Tražilica


2. Samuelova 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 11,1Iduće godine u vrijeme, kad obično kraljevi idu na vojsku, posla David Joaba s njegovim ljudima i s cijelim Izraelom. Oni opustošiše zemlju sinova Amonovih i opkoliše Rabah. David je bio ostao u Jerusalemu.
2. Samuelova 11,2Jedno veče diže se David s postelje svoje i prohoda se na krovu kraljevske palače. Tada vidje s krova ženu gdje se kupa. Žena je bila vrlo lijepa.
2. Samuelova 11,3Kad se kralj dade propitati za ženu, rekoše mu: "To je Batšeba, kći Eliamova, žena Hitejina Urije."
2. Samuelova 11,4Nato posla David poslanike i dade je dovesti. Kad dođe k njemu, on leže s njom. Izakako se ona bila očistila od svoje nečistoće, vrati se u svoju kuću.
2. Samuelova 11,5Kad zatrudnje žena, posla ona i poruči Davidu: "Trudna sam."
2. Samuelova 11,6Tada isporuči David Joabu zapovijed: "Pošlji mi Hitejina Uriju!" Joab posla Uriju k Davidu.
2. Samuelova 11,7Kad Urija dođe k njemu, zapita David, kako je Joab i kako su čete i kako ide rat.
2. Samuelova 11,8Onda reče David Uriji: "Idi sada u kuću svoju i operi sebi noge!": I kad Urija ostavi palaču kraljevu, iznesoše za njim jelo kraljevsko.
2. Samuelova 11,9Ali Urija leže na vratima palače kraljeve kod sluga gospodara svojega i ne otide u kuću svoju.
2. Samuelova 11,10Javiše to Davidu: "Urija nije otišao u kuću svoju." Tada upita David Uriju: "Pa ti si došao s puta. Zašto nijesi otišao u kuću svoju?"
2. Samuelova 11,11Urija odgovori Davidu: "Kovčeg i Izrael i Juda stanuju u kolibama. I moj gospodar Joab i sluge gospodara mojega taboruju na slobodnu polju, pa da onda idem ja u kuću svoju, da jedem i pijem i spavam kod žene svoje? Tako ti bio živ i tako bila živa duša tvoja, ne ću to učiniti!"
2. Samuelova 11,12Tada reče David Uriji: "Ostani još i danas ovdje! Sutra te otpuštam." Tako osta Urija još onaj i idući dan u Jerusalemu.
2. Samuelova 11,13Kad je na poziv Davidov jeo i pio kod njega, ovaj ga opoji. Ali kad je uveče otišao, leže na postelju svoju kod sluga gospodara svojega da spava i ne ode u kuću svoju.
2. Samuelova 11,14Idućega jutra napisa David knjigu Joabu i posla je po Uriji.
2. Samuelova 11,15U knjizi je pisao: "Namjestite Uriju sprijeda, gdje je najžešći boj! Tada se povucite od njega, da bude pogođen i padne!"
2. Samuelova 11,16I Joab kod opsjedanja grada namjesti Uriju na mjesto, gdje je znao da su bili hrabri ljudi.
2. Samuelova 11,17Kad onda građani izađoše i na Joaba navališe, padoše neki od čete, od momčadi Davidove. I Hitejin Urija nađe smrt.
2. Samuelova 11,18Tada Joab posla k Davidu i javi mu sve, što je bilo u boju.
2. Samuelova 11,19On dade glasniku zapovijed: "Kad pripovjediš kralju sve, što je bilo u boju,
2. Samuelova 11,20Razgnjevit će se kralj i zapitat će te: 'Zašto ste se u boju tako blizu primakli gradu? Zar nijeste znali, da se strijelja sa zida?
2. Samuelova 11,21Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li žena bacila na njega sa zida gornji kamen mlinski, tako da je umro u Tebesu? Zašto ste išli tako blizu zida?' - Onda reci samo: 'Pao je i sluga tvoj, Hitejin Urija.'"
2. Samuelova 11,22Glasnik otide i došavši javi Davidu sve, što mu je bio naložio Joab.
2. Samuelova 11,23Glasnik javi kralju: "Ljudi su bili jači od nas i izađoše proti nama na slobodno polje. Moradosmo ih uzbiti do gradskih vrata.
2. Samuelova 11,24Tada strijelci stadoše strijeljati na sluge tvoje. Pritom pade nekoliko od sluga kraljevih. I sluga tvoj, Hitejin Urija, nađe smrt.
2. Samuelova 11,25David odgovori glasniku: "Javi Joabu ovo: Ne uzimaj to k srcu; jer mač proždire sad ovoga, sad onoga! Bori se samo hrabro proti gradu i razori gal Tako ga ohrabri!"
2. Samuelova 11,26Kad žena Urijina doznade, da je pao muž njezin, Urija, žalila je za mužem svojim.
2. Samuelova 11,27Čim prođe vrijeme žalovanja, dade je David dovesti u kuću svoju. Ona mu posta žena i rodi mu sina. Ali se Gospodu ne dopade, što je bio učinio David.
2. Samuelova 11,1 U početku slijedeće godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joaba i s njim svoje ljude i svega Izraela: oni pobiše Amonce i podsjedoše Rabu. A David osta u Jeruzalemu.
2. Samuelova 11,2A jednoga dana predveče usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa.
2. Samuelova 11,3David se propita za tu ženu i rekoše mu: "Pa to je Bat-Šeba, kći Eliamova i žena Urije Hetita!
2. Samuelova 11,4Nato David posla glasnika da je dovedu k njemu. Kad je došla, leže on s njom, upravo kad se bila očistila od svoje nečistoće. Zatim se ona vrati svojoj kući.
2. Samuelova 11,5Žena zatrudnje te poruči Davidu: "Trudna sam!
2. Samuelova 11,6Tada David posla poruku Joabu: "Pošalji k meni Uriju Hetita!" I Joab posla Uriju k Davidu.
2. Samuelova 11,7Kad je Urija došao k njemu, zapita ga David kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat.
2. Samuelova 11,8Potom David reče Uriji: "Siđi u svoju kuću i operi svoje noge!" Urija iziđe iz kraljeva dvora, a za njim ponesoše dar s kraljeva stola.
2. Samuelova 11,9Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa stražarima svoga gospodara i ne ode svojoj kući.
2. Samuelova 11,10Javiše to Davidu govoreći: "Urija nije otišao svojoj kući!" Tada David upita Uriju: "Zar nisi došao s puta? Zašto ne ideš svojoj kući?
2. Samuelova 11,11A Urija odgovori Davidu: "Kovčeg, Izrael i Juda borave pod šatorima, moj gospodar Joab i straža moga gospodara borave na otvorenu polju, a ja da uđem u svoju kuću da jedem i da pijem i da spavam sa svojom ženom? Živoga mi Jahve, i tako mi tvoga života, zaista neću učiniti nešto takvo!
2. Samuelova 11,12Tada David reče Uriji: "Ostani još danas ovdje, a sutra ću te otpustiti." Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan.
2. Samuelova 11,13Sutradan David pozva Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opi. A uvečer Urija iziđe i leže na svoju postelju sa stražama svoga gospodara, ali svojoj kući nije otišao.
2. Samuelova 11,14Ujutro David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji.
2. Samuelova 11,15A u tom pismu pisao je ovako: "Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogođen i neka pogine!
2. Samuelova 11,16Zato Joab, opsjedajući grad, postavi Uriju na mjesto gdje je znao da stoje najhrabriji ratnici.
2. Samuelova 11,17Kad su onda građani provalili van i pobili se s Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija Hetit.
2. Samuelova 11,18Potom Joab posla čovjeka i javi Davidu sve što se dogodilo u boju.
2. Samuelova 11,19I zapovjedi glasniku ovako: "Kad pripovjediš kralju sve što se dogodilo u boju,
2. Samuelova 11,20možda će se kralj razljutiti pa ti kazati: `Zašto ste se primakli tako blizu gradu da navalite? Zar niste znali da se obično izmeću strijele sa zida?
2. Samuelova 11,21Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu?` Ako ti tako kaže, a ti mu reci: `Poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit.`
2. Samuelova 11,22Glasnik krenu na put, dođe k Davidu i pripovjedi mu sve što mu je naložio Joab. A David planu gnjevom na Joaba i reče glasniku: "Zašto ste se primakli tako blizu zidu? Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubaalova? Nije li jedna žena bacila na njega mlinski kamen, ozgo sa zida, te je poginuo u Tebesu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu?
2. Samuelova 11,23Glasnik odgovori Davidu: "Ti su ljudi silovito udarali na nas i izašli su protiv nas na otvoreno polje. Mi smo ih potisnuli natrag do gradskih vrata,
2. Samuelova 11,24ali su strijelci sa zida stali izmetati strijele na tvoje ljude te ih je poginulo nekoliko između kraljevih slugu; tako je poginuo i tvoj sluga Urija Hetit.
2. Samuelova 11,25Tada David reče glasniku: "Ovako reci Joabu: `Nemoj to uzimati toliko k srcu, jer mač proždire sad ovoga, sad onoga. Udaraj još jače na grad i obori ga!` Tako ćeš mu vratiti srčanost!
2. Samuelova 11,26Kad je Urijina žena čula da je poginuo njezin muž Urija, žalila je za svojim mužem.
2. Samuelova 11,27A kad je prošlo vrijeme žalosti, posla David po nju i uze je u svoj dvor, i ona mu posta ženom. I rodi mu sina. Ali djelo koje učini David bijaše zlo u očima Jahvinim.
2. Samuelova 11,1A, o povratku godine, u vrijeme kad kraljevi se stavljaju u pohod, David posla Joaba, sa svim svojim slugama i svim Izraelom. Oni sasjekoše sinove Amonove i postaviše opsadu pred Rabu, dok David boraviše u Jeruzalemu.
2. Samuelova 11,2Navečer David se diže sa svog kreveta. On se ode prošetati na terasi kraljevske kuće. Odozgo s terase on opazi jednu ženu kupati se. Žena bijaše veoma lijepa.
2. Samuelova 11,3David posla prikupiti obavijesti o toj ženi i oni mu rekoše: ” Ali, to je Betsabeja, kćer Elijamova, žena Urija Hitita ! “
2. Samuelova 11,4David posla izaslanike da ju uzmu. Ona dođe k njemu i on leže s njom. Ona se očisti od svoje nečistoće . Potom se ona vrati kući svojoj.
2. Samuelova 11,5žena osta trudna. Ona obavijesti Davida i izjavi: ” Ja sam trudna. “
2. Samuelova 11,6David posla reći Joabu: ” Pošalji mi dakle Hitita Urija. “ Joab posla dakle Urija Davidu.
2. Samuelova 11,7Uri stiže kod njega; David upita kako je Joab, i puk, i rat.
2. Samuelova 11,8Potom David reče Uriju: ” Siđi kući svojoj i operi svoje noge . “ Uri iziđe od kralja, praćen od jednog poklona kraljevog.
2. Samuelova 11,9Ali, Uri leže pred vrata kraljeve kuće sa svim slugama svojeg gospodara i ne siđe u svoju vlastitu kuću.
2. Samuelova 11,10Dođoše reći Davidu: ” Uri nije sišao u kuću svoju. “ David reče Uriju: ” Ne stižeš li ti s putovanja? Zašto nisi sišao u kuću svoju? “
2. Samuelova 11,11Uri reče Davidu: ” *kovčeg, Izrael i Juda stanuju u kolibama. Moj gospodar Joab i sluge mojeg gospodara taboruju u sred polja. A ja, hoću li ići u kuću svoju, jesti, piti i spavati sa svojom ženom . Živ bio ti, tvojim vlastitim životom, ja neću učiniti tu stvar. “
2. Samuelova 11,12David reče Uriju: ” Ostani danas još ovdje, a sutra ja ću te vratiti. “ Uri dakle ostade u Jeruzalemu tog dana i sutradan.
2. Samuelova 11,13David ga pozva. On jeđaše i pijaše u nazočnosti njegovoj, i David ga opi. Uri navečer iziđe leći u svoj krevet sa slugama svojeg gospodara, ali ne siđe kući svojoj.
2. Samuelova 11,14Sutradan u jutro, David napisa jedno pismo Joabu i posla ga po Uriju.
2. Samuelova 11,15Bijaše napisano u tom pismu: ” Stavite Urija u prvi red, u najžešći dio bitke. Potom, povucite se iza njega. On će biti pogođen i umrijet će. “
2. Samuelova 11,16Joab, koji je nadgledao grad, postavi dakle Urija na mjesto za koje znade da ima valjanih ljudi.
2. Samuelova 11,17Gradski ljudi iziđoše i napadoše Joaba. Bijaše žrtava među pukom, među slugama Davidovim, i Uri Hitit umrije i on također.
2. Samuelova 11,18Joab posla obavijestiti Davida o svim okolnostima tog boja.
2. Samuelova 11,19On dade glasonoši slijedeću zapovijed: ” Kad ti budeš završio izvjestavati kralja o okolnostima boja,
2. Samuelova 11,20ako se kralj naljuti i ako ti kaže: Zašto ste se vi približili gradu za zametnuti boj? Niste li znali da se odapinju strijele s visine bedema?
2. Samuelova 11,20Tko je dakle udario Abimeleha, sina Jerubesetova? Nije li to bila jedna žena koja mu je bacila jedan žrvanj s visine bedema, i tako je on umro u Tebesu ? Zašto ste se približavali bedemu? Ti ćeš njemu reći: Tvoj sluga Uri Hitit mrtav je i on također. “
2. Samuelova 11,21Glasonoša ode i dođe Davidu izvijestiti sve sve ono što ga Joab bijaše zaduzio.
2. Samuelova 11,22Glasonoša reče Davidu: ” Ti ljudi bijahu jači od nas. Oni su napravili jedan ispad u našem smjeru u sred polja, ali mi smo uzvratili protuudarom sve do ulaznih vrata.
2. Samuelova 11,23Strijelci su tad gađali tvoje sluge s visine bedema. Bilo je mrtvih među slugama kraljevim i tvoj sluga Uri Hitit je mrtav, i on također. “
2. Samuelova 11,25David reče glasonoši: ” Ti ćeš ovako reći Joabu: Ne uzmi suviše za zlo ovu stvar. Mač proždire na jedan ili na drugi način. Pojačaj svoj napad protiv grada i sruši ga. Okrijepi ga tako. “
2. Samuelova 11,26Žena Urijeva doznade da Uri, njen muž bijaše mrtav, i ona oplaka svog muža.
2. Samuelova 11,27Žalost prođe, David ju dade potražiti i primi ju kod sebe. Ona postade njegovom ženom i rodi mu ona jednog sina. Ali, ono što bijaše učinio David omrznu GOSPODU.
2. Samuilova 11,1A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, posla David Joava i sluge svoje s njim, i svega Izrailja, te potirahu sinove Amonove, i opkoliše Ravu; a David osta u Jerusalimu.
2. Samuilova 11,2I pred veče usta David s postelje svoje, i hodajući po krovu carskoga dvora ugleda s krova ženu gdje se mije, a žena bijaše vrlo lijepa na oči.
2. Samuilova 11,3I David posla da propitaju za ženu i rekoše: nije li to Vitsaveja kći Elijamova žena Urije Hetejina?
2. Samuilova 11,4I David posla poslanike da je dovedu; i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona se bješe očistila od nečistote svoje; poslije se vrati svojoj kući.
2. Samuilova 11,5I zatrudnje žena, te posla i javi Davidu govoreći: trudna sam.
2. Samuilova 11,6Tada David posla k Joavu i poruči: pošlji mi Uriju Hetejina. I posla Joav Uriju k Davidu.
2. Samuilova 11,7I kad Urija dođe k njemu, zapita ga David kako je Joav i kako je narod i kako ide rat.
2. Samuilova 11,8Potom reče David Uriji: idi kući svojoj, i operi noge svoje. I Urija izide iz careva dvora, a za njim iznesoše jelo carsko.
2. Samuilova 11,9Ali Urija leže na vratima dvora careva sa svijem slugama gospodara svojega, i ne otide kući svojoj.
2. Samuilova 11,10I javiše Davidu govoreći: Urija nije otišao kući svojoj. A David reče Uriji: nijesi li došao s puta? zašto ne ideš kući svojoj?
2. Samuilova 11,11A Urija reče Davidu: kovčeg i Izrailj i Juda stoje po šatorima, i Joav gospodar moj i sluge gospodara mojega stoje u polju, pa kako bih ja ušao u kuću svoju da jedem i pijem i spavam sa ženom svojom? Tako ti bio živ i tako bila živa duša tvoja, neću to učiniti.
2. Samuilova 11,12Tada reče David Uriji: ostani ovdje još danas, pa ću te sjutra otpustiti. Tako osta Urija u Jerusalimu onaj dan i sjutradan.
2. Samuilova 11,13I pozva ga David da jede i pije s njim, te ga opije. A uveče otide, te leže na postelju svoju sa slugama gospodara svojega, a kući svojoj ne otide.
2. Samuilova 11,14A ujutru napisa David knjigu Joavu, i posla po Uriji.
2. Samuilova 11,15A u knjizi pisa i reče: namjestite Uriju gdje je najžešći boj, pa se uzmaknite od njega da bi ga ubili da pogine.
2. Samuilova 11,16I Joav opkolivši grad namjesti Uriju na mjesto gdje je znao da su najhrabriji ljudi.
2. Samuilova 11,17I izidoše ljudi iz grada i pobiše se s Judom. I pogibe iz naroda nekoliko sluga Davidovijeh; pogibe i Urija Hetejin.
2. Samuilova 11,18Tada Joav posla k Davidu, i javi mu sve što bi u boju.
2. Samuilova 11,19I zapovjedi glasniku govoreći: kad pripovjediš caru sve što je bilo u boju,
2. Samuilova 11,20Ako se razgnjevi car i reče ti: zašto ste išli tako blizu grada da se bijete? zar nijeste znali kako se strijelja s grada?
2. Samuilova 11,21Ko je ubio Avimeleha sina Jeruvesetova? nije li žena bacila na nj komad žrvnja sa zida, te pogibe u Tevesu? zašto ste išli blizu zida? tada reci: poginuo je i sluga tvoj Urija Hetejin.
2. Samuilova 11,22I otide glasnik, i došavši javi Davidu sve za što ga je poslao Joav.
2. Samuilova 11,23I reče glasnik Davidu: bijahu jači od nas, i izidoše u polje na nas, ali ih uzbismo do vrata gradskih.
2. Samuilova 11,24A strijelci stadoše strijeljati na sluge tvoje sa zida, i pogibe nekoliko sluga carevijeh, tako i sluga tvoj Urija Hetejin pogibe.
2. Samuilova 11,25Tada reče David glasniku: ovako reci Joavu: ne budi zlovoljan za to; jer mač proždire sad ovoga sad onoga; udri još jače na grad i raskopaj ga. Tako ga ohrabri.
2. Samuilova 11,26A žena Urijina čuvši da je poginuo muž njezin Urija, plaka za mužem svojim.
2. Samuilova 11,27A kad prođe žalost, posla David i uze je u kuću svoju, i ona mu posta žena, i rodi mu sina. Ali ne bješe po volji Gospodu što učini David.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje