Tražilica


2. Ljetopisa 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 11,1Čim Roboam dođe u Jerusalem, podiže kuću Judinu i Benjaminovu, sto i osamdeset tisuća odabranih ratnika, da zavojšte na Izraela, da natrag dobiju kraljevstvo za Roboama.
2. Ljetopisa 11,2Tada dođe riječ Gospodnja Šemaji, čovjeku Božjemu, ovako:
2. Ljetopisa 11,3"Javi Roboamu, sinu Salomonovu, kralju Judinu, i svim sinovima Izraelovim u Judi i Benjaminu ovo:
2. Ljetopisa 11,4Ovako veli Gospod: "Ne izlazite i ne bijte se s braćom svojom! Svaki neka se vrati svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude." Oni poslušaše zapovijed Gospodnju, vratiše se i ne otidoše proti Jeroboamu.
2. Ljetopisa 11,5Tako ostade Roboam u Jerusalemu i dade sagraditi tvrde gradove u zemlji Judinoj.
2. Ljetopisa 11,6Sagradi gradove tvrde Betlehem, Etam, Tekou,
2. Ljetopisa 11,7Bet-Zur, Sokoh, Adulam,
2. Ljetopisa 11,8Gat, Marešu, Zif,
2. Ljetopisa 11,9Adoraim, Lakiš, Azeku,
2. Ljetopisa 11,10Zorah, Ajalon i Hebron,
2. Ljetopisa 11,11I učini od njih jake tvrđave, namjesti nad njima zapovjednike i postavi u njih spremišta za hranu, ulje i vino,
2. Ljetopisa 11,12I u svaki grad štitove i koplja. Tako ih učini veoma jakima i držao je Judu i Benjamina čvrsto u svojoj ruci.
2. Ljetopisa 11,13Svećenici i Leviti iz svega Izraela nađoše se kod njega iz svih krajeva svojih
2. Ljetopisa 11,14Leviti naime ostaviše pašnjake svoje i posjed svoj i iseliše se u Judu i Jerusalem, jer ih je Jeroboam sa sinovima svojim bio skinuo kao svećenike Gospodnje
2. Ljetopisa 11,15I postavio sebi svećenike za službu na visinama, za jarce i telad, što ih je načinio.
2. Ljetopisa 11,16Njima se pridružiše iz svih plemena Izraelovih oni, koji su iskrenim srcem štovali Gospoda, Boga Izraelova. Oni dođoše u Jerusalem da žrtvuju Gospodu, Bogu otaca svojih.
2. Ljetopisa 11,17Tako utvrdiše kraljevstvo Judino i učvrstiše Roboama, sina Salomonova, u njegovoj vlasti za tri godine; jer za tri godine hodili su putovima Davidovim i Salomonovim.
2. Ljetopisa 11,18Roboam uze sebi za žene Mahalatu, kćer Jerimota, sina Davidova, i Abihailu, kćer Eliaba, sina Jesejeva.
2. Ljetopisa 11,19Ova mu rodi sinove Jeuša Šemarju i Zahama.
2. Ljetopisa 11,20Poslije nje oženi se Maakom, kćerju Absalomovom. Ova mu rodi Abiju, Ataja, Zizu i Šelomita.
2. Ljetopisa 11,21Roboam je ljubio Maaku, kćer Absalomovu, većma negoli sve druge svoje žene i inoče. On je naime bio uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča, koje mu rodiše dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
2. Ljetopisa 11,22Tada Roboam postavi Abiju, sina Maakina, obiteljskim poglavarom, knezom među braćom njegovom; jer ga je htio učiniti kraljem.
2. Ljetopisa 11,23I mudro pritom radeći razmjesti sve sinove svoje po svim krajevima Judinim i Benjaminovim, po svim tvrdim gradovima, i dade im hrane izobilja i isprosi im mnogo žena.
2. Ljetopisa 11,1 Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.
2. Ljetopisa 11,2Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:
2. Ljetopisa 11,3"Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu:
2. Ljetopisa 11,4Ovako veli Jahve: `Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.`" I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.
2. Ljetopisa 11,5Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji.
2. Ljetopisa 11,6Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou,
2. Ljetopisa 11,7Bet Sur, Sokon, Adulam,
2. Ljetopisa 11,8Gat, Maresu, Zif,
2. Ljetopisa 11,9Adorajim, Lakiš, Azeku,
2. Ljetopisa 11,10Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu.
2. Ljetopisa 11,11Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina;
2. Ljetopisa 11,12u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.
2. Ljetopisa 11,13Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.
2. Ljetopisa 11,14Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi,
2. Ljetopisa 11,15a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio.
2. Ljetopisa 11,16Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova.
2. Ljetopisa 11,17Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.
2. Ljetopisa 11,18Roboam je sebi uzeo za žemu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,
2. Ljetopisa 11,19koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama.
2. Ljetopisa 11,20A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita.
2. Ljetopisa 11,21Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
2. Ljetopisa 11,22I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja.
2. Ljetopisa 11,23I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih sa mnogo žena.
2. Kronika 11,1Roboam stiže u Jeruzalem i sakupi kuću Judinu i Benjaminovu svega 180.000 izabranih ratnika, za tući se protiv Izraela, da bi se vratilo kraljevstvo Roboamu.
2. Kronika 11,2Ali riječ Božja bi upućena čovjeku Božjem Šemaju:
2. Kronika 11,3” Reci Roboamu, sinu Solomonovom, kralju Jude, svoj kući Judinoj i svem Izraelu koji je u Judi i u Benjaminu:
2. Kronika 11,4Ovako kaže GOSPOD: Vi ne smijete uzići u boj protiv vaše braće. Nek se svatko vrati kući svojoj. Jer ja sam taj koji je izazvao ovaj događaj.“ Oni poslušaše riječi GOSPODOVE i odbiše ići protiv Jeroboama.
2. Kronika 11,5Roboam boraviše u jeruzalemu i sagradi utvrđene gradove u Judi.
2. Kronika 11,6On sagradi Betlehem, Etam, Tekoa,
2. Kronika 11,7Bet-Sur, Soko, Adulam,
2. Kronika 11,8Gat, Mareša, Zif,
2. Kronika 11,9Adoraim, Lakiš, Azeka,
2. Kronika 11,10Sorea, Ajalon i Hebron, utvrđene gradove koji su u Judi i u Benjaminu.
2. Kronika 11,11On ojača njihove utvrde i postavi upravljače i zalihe živeži, ulja i vina.
2. Kronika 11,12U svakom gradu nalaziše se štitovi i koplja. On ih ojača veoma moćno. Tako Juda i Benjamin biše njegovi.
2. Kronika 11,13Svećenici i Leviti koji bijahu u svem Izraelu povezaše se s njim na svim područjima.
2. Kronika 11,14Jer su leviti bili napustili svoja pasišta i svoje posjede i bijahu otišli u Judu i u Jeruzalem, zato što Jeroboam i njegovi sinovi bijahu njih sprječavali obavljati svećeničku službu GOSPODOVU.
2. Kronika 11,15Ali Jeroboam ustanovi svoje svećenike za *visoka mjesta, jarce i telad koje on bijaše uzgojio.
2. Kronika 11,16Za njima, oni koji, iz svih plemena Izraelovih, imaše na srcu tražiti GOSPODA Boga Izraelovog dođoše u Jeruzalem za nuditi *žrtve GOSPODU Bogu svojih otaca .
2. Kronika 11,17Oni ojačaše kraljevstvo Judino i podupriješe Roboama, sina Solomonova, tijekom triju godina, jer on hodiše putom Davidovim i Solomonovim tijekom tri godine. :
2. Kronika 11,18Roboam uze za ženu Mahalat, kćer Jerimotovu, sina Davida i Abigajle, kćeri Eliaba, sina Jeseova .
2. Kronika 11,19Ona mu porodi sinove: Jeuša, Šemarijaa i Zahama.
2. Kronika 11,20Poslije nje, on uze Maakau, kćer Absalomovu a ona mu porodi Abijaa, Atajia, Zizaa i Šelomita.
2. Kronika 11,21Roboam zavolje Maakaau, kćer Absalomovu, više no sve svoje žene i svoje suložnice; jer on imade osamnaest žena i 60 suložnica i porodi on 28 sinova i 60 kćeri.
2. Kronika 11,22Roboam postavi na čelo Abijaa, sina Maakaina kao poglavara svojoj braći, jer htijaše ga postaviti da vlada.
2. Kronika 11,23On bijaše zamislio rasporediti sve svoje sinove po svem području Jude i benjamina, u sve utvrđene gradove; on im dade potrbštine u izobilju i zatraži za njih jedan broj žena.
2. Dnevnika 11,1A kad dođe Rovoam u Jerusalim, sazva dom Judin i Venijaminov, sto i osamdeset tisuća odabranijeh vojnika, da zavojšte na Izrailja da povrate carstvo Rovoamu.
2. Dnevnika 11,2Ali dođe riječ Gospodnja Semaji čovjeku Božijemu govoreći:
2. Dnevnika 11,3Kaži Rovoamu sinu Solomunovu caru Judinu i svijem sinovima Izrailjevijem od Jude i Venijamina, i reci:
2. Dnevnika 11,4Ovako veli Gospod: ne idite i ne bijte se s braćom svojom, vratite se svak k svojoj kući, jer sam ja naredio da tako bude. I oni poslušaše riječ Gospodnju i vratiše se i ne idoše na Jerovoama.
2. Dnevnika 11,5I Rovoam sjede u Jerusalimu, i sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj;
2. Dnevnika 11,6Sazida Vitlejem i Itam i Tekuju,
2. Dnevnika 11,7I Vet-Sur i Sohot i Odolam,
2. Dnevnika 11,8I Gat i Marisu i Zif,
2. Dnevnika 11,9I Adoraim i Ahis i Aziku,
2. Dnevnika 11,10I Saraju i Ejalon i Hevron koji je u zemlji Judinoj i Venijaminovoj tvrdi gradovi.
2. Dnevnika 11,11A kad utvrdi te gradove, namjesti u njima zapovjednike, i staje za žito i za ulje i za vino,
2. Dnevnika 11,12I u svakom gradu štitova i kopalja, i utvrdi ih jako. Tako njegov bijaše Juda i Venijamin.
2. Dnevnika 11,13I sveštenici i Leviti, koji bijahu po svemu Izrailju, sabraše se k njemu iz svijeh krajeva svojih.
2. Dnevnika 11,14Jer ostaviše Leviti podgrađa svoja i dostojanja svoja, i otidoše u Judejsku i u Jerusalim, jer ih otjera Jerovoam i sinovi njegovi da ne vrše službe svešteničke Gospodu.
2. Dnevnika 11,15I postavi sebi sveštenike za visine i za đavole i za teoce, koje načini.
2. Dnevnika 11,16A za njima iz svijeh plemena Izrailjevijeh koji upraviše srce svoje da traže Gospoda Boga Izrailjeva, dođoše i Jerusalim da prinesu žrtvu Gospodu Bogu otaca svojih.
2. Dnevnika 11,17I tako utvrdiše carstvo Judino, i ukrijepiše Rovoama sina Solomunova za tri godine, jer za te tri godine hođahu putem Davidovijem i Solomunovijem.
2. Dnevnika 11,18A Rovoam se oženi Maeletom kćerju Jerimota sina Davidova i Avihailom kćerju Esijava sina Jesejeva,
2. Dnevnika 11,19Koja mu rodi sinove: Jeusa i Samariju i Zama.
2. Dnevnika 11,20A poslije nje oženi se Mahom kćerju Avesalomovom, koja mu rodi Aviju i Ataja i Zivu i Selomita.
2. Dnevnika 11,21A ljubljaše Rovoam Mahu kćer Avesalomovu većma od svijeh žena svojih i inoča svojih; jer imaše osamnaest žena i šezdeset inoča, i rodi dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.
2. Dnevnika 11,22I Rovoam postavi Aviju sina Mašina poglavarom i knezom nad braćom njegovom, jer ga šćaše postaviti carem.
2. Dnevnika 11,23I mudro radeći rasturi sve sinove svoje po svijem krajevima Judinijem i Venijaminovijem, po svijem tvrdijem gradovima, i dade im hrane izobila, i dovede im mnogo žena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje