Tražilica


2. Ljetopisa 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 15,1Na Azariju, sina Odedova, dođe duh Božji.
2. Ljetopisa 15,2On ode k Asi i reče mu: "Čujte me, Asa i sav Juda i Benjamine! Gospod je s vama, ako ste vi s njim. Ako ga tražite, naći ćete ga. Ako li ga ostavite, i on će vas ostaviti.
2. Ljetopisa 15,3Dugo je vremena bio Izrael bez pravoga Boga, bez svećenika, koji su ga poučavali i bez zakona.
2. Ljetopisa 15,4A tada se u nevolji svojoj obrati Gospodu, Bogu Izraelovu, i kad su ga tražili, nađoše ga.
2. Ljetopisa 15,5U ono vrijeme nije bilo sigurnosti za one, koji odlaze, i za one, koji dolaze, nego je među svim stanovnicima zemalja vladao nemir velik.
2. Ljetopisa 15,6Jedan je narod bio u svađi s drugim, i jedan grad s drugim; jer ih je Bog uplašio svakojakim nevoljama.
2. Ljetopisa 15,7Budite hrabri i ne dajte da vam klonu ruke; jer će vaš trud naći svoju plaću!"
2. Ljetopisa 15,8Kad je Asa čuo ove riječi i proročanstvo proroka Azarije, sina Odedova, ohrabri se i istrijebi bogove iz sve zemlje Judine i Benjaminove i iz gradova, što ih je bio osvojio u gori Efraimovoj, i ponovi žrtvenik Gospodnji, koji je stajao pred trijemom Gospodnjim.
2. Ljetopisa 15,9Tada skupi sve pleme Judino i Benjaminovo i one od Efraima, Manaseha i Simeona, koji su kod njih boravili kao stranci. Iz Izraela naime bili su veoma mnogi prebjegli k njemu, kad vidješe, da je s njim bio Gospod, Bog njegov.
2. Ljetopisa 15,10Oni se skupiše u Jerusalem u trećem mjesecu petnaeste godine kraljevanja Asina
2. Ljetopisa 15,11I u onaj dan zaklaše Gospodu od plijena, što su ga bili donijeli kući, sedam stotina volova i sedam tisuća ovaca.
2. Ljetopisa 15,12Tada učiniše zavjet, da će služiti Gospodu, Bogu otaca svojih, svim srcem i svom dušom.
2. Ljetopisa 15,13A tko neće da služi Gospodu, Bogu Izraelovu, taj neka se pogubi, bio ugledan ili malen, bio čovjek ili žena!
2. Ljetopisa 15,14Glasom i klicanjem velikim, uz trube i rogove zakleše se Gospodu,
2. Ljetopisa 15,15I radovao se je sav Juda toj zakletvi, jer su se bili zakleli svim srcem, i tražili su Gospoda iskrenom voljom. I nađoše ga, i on im dade mir svuda unaokolo.
2. Ljetopisa 15,16Kralj Asa dapače svoju mater Maaku svrgnu s njezina mjesta, jer je bila aštarti podigla lik idolski, Asa sruši idola njezina, izlomi ga i spali u dolini kidronskoj.
2. Ljetopisa 15,17Ali uzvisine nijesu bile srušene u Izraelu. Ipak ostade Asa vjeran, doklegod je živio.
2. Ljetopisa 15,18Također dade unijeti u hram Božji posvetne darove svojega oca i svoje vlastite posvetne darove, srebro, zlato i sudove.
2. Ljetopisa 15,19Sve do trideset pete godine kraljevanja Asina nije više bilo rata.
2. Ljetopisa 15,1 Tada duh Božji dođe na Odedova sina Azarju.
2. Ljetopisa 15,2On je izišao pred Asu i rekao mu: "Čujte me, Asa i sve Judino i Benjaminovo pleme! Jahve je s vama jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas.
2. Ljetopisa 15,3Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga i bez svećenika-učitelja i bez Zakona.
2. Ljetopisa 15,4Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga.
2. Ljetopisa 15,5U ona vremena nitko nije mogao na miru ni izlaziti ni dolaziti, jer su veliki nemiri vladali među svim zemaljskim stanovnicima.
2. Ljetopisa 15,6Udarao je narod na narod, grad na grad, jer ih je Jahve smeo svakojakom nevoljom.
2. Ljetopisa 15,7Ali vi budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaša djela.
2. Ljetopisa 15,8Čuvši te riječi i proročku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin žrtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom.
2. Ljetopisa 15,9Onda je skupio sve Judino i Benjaminovo pleme i došljake koji su bili kod njih od Efrajimova, Manašeova i Šimunova plemena, jer ih je mnogo prebjeglo k njemu od Izraelaca kad su vidjeli da je s njim Jahve, njegov Bog.
2. Ljetopisa 15,10I skupili su se u Jeruzalemu trećega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja.
2. Ljetopisa 15,11Onoga su dana prinijeli Jahvi žrtve od plijena koji su dognali, sedam stotina goveda i sedam tisuća sitne stoke.
2. Ljetopisa 15,12Zavjetovaše se da će tražiti Jahvu, Boga svojih otaca, svim srcem i svom dušom.
2. Ljetopisa 15,13A tko god ne bi tražio Jahvu, Izraelova Boga, da se pogubi, bio malen ili velik, čovjek ili žena.
2. Ljetopisa 15,14Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove.
2. Ljetopisa 15,15Svi su se Judejci radovali zbog te zakletve jer su se iz svega srca zakleli i od sve su ga svoje volje tražili i našli ga. Jahve im je dao mir odasvud uokolo.
2. Ljetopisa 15,16I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila načinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu.
2. Ljetopisa 15,17Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života.
2. Ljetopisa 15,18Unio je u Dom Božji posvećene darove svoga oca i svoje: srebro i zlato i posuđe.
2. Ljetopisa 15,19Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.
2. Kronika 15,1Azarijahu, sin Obedov, nad kojim bi duh Božji,
2. Kronika 15,2iziđe pred Azaa i reče mu: ” Slušajte me, Aza kao i sva Juda i Benjamin! GOSPOD je s vama, kad ste vi s njim. Ako li ga vi potražite, on će se dopustiti pronaći od vas; ali, ako li ga vi napustite, i on vas napušta.
2. Kronika 15,3Za vrijeme dugog vremena Izrael je bio bez istinskog Boga, bez svećenika za obučavati, bez Zakona .
2. Kronika 15,4Ali u svojoj nevolji oni su se vratili prema GOSPODU, Bogu Izraelovu; oni su ga tražili i on se dopustio pronaći od njih.
2. Kronika 15,5U ono vrijeme, ne bijaše nikakve sigurnosti za one koji odlaziše i dolaziše, već naprotiv veliki užasi nad svim stanovnicima zemalja.
2. Kronika 15,6Tukoše se narod protiv naroda i grad protiv grada, jer Bog ih bijaše protresao svim vrstama nevolja.
2. Kronika 15,7Ali vi, budite postojani, nek vaše ruke ne klonu nikad, jer bit će jedna plaća za vaš rad! “
2. Kronika 15,8Kad Aza sasluša te riječi i *proročanstvo proroka Odeda, on se osmjeli i dade da nestanu gnusnosti iz sve zemlje Judine i Be,njaminove, kao i iz gradova koje bijaše osvojio u planini Efraim. On obnovi *oltar GOSPODOV, koji je pred *predvorjem GOSPODOVIM.
2. Kronika 15,9On sakupi svu judu i sav Benjamin i s njima izbjeglice pridošle iz Efraima, Manasea i iz Simeona, jer ljudi Izraelovi bijahu se u velikom broju okrenuli k njemu kad bijahu vidjeli da GOSPOD, njegov Bog, bijaše s njim.
2. Kronika 15,10Oni se sakupiše u Jeruzalemu trećeg mjeseca petnaeste godine Azavljeve vladavine.
2. Kronika 15,11Oni *žrtvovaše GOSPODU u onaj dan, nad plijenom koji bijahu donijeli, 700 goveda i 7.000 glava sitne stoke.
2. Kronika 15,12Oni uđoše u *Savez, za tražiti GOSPODA, Boga svojih otaca, svim srcem svojim i svom svojom dušom.
2. Kronika 15,13I tko god ne tražiše GOSPODA, Boga Izraelovog, bijaše usmrćen, od najmanjeg do do najvećeg, od čovjeka do žene.
2. Kronika 15,14Oni prisegnuše GOSPODU s jednom velikom grajom, zvonjavom, trubama i rogovima,
2. Kronika 15,15i sva Juda se radovala prisezi. Kako to bijaše svim srcem njihovim i svom njihovom dobrom voljom što oni tražiše njega, GOSPOD se dopusti pronaći od njih i on im dade spokoj sa svih strana.
2. Kronika 15,16Kralj čak liši svoju majku Maaku njenog položaja kraljice majke, jer ona bijaše načinila jedan besramni idol za Ašera; Aza obori taj besramni idol, raskomada ga i spali ga u klancu Cedrona.
2. Kronika 15,17Ali visoka *mjesta ne nestadoše iz Izraela. Ipak, srce Azavljevo ostade pošteno tijekom cijelog njegovog života.
2. Kronika 15,18On donese u Kuću Božju srebro, zlato i predmete koje su njegov otac i on sam stavili na stranu.
2. Kronika 15,19Ne bi više nikako rata sve do trideset i pete godine Azavljeve vladavine.
2. Dnevnika 15,1Tada duh Božji dođe na Azariju sina Odidova;
2. Dnevnika 15,2Te otide pred Asu i reče mu: čujte me, Aso i sve pleme Judino i Venijaminovo; Gospod je s vama, jer ste vi s njim; i ako ga ustražite, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će vas ostaviti.
2. Dnevnika 15,3Dugo je Izrailj bez pravoga Boga i bez sveštenika učitelja, i bez zakona.
2. Dnevnika 15,4A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevu i tražili ga, našli bi ga.
2. Dnevnika 15,5Ali u ovo vrijeme ne može se na miru odlaziti ni dolaziti; jer je nemir velik među svijem stanovnicima zemaljskim;
2. Dnevnika 15,6I potiru narod jedan drugi, i gradovi jedan drugi, jer ih Bog smete svakojakim nevoljama.
2. Dnevnika 15,7Zato vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud.
2. Dnevnika 15,8A kad ču Asa te riječi i proroštvo proroka Odida, ohrabri se, i istrijebi gadne bogove iz sve zemlje Judine i Venijaminove i iz gradova koje bješe uzeo u gori Jefremovoj, i ponovi oltar Gospodnji koji bijaše pred trijemom Gospodnjim.
2. Dnevnika 15,9Potom sazva sve pleme Judino i Venijaminovo i došljake koji bijahu kod njih od Jefrema i Manasije i Simeuna, jer ih mnogo prebježe k njemu iz naroda Izrailjeva kad vidješe da je Gospod Bog njegov s njim.
2. Dnevnika 15,10I iskupiše se u Jerusalim trećega mjeseca petnaeste godine carovanja Asina.
2. Dnevnika 15,11I u onaj dan prinesoše Gospodu žrtve od plijena koji dognaše, sedam stotina volova i sedam tisuća ovaca.
2. Dnevnika 15,12I uhvatiše vjeru da traže Gospoda Boga otaca svojih svijem srcem svojim i svom dušom svojom;
2. Dnevnika 15,13A ko god ne bi tražio Gospoda Boga Izrailjeva, da se pogubi, bio mali ili veliki, čovjek ili žena.
2. Dnevnika 15,14I zakleše se Gospodu glasom velikim i uz klikovanje i uz trube i rogove.
2. Dnevnika 15,15I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svojega zakleše se, i od sve volje svoje tražiše ga i nađoše ga; i Gospod im dade mir otsvuda.
2. Dnevnika 15,16Jošte i Mahu mater svoju svrže Asa s vlasti, jer bješe načinila u lugu idola; i Asa obali idola njezina i izlomi ga i sažeže na potoku Kedronu.
2. Dnevnika 15,17Ali visine ne biše oborene u Izrailju, ali srce Asino bješe pravo svega vijeka njegova.
2. Dnevnika 15,18I unese u dom Božji što bješe posvetio otac njegov i što bješe sam posvetio, srebro i zlato i sudove.
2. Dnevnika 15,19I ne bi rata od trideset pete godine carovanja Asina.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje