Tražilica


2. Ljetopisa 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 12,1Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on i sav Izrael s njim od zakona Gospodnjega.
2. Ljetopisa 12,2Tada u petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu - jer su oni nevjerno radili proti Gospodu -
2. Ljetopisa 12,3S tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci, što dođe s njim iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana.
2. Ljetopisa 12,4On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jerusalema.
2. Ljetopisa 12,5Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i knezovima Judinim, koji su se bili pred Šišakom povukli u Jerusalem, i reče im: "Ovako veli Gospod: Vi ostaviste mene, zato i ja ostavljam vas u ruke Šišaku."
2. Ljetopisa 12,6Tada se poniziše knezovi Izraelovi i kralj i rekoše: "Gospod je pravedan,"
2. Ljetopisa 12,7Kad vidje Gospod, da su se ponizili, dođe riječ Gospodnja Šemaji ovako: "Ponizili su se. Neću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sva moja jarost na Jerusalem preko Šišaka.
2. Ljetopisa 12,8Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe kraljevstvima zemaljskim."
2. Ljetopisa 12,9I tako izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu i ugrabi blago u hramu Gospodnjem i blago palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.
2. Ljetopisa 12,10Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad tjelesnim stražarima, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.
2. Ljetopisa 12,11Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, dolazili su tjelesni stražari i nosili ih, a onda ih opet donosili natrag u stražarnicu tjelesnih stražara.
2. Ljetopisa 12,12Jer se je bio ponizio, odvrati se od njega gnjev Gospodnji, da ga posve ne uništi, jer je i na Judi bilo još nešto dobra.
2. Ljetopisa 12,13Tako se je utvrdio kralj Roboam opet u Jerusalemu i vladao je dalje. Imao je Roboam četrdeset i jednu godinu, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih gradova Izraelovih, da ondje namjesti ime svoje. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka.
2. Ljetopisa 12,14A on je činio zlo, jer nije upravio srce svoje na to, da vjerno služi Gospodu.
2. Ljetopisa 12,15Povijest Roboamova, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti proroka Šemaje i vidioca Ida. Ratovi između Roboama i Jeroboama trajali su cijelo vrijeme.
2. Ljetopisa 12,16Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan u gradu Davidovu. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abija,
2. Ljetopisa 12,1 Kad je Roboam utvrdio kraljevstvo i ojačao, napustio je Jahvin zakon i on i sav Izrael s njim.
2. Ljetopisa 12,2Ali pete godine Roboamova kraljevanja navali egipatski kralj Šišak na Jeruzalem, koji se bijaše iznevjerio Jahvi.
2. Ljetopisa 12,3Došao je sa tisuću i dvjesta bojnih kola i sa šezdeset tisuća konjanika, a narodu koji je došao s njim iz Egipta - Libijcima, Sukijcima i Etiopljanima - nije bilo broja.
2. Ljetopisa 12,4Osvojivši tvrde judejske gradove, dopro je do Jeruzalema.
2. Ljetopisa 12,5Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i judejskim knezovima, koji se bijahu skupili u Jeruzalemu bježeći od Šišaka, i reče im: "Ovako veli Jahve: `Vi ste ostavili mene, pa i ja ostavljam vas u ruke Šišaku.`
2. Ljetopisa 12,6Tada se poniziše izraelski knezovi i kralj i rekoše: "Pravedan je Jahve!
2. Ljetopisa 12,7Kad ih Jahve vidje gdje se poniziše, dođe njegova riječ Šemaji: "Ponizili su se; neću ih uništiti, nego ću im uskoro dati spasenje te se moja srdžba neće oboriti na Jeruzalem preko Šišaka.
2. Ljetopisa 12,8Bit će mu sluge, da vide što znači služiti meni, a što zemaljskim kraljevstvima.
2. Ljetopisa 12,9Tako egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem, opljačka blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljeva dvora; sve je uzeo; uze i zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon.
2. Ljetopisa 12,10Namjesto njih kralj Roboam napravi tučane štitove i povjeri ih zapovjednicima straže koja je čuvala vrata kraljevskoga dvora.
2. Ljetopisa 12,11Kad je god kralj išao u Dom Jahvin, stražari su ih uzimali, a poslije ih vraćali u stražaru.
2. Ljetopisa 12,12Kad se, dakle, ponizio, odvratio se od njega Jahvin gnjev te ga nije sasvim uništio, jer i u Judeji bijaše dobra.
2. Ljetopisa 12,13Potom se kralj Roboam utvrdi u Jeruzalemu i stade kraljevati. Roboamu je bila četrdeset i jedna godina kad se zakraljio, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra između svih izraelskih plemena da ondje postavi Ime svoje. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.
2. Ljetopisa 12,14Činio je zlo, jer nije pregnuo srcem da traži Jahvu.
2. Ljetopisa 12,15Roboamova prva i posljednja djela - i ratovi koji su se neprestano vodili između Roboama i Jeroboama - zapisani su u povijesti proroka Šemaje i u plemenskom popisu vidioca Adona.
2. Ljetopisa 12,16Potom Roboam počinu sa svojim ocima i bi sahranjen u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abija.
2. Kronika 12,1Kad se Roboamovo kraljevstvo bi ustalilo i učvrstilo, on napusti Zakon GOSPODOV i sav Izrael s njim.
2. Kronika 12,2Pete godine Roboamove vladavine, Šišak, kralj Egipta, pođe protiv Jeruzalema jer oni bijahu uvrijedili GOSPODA
2. Kronika 12,3s 1.200 kola, 60.000 konjanika i bezbrojnim narodom koji bijaše došao s njiom iz Egipta: Libijci, Sukijci i Nubijci.
2. Kronika 12,4On se domože utvrđenih gradova Jude i stiže sve do Jeruzalema.
2. Kronika 12,5Prorok Šemaja dođe k Roboamu i poglavarima Jude, sakupljenima u Jeruzalemu zabog približavanja Šišakova, i reče im: ” Ovako kaže GOSPOD: Vi, napustili ste me; dakle, ja također, ja sam vas napustio u ruke Šišakove.“
2. Kronika 12,6Poglavari Izraelovi i kralj poniziše se i rekoše: ”GOSPOD JE PRAVEDAN.“
2. Kronika 12,7KAD gospod vidje da se oni bijahu ponizili, riječ GOSPODOVA bi upućena Šemajau ovim izrazima: ” Oni su se ponizili. Neću ih dati uništiti. Već ću im za malo dati oslobođenje i moj se gnjev neće sasuti na Jeruzalem po rukama Šišakovim.
2. Kronika 12,8Ipak oni će biti sluge njegove i naučit će razliku između služiti meni i služiti kraljevstvima drugih zemalja.“
2. Kronika 12,9Šišak, kralj Egipta, pope se dakle protiv Jeruzalema. On uze riznica iz Kuće GOSPODOVE i riznice iz kraljevske kuće. On uze sve. On uze čak zlatne štitove koje Solomon bi dao načiniti.
2. Kronika 12,10Kralj Roboam načini umjesto njih brončane štitove i povjeri ih zapovjednicima trkača koji čuvaše ulaz u kraljevsku kuću.
2. Kronika 12,11Svaki put kad se kralj nalaziše u Kući GOSPODOVOJ, trkači ih dolaziše uzeti, potom ih oni odnosiše u dvoranu za trkače.
2. Kronika 12,12Zato što se kralj bijaše ponizio, gnjev GOSPODOV se okrenu od njega, ne otišavši sve do potpunog istrebljenja, jer ipak se u Judi našlo idobrih stvari.
2. Kronika 12,13Kralj Roboam se učvrsti u Jeruzalemu i zavlada. Jer Roboam imaše 41 godinu kad postade kraljem, i vladaše sedamnaest godina u Jeruzalemu, gradu kojeg GOSPOD bijaše izabrao između svih plemena Izraelovih za staviti tu svoje *ime. Ime Roboamove majke bijaše Nama, Amonitkinja.
2. Kronika 12,14On činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM.
2. Kronika 12,15Djela Roboamova, od prvih do posljednjih, nisu li zapisana u Djelima *proroka Šemajaa i u Djelima vidovnjaka Iddoa ? Boj između Roboama i Jeroboama neprekidno trajaše.
2. Kronika 12,16Roboam leže s očevima svojim u *Gradu Davodovu. Abija, njegov sin zavlada umjesto njega.
2. Dnevnika 12,1A kad Rovoam utvrdi carstvo i kad osili, ostavi zakon Gospodnji i sav Izrailj s njim.
2. Dnevnika 12,2A pete godine carovanja Rovoamova dođe Sisak car Misirski na Jerusalim, jer zgriješiše Gospodu,
2. Dnevnika 12,3S tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjika, i ne bješe broja narodu koji dođe s njim iz Misira, Luvejima, Suhejima i Husejima.
2. Dnevnika 12,4I uze tvrde gradove Judine i dođe do Jerusalima.
2. Dnevnika 12,5Tada dođe Semaja prorok k Rovoamu i knezovima Judinijem, koji se bijahu skupili u Jerusalim od Sisaka, i reče im: ovako veli Gospod: vi ostaviste mene, zato i ja ostavljam vas u ruke Sisaku.
2. Dnevnika 12,6Tada se poniziše knezovi Izrailjevi i car i rekoše: pravedan je Gospod.
2. Dnevnika 12,7A kad ih vidje Gospod gdje se poniziše, dođe riječ Gospodnja Semaji govoreći: poniziše se, neću ih potrti, nego ću im sada dati izbavljenje, i neće se izliti jarost moja na Jerusalim preko Sisaka.
2. Dnevnika 12,8Nego će mu biti sluge da poznadu šta je meni služiti, šta li služiti carstvima zemaljskim.
2. Dnevnika 12,9I tako dođe Sisak car Misirski u Jerusalim i uze blago doma Gospodnjega i blago doma careva, sve to uze; uze i štitove zlatne, koje bješe načinio Solomun;
2. Dnevnika 12,10I na njihovo mjesto načini car Rovoam štitove od mjedi, i predade ih starješinama nad stražarima koji čuvaju vrata domova careva.
2. Dnevnika 12,11I kad iđaše car u dom Gospodnji dolažahu stražari i nošahu ih, a poslije ih opet ostavljahu u riznicu stražarsku.
2. Dnevnika 12,12Što se dakle ponizi, odvrati se od njega gnjev Gospodnji, i ne zatr ga sasvijem; jer još u Judi bješe dobra.
2. Dnevnika 12,13I utvrdi se car Rovoam u Jerusalimu, i carova; jer bijaše Rovoamu četrdeset i jedna godina kad se zacari, i sedamdeset godina carova u Jerusalimu gradu, koji izabra Gospod između svijeh plemena Izrailjevijeh da ondje namjesti ime svoje. A materi njegovoj bješe ime Nama, Amonka.
2. Dnevnika 12,14Ali on činjaše zlo, jer ne upravi srca svojega da traži Gospoda.
2. Dnevnika 12,15Ali djela Rovoamova prva i pošljednja nijesu li zapisana u knjizi proroka Semaje i vidioca Ida, gdje se kazuju koljena a i ratovi koji bijahu jednako među Rovoamom i Jerovoamom?
2. Dnevnika 12,16I počinu Rovoam kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davidovu; a na njegovo se mjesto zacari Avija sin njegov.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje