Tražilica


2. Ljetopisa 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 14,1Kad je Abija bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Asa. Za njegova vremena imala je zemlja mir deset godina.
2. Ljetopisa 14,2Asa je činio, što je bilo dobro i pravo u očima Gospoda, Boga njegova.
2. Ljetopisa 14,3Jer odstrani žrtvenike tuđih bogova i službu na visinama, dade porušiti spomenike i sasjeći sveta stabla.
2. Ljetopisa 14,4Zapovjedi sinovima Judinim, da vjerno služe Gospodu, Bogu otaca svojih, i da rade po zakonu i zapovijedi.
2. Ljetopisa 14,5Također odstrani iz svih gradova Judinih žrtvene uzvisine i sunčane stupove. Pod njim je kraljevstvo imalo mir.
2. Ljetopisa 14,6On sagradi tvrde gradove u Judi; jer je zemlja imala mir, i nitko u ono vrijeme nije vodio rata s njim, jer mu je bio Gospod dao mir.
2. Ljetopisa 14,7Zato je on bio pozvao Judejce: "Sagradimo sebi ove gradove i opašimo ih zidovima, kulama, vratima i prijevornicama! Još nam je mir u zemlji; jer vjerno služismo Gospodu, Bogu svojemu, jer mu ostadosmo vjerni, zato nam dade mir unaokolo." I tako su gradili i imali su uspjeh.
2. Ljetopisa 14,8I imao je Asa vojsku, što je nosila štit i koplje: iz Jude trista tisuća i iz Benjamina dvjesta i osamdeset tisuća ljudi, što su nosili štitove i zapinjali luk, sami hrabri ratnici.
2. Ljetopisa 14,9Tada izađe proti njima Etiopljanin Zerah s vojskom od milijun ratnika i trista kola i prodrije do Mareše.
2. Ljetopisa 14,10Asa izađe preda njega. U dolini Sefati kod Mareše postaviše se u bojni red.
2. Ljetopisa 14,11Asa zazva Gospoda, Boga svojega, i pomoli se: "Gospode, samo ti možeš pomoći u boju među jakim i slabim! Pomozi nam, Gospode, Bože naš, jer mi se oslanjamo na te, i u tvoje ime izađosmo u boj proti tolikome mnoštvu. Gospode, ti si Bog naš! Proti tebi ne smije se održati čovjek."
2. Ljetopisa 14,12Tada razbi Gospod Etiopljane pred Asom i pred Judejcima. Etiopljani pobjegoše.
2. Ljetopisa 14,13Asa ih je tjerao s ratnicima svojim do Gerare. Popadoše toliki Etiopljani, da niti jedan od njih ne ostade na životu, jer se potpuno satrše pred Gospodom i vojskom njegovom. Oni odnesoše silan plijen.
2. Ljetopisa 14,14Osvojiše sve gradove oko Gerare - jer je bio došao na njih velik strah - i oplijeniše sve te gradove, jer je bilo u njima mnogo plijena.
2. Ljetopisa 14,15I šatore sa stokom oplijeniše, odvedoše mnogo ovaca i deva i vratiše se u Jerusalem.
2. Ljetopisa 14,1 Asa je činio što je dobro i pravo u očima Jahve, njegova Boga.
2. Ljetopisa 14,2Uklonio je tuđinske žrtvenike i uzvišice, polomio stupove i razbio ašere.
2. Ljetopisa 14,3Naredio je Judejcima da traže Jahvu, Boga svojih otaca, da se drže zakona i zapovijedi.
2. Ljetopisa 14,4Uklonio je iz svih judejskih gradova uzvišice i sunčane stupove, a kraljevstvo je bilo mirno za njegova vremena.
2. Ljetopisa 14,5Sagradio je tvrde gradove u Judeji, jer je zemlja bila mirna. Nitko se nije zaratio na nj onih godina, jer mu je Jahve dao mir.
2. Ljetopisa 14,6Zato je Asa rekao Judejcima: "Da pogradimo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama, vratima i prijevornicama; još je zemlja pred nama naša, jer smo tražili Jahvu, svoga Boga; tražili smo ga, i on nam je dao mir odasvud uokolo!" Tako su gradili i bili sretni.
2. Ljetopisa 14,7Asa je imao vojske trista tisuća ljudi između Judejaca koji su nosili štit i koplje, a od Benjaminova plemena dvjesta i osamdeset tisuća koji su nosili štit i zapinjali luk. Svi su bili hrabri junaci.
2. Ljetopisa 14,8Izašao je na njih Etiopljanin Zerah sa tisuću tisuća vojnika i tri stotine bojnih kola i došao do Mareše.
2. Ljetopisa 14,9Asa je izašao preda nj; svrstali su se u bojni red u Sefatskoj dolini kod Mareše.
2. Ljetopisa 14,10Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: "O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažnu čovjeku protiv sebe!
2. Ljetopisa 14,11Jahve razbi Etiopljane pred Asom i pred Judejcima te Etiopljani pobjegoše.
2. Ljetopisa 14,12Asa ih je s narodom koji bijaše s njim potjerao sve do Gerara. Etiopljani su popadali, tako da nijedan nije ostao živ jer ih je satro Jahve i njegove čete; i one su odnijele vrlo velik plijen.
2. Ljetopisa 14,13Osvojile su sve gradove oko Gerara jer je Jahvin strah došao na njih; oplijenile su sve te gradove, jer je u njima bilo mnogo plijena.
2. Ljetopisa 14,14Poharale su i šatore za stoku i zaplijenile mnoštvo sitne stoke i deva; a onda su se vratile u Jeruzalem.
2. Kronika 14,1Aza činiše ono što bi dobro u očima GOSPODA, njegovog Boga.
2. Kronika 14,2On ukloni *oltare stranog podrijetla i *visoka mjesta, on poruši stele i posiječe svete stubove .
2. Kronika 14,3On reče Judi da traži GOSPODA, Boga svojçih otaca, i da primijenjuje Zakon i zapovijedi.
2. Kronika 14,4On učini da nestanu iz svih Judinih gradova visoka mjesta i ognjišta za mirise, i kraljevstvo uživaše mir tijekom njegove vladavine.
2. Kronika 14,5On izgradi utvrđene gradove u judi, jer zemlja uživaše mir. Ne bi rata protiv njega u one godine, jer GOSPOD njemu bijaše dao spokoj.
2. Kronika 14,6On reče Judi: ” Izgradimo te gradove, okružimo ih bedemom, s kulama, vratima i zasunima: zemlja je u spokoju pred nama. Jer mi smo tražili GOSPODA našeg Boga, mi smo ga tražili i on nam je dao spokoja svih strana.“ I oni izvedoše svoje gradnje.
2. Kronika 14,7Aza imaše kao vojsku 300.000 Judinih ljudi, koji nosiše veliki štit i koplje, i 280.000 ljudi iz Benjamina, koji nosiše mali štit i strijeljaše lukom. Svi bijahu smioni bojovnici.
2. Kronika 14,8Zerat Nubijac iziđe protiv njih s jednom vojskom od tisuću tisućica ljudi i od 300 kola, i stiže on sve do Marešaa .
2. Kronika 14,9Aza iziđe pred njega i oni se postrojiše u bojne redove u dolini Sefata, pokraj Marešaa.
2. Kronika 14,10Aza povika prema GOSPODU, svom Bogu i reče: ” GOSPODE, nitko drugi nego ti ne može se namjestiti između moćnog i slabog. Pomozi nam, GOSPODE, naš Bože! Jer na tebe smo se oslonili i u tvoje *ime smo došli protiv ovog mnoštva. GOSPODE, ti si naš Bog. Nek se čovjek ne nadmeće s tobom!“
2. Kronika 14,11GOSPOD potuče Nubijce pred Azaom i pred Judom, a Nubijci pobjegoše.
2. Kronika 14,12Aza i narod koji bijaše s njim proganjaše ih sve do Gerara, i pade toliko Nubijaca da ne bi ni jednog preživjelog, jer oni se bijahu slomili pred GOSPODOM i pred taborom. Ljudi Azavljevi odnesoše jedan obilan plijen.
2. Kronika 14,13Oni potukoše sve gradove uokolo Gerara, jer GOSPOD bijaše bacio užas na njih, i oni opljačkaše sve gradove, jer bijaše tu mnogo za pljačkati.
2. Kronika 14,14Oni udariše također torove za stadai pohvataše sitnu stoku i deve u velikoj količini. potom, vratiše se oni u Jeruzalem.
2. Dnevnika 14,1A kad počinu Avija kod otaca svojih i pogreboše ga u gradu Davidovu, zacari se na njegovo mjesto Asa sin njegov. Za njegova vremena počinu zemlja deset godina.
2. Dnevnika 14,2I činjaše Asa što je dobro i pravo pred Gospodom Bogom njegovijem.
2. Dnevnika 14,3Jer obori oltare tuđe i visine, i izlomi likove njihove i isječe lugove njihove.
2. Dnevnika 14,4I zapovjedi sinovima Judinijem da traže Gospoda Boga otaca svojih i da izvršuju zakon i zapovijest njegovu.
2. Dnevnika 14,5Obori po svijem gradovima Judinijem visine i sunčane likove, i počinu carstvo za njegova vremena.
2. Dnevnika 14,6I sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj, jer zemlja bijaše u miru, niti bješe rata s njim onijeh godina, jer mu Gospod dade mir.
2. Dnevnika 14,7I reče Judi: da sazidamo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama i vratima i prijevornicama, dok je zemlja naša; jer tražimo Gospoda Boga svojega, tražismo ga i dade nam mir otsvuda. I tako zidaše, i biše srećni.
2. Dnevnika 14,8I imaše Asa vojske trista tisuća od Jude sa štitovima i kopljima, i od Venijamina dvjesta i osamdeset tisuća sa štitovima i lukovima. Svi bijahu hrabri vojnici.
2. Dnevnika 14,9I izide iz njih Zara Etiopljanin s tisuću tisuća vojske i s trista kola, i dođe do Marise.
2. Dnevnika 14,10I Asa izide preda nj; i uvrstiše se vojske u dolini Sefati kod Marise.
2. Dnevnika 14,11I zavapi Asa ka Gospodu Bogu svojemu govoreći: Gospode, tebi je ništa pomoći množini ili nejakomu; pomozi nam, Gospode Bože naš, jer se u te uzdamo, i u tvoje ime dođosmo na ovo mnoštvo. Gospode, ti si Bog naš, ne daj da može što na te čovjek.
2. Dnevnika 14,12I razbi Gospod Etiopljane pred Asom i pred Judom, i pobjegoše Etiopljani.
2. Dnevnika 14,13I tjera ih Asa i narod koji bijaše s njim dori do Gerara. i popadaše Etiopljani da ih ni jedan ne osta živ, jer se satrše pred Gospodom i pred vojskom njegovom; i oni odnesoše plijen velik veoma.
2. Dnevnika 14,14I pobiše sve gradove oko Gerara, jer dođe na njih strah Gospodnji, i oplijeniše sve one gradove, jer bijaše u njima mnogo plijena.
2. Dnevnika 14,15Pobiše i po stanovima pastirskim ljude, i odvedoše mnogo ovaca i kamila; i vratiše se u Jerusalim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje