Tražilica


2. Ljetopisa 23. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 23,1U sedmoj godini pođe Jehojada odvažno na djelo. On se sporazumi sa stotnicima, naime s Azarijom, sinom Jerohamovim, s Išmaelom, sinom Johananovim, s Azarijom, sinom Obedovim, Maasejom sinom Adajevim i s Elišafatom, sinom Zikrijevim.
2. Ljetopisa 23,2Oni prođoše zemlju Judinu i pozvaše na skupštinu Levite iz svih gradova Judinih i obiteljske poglavare u Izraelu, Oni dođoše u Jerusalem.
2. Ljetopisa 23,3Sva skupština učini u hramu Božjem savez s kraljem. Pritom im reče Jehojada: "Evo, sin kraljev bit će kralj, kao što je odredio Gospod za potomke Davidove.
2. Ljetopisa 23,4A vi učinite ovo: Trećina vas, koji odlazite u subotu, - svećenici i Leviti - neka služe kao vratari na pragovima;
2. Ljetopisa 23,5Trećina neka zaposjedne palaču kraljevsku, trećina vrata Jesodova, a sva vojska trijemove hrama Gospodnjega!
2. Ljetopisa 23,6Ipak u hram Gospodnji ne smije nitko stupiti osim svećenika i Levita, što služe, Ovi smiju unići, jer su posvećeni. A sav ostali narod neka se čuva Gospoda!
2. Ljetopisa 23,7Leviti neka onda opkole kralja, svaki s oružjem u ruci! Tko prodre u hram, neka se pogubi! Oni imaju pratiti kralja, kada dolazi i kada odlazi."
2. Ljetopisa 23,8Leviti i svi Judejci učiniše tada točno onako, kako je bio naredio svećenik Jehojada Svaki uze svoje ljude, one, koji odlaze u subotu, i one, koji dolaze u subotu; jer svećenik Jehojada nije bio otpustio odjela.
2. Ljetopisa 23,9Svećenik Jehojada dade onda stotnicima koplja, štitiće i štitove, što su bili pripadali kralju Davidu i što su se nalazili u hramu Božjem.
2. Ljetopisa 23,10Tada on postavi unaokolo sav narod, i to svakoga sa kopljem u ruci, od južne strane hrama do sjeverne strane hrama između žrtvenika i hrama, gdje je bio kralj.
2. Ljetopisa 23,11Tada izvedoše sina kraljeva i metnuše na njega zlatni vijenac i svjedočanstvo. Tako ga učiniše kraljem, Jehojada i sinovi njegovi pomazaše ga i povikaše: "Živio kralj!"
2. Ljetopisa 23,12Kad je Atalija čula viku naroda, koji se stjecao i klicao kralju, dođe k narodu u hram Gospodnji.
2. Ljetopisa 23,13Ovdje vidje kralja gdje stoji na svojemu sjedištu kod ulaza i uz kralja stotnike i trubače, a sav se narod radovao i trubio u trube, i pjevači s glazbalima davali znak za klicanje. Tada razdrije Atalija haljine svoje i povika: "Izdaja, izdaja!"
2. Ljetopisa 23,14A svećenik Jehojada pozva stotnike, zapovjednike četa i zapovjedi im: "Izvedite je između redova iz hrama! Tko pođe za njom, neka se pogubi mačem!" Svećenik je naime bio naredio, neka se ona ne pogubi u hramu Gospodnjem.
2. Ljetopisa 23,15Načiniše joj mjesto, i kad je došla do vrata konjskih kod palače kraljevske, tamo je ubiše.
2. Ljetopisa 23,16Nato Jehojada učini savez između Gospoda, svega naroda i kralja, da će biti narod Gospodnji.
2. Ljetopisa 23,17Sav narod otide k hramu baalovu i razori ga. Njegove žrtvenike i likove razrušiše posve i ubiše baalova svećenika Matana pred žrtvenicima.
2. Ljetopisa 23,18Potom namjesti Jehojada stražu kod hrama Gospodnjega pod upravom svećenika i Levita, što ih je David bio porazdijelio u redove za hram Gospodnji, da prinose Gospodu žrtve paljenice, kao što je propisano u zakonu Mojsijevu, uz radosno klicanje i pjesme po naredbi Davidovoj.
2. Ljetopisa 23,19I postavi vratare na vratima hrama Gospodnjega, da ne bi unišao niti jedan, tko bi bio bilo kako nečist.
2. Ljetopisa 23,20Tada pusti da krenu stotnici, dostojanstvenici i ostali, koji su upravljali narodom, i sav narod zemlje, i izvede kralja iz hrama Gospodnjega. Uđoše kroz gornja vrata u palaču kraljevsku i posadiše kralja na kraljevsko prijestolje.
2. Ljetopisa 23,21Sav se je narod u zemlji radovao, i grad ostade miran. A Ataliju su bili mačem ubili.
2. Ljetopisa 23,1 Sedme se godine Jojada ojunači i poče tražiti satnike: Jerohamova sina Azarju, Johananova sina Jišmaela, Obedova sina Azarju, Adajina sina Maaseju, Zikrijeva sina Elišafata, i sklopi s njima savez.
2. Ljetopisa 23,2Počeše obilaziti po Judeji i skupiše levite iz svih judejskih gradova i obiteljske glavare u Izraelu te dođoše u Jeruzalem.
2. Ljetopisa 23,3Sav zbor sklopi savez s kraljem u Domu Božjem. Jojada im reče: "Gle, kraljev će sin kraljevati kao što je obećao Jahve za Davidove sinove.
2. Ljetopisa 23,4Evo što valja da učinite: trećina vas koji subotom ulazite u službu, i svećenici i leviti, neka budu vratari na pragovima;
2. Ljetopisa 23,5trećina neka bude u kraljevskom dvoru, trećina na Jesodskim vratima, sav narod u predvorjima Doma Jahvina.
2. Ljetopisa 23,6Nitko neka ne ulazi u Dom Jahvin, osim svećenika i levita koji poslužuju; oni neka ulaze jer su posvećeni. Sav narod neka se drži Jahvine naredbe.
2. Ljetopisa 23,7Leviti neka okruže kralja, svaki s oružjem u ruci, i tko god pokuša ući u Dom neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god pođe ili izađe.
2. Ljetopisa 23,8Leviti i sav judejski narod učinili su sve onako kako je naredio svećenik Jojada. Svaki je uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. Jer svećenik Jojada nije otpustio redova.
2. Ljetopisa 23,9Svećenik Jojada dade satnicima koplja, štitove i oklope kralja Davida što su bili u Božjemu Domu.
2. Ljetopisa 23,10Postavio je sav narod, svakoga s kopljem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma, prema žrtveniku i prema Domu oko kralja unaokolo.
2. Ljetopisa 23,11Tada izvedoše kraljeva sina, staviše mu krunu na glavu, dadoše mu Svjedočanstvo i pomazaše ga za kralja. Tada Jojada i njegovi sinovi povikaše: "Živio kralj!
2. Ljetopisa 23,12Kad Atalija ču viku naroda koji se skupio i hvalio kralja, dođe k narodu u Jahvin Dom.
2. Ljetopisa 23,13Pogleda bolje, kad gle, kralj stoji na svojem mjestu na ulazu, a pred kraljem zapovjednici i svirači; sav puk kliče od radosti i trubi u trube, pjevači pjevaju uz glazbala i predvode hvalospjeve. Tad Atalija razdrije haljine i povika: "Izdaja, izdaja!
2. Ljetopisa 23,14Svećenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: "Izvedite je kroz redove napolje i tko krene za njom pogubite ga mačem!" Još je svećenik dodao: "Nemojte je smaknuti u Jahvinu Domu!
2. Ljetopisa 23,15Staviše ruke na nju i kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskoga dvora, ondje je pogubiše.
2. Ljetopisa 23,16Tada Jojada sklopi savez između Jahve, naroda i kralja da narod bude Jahvin.
2. Ljetopisa 23,17Potom sav narod otiđe u Baalov hram, razori ga skupa sa žrtvenicima i polomi likove; Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima.
2. Ljetopisa 23,18Zatim Jojada postavi straže kod Jahvina Doma pod nadzorom svećenika i levita, koje David bijaše porazdijelio za službu u Jahvinu Domu da bi Jahvi prinosili paljenice, kao što je pisano u Mojsijevu Zakonu, s veseljem i s pjesmama, kako uredi David.
2. Ljetopisa 23,19Postavio je i vratare na vratima Jahvina Doma da ne bi ulazio čovjek nečist od bilo čega.
2. Ljetopisa 23,20Uzevši satnike, odličnike i uglednike u narodu i sav puk, izveo je kralja iz Jahvina Doma, a onda su ušli kroz gornja vrata u kraljevski dvor i posadili kralja na kraljevsko prijestolje.
2. Ljetopisa 23,21Sav se puk veselio, a grad se umirio, jer su Ataliju ubili mačem.
2. Kronika 23,1Sedme godine, Jehojada odluči uzeti: Azarijahua, sina Jerohamova, Jišmaela, sina Jehohananova, Azarijahua, sina Obedova, Mazejahua, sina Adajahuvljeva, Elišafata, sina Zikrijeva, za zaključiti jedan savez s njim.
2. Kronika 23,2Oni prokrstariše Judu i sakupiše *levite iz svih gradova Judinih i poglavare obitelji Izraelovih, potom se oni vratiše u Jeruzalem.
2. Kronika 23,3Sav sabor zaključi jedan savez s kraljem u Kući Božjoj. A Jehojada im reče: ” Evo kraljevog sina. On treba vladati prema onome što GOSPOD bijaše rekao glede sinova Davidovih.
2. Kronika 23,4Evo što ćete vi učiniti: trećina između vas, svećenici i *leviti koji ulazite u službu za *šabat, vi ćete biti vratari na ulazu,
2. Kronika 23,5trećina će biti u kraljevoj kući, a jedna trećina kod vrata Temelja; sav će narod biti u *Trijemu Kuće GOSPODOVE.
2. Kronika 23,6Nek nitko ne uđe u Kuću GOSPODOVU izuzev svećenika i levita na službi: oni će moći ulaziti jer su oni posvećeni. A sav će puk činiti stražu GOSPODOVU.
2. Kronika 23,7Leviti će načiniti krug oko kralja, svaki s oružjem u ruci; tko bi pokušao prodrijeti u Kuću bit će pogubljen; budite s kraljem ma kamo on išao.“
2. Kronika 23,8Leviti i sva Juda postupiše prema svemu što im svećenik Jehojada bijaše zapovjedio. Oni uzeše svaki svoje ljude, one koji ulaze u službu šabata i one koji iz nje izlaziše, jer svećenik Jehojada ne bijaše otpustio razrede u službi.
2. Kronika 23,9On dade stotnicima koplja i različite vrste štitova kralja Davida koji bijahu u Kući Božjoj.
2. Kronika 23,10On postavi sav narod, svakog sa svojim kopljem u ruci, počev s desne strane Kuće sve do lijeve strane, kod *oltara i Kuće, za okružiti kralja.
2. Kronika 23,11Izvedoše kraljevog sina, staviše na njega dijademu i oznake kraljevstva i postaviše ga za kralja. Jehojada i njegovi sinovi dadoše mu pomazanje i klicaše: ”Živio kralj!“
2. Kronika 23,12Atalija začu buku koju je činio narod koji pritrčavaše i koji je klicao kralju; ona se uputi prema puku u Kući GOSPODOVOJ.
2. Kronika 23,13Ona pogleda: kad evo kralj stoji na svom podiju na ulazu; zapovjednici i svirači truba bijahu pokraj kralja, svo pučanstvo bijaše radosno i sviraše se trubama; glazbenici sviraše svojim glazbalima i upućvaše poklike. Atalija *razdera svoju odjeću i povika: ”Urota! urota! “
2. Kronika 23,14Svećenik Jehojada dade izvesti stotnike, zadužene za vojsku, i reče im: ” Izvedite ju napolje, izvan bedema ! Tko ju bude slijedio, umrijet će od mača! “ Naime, svećenik bijaše rekao: ” Nećete ju usmrtiti u Kući GOSPODOVOJ. “
2. Kronika 23,15Oni zgrabiše Ataliju i, kad ona stizaše u kuću kraljevu kroz Konjska vrata, ona bi pogubljena na tom mjestu.
2. Kronika 23,16Jehojada zaključi *savez između njega, kralja i sveg puka i kralja, da bi ovaj bio jedan puk za GOSPODA.
2. Kronika 23,17Svo pučanstvo zemlje nađe se u Kući *Baalovoj, razruši ju, polomi njene oltare i njene kipove i, pred oltarima, ubi Matana, svećenika Baalova.
2. Kronika 23,18Jehojada ponovno stavi nadzor nad Kućom GOSPODOVOM u ruke svećenicima, levitima. David ih bijaše razdijelio u razrede nad Kućom GOSPODOVom za nuditi, prema onome što je pisano u Mojsijevom Zakonu, holokauste GOSPODU u veselju i pjesmama, prema uputama Davidovim;
2. Kronika 23,19on bijaše postavio vratare na vratima Kuće GOSPODOVE, da ništa *nečisto ne može ući uz bilo kakav izgovor.
2. Kronika 23,20Jehojada uze stotnike, odličnike, one koji imaše vlast nad narodom i svim pučanstvom; on dade sizvesti kralja iz Kuće GOSPODOVE, oni uđoše kroz gornja vrata u kraljevu kuću i postaviše kralja na kraljevsko prijestolje.
2. Kronika 23,21Sve pučanstvo bi veselo a grad ostade miran. Atalija, ona, bi pogubljena mačem.
2. Dnevnika 23,1A sedme godine oslobodi se Jodaj, i uze k sebi stotinike Azariju sina Jeroamova i Ismaila sina Joananova i Azariju sina Ovidova i Masiju sina Adajeva i Elisafata sina Zihrijeva, i uhvati vjeru s njima,
2. Dnevnika 23,2Te prolazeći zemlju Judinu sabraše Levite iz svijeh gradova Judinijeh i glavare porodica otačkijeh u Izrailju, i dođoše u Jerusalim.
2. Dnevnika 23,3I sav zbor učini vjeru u domu Božijem s carem; i Jodaj im reče: evo, sin će carev carovati, kao što je rekao Gospod za sinove Davidove.
2. Dnevnika 23,4Ovo učinite: trećina vas koji dolazite u subotu između sveštenika i Levita neka budu vratari na pragu;
2. Dnevnika 23,5A druga trećina neka bude u carskom dvoru; a ostala trećina na vratima od temelja, a sav narod u trijemovima doma Gospodnjega.
2. Dnevnika 23,6Niko da ne ulazi u dom Gospodnji osim sveštenika i onijeh Levita koji služe; oni neka ulaze, jer su posvećeni, a sav narod neka čini ono što je Gospod zapovjedio da čini.
2. Dnevnika 23,7I Leviti neka opkole cara svaki s oružjem svojim u ruci; i ko bi god ušao u dom, da se pogubi; i budite uz cara kad stane ulaziti i izlaziti.
2. Dnevnika 23,8I učiniše Leviti i sav narod Judin sve što zapovjedi sveštenik Jodaj; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu i koji odlažahu u subotu; jer Jodaj sveštenik ne otpusti redova.
2. Dnevnika 23,9I dade Jodaj sveštenik stotinicima koplja i štitove i štitiće cara Davida što bijahu u domu Božijem.
2. Dnevnika 23,10I postavi sav narod sve s oružjem u ruku, od desne strane doma do lijeve prema oltaru i prema domu, oko cara.
2. Dnevnika 23,11Tada izvedoše sina careva, i metnuše mu na glavu vijenac, i dadoše mu svjedočanstvo, i zacariše ga, i Jodaj i sinovi njegovi pomazaše ga o rekoše: da živi car!
2. Dnevnika 23,12A kad Gotolija ču viku naroda koji se stjecaše i hvaljaše cara, dođe k narodu u dom Gospodnji.
2. Dnevnika 23,13I pogleda, i gle, car stajaše kod svojega stupa na ulasku, a knezovi i trube oko cara, i sav narod zemaljski radovaše se i trube trubljahu i pjevači pjevahu uz oruđa muzička i oni koji počinjahu u pjevanju. Tada razdrije Gotolija haljine svoje i povika: buna! buna!
2. Dnevnika 23,14A Jodaj sveštenik zapovjedi da izidu stotinici koji bijahu nad vojskom, i reče im: izvedite je iz vrsta napolje, i ko pođe za njom neka se pogubi mačem; jer reče sveštenik: nemojte je ubiti u domu Gospodnjem.
2. Dnevnika 23,15I načiniše joj mjesto, te otide kako se ide vratima konjskim u dom carev, i ondje je pogubiše.
2. Dnevnika 23,16Tada Jodaj učini vjeru među sobom i svijem narodom i carem da će biti narod Gospodnji.
2. Dnevnika 23,17Potom sav narod otide u dom Valov, i raskopaše ga, i oltare njegove i likove njegove izlomiše, a Matana sveštenika Valova ubiše pred oltarima.
2. Dnevnika 23,18I Jodaj uredi opet službu u domu Gospodnjem među sveštenicima i Levitima, koje David bješe odredio domu Gospodnjemu, da bi prinosili žrtve paljenice Gospodu, kao što piše u zakonu Mojsijevu, s veseljem i pjesmama po naredbi Davidovoj.
2. Dnevnika 23,19Postavi i vratare na vratima doma Gospodnjega da ne bi ulazio nečist oda što mu drago.
2. Dnevnika 23,20I uze stotinike i znatnije ljude i koji upravljahu narodom, sav narod zemaljski, i izvede cara iz doma Gospodnjega i uđoše visokim vratima u dom carski, i posadiše cara na carski prijesto.
2. Dnevnika 23,21I radovaše se sav narod zemaljski, i grad se umiri, kad Gotoliju ubiše mačem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje