Tražilica


2. Ljetopisa 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Ljetopisa 35,1Potom je svetkovao Josija u Jerusalemu blagdan Pashe u čast Gospodu. Četrnaesti dan prvoga mjeseca klali su Pasha.
2. Ljetopisa 35,2On postavi svećenike u službe njihove i potaknu ih, da služe u hramu Gospodnjem.
2. Ljetopisa 35,3Levitima, koji su imali učiti sav narod Izraelov i bili su posvećeni Gospodu, reče: "Donesite sveti kovčeg u hram, koji sagradi Salomon, sin Davidov, kralj Izraelov! Ne trebate ga više nositi na ramenima. Služite sada Gospodu, Bogu svojemu, i narodu njegovu Izraelu!
2. Ljetopisa 35,4Držite se spremni po obiteljima i redovima svojim, kako su propisali David, kralj Izraelov, i njegov sin Salomon!
2. Ljetopisa 35,5Postavite se u svetištu po obiteljima svojih zemljaka, ljudi iz naroda, i to za svaku obitelj jedan odio levitske obitelji!
2. Ljetopisa 35,6Nato zakoljite Pasha i posvetite se i pripravite ga za zemljake svoje! A pri tom postupajte po naputku, što ga je dao Gospod preko Mojsija!"
2. Ljetopisa 35,7Josija dade ljudima iz naroda sitne stoke, naime janjaca i jarića - sve za žrtve Pashalne svima nazočnima, na broj trideset tisuća - usto tri tisuće goveda, to sve od kraljevskoga posjeda.
2. Ljetopisa 35,8I vrhovni činovnici njegovi dadoše dragovoljno darova narodu, svećenicima i Levitima. Tako su darovali Hilkija, Zaharija i Jehiel, predstojnici hrama Božjega, svećenicima za žrtve Pashalne dvije tisuće i šest stotina janjaca i tri stotine goveda.
2. Ljetopisa 35,9Konanija i braća njegova Šemaja i Netanel, nadalje Hašabja, Jehiel i Jozabad, predstojnici Levita, dadoše Levitima za žrtve Pashalne dar od pet tisuća janjaca i pet stotina goveda.
2. Ljetopisa 35,10Služba je bila uređena ovako: svećenici su stupili na svoje mjesto, tako isto Leviti po svojim odjelima, kako je bio naredio kralj.
2. Ljetopisa 35,11Tada su klali Pasha. Svećenici bi škropili krvlju primajući iz ruke Levita. Ovi su tada derali kožu.
2. Ljetopisa 35,12Odvojili bi dijelove određene za žrtvu paljenicu, da ih dadnu skupinama obitelji iz naroda, te ih one prinesu Gospodu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj. Isto su tako postupali s govedima.
2. Ljetopisa 35,13Tada su pekli Pashu na ognju po propisu, kuhali su svete darove u loncima, kotlovima i zdjelama i donosili ih brzo svima ljudima iz naroda.
2. Ljetopisa 35,14Potom su zgotovili sebi i svećenicima; jer svećenici, potomci Aronovi, imali su posla oko prinošenja žrtava paljenica do u noć. Zato bi Leviti zgotovili sebi i svećenicima, potomcima Aronovim.
2. Ljetopisa 35,15Pjevači, potomci Asafovi, stajali su na svojim mjestima, što su ih zauzeli po naredbi Davidovoj, Asafovoj Hemanovoj i Jedutuna, vidioca kraljeva, i vratari na pojedinim vratima. Oni nijesu trebali ostavljati svoju službu, jer bi im zgotovili suplemenici njihovi, Leviti.
2. Ljetopisa 35,16Tako je bila uređena sva služba Gospodnja u onaj dan, kada se imalo držati Pasha i na žrtveniku se Gospodnjem prinijeti žrtve paljenice po naredbi kralja Josije.
2. Ljetopisa 35,17I tako su svetkovali tada sinovi Izraelovi, što su bili nazočni, sedam dana Pasha i blagdan nekvasnih kruhova.
2. Ljetopisa 35,18Od vremena proroka Samuela nije se bio više u Izraelu svetkovao takav blagdan Pashe. Ni jedan od kraljeva Izraelovih nije bio priredio takav blagdan Pashe, kao što ga je svetkovao Josija sa svećenicima i Levitima i sa svim Judom i sa sinovima Izraelovim, što ih se bilo našlo, i sa stanovnicima Jerusalema.
2. Ljetopisa 35,19U osamnaestoj godini vladanja Josijina svetkovala se ova Pasha.
2. Ljetopisa 35,20Kad je Josija bio opet uredio hram, dođe poslije svega toga kralj egipatski Neko, da zametne bitku kod Karkemiša na Eufratu, Josija izađe preda njega.
2. Ljetopisa 35,21A on posla k njemu poslanike i poruči mu: "Što ja imam s tobom, kralju Judin? Ne idem ja danas na tebe, nego na bojno mjesto, s kojim sam zaraćen, i Bog mi je zapovjedio da se požurim. Prođi se raditi proti Bogu, koji je s menom, da te ne uništi!"
2. Ljetopisa 35,22Ali se Josija ne odvrati od njega, nego izađe da ga napadne. Ne posluša riječi Nekovih, što su dolazile iz usta Božjih, nego dođe da se pobije u ravnici kod Megida.
2. Ljetopisa 35,23Ali strijelci pogodiše kralja Josiju, i kralj povika slugama svojim: "Izvedite me odavde; jer sam teško ranjen!"
2. Ljetopisa 35,24Sluge njegove digoše ga s kola ratnih, izvezoše ga u drugim kolima njegovim i dovedoše ga u Jerusalem. On umrije i bi pokopan u grobovima otaca svojih. Sav Juda i Jerusalem tugovali su za Josijom.
2. Ljetopisa 35,25Jeremija ispjeva tužaljku za Josijom, i svi pjevači i pjevačice opijevaju otada Josiju u svojim tužbalicama do današnjega dana. One se udomiše u Izraelu. Napisane su u Plaču.
2. Ljetopisa 35,26Ostala povijest Josijina i njegova pobožna djela, što su prema propisu zakona Gospodnjega.
2. Ljetopisa 35,27Njegova prijašnja i potonja povijest, zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim i Judinim.
2. Ljetopisa 35,1 Potom je Jošija svetkovao Pashu Jahvi u Jeruzalemu: klalo se pashalno jagnje četrnaestoga dana prvoga mjeseca.
2. Ljetopisa 35,2Postavio je svećenike na njihove službe, osokolivši ih na službu u Jahvinu Domu.
2. Ljetopisa 35,3Zatim je rekao levitima koji su poučavali sve Izraelce i bili posvećeni Jahvi: "Metnite sveti Kovčeg u Dom koji je sagradio Davidov sin Salomon, izraelski kralj; ne smijete ga više nositi na ramenima; sada služite Jahvi, svojem Bogu, i njegovu izraelskom narodu!
2. Ljetopisa 35,4I pripravite se po otačkim domovima, po redovima, kako je napisao izraelski kralj David i propisao sin mu Salomon.
2. Ljetopisa 35,5Stojte u Svetinji po redovima otačkih domova svoje braće, običnoga puka, i po redu levitskoga otačkog doma.
2. Ljetopisa 35,6I tako koljite pashalno janje te se posvetite i pripravite svoju braću da svetkuju kako je zapovjedio Jahve preko Mojsija.
2. Ljetopisa 35,7Jošija je darovao običnom puku od sitne stoke jaganjaca i jarića, sve za Pashu, svima koji su se našli ondje, na broj trideset tisuća, i tri tisuće goveda, sve to s kraljeva imanja.
2. Ljetopisa 35,8Njegovi su knezovi dragovoljno darovali narodu, svećenicima i levitima, i to: Hilkija, Zaharija i Jehiel, predstojnici u Božjem Domu, dali su svećenicima za Pashu dvije tisuće i šest stotina jaganjaca i jarića i tri stotine goveda.
2. Ljetopisa 35,9A Konanija, Šemaja i Netanel, njegova braća Hašabja, Jehiel i Jozabad, levitski knezovi, darovali su levitima za Pashu pet tisuća grla sitne stoke i pet stotina goveda.
2. Ljetopisa 35,10A kad je bila uređena služba, stali su svećenici na svoje mjesto i leviti u svojim redovima po kraljevoj zapovijedi.
2. Ljetopisa 35,11Klali su Pashu, a svećenici su škropili krvlju, dok su leviti odirali kožu.
2. Ljetopisa 35,12Onda su pripravili paljenice da ih dadu običnom puku po redovima otačkih domova da ih prinese Jahvi, kako je napisano u Mojsijevoj knjizi. Tako su učinili i s govedima.
2. Ljetopisa 35,13Pekli su Pashu na ognju po običaju, a ostale su posvećene stvari kuhali u loncima, kotlovima i zdjelama i brzo ih raznosili svemu običnom puku.
2. Ljetopisa 35,14Poslije su pripravljali Pashu sebi i svećenicima, jer su svećenici, Aronovi sinovi, bili zaposleni prinošenjem paljenica i pretiline do noći; zato su leviti pripravljali sebi i svećenicima, Aronovim sinovima.
2. Ljetopisa 35,15A pjevači, Asafovi sinovi, stajali su na svojem mjestu, kako je bio zapovjedio David, Asaf, Heman i kraljev vidjelac Jedutun. Vratari su stajali na svakim vratima; oni se nisu micali od službe, nego su im njihova braća leviti pripravljala sve.
2. Ljetopisa 35,16Tako je bila uređena sva Jahvina služba onoga dana da se proslavi Pasha i da se prinesu paljenice na Jahvinu žrtveniku po zapovijedi kralja Jošije.
2. Ljetopisa 35,17Tako su Izraelovi sinovi, koji su se našli ondje, u to doba sedam dana slavili Pashu i Blagdan beskvasnih kruhova.
2. Ljetopisa 35,18Pasha kao ova u Izraelu nije se slavila od vremena proroka Samuela niti je ijedan od izraelskih kraljeva slavio Pashu kao što ju je slavio Jošija - sa svećenicima, levitima i sa svim Judejcima i Izraelcima, koliko ih se god našlo, i s Jeruzalemcima.
2. Ljetopisa 35,19Ta se Pasha svetkovala osamnaeste godine Jošijina kraljevanja.
2. Ljetopisa 35,20Poslije svega toga, kad je Jošija uredio Dom, došao je egipatski kralj Neko da se bije kod Karkemiša na Eufratu, a Jošija je izišao preda nj.
2. Ljetopisa 35,21Kralj Neko poslao je Jošiji glasnike i poručio: "Što ja imam s tobom, judejski kralju? Ne idem ja danas na tebe, nego na dom s kojim sam u ratu, i Bog mi je zapovjedio da se požurim. Okani se Boga koji je sa mnom da te ne upropastim!
2. Ljetopisa 35,22Ali Jošija nije odvratio lica od njega, nego se ojunačio da se bije s njim; ne poslušavši Nekovih riječi iz Božjih usta, došao je da se bije na Megidskom polju.
2. Ljetopisa 35,23Strijelci ustrijeliše kralja Jošiju, a on reče slugama: "Izvedite me jer sam teško ranjen.
2. Ljetopisa 35,24Sluge ga skinuše s bojnih kola i metnuše u druga kola koja je imao, pa ga odvezoše u Jeruzalem; ondje je umro i bio sahranjen u grobnici otaca. Sva Judeja s Jeruzalemom plakala je za Jošijom.
2. Ljetopisa 35,25I Jeremija je protužio za Jošijom. I svi pjevači i pjevačice spominju u tužbalicama Jošiju do danas; uveli su ih u običaj u Izraelu, i eno su zapisane u Tužbalicama.
2. Ljetopisa 35,26Ostala Jošijina djela i njegova pobožnost, vršeni onako kako piše u Jahvinu Zakonu,
2. Ljetopisa 35,27svi njegovi pothvati, od prvih do posljednjih, zapisani su u Knjizi o izraelskim i judejskim kraljevima.
2. Kronika 35,1Jozias proslavi *Pashu GOSPODOVU u Jeruzalemu i žrtvova Pashu četrnaestog dana prvog mjeseca.
2. Kronika 35,2On podstaknu svećenike u njihovim službama i osmjeli ih u službi Kuće GOSPODOVE.
2. Kronika 35,3On reče *levitima zaduženim obučiti sav Izrael, onima koji bijahu *sveti za GOSPODA: ” Da vi stavite sveti *kovčeg u Kuću koju je izgradio kralj Izraela Solomon, sin Davidov, to neće biti teret za vaša pleća. Sada, služite GOSPODA svojeg Boga i njegov narod Izrael.
2. Kronika 35,4Ustrojite se po obiteljskim zadrugama prema vašim službama, prema dokumentima kralja Izraelovog, Davida i njegovog sina Solomona.
2. Kronika 35,5Držite se u *svetištu prema podjelama obiteljskih zadruga svoje braće, ljudi iz naroda, i prema podjeli levitskih obiteljskih zadruga.
2. Kronika 35,6Žrtvujte Pashu posvetite se i poduprite svoju praću u primjeni riječi GOSPODOVE dane putem Mojsija.“
2. Kronika 35,7Jozias pribavi ljudima sitne stoke, janjaca i koza; zbroj žrtava Pashe za sve one koji se ondje nađoše dosegnu broj od 30.000, više 3.000 goveda, podrijetlom s kraljevskih dobara.
2. Kronika 35,8Njegovi dostojanstvenici darežljivo priskrbiše narodu, svećenicima i levitima: Hilkija, Zekarijahu i Jehiel, upravitelji Kuće Božje, dadoše svećenicima za žrtve Pashe 2.600 janjaca i 300 goveda.
2. Kronika 35,9Konanijahu i njegova braća Šemajahu i Netanel, Hašabijahu, Jehiel i Jozabad, glavari levitski, priskrbiše levitima za žrtve Pashe 5.000 janjaca i 500 goveda.
2. Kronika 35,10Služba bi ovako ustrojena: svećenici stajahu na svojim mjestima i leviti u svojim službama, prema zapovjedi kraljevoj.
2. Kronika 35,11Žrtvova se Pasha, svećenici primiše i sasuše krv, a leviti obaviše rasijecanje.
2. Kronika 35,12Nakon što dadoše njihov dio ljudima iz naroda, prema podjelama obiteljskih zadruga, oni ostaviše na stranu dio za ponuditi GOSPODU u holokaust, kako je pisano u knjizi Mojsijevoj. Isto tako učiniše i za goveda.
2. Kronika 35,13Oni ispekoše na vatri pashalno janje, prema pravilu, dok druga sveta jela skuhaše u loncima, ćupovima i kazanima, i potrčase to odnijeti svem narodu.
2. Kronika 35,14Potom oni prirediše za sebe i za svećenike, jer svećenici, sinovi Aaronovi, biše zauzeti nuđenjem holokausta i masnog sve do noći; leviti prirediše također za sebe i za svećenike, sinove Aaronove.
2. Kronika 35,15Pjevači, sinovi Asafovi, ostadoše na svojim mjestima, prema propisima Davida, Asafa, Hema,a i Jedutuna, vidovnjaka Kraljeva; isto kao i vratari što ostadoše kod svakih vrata. Oni ne prekinuše svoju službu, budući da leviti, njihova braća, sprmiše za njih.
2. Kronika 35,16Sva služba GOSPODOVA bi ustrojena u onaj dan u slavljenju Pashe i nuđenju holokausta na *oltaru GOSPODOVOM, prema propisu kralja Joziasa.
2. Kronika 35,17Tako sinovi Izraelovi koji bijahu nazočni proslaviše Pashu u onaj dan i blagdan *beskvasnih kruhova tijekom sedam dana.
2. Kronika 35,18Ni jedna slična Pasha ne bijaše proslavljena u Izraelu od vremena *proroka Samuela, i ni jedan kralj Izraelov ne načini takve Pashe kakvu prirediše Jozias, svećenici, leviti, svi Judejci i Izraeliti nazočni i stanovnici Jeruzalema.
2. Kronika 35,19Ta Pasha bi proslavljena osamnaeste godine Joziasove vladavine.
2. Kronika 35,20Nakon svega toga, kad Jozias popravi Kuću, kralj Egipta Neko dođe zaratiti u Karkemiš, na Eufratu, i Jozias mu pođe u susret.
2. Kronika 35,21Neko posla glasonoše za reći mu: ” Što ima između nas, kralju Jude? Ne dolazim ja danas protiv tebe, već protiv mog stalnog neprijatelja . Bog mi je rekao da pohitim. Ne suprotstavljaj se Bogu koji je sa mnom, inače on će te uništiti.“
2. Kronika 35,22Ipak Jozias ne promijeni mišljenje, jer je tražio jednu priliku da se bori protiv njega. On ne posluša riječi Nekoove, nadahnute od Boga, i on dođe zaratiti na gazu kod Megidoa .
2. Kronika 35,23Strijelci strijeljaše na kralja Joziasa i on reče svojim slugama: ” Odvezite me, jer sam ozbiljno ranjen.“
2. Kronika 35,24Njegove ga sluge odniješe od njegovih bojnih kola, staviše ga u njegova druga kola i odvezoše u Jeruzalem. On umrije i bi pokopan u grobovima svojih otaca, a sva Juda i Jeruzalem padoše u žalost zbog Joziasa.
2. Kronika 35,25Jeremija sastavi jednu tužaljku o Joziasu; svi njegovi pjevači i pjevačice su govorili o Joziasu u svojim tužaljkama sve do ovog dana; taj se običaj ustali u Izraelu i uvrstiše se te pjesme među tužaljke .
2. Dnevnika 35,1I praznova Josija u Jerusalimu pashu Gospodu; i klaše pashu četrnaestoga dana prvoga mjeseca.
2. Dnevnika 35,2I postavi sveštenike u službe njihove, i utvrdi ih da služe u domu Gospodnjem.
2. Dnevnika 35,3I reče Levitima, koji učahu vas narod Izrailjev i bijahu posvećeni Gospodu: namjestih sveti kovčeg u domu koji je sazidao Solomun sin Davidov car Izrailjev, ne treba više da ga nosite na ramenima; sada služite Gospodu Bogu svojemu i narodu njegovu Izrailju.
2. Dnevnika 35,4I pripravite se po domovima otaca svojih po redovima svojim kako je naredio David car Izrailjev i Solomun sin njegov.
2. Dnevnika 35,5I stojte u svetinji po redovima domova otačkih braće svoje, sinova narodnijeh, i po redovima domova otačkih među Levitima.
2. Dnevnika 35,6I tako zakoljite pashu, i osveštajte se i pripravite braću svoju da bi činili kako je rekao Gospod preko Mojsija.
2. Dnevnika 35,7I Josija dade narodu od stoke jaganjaca i jarića, sve za pashu, svjema koji bijahu ondje, na broj dvije tisuće i šest stotina, i tri tisuće goveda, sve od careva blaga.
2. Dnevnika 35,8I knezovi njegovi dadoše dragovoljno narodu, sveštenicima i Levitima: Helkija i Zaharija i Jehilo starješine u domu Božijem dadoše sveštenicima za pashu dvije tisuće i šest stotina jaganjaca i jarića i tri stotine goveda.
2. Dnevnika 35,9Honanija i Semaja i Natanailo braća njegova, i Asavija i Jeilo i Jozavad, poglavari Levitski dadoše Levitima za pashu pet tisuća jaganjaca i jarića, i pet stotina goveda.
2. Dnevnika 35,10I kad bi spremljeno za službu, stadoše sveštenici na svoje mjesto i Leviti u redovima svojim po zapovijesti carevoj.
2. Dnevnika 35,11I klahu pashu, i sveštenici kropljahu krvlju primajući iz njihovijeh ruku, a Leviti derahu.
2. Dnevnika 35,12I odvojiše žrtvu paljenicu da dadu narodu po redovima domova otačkih da se prinese Gospodu, kako je napisano u knjizi Mojsijevoj. Tako učiniše i s govedima.
2. Dnevnika 35,13I pekoše pashu na ognju po običaju; a druge posvećene stvari kuhaše u loncima i u kotlovima i u tavama, i razdavaše brzo svemu narodu.
2. Dnevnika 35,14Potom gotoviše sebi i sveštenicima; jer sveštenici sinovi Aronovi imahu posla oko žrtava paljenica i pretilina do noći; zato Leviti gotoviše i sebi i sveštenicima sinovima Aronovijem.
2. Dnevnika 35,15I pjevači sinovi Asafovi stajahu na svom mjestu po zapovijesti Davidovoj i Asafovoj i Emanovoj i Jedutuna vidioca careva; i vratari na svakim vratima; ne micahu se od službe svoje, nego braća njihova, ostali Leviti, gotoviše im.
2. Dnevnika 35,16Tako bi uređena sva služba Gospodnja u onaj dan da se proslavi pasha i prinesu žrtve paljenice na oltaru Gospodnjem po zapovijesti cara Josije.
2. Dnevnika 35,17I praznovaše sinovi Izrailjevi koji se nađoše ondje pashu u to vrijeme i praznik prijesnih hljebova sedam dana.
2. Dnevnika 35,18I ne bi pasha praznovana kao ova u Izrailju od vremena Samuila proroka, niti koji careva Izrailjevijeh praznova pashu kao što je praznova Josija sa sveštenicima i Levitima i sa svijem Judom i Izrailjem što ga se nađe, i s Jerusalimljanima.
2. Dnevnika 35,19Osamnaeste godine carovanja Josijina praznovana bi ta pashu.
2. Dnevnika 35,20Poslije svega toga, kad Josija uredi dom, dođe Nehaon car Misirski da bije Harkemis na Efratu, i Josija izide preda nj.
2. Dnevnika 35,21A on posla k njemu poslanike i poruči: šta ja imam s tobom, care Judin? ne idem ja danas na tebe, nego na dom koji vojuje na mene, i Bog mi je zapovjedio da pohitam. Prođi se Boga koji je sa mnom, da te ne ubije.
2. Dnevnika 35,22Ali se Josija ne odvrati od njega, nego se preobuče da se bije s njim, i ne posluša riječi Nehaonovijeh iz usta Božjih, nego dođe da se pobije u polju Megidonskom.
2. Dnevnika 35,23I strijelci ustrijeliše cara Josiju, i car reče slugama svojim: izvezite me odavde, jer sam ljuto ranjen.
2. Dnevnika 35,24I skidoše ga sluge njegove s kola, i metnuše na druga kola koja imaše, i odvezoše ga u Jerusalim; i umrije, i bi pogreban u groblju otaca svojih. I sav Juda i Jerusalim plaka za Josijom.
2. Dnevnika 35,25I prorok Jeremija narica za Josijom. I svi pjevači i pjevačice spominjaše u tužbalicama svojim Josiju do današnjeg dana, i uvedoše ih u običaj u Izrailju, i eto napisane su u plaču.
2. Dnevnika 35,26A ostala djela Josijina i milostinje njegove, kako piše u zakonu Gospodnjem,
2. Dnevnika 35,27Djela njegova prva i pošljednja, eto zapisana su u knjizi o carevima Izrailjevijem i Judinijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje