemlji, budite podložni babilonskom kralju i bit će vam dobro.
2. Kraljevima 25,25Ali sedmoga mjeseca Jišmael, sin Netanijin, unuk Elišamin, koji bijaše kraljevskog roda, i još deset ljudi s njim ubiše Gedaliju te on umrije kao i svi Judejci i Kaldejci koji bijahu s njim u Mispi.
2. Kraljevima 25,26Tada sav narod, od maloga do velikog, i svi zapovjednici četa ustadoše i odoše u Egipat jer se bojahu Kaldejaca.
2. Kraljevima 25,27Trideset i sedme godine otkako je zasužnjen judejski kralj Jojakin, dvadeset i sedmog dana dvanaestoga mjeseca, babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskog kralja Jojakina i pusti ga iz tamnice.
2. Kraljevima 25,28Ljubezno je s njime razgovarao i stolicu mu postavio više nego ostalim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu.
2. Kraljevima 25,29Jojakin je odložio svoje tamničke haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka.
2. Kraljevima 25,30Do kraja njegova života babilonski mu je kralj trajno, iz dana u dan, davao uzdržavanje.
2. Kraljevima 25,1Devete godine Sedeciasove vladavine, desetog mjeseca, Nabukodonozor, kralj Babilonije, stiže sa svojim postrojbama pred Jeruzalem. On zauze položaj protiv njega i svud uokolo izgradi nasipe .
2. Kraljevima 25,2Grad podnese opsadu sve do jedanaeste godine vladavine Sedeciasove.
2. Kraljevima 25,3Devetog mjeseca, dok glad haraše u gradu i pučanstvo ne imaše više hrane, jedan proboj bi otvoren u grad.
2. Kraljevima 25,4Svi bojovnici pobjegoše noću kroz vrata između dva zida koji je prema kraljevom vrtu, iako Kaldejci biše postavljeni okolo grada; oni odoše putem prema Arabi .
2. Kraljevima 25,5Kaldejske postrojbe progoniše kralja kojeg uhvatiše u Jerihonskom polju; sve njegove postrojbe, u rasulu, bijahu ga napustile.
2. Kraljevima 25,6Kaldejci zgrabiše kralja, uspeše ga u Rivlu kod kralja Babilonije i objaviše mu njegovu odluku.
2. Kraljevima 25,7Oni poklaše Sedeciasove sinove pred njegovim očima, potom Nabukodonozor iskopa oči Sedeciasu, sveza ga dvostrukim lancem od bronce i odvede u Babiloniju.
2. Kraljevima 25,8Petog mjeseca, sedmog u mjesecu, u devenaestoj godini vladavine Nabukodonozora, kralja Babilonije, Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, sluga kralja Babilonije, stiže u Jeruzalem.
2. Kraljevima 25,9On zapali Kuću GOSPODOVU i kraljevu kuću kao i sve kuće u Jeruzalemu: on stavi vatru u sve kuće visokih osoba.
2. Kraljevima 25,10Sve kaldejske postrojbe koje pratiše zapovjednika osobne garde razrušiše zid koji okruživaše Jeruzalem.
2. Kraljevima 25,11Nebuzaradan, zapovjednik osobne garde, progna puk koji preostade još u gradu i bjegunce koji se bijahu pridružili kralju Babilonije, kao i ostatak pučanstva.
2. Kraljevima 25,12Zapovjednik osobne garde ostavi jedan dio sitnog puka u zemlji za obrađivati vrtove i polja.
2. Kraljevima 25,13Kaldejci polomiše brončane stubove u Kući GOSPODOVOJ kao i postolja Moru od bronce koja bijahu u Kući GOSPODOVOJ i odnesoše broncu u Babilon.
2. Kraljevima 25,14Oni uzeše velike zdjele, vedrice, usekače, kupe i pribor od bronce namijenjen obredu.
2. Kraljevima 25,15Zapovjednik osobne garde uze kadionice i velike zdjele za škropljenje, kako od zlata tako i od srebra .
2. Kraljevima 25,16što se tiče dvaju stubova, u Moru bijaše samo jedan i postolja koja Solomon bijaše načinio za Kuću GOSPODOVU, nemoguće je odrediti težinu bronce.
2. Kraljevima 25,17Visina prvog stuba bijaše osamnaest lakata; on bijaše povišen jednim zaglavkom od bronce čija visina bijaše tri lakta, a koji bijaše okružen jednim pleterom i narovima; sve u bronci. Drugi stub, sa svojim pleterom, bijaše sličan prvom.
2. Kraljevima 25,18Zapovjednik osobne garde uhiti Seraja, glavnog svećenika i Sefanijahua, drugog svećenika, kao i trojicu čuvara praga .
2. Kraljevima 25,19On uhiti u gradu jednog časnika zaduženog vojskom i petoricu ljudi pridodanih kraljevoj službi, a koji se nalaziše u gradu; on također uhiti tajnika, zapovjednika vojske zaduženog za novačenje pučanstva i, među njima, 60 ljudi koji su se nalazili u gradu.
2. Kraljevima 25,20Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne garde,, stavi ih u pritvor i odvede ih kralju Babilonije u Rivlu.
2. Kraljevima 25,21Kralj Babilonije ih dade usmrtiti u Rivlai, u zemlji Hamatovoj. Tako Juda bi prognana daleko iz svoje zemlje.
2. Kraljevima 25,22Glede ljudi ostalih u zemlji Juda, onih koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše ostavio, kralj postavi nad njima kao upravitelja Gedaliasa, sina Ahikamova, sina šafanova.
2. Kraljevima 25,23Kad svi zapovjednici vojske kao i njihovi ljudi doznaše da kralj Babilonije bijaše postavio Gedaliasa kao upravitelja, oni dođoše tražiti Gedaliasa u Mispu, praćeni svojim ljudima: bijahu to Jišmael, sin Netanijavljev, Johanan, sin Kareahov, Seraja, sin Tanhumetov, iz Netofa, Jazanjahu, sin Makatita .
2. Kraljevima 25,24Gedalias im dade kao i jihovim ljudima ovu svečanu izjavu: ” Ne bojte se biti u broju slugu Kaldejskih! Ostanite u zemlji, služite kralja Babilonije i bit će te sretni . “
2. Kraljevima 25,25Ali, sedmog mjeseca, Jišmael, sin Netanijavljev, sin Elišama, kraljevske krvi, dođe s deset ljudi; oni smrtno udariše Gedaliasa kao i Judejce i Kaldejce koji bijahu s njim u Mispi .
2. Kraljevima 25,26Sav narod, veliko i malo, i zapovjednici postrojbi staviše se na put i odoše u Egipat od straha pred Kaldejcima.
2. Kraljevima 25,27Trideset i sedme godine izgona Jojakina, kralja Jude, dvanaestog mjeseca, 27. u mjesecu, Evil-Merodak, kralj Babiloniije, iste godine kad postade kraljem, smilova se Jojakinu, kralju Jude i oslobodi ga.
2. Kraljevima 25,28On mu govoriše prijateljski i dodijeli mu uzdignutije sjedište nego drugim kraljevima koji dijeliše njegovu sudbinu u Babiloniji.
2. Kraljevima 25,29On mu dade napustiti zatvoreničku odjeću i Jojakin uzimaše svoj objed stalno u nazočnosti kraljevoj, svih dana svojeg života.
2. Kraljevima 25,30Njegova opskrba, svakodnevna opskrba, njemu bi osiguravana po kralju svakog dana, svih dana njegovog života.
2. Carevima 25,1I tako devete godine njegova carovanja, desetoga mjeseca desetoga dana dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim, i stadoše u oko pod njim, i načiniše opkope oko njega.
2. Carevima 25,2I grad bi opkoljen do jedanaeste godine carovanja Sedekijina.
2. Carevima 25,3I devetoga dana mjeseca četvrtoga posta velika glad u gradu, te narod zemaljski nemaše hljeba.
2. Carevima 25,4Tada grad bi provaljen, a vojnici svi pobjegoše noću na vrata između dva zida uz vrt carev; a Haldeji bijahu svuda oko grada; i car otide putem k pustinji.
2. Carevima 25,5Ali vojska Haldejska potjera cara, i stigoše ga u polju Jerihonskom, a sva vojska što bijaše s njim razbježe se od njega.
2. Carevima 25,6I uhvatiše cara, i odvedoše ga k caru Vavilonskom u Rivlu, i ondje mu sudiše.
2. Carevima 25,7I sinove Sedekijine poklaše na njegove oči, pa onda Sedekiji iskopaše oči, i svezaše ga u dva lanca mjedena, i odvedoše ga u Vavilon.
2. Carevima 25,8A sedmoga dana petoga mjeseca godine devetnaeste carovanja Navuhodonosora cara Vavilonskoga dođe u Jerusalim Nevuzardan zapovjednik stražarski, sluga cara Vavilonskoga.
2. Carevima 25,9I popali dom Gospodnji i dom carski i sve domove u Jerusalimu; sve velike kuće popali ognjem.
2. Carevima 25,10I zidove Jerusalimske unaokolo razvali sva vojska Haldejska, koja bijaše sa zapovjednikom stražarskim.
2. Carevima 25,11A ostatak naroda što osta u gradu, i prebjege što prebjegoše k caru Vavilonskom, i ostali prosti narod odvede Navuzardan zapovjednik stražarski.
2. Carevima 25,12Samo od siromaha u zemlji ostavi zapovjednik stražarski koji će biti vinogradari i ratari.
2. Carevima 25,13I stupove mjedene što bijahu u domu Gospodnjem, i podnožja, i more mjedeno koje bijaše u domu Gospodnjem, izlomiše Haldejci, i mjed od njih odnesoše u Vavilon.
2. Carevima 25,14I lonce i lopate i viljuške i kadionice i sve sudove mjedene kojima služahu, uzeše,
2. Carevima 25,15I kliješta i kotliće, što god bješe zlatno i što god bješe srebrno, uze zapovjednik stražarski,
2. Carevima 25,16Dva stupa, jedno more i podnožja, što načini Solomun za dom Gospodnji; ne bješe mjere mjedi od svijeh tijeh sudova;
2. Carevima 25,17Osamnaest lakata bijaše visok jedan stup, i ozgo na njemu bijaše oglavlje mjedeno, i oglavlje bijaše visoko tri lakta, i pletenice i šipci oko oglavlja, sve od mjedi; taki bijaše i drugi stup s pletenicom.
2. Carevima 25,18Uze zapovjednik stražarski i Seraju prvoga sveštenika i Sofoniju drugoga sveštenika, i tri vratara.
2. Carevima 25,19A iz grada uze jednoga dvoranina, koji bijaše nad vojnicima i pet ljudi koji stajahu pred carem, koji se nađoše u gradu, i prvoga pisara vojničkoga, koji popisivaše narod po zemlji u vojsku, i šezdeset ljudi iz naroda zemaljskoga, koji se nađoše u gradu.
2. Carevima 25,20Uze ih Nevuzardan zapovjednik stražarski, i odvede k caru Vavilonskom u Rivlu.
2. Carevima 25,21A car ih Vavilonski pobi i pogubi u Rivli u zemlji Ematskoj. Tako bi preseljen Juda iz zemlje svoje.
2. Carevima 25,22A nad narodom koji osta u zemlji Judinoj, koji ostavi Navuhodonosor car Vavilonski, nad njim postavi Godoliju sina Ahikama sina Safanova.
2. Carevima 25,23A kad čuše sve vojvode i ljudi njihovi da je car Vavilonski postavio Godoliju, dođoše ka Godoliji u Mispu, na ime: Ismailo sin Netanijin, i Joanan sin Karijajev i Seraja sin Tanumetov iz Netofata, i Jazanija sin Mahatov, oni i ljudi njihovi.
2. Carevima 25,24I Godolija se zakle njima i ljudima njihovijem i reče: ne bojte se službe Haldejima; sjedite u zemlji i služite caru Vavilonskom, i biće vam dobro.
2. Carevima 25,25Ali sedmoga mjeseca dođe Ismailo sin Netanije sina Elisamova, roda carskoga, i deset ljudi s njim, i ubiše Godoliju, te pogibe; tako i Judeje i Haldeje koji bijahu s njim u Mispi.
2. Carevima 25,26Tada se podiže sav narod, malo i veliko, i vojvode, te otidoše u Misir, jer se pobojaše Haldeja.
2. Carevima 25,27A trideset sedme godine otkako se zarobi Joahin car Judin, dvanaestoga mjeseca, dvadeset sedmoga dana Evil-Merodah car Vavilonski iste godine zacariv se izvadi iz tamnice Joahina cara Judina.
2. Carevima 25,28I lijepo govori s njim, i namjesti mu prijesto više prijestola drugih careva koji bijahu kod njega u Vavilonu.
2. Carevima 25,29I promijeni mu haljine tamničke, i on jeđaše svagda s njim svega vijeka svojega.
2. Carevima 25,30I hrana mu se jednako davaše od cara svaki dan svega vijeka njegova do smrti njegove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje