Tražilica


2. Ljetopisa 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 31,1Kad se sva ova svečanost svrši, svi sinovi Izraelovi, što su bili nazočni, odoše po gradovima Judinim, porušiše likove, sasjekoše aštarte, razoriše žrtvene uzvisine i žrtvenike po svoj zemlji Judinoj, Benjaminovoj, Efraimovoj i Manasehovoj, dok sve nije bilo uništeno. Tada se vratiše svi sinovi Izraelovi u svoje gradove na svoje imanje.
2. Ljetopisa 31,2Potom postavi Ezekija redove svećeničke i levitske po redovima njihovim - svakog svećenika i Levita u službenom području njegovu - za žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, da služe i da hvale i pjevaju na vratima tabora Gospodnjega.
2. Ljetopisa 31,3Prilog kraljev od posjeda njegova služio je za žrtve paljenice za žrtve paljenice jutrom i večerom i za žrtve Paljenice u subotu, na mjesece mlađake i na blagdane, kako je propisano u zakonu Gospodnjem.
2. Ljetopisa 31,4I zapovjedi narodu, što je stanovao u Jerusalemu, da daju daću za svećenike i Levite, da bi se mogli čvrsto držati uz zakon Gospodnji.
2. Ljetopisa 31,5Kad se razglasi ova zapovijed, stadoše sinovi Izraelovi donositi prvine od žita, vina, ulja i meda i od svakoga drugog roda zemaljskoga. Od svega obilno donesoše desetinu.
2. Ljetopisa 31,6Sinovi Izraelovi i Judini, koji su stanovali po gradovima, donosili su desetinu od goveda i ovaca i desetinu od posvetnih darova, što su bili posvećeni Gospodu, Bogu njihovu. Nanesoše desetine čitave gomile.
2. Ljetopisa 31,7Trećega mjeseca počeše metati u gomile. Sedmoga mjeseca svršiše.
2. Ljetopisa 31,8Kad Ezekija i knezovi dođoše da pogledaju gomile, zahvališe Gospodu i narodu njegovu.
2. Ljetopisa 31,9Kad Ezekija zapita svećenike i Levite za gomile,
2. Ljetopisa 31,10Odgovori mu veliki svećenik Azarija od kuće Sadokove: "Otkad se počelo donositi dadu k hramu Gospodnjemu, jedemo do sitosti i još preteče mnogo. Gospod je naime blagoslovio narod svoj; zato je preteklo ovo mnoštvo."
2. Ljetopisa 31,11I Ezekija zapovjedi, da se u hramu Gospodnjem naprave spremnice. Kad su ih bili načinili,
2. Ljetopisa 31,12Ondje su vjerno unosili priloge i desetine i posvetne darove. Nadzornik nad tim postade Levit Konanija i brat njegov Šimej, drugi do njega.
2. Ljetopisa 31,13Jehiel, Azarija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakija, Mahat i Benaja stajali su uz bok Konaniju i bratu njegovu Šimeju po naredbi kralja Ezekije i Azarije, kneza u hramu Božjemu.
2. Ljetopisa 31,14Levit Kore, sin Imnaha, čuvar istočnih vrata, postade nadzornik nad darovima, što se dragovoljno prinosili Bogu, da preuzima prinose Gospodnje i darove presvete.
2. Ljetopisa 31,15Pod nadzorom njegovim stajali su Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarija i Šekanija po gradovima svećeničkim, da svojim drugovima po redu, starim i mladim, točno razdaju dijelove njihove,
2. Ljetopisa 31,16Osim u rodopis unesenih muških osoba od tri i više godina, ako su ovi došli k hramu Gospodnjem, kako je to tražio svaki dan, da po dužnosti svojoj izvrše službu svoju po redu.
2. Ljetopisa 31,17Unesenje svećenika u popis bio je po obiteljima, tako isto Levita, od dvadeset godina i više, po službi njihovoj i po odjelima njihovim.
2. Ljetopisa 31,18Oni su bili uneseni u popis sa svom svojom malom djecom, sa svojim ženama, sinovima i kćerima, čitavo stanje. Oni su se zauzimali veoma vjerno za svete stvari,
2. Ljetopisa 31,19I za sinove Aronove, svećenike, u krajevima pašnjaka, što pripadaj u njihovim gradovima, u svakom pojedinom gradu, bile su po imenu označene osobe postavljene za to, da svima muškim osobama između svećenika i svakome unesenom Levitu izručuju dijelove njihove.
2. Ljetopisa 31,20Tako je postupao Ezekija po svoj zemlji Judinoj i činio, što je bilo pred Gospodom, Bogom njegovim, dobro, pravo i časno.
2. Ljetopisa 31,21U svemu, što bi preduzimao za službu hrama Božjega, za zakon i zapovijed, da ugodi Bogu, radio je s punom požrtvovnošću, pa je zato imao uspjeh.
2. Ljetopisa 31,1 Kad se sve to svršilo, svi Izraelovi sinovi koji su se našli ondje zađoše po judejskim gradovima te su razbijali stupove, sjekli ašere i obarali uzvišice i žrtvenike po svem Judinu, Benjaminovu, Efrajimovu i Manašeovu plemenu dokle god nisu završili. Onda se svi Izraelovi sinovi vratiše svaki na svoj posjed, u svoje gradove.
2. Ljetopisa 31,2Ezekija je opet uredio svećeničke i levitske redove po njihovim redovima, svakoga prema njegovoj službi, svećenike i levite, za paljenice i za pričesnice, da služe, slave i hvale Boga na vratima Jahvina tabora.
2. Ljetopisa 31,3Odredio je kraljevski doprinos od svoga imanja za paljenice, za paljenice jutarnje i večernje i za paljenice što se prinose subotom, za mlađaka i na blagdane, kako je napisano u Zakonu Jahvinu.
2. Ljetopisa 31,4Zapovjedio je narodu, jeruzalemskim stanovnicima, da daju dio svećenicima i levitima da se utvrde u Zakonu Jahvinu.
2. Ljetopisa 31,5Kad se to razglasilo, počeli su Izraelovi sinovi donositi najboljega žita, novog vina, ulja i meda i svakojaka poljskog priroda i donosili su obilne desetine od svega.
2. Ljetopisa 31,6Izraelovi i Judini sinovi, koji su živjeli u judejskim gradovima, također su donosili desetinu od goveda i sitne stoke i desetinu od svetih stvari posvećenih Jahvi, njihovu Bogu; donosili su i davali sve hrpu na hrpu.
2. Ljetopisa 31,7Trećega su mjeseca počeli slagati u hrpe, a sedmoga su mjeseca završili.
2. Ljetopisa 31,8Onda je došao Ezekija s knezovima i, ugledavši hrpe, blagosloviše Jahvu i njegov izraelski narod.
2. Ljetopisa 31,9Potom se Ezekija propitao kod svećenika i levita za hrpe.
2. Ljetopisa 31,10Odgovarajući, svećenički poglavar Azarja, od Sadokova doma, reče: "Otkako su počeli donositi ove prinose u Dom Jahvin, jedemo i siti smo, a mnogo i pretječe, jer je Jahve blagoslovio svoj narod te je preteklo ovo mnoštvo.
2. Ljetopisa 31,11Tada Ezekija zapovjedi da se urede sobe u Jahvinu Domu; kad su ih spremili,
2. Ljetopisa 31,12počeli su onamo unositi prinose, desetine i svetinje; nad tim je bio predstojnik levit Konanija i brat mu Šimej, drugi do njega.
2. Ljetopisa 31,13A Jehiel, Azazja, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat i Benaja biše postavljeni kao nadglednici uz Konaniju i brata mu Šimeja, po nalogu kralja Ezekije i Azarje, predstojnika u Božjem Domu.
2. Ljetopisa 31,14Kore, sin levita Jimne, vratar Istočnih vrata, bio je nad dragovoljnim Božjim prinosima da bi prinosio Jahvine podizanice i svetinje nad svetinjama.
2. Ljetopisa 31,15Pod njim su bili Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarja i Šekanija po svećeničkim gradovima da savjesno dijele svojoj braći po njihovim redovima, kako velikome tako i malome -
2. Ljetopisa 31,16osim muškaraca starijih od trideset godina popisanih u rodovnicima - svima koji su dolazili u Dom Jahvin na svoj svakidašnji posao da obave obredne dužnosti po svojim redovima.
2. Ljetopisa 31,17U rodovnike su bili popisani svećenici po obiteljima i leviti od dvadeset godina naviše po svojim službama, po svojim redovima.
2. Ljetopisa 31,18U rodovnike bijahu popisana sva njihova djeca, njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri, za svekoliki zbor, jer su se iskreno posvetili svetinjama.
2. Ljetopisa 31,19Aronovi sinovi, svećenici na poljskim pašnjacima svojih gradova, u svakom pojedinom gradu, bijahu poimence određeni da daju dio svakome muškarcu među svećenicima. Sve su rodovnike sastavili leviti.
2. Ljetopisa 31,20Ezekija je uradio tako po svoj Judeji čineći što je dobro, pravo i vjerno pred Jahvom, svojim Bogom.
2. Ljetopisa 31,21U svakom poslu koji je počeo za službu Božjega Doma, i u zakonu i u zapovijedi tražeći Boga, trudio se svim svojim srcem i uspijevao.
2. Kronika 31,1Kad sve to bi završeno, svi Izraeliti koji se nalaziše ondje pođoše u gradove Jude za porušiti stele, posjeći svete stubove, razvaliti *visoka mjesta i *oltare, sve do konačnog nestajanja, u svoj Judi i Benjaminu, kao i u Efraimu i u Manaseju. Potom svi sinovi Izraelovi se vratiše u svoje gradove, svaki k sebi.
2. Kronika 31,2Ezekias ustanovi razrede svećenika i *levita, osim njihovih razreda on označi svakom njegovu služnu; svećenicima i levitima holokauste, žrtve mira, službu, čin zahvalnosti i pohvalu, vratima tabora GOSPODOVIH.
2. Kronika 31,3Kralj uze jedan dio na svoje prihode za holokauste, one jutarnje i večernje, one *šabatske, od mladog mjeseca i blagdana, kako je to pisano u Zakonu GOSPODOVOM .
2. Kronika 31,4I on reče narodu Jimne u Jeruzalemu da daje dio svećenicima i levitima, da bi se učvrstili u Zakonu GOSPODOVOM.
2. Kronika 31,5Poslije objavljivanja tih riječi, sinovi Izraelovi obilno obskrbljivaše *prvine pšenice, vina, ulja, meda i svih proizvoda s polja i donosiše izobilje dimova od svega.
2. Kronika 31,6I sinovi Izraela i Judekoji su stanovali u gradovima Jude, donesoše, oni također, dim od lrupne i sitne stoke i one od milodara posvećenih GOSPODU, njihovom Bogu; i oni toga činiše mnogo.
2. Kronika 31,7U trećem mjesecu, počeše se praviti hrpe, a završavalo se u sedmom mjesecu .
2. Kronika 31,8Ezekias i dostojanstvenici dođoše vidjeti te hrpe i blagosloviše oni GOSPODA i svoj narod Izrael.
2. Kronika 31,9Ezekias ispita svećenike i levite glede tih hrpa,
2. Kronika 31,10a veliki svećenik Azarijahu, iz kuće Sadokove, njemu odgovori: ” Od kada se počelo donositi predujam u Kuću GOSPODOVU, mi smo jeli do sitosti, ostavili smo u preostatak u velikoj količini, jer GOSPOD je blagoslovio svoj narod, a preostatak čini ove hrpe.“
2. Kronika 31,11Ezekias zapovijedi da se načine ostave u Kući GOSPODOVOJ, i one su pripremljene.
2. Kronika 31,12Tu se vjerno donesoše predujmovi, dimovi i milodari. Levit Konanijahu bi nadzornikom, sa svojim bratom Šimejem kao pomoćnikom.
2. Kronika 31,13Jehiel, Azazijahu, Nahat, Azahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jizmakijahu, Mahat i Benajahu bijahu nadzornici, svi pod zapovjedništvom Konanijahuvljevim i njegovog brata Šimeja, po uputi kralja Ezekiasa i nadzornika Kuće GOSPODOVE, Azarijahua.
2. Kronika 31,14Levit Kore, sin Jimnajev, čuvar istočnih vrata, bavio se milodarima učinjenim Bogu i razdijelio što je bilo predujmljeno za GOSPODA, kao i *presvete stvari.
2. Kronika 31,15Pod njegovim zapovjedanjem, Eden, Minijamin, Ješua, Šemajahu, Amarijahu i Šekanijahu, u svećeničkim gradovima, trebali su vjerno vršiti raspodjelu svojoj braći, prema njihovim razredima, bez razlike između velikog i malog:
2. Kronika 31,16uz ljude već upisane, od dobi od tri godine i iznad toga, svi oni koji dolaziše u Kuću GOSPODOVU svaki dan su primali nesđ to za svoju službu u svojim grupama prema svojim razredima.
2. Kronika 31,17Upis svećenika se obavljao prema njihovoj očinskoj kući, i onaj livita, od dobi od dvadeset godina i više, po grupama i po razredima.
2. Kronika 31,18Upis je vrijedio za svu obitelj: žene, dječake i djevojke; vrijedio je za sav sabor, pod uvjetom da se bude vjerno stavljen u stanje svetosti,
2. Kronika 31,19i za svećenike, sinove Aaronove, koji su živjeli u poljima na području svakog njihovog grada. Ljudi označeni poimence udijeljivali su dijelove svim ljudima između svećenika i svim upisanima među levitima.
2. Kronika 31,20Ezekias postupi tako u svoj Judi i učini on što bi dobro, pravo i vjerno pred GOSPODOM, njegovim Bogom.
2. Kronika 31,21U svim djelima koje on poduze za službu u Kući Božjoj, za Zakon i za zapovjedi, on postupi tražeći svog Boga svim svojim srcem, i on uspjede.
2. Dnevnika 31,1Akad se sve ovo svrši, svi sinovi Izrailjevi što se nađoše ondje, zađoše po gradovima Judinijem, i izlomiše likove i isjekoše lugove, i oboriše visine i oltare po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj i po zemlji Jefremovoj i Manasijinoj, dokle sve ne svršiše; potom se vratiše svi sinovi Izrailjevi svak na svoje našljedstvo, u svoje gradove.
2. Dnevnika 31,2A Jezekija opet uredi redove svešteničke i Levitske po redovima njihovijem, svakoga po službi njegovoj, sveštenike i Levite, za žrtve paljenice i zahvalne, da služe, i da slave i hvale Gospoda na vratima okola njegova.
2. Dnevnika 31,3I odredi dio carski od blaga svojega za žrtve paljenice, što se prinose jutrom i večerom i za žrtve paljenice što se prinose u subote i na mladine i na praznike, kako je napisano u zakonu Gospodnjem.
2. Dnevnika 31,4I zapovjedi narodu, Jerusalimljanima, da daju dio sveštenicima i Levitima, da se jače drže zakona Gospodnjega.
2. Dnevnika 31,5A čim se to razglasi, stadoše donositi sinovi Izrailjevi silu prvina od žita i od vina i od ulja i od meda i svakoga roda zemaljskoga; i desetka od svega donosiše vrlo mnogo.
2. Dnevnika 31,6I sinovi Izrailjevi i Judini koji življahu po gradovima Judinijem, donosiše i oni desetak od goveda i ovaca, i desetak od svetijeh stvari posvećenijeh Gospodu Bogu njihovu, i metnuše u gomile.
2. Dnevnika 31,7Trećega mjeseca počeše metati u gomile, a sedmoga mjeseca svršiše.
2. Dnevnika 31,8I dođe Jezekija s knezovima, i vidjevši gomile blagosloviše Gospoda i narod njegov Izrailja.
2. Dnevnika 31,9I Jezekija zapita sveštenike i Levite za gomile.
2. Dnevnika 31,10A Azarija poglavar sveštenički od doma Sadokova reče mu: otkad počeše donositi ove priloge u dom Gospodnji, jedemo i siti smo i pretječe mnogo, jer je Gospod blagoslovio svoj narod, te je preteklo ovo mnoštvo.
2. Dnevnika 31,11Tada zapovjedi Jezekija da se načine klijeti u domu Gospodnjem; i načiniše;
2. Dnevnika 31,12I ondje ostavljahu vjerno priloge i desetke i stvari posvećene; i nad tijem bješe poglavar Honanija Levit i Simej brat mu, drugi do njega.
2. Dnevnika 31,13A Jehilo i Azazija i Nahat i Asailo i Jerimot i Jozavad i Elilo i Ismahija i Mat i Venaja bijahu nastojnici pod rukom Honanije i brata mu Simeja po naredbi cara Jezekije i Azarije starješine u domu Božijem.
2. Dnevnika 31,14A Korej sin Jemne Levita, vratar na istoku, bijaše nad onijem što se dragovoljno prinošaše Bogu, da bi razdjeljivao prinos Gospodnji i stvari svete nad svetijem.
2. Dnevnika 31,15A pod njim bješe Eden i Minijamin i Isus i Semaja i Amarija i Sehanija po gradovima svešteničkim, ljudi pouzdani, da razdaju braći svojoj dijelove, velikomu i malomu,
2. Dnevnika 31,16Osim muškinja u rodu njihovu od tri godine i više, svakomu koji ulažaše u dom Gospodnji na posao svakidašnji po dužnosti njihovoj u službi njihovoj po redu njihovu,
2. Dnevnika 31,17I onima koji biše izbrojeni u rodu svešteničkom po domovima otaca njihovijeh, i Levitima od dvadeset godina i više po službi njihovoj po redovima njihovijem,
2. Dnevnika 31,18I porodici njihovoj, svoj djeci njihovoj, ženama njihovijem, sinovima njihovijem i kćerima njihovijem, svemu mnoštvu; jer se vjerno posvetiše svetinji;
2. Dnevnika 31,19I sinovima Aronovijem sveštenicima u podgrađima gradova njihovijeh, po svijem gradovima, ljudi imenovani davahu dijelove svakome muškarcu između sveštenika i svakomu roda Levitskoga.
2. Dnevnika 31,20I tako učini Jezekija u svoj zemlji Judinoj; i činjaše što je dobro i pravo i istinito pred Gospodom Bogom njegovijem.
2. Dnevnika 31,21I u svaku poslu koji poče za službu doma Božijega i u zakonu i u zapovijesti tražeći Boga svojega, truđaše se svijem srcem svojim, i srećan bijaše.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje