Tražilica


2. Ljetopisa 19. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 19,1Jošafat, kralj Judin, vrati se čitav i zdrav kući u Jerusalem.
2. Ljetopisa 19,2Tada stupi preda njega vidjelac Jehu, sin Hananijev, i reče kralju Jošafatu: "Zar si morao pružiti pomoć bezbožniku i ljubav iskazati onima, koji mrze na Gospoda? Zato je pao na te gnjev Gospodnji.
2. Ljetopisa 19,3Ali se našlo i dobra na tebi: Istrijebio si drvene likove aštarte iz zemlje i upravio B srce svoje na to, da vjerno služiš Bogu."
2. Ljetopisa 19,4Jošafat ostade tada u Jerusalemu, Obilazio je opet narod od Beeršebe do gore Efraimove i privodio ih natrag Gospodu, Bogu otaca njihovih.
2. Ljetopisa 19,5I postavi suce u zemlji, u svim tvrdim gradovima Judinim, u svakom gradu.
2. Ljetopisa 19,6Reče sucima: "Gledajte dobro, što činite, jer ne sudite po nalogu ljudi, nego po nalogu Gospoda. On je kod vas nazočan, kad sudite.
2. Ljetopisa 19,7Zato neka bude strah Gospodnji u vama! Idite oprezno na rad, jer u Gospoda, Boga našega, nema nepravde, niti on gleda tko je tko, niti prima mita."
2. Ljetopisa 19,8I u Jerusalemu postavi Jošafat neke Levite, svećenike i poglavare obiteljske sinova Izraelovih za sud Gospodnji i za pravne raspre. Oni su stanovali u Jerusalemu.
2. Ljetopisa 19,9On m dade ovaj naputak: "Ovako ćete raditi: u strahu Gospodnjem, sa svom vjernosti i srcem iskrenim
2. Ljetopisa 19,10U svakoj parnici, što se iznese pred vas od braće vaše, što stanuju po gradovima svojim, ticalo se to umorstva, zakona, zapovijedi, uredaba ili prava, imate ih poučiti, da se ne ogriješe o Gospoda, i da ne padne gnjev njegov na vas i na braću vašu. Tako morate raditi, da ne sagriješite.
2. Ljetopisa 19,11Veliki svećenik Amarija bit će predstojnik vaš u svim poslovima Gospodnjim, i Zebadija, sin Išmaelov, knez kuće Judine, u svim poslovima kraljevim. Kao činovnici stoje vam na službu Leviti. Pođite hrabro na posao! Gospod je s dobrima."
2. Ljetopisa 19,1 Kad se judejski kralj Jošafat sretno vrati kući u Jeruzalem,
2. Ljetopisa 19,2iziđe preda nj Hananijev sin vidjelac Jehu i reče kralju Jošafatu: "Zar da pomažeš bezbožniku i da ljubiš Jahvine mrzitelje? Zato i udara na te srdžba Jahvina.
2. Ljetopisa 19,3Ipak se našlo nešto dobro u tebe: uklonio si ašere iz zemlje i pregnuo svim srcem da tražiš Jahvu!
2. Ljetopisa 19,4Od tada je Jošafat živio u Jeruzalemu, opet zalazio među narod od Beer Šebe do Efrajimske gore i obraćao ga Jahvi, Bogu njegovih otaca.
2. Ljetopisa 19,5Postavi suce u zemlji u svim tvrdim judejskim gradovima, u svakome gradu.
2. Ljetopisa 19,6I reče im: "Gledajte što radite, jer ne sudite u ime čovjeka nego u ime Jahve. On je s vama dok sudite.
2. Ljetopisa 19,7Sada, dakle, neka bude Jahvin strah nad vama; pazite i savjesno radite, jer u Jahve, Boga našega, nema nepravde ni osobne pristranosti, niti on prima mita.
2. Ljetopisa 19,8Jošafat postavi levite, svećenike i poglavare izraelskih obitelji u Jeruzalemu da izriču Jahvine sudove i da presuđuju u sporovima. Oni su živjeli u Jeruzalemu
2. Ljetopisa 19,9i on im dade naputke: "Radite u Jahvinu strahu vjerno i iskrena srca.
2. Ljetopisa 19,10Kakav god spor iziđe pred vas od vaše braće što žive u gradovima: bilo da su posrijedi krvna osveta, Zakon, zapovijedi, uredbe ili običaji, valja sve da im rastumačite, kako ne bi sagriješili Jahvi i kako se njegova srdžba ne bi oborila na vas i na vašu braću. Tako radite pa nećete sagriješiti.
2. Ljetopisa 19,11I evo, svećenički će poglavar Amarja biti nad vama u svim Jahvinim poslovima, a Jišmaelov sin Zebadja, nadstojnik Judina doma, u svim kraljevskim poslovima. Leviti će vam služiti kao pisari. Budite jaki, i na posao! Jahve će biti s onim tko je dobar.
2. Kronika 19,1Kralj Jude, Jozafat, vrati se u miru k sebi. u Jeruzalem.
2. Kronika 19,2Jedan vidovnjak, Jehu, sin hananijev, iziđe mu u susret i reče kralju Jozafatu: ” Je li opaki taj kojeg ti pomažeš i neprijatelji GOSPODOVI koje ti voliš? Zbog toga, gnjev GOSPODOV doći će na tebe.
2. Kronika 19,3Međutim dobrih se stvari našlo kod tebe, jer ti si spalio svete stubove, koji su nestali iz zemlje, i ti si učvrstio svoje srce u traženju GOSPODA.“
2. Kronika 19,4Jozafat biraviše u Jeruzalemu. Potom, ponovo, on iziđe među narod, od Ber-Ševe sve do planine Efraimove, i povede narod k GOSPODU, Bogu svojih otaca .
2. Kronika 19,5On ustanovi sudce u zemlji, u svim utvrđenim gradovima Jude, grad po grad.
2. Kronika 19,6On reče sudcima: ” Promislite što ćete raditi, jer nećete suditi prema čovjeku, već prema GOSPODU, koji će biti s vama u službi tog suđenja.
2. Kronika 19,7A sada, nek strah od GOSPODA bude s vama! Pazite i primijenjujte to! Jer nema kod GOSPODA, naše Boga ni nepravde, ni pristranosti, ni podmitljivosti poklonima! “
2. Kronika 19,8Čak i u Jeruzalemu Jozafat postavi neke *levite i svećenike i stanovite poglavare obitelji Izraelovih za suditi prema GOSPODU i za parbiti u korist stanovnika Jeruzalema.
2. Kronika 19,9I on njima izdade svoje zapovijedi govoreći: ” Ovako ćete vi činiti, u strahu od GOSPODA, s vjernošću i iskrenog srca.
2. Kronika 19,10Svaki put kad vaša braća, stanovnici svojih gradova, budu donijela jedan spor pred vas, krivično djelo ili pitanje zakona, zapovjed, propis ili običaj, poučite ih za izbjeći da budu krivi prema GOSPODU i da se gnjev ne sruči na vas i vašu braću. Učinite tako i nećete uopće biti krivi.
2. Kronika 19,11Evo! Veliki svećenik Amarijahu bit će iznad vas za sve poslove GOSPODNJE a glava kuće Judine, Zebadijahu, sin Jišmaelov, za sve poslove važne za kralja; leviti bit će pred vama kao pisari. Budite smjeli i djelujte! I nek gospod bude s onim tko bude činio dobro!“
2. Dnevnika 19,1A kad se Josafat car Judin vraćaše s mirom kući svojoj u Jerusalim,
2. Dnevnika 19,2Izide preda nj Juj sin Ananijev, vidjelac, i reče Josafatu: bezbožniku li pomažeš, i one koji mrze na Gospoda ljubiš? Zato se podigao na te gnjev Gospodnji.
2. Dnevnika 19,3Ali se našlo dobro na tebi što si istrijebio lugove iz zemlje i što si upravio srce svoje da tražiš Boga.
2. Dnevnika 19,4Potom Josafat sjeđaše u Jerusalimu, i opet prođe po narodu od Virsaveje do gore Jefremove, i povrati ih ka Gospodu Bogu otaca njegovijeh.
2. Dnevnika 19,5I postavi sudije u zemlji po svijem tvrdijem gradovima Judinijem, u svakom gradu.
2. Dnevnika 19,6I reče sudijama: gledajte šta ćete raditi, jer nećete suditi za čovjeka nego za Gospoda, koji je s vama kad sudite.
2. Dnevnika 19,7Zato neka bude strah Gospodnji u vama; pazite i radite, jer u Gospoda Boga našega nema nepravde, niti gleda ko je ko, niti prima poklona.
2. Dnevnika 19,8Također u Jerusalimu postavi Josafat od Levita i sveštenika i glavara domova otačkih u Izrailju za sudove Gospodnje i za raspre; jer dolažahu opet u Jerusalim.
2. Dnevnika 19,9I zapovjedi im govoreći: tako radite u strahu Gospodnjem, vjerno i cijela srca.
2. Dnevnika 19,10I u svakoj parnici koja dođe k vama od braće vaše što sjede po gradovima svojim, da rasudite između krvi i krvi, između zakona i zapovijesti, između uredaba i sudova, obavijestite ih da ne bi griješili Gospodu, da ne bi došao gnjev njegov na vas i na braću vašu; tako činite, te nećete zgriješiti.
2. Dnevnika 19,11I evo, Amarija poglavar sveštenički biće nad vama u svijem poslovima Gospodnjim, a Zavdija sin Ismailov vođ doma Judina u svijem poslovima carskim; također Leviti upravitelji biće uz vas. Budite slobodni, i radite, i Gospod će biti s dobrijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje