Tražilica


2. Samuelova 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 15,1Poslije toga nabavi sebi Absalom kola i konja, usto pedeset ljudi, koji su trčali pred njim.
2. Samuelova 15,2Rano ujutro stajao bi Absalom na putu kraj vrata. Svakoga, koji je imao parnicu i htio da pođe kralju na sud, Absalom bi dozvao k sebi i upitao: "Iz kojega si grada?" Kad bi onaj tada odgovorio: "Sluga je tvoj iz toga i toga plemena Izraelova",
2. Samuelova 15,3Tada bi mu rekao Absalom: "Eto, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali te nema tko saslušati kod kralja."
2. Samuelova 15,4Absalom bi još rekao: "Kad bi se mene postavilo za suca u zemlji! Svaki, koji ima parnicu ili kakav pravni posao, mogao bi doći k meni. Ja bih mu već pribavio njegovo pravo."
2. Samuelova 15,5I kad bi mu tko pristupio, da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga privukao k sebi i poljubio ga.
2. Samuelova 15,6Tako je činio Absalom sa svima Izraelcima, koji su dolazili kralju, da im sudi. Stim je primamljivao Absalom srca ljudi Izraelovih.
2. Samuelova 15,7Kad prođe četrdeset godina, reče Absalom kralju: "Htio bih otići i u Hebronu zavjet svoj izvršiti, što sam ga učinio Gospodu.
2. Samuelova 15,8Jer kad sam boravio u Gešuru u Siriji, učini sluga tvoj ovaj zavjet: "Ako dadne Gospod, te se vratim u Jerusalem, prinijet ću Gospodu žrtvu."
2. Samuelova 15,9Kralj mu odgovori: "Idi s mirom!" I Absalom zaputi i otide u Hebron.
2. Samuelova 15,10Posla tajne glasnike svima plemenima Izraelovim i poruči: "Čim čujete trube da zatrube, povičite: "Absalom je kralj u Hebronu!"
2. Samuelova 15,11S Absalomom otide i dvjesta ljudi iz Jerusalema, koji su bili pozvani i bezazleno pošli, a da nijesu ništa znali.
2. Samuelova 15,12Absalom dade dovesti na prinošenje žrtava i Gilonjanina Ahitofela, savjetnika Davidova, iz njegova grada Gilaha. Tako dobi buna na jakosti, i sve više ljudi priključivalo se Absalomu.
2. Samuelova 15,13Tada stiže k Davidu glasnik i javi: "Srca Izraelaca pristadoše za Absalomom."
2. Samuelova 15,14Nato David zapovjedi svima svojim slugama, što su bili kod njega u Jerusalemu: "Ustajte! Bježimo, jer inače nećemo uteći od Absaloma. Brze spremite se na put! Inače pohitjet će on i dostignut će nas, stavit će na nas zlo i udarit će grad oštricom mača.
2. Samuelova 15,15Sluge kraljeve odgovoriše kralju: "Sve upravo tako, kako želi gospodar i kralj i mi smo tvoje pokorne sluge."
2. Samuelova 15,16Tako otide kralj i sav dvor za njim. Samo deset žena inoča ostavi kralj, da čuvaju palaču.
2. Samuelova 15,17Kralj dakle otide i svi ljudi za njim. Kod posljednje kuće ustaviše se.
2. Samuelova 15,18Sve njegove sluge prođoše mimo njega. Svi Kereteji i Peleteji, svi Giteji, šest stotina ljudi, što su bili pošli za njim iz Gata, Prođoše mimo njega.
2. Samuelova 15,19Itaju Gitejinu reče kralj: "Zašto ćeš i ti ići s nama? Vrati se i ostani kod kralja! Pa ti si stranac i sam si odagnan iz svoje domovine.
2. Samuelova 15,20Jučer si došao, i danas da te uzimam, da se potucaš s nama, a da ne znaš, kamo ja idem. Vrati se i odvedi natrag svoje zemljake! Zdravo i sretno!"
2. Samuelova 15,21Ali Itaj odgovori kralju: "Tako živ bio Gospod, i tako živ bio moj gospodar i kralj! Ondje, gdje bude moj gospodar i kralj, bilo na smrt ili na život, bit će i sluga tvoj!"
2. Samuelova 15,22Tada reče David Itaju: "Dobro, prođi!" I tako prođe Itaj Gitejin sa svima svojim ljudima i sa svom pratnjom, što je bila s njim.
2. Samuelova 15,23Sve je pučanstvo plakalo iza glasa, kad su prolazili svi ljudi. Nato prijeđe kralj preko potoka Kidrona, a i sav narod prijeđe u pravcu prema pustinji.
2. Samuelova 15,24I Sadok je bio kod njega sa svim Levitima, koji su nosili kovčeg zavjeta Božjega. Oni spustiše kovčeg Božji, i Abiatar je žrtvovao, dok je sav narod bio završio izlazak iz grada.
2. Samuelova 15,25Potom reče kralj Sadoku: "Nosi kovčeg Božji natrag u grad! Ako nađem milost u očima Gospodnjim, on će me dovesti natrag i dat će mi da opet vidim njega i stan njegov.
2. Samuelova 15,26Ako li rekne: "Nijesi mi po volji, ja se podvrgavam. Neka učini s menom, što mu se čini dobro!"
2. Samuelova 15,27Još reče tada kralj svećeniku Sadoku: "Ti uviđaš to, vrati se mirno u grad s vama obadva sina vaša: "tvoj sin Ahimaas i Jonatan, sin Abiatarov!
2. Samuelova 15,28Evo, ja ću čekati na gazovima pustinje, dok ne dođe od vas glasnik i donese mi vijest."
2. Samuelova 15,29Tada Sadok i Abiatar odnesoše kovčeg Božji natrag u Jerusalem i ostadoše tamo.
2. Samuelova 15,30A David se je penjao uz Maslinsku goru. Plačući i pokrivene glave išao je gore. Bos je hodio odatle. I svi ljudi, koji su bili s njim, bili su svaki pokrili glavu svoju. Jednako plačući penjali su se gore.
2. Samuelova 15,31Kad javiše Davidu, da je Ahitofel među buntovnicima kod Absaloma, povika David: "O Gospode, obezumi savjet Ahitofelov!"
2. Samuelova 15,32Kad je bio David došao na vrh gore, gdje je bio običaj častiti Boga, srete ga iznenada Arkijanin Hušaj razdrte haljine i glave posute prahom.
2. Samuelova 15,33David mu reče: "Ako pođeš s menom, na teret si mi samo.
2. Samuelova 15,34Ali ako se vratiš u grad i kažeš Absalomu: Sluga sam tvoj, kralju; kako sam prije bio sluga tvojemu ocu, tako sam sada sluga tebi; - onda možeš razbiti savjet Ahitofelov.
2. Samuelova 15,35I svećenici Sadok i Abiatar bit će tamo s tobom. Sve, što čuješ iz palače kraljeve, priopći svećenicima Sadoku i Abiataru!
2. Samuelova 15,36Oni imaju tamo kod sebe svoja obadva sina, Ahimaasa, sina Sadokova i Jonatana, sina Abiatarova. Po njima mi javljajte sve, što dočujete!"
2. Samuelova 15,37I tako otide Davidov prijatelj Hušaj u grad, kad je Absalom upravo unišao u Jerusalem.
2. Samuelova 15,1 Poslije toga nabavi Abšalom sebi kola i konje i pedeset ljudi koji su trčali pred njim.
2. Samuelova 15,2Abšalom je u rano jutro stajao kraj puta koji vodi do gradskih vrata; i tko god je imao kakvu parnicu te išao kralju na sud, Abšalom bi ga dozvao k sebi i pitao: "Iz kojega si grada?" A kad bi ovaj odgovorio: "Tvoj je sluga iz toga i toga Izraelova plemena",
2. Samuelova 15,3tada bi mu Abšalom rekao: "Vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali nećeš naći nikoga koji bi te saslušao kod kralja.
2. Samuelova 15,4Abšalom bi nastavljao: "Ah, kad bi mene postavili za suca u zemlji! Svaki bi koji ima kakvu parnicu ili sud dolazio k meni i ja bih mu pribavio pravo!
2. Samuelova 15,5A kad bi mu se tko približio da mu se pokloni, on bi pružio ruku, privukao ga k sebi i poljubio.
2. Samuelova 15,6Tako je činio Abšalom svim Izraelcima koji su dolazili na sud kralju. Time je Abšalom predobivao srca Izraelaca za sebe.
2. Samuelova 15,7Kad su prošle četiri godine, Abšalom reče kralju: "Dopusti da odem u Hebron i da izvršim zavjet kojim sam se zavjetovao Jahvi.
2. Samuelova 15,8Jer kad bijah u Gešuru u Aramu, tvoj se sluga zavjetovao ovako: `Ako me Jahve dovede natrag u Jeruzalem, iskazat ću čast Jahvi u Hebronu.`
2. Samuelova 15,9A kralj mu odgovori: "Idi u miru!" I on krenu na put i ode u Hebron.
2. Samuelova 15,10Abšalom razasla tajne glasnike po svim Izraelovim plemenima i poruči im: "Kad čujete zvuk roga, tada recite: Abšalom je postao kralj u Hebronu.
2. Samuelova 15,11A ode s Abšalomom dvije stotine ljudi iz Jeruzalema; bijahu to uzvanici koji su bezazleno pošli ne znajući što se sprema.
2. Samuelova 15,12Abšalom posla i po Gilonjanina Ahitofela, Davidova savjetnika, iz njegova grada Gilona, da pribiva prinošenju žrtava. Urota je bila jaka, a mnoštvo Abšalomovih pristaša sve je više raslo.
2. Samuelova 15,13Tada stiže Davidu glasnik te mu javi: "Srce Izraelaca priklonilo se Abšalomu.
2. Samuelova 15,14Tada David reče svim svojim dvoranima koji bijahu s njim u Jeruzalemu: "Ustanite! Bježimo! Inače nećemo uteći od Abšaloma. Pohitite brzo, da on ne bude brži i ne stigne nas, da ne obori na nas zlo i ne pobije grada oštricom mača!
2. Samuelova 15,15A kraljevi dvorani odgovoriše kralju: "Što god odluči naš gospodar kralj, evo tvojih slugu!
2. Samuelova 15,16I kralj iziđe pješice sa svim svojim dvorom; ipak ostavi kralj deset inoča da čuvaju palaču.
2. Samuelova 15,17I kralj ode pješice sa svim narodom i zaustavi se kod posljednje kuće.
2. Samuelova 15,18Svi njegovi dvorani stajahu uza nj. Tada svi Kerećani, svi Pelećani, Itaj i svi Gićani koji bijahu došli s njim iz Gata, šest stotina ljudi, prođoše pred kraljem.
2. Samuelova 15,19Kralj upita Itaja Gićanina: "Zašto i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod kralja! Ti si stranac, prognan iz svoje zemlje.
2. Samuelova 15,20Jučer si došao, a danas da te vodim da se potucaš s nama kad ja idem kamo me sreća nanese. Vrati se i odvedi svoju braću natrag sa sobom, a Jahve neka ti iskaže ljubav i vjernost!
2. Samuelova 15,21Ali Itaj odgovori kralju ovako: "Živoga mi Jahve i tako mi živ bio moj gospodar kralj: gdje god bude moj gospodar kralj, bilo na smrt ili na život, ondje će biti i tvoj sluga!
2. Samuelova 15,22Tada David reče Itaju: "Hajde, prođi!" I Itaj iz Gata prođe sa svim svojim ljudima i sa svom svojom pratnjom.
2. Samuelova 15,23Svi plakahu iza glasa. Kralj je stajao na potoku Kidronu i sav je narod prolazio pred njim prema pustinji.
2. Samuelova 15,24Bijaše ondje i Sadok i s njim svi leviti koji su nosili Kovčeg Božji. I oni spustiše Kovčeg Božji kraj Ebjatara dok sav narod nije izišao iz grada.
2. Samuelova 15,25Tada kralj reče Sadoku: "Odnesi Kovčeg Božji natrag u grad. Ako nađem milost u Jahve, on će me dovesti natrag i dopustiti mi da opet vidim njega i njegovo prebivalište.
2. Samuelova 15,26A ako rekne ovako: `Nisi mi po volji!` - onda evo me, neka čini sa mnom što je dobro u njegovim očima!
2. Samuelova 15,27Još kralj reče svećeniku Sadoku: "Hajde, ti i Ebjatar vratite se u miru u grad, i vaša dva sina s vama, tvoj sin Ahimaas i Ebjatarov sin Jonatan.
2. Samuelova 15,28Evo, ja ću se zadržati na ravnicama pustinje dok ne dođe od vas glas da me obavijesti.
2. Samuelova 15,29Nato Sadok i Ebjatar odnesoše Kovčeg Božji natrag u Jeruzalem i ostadoše ondje.
2. Samuelova 15,30David se uspinjao na Maslinsku goru, sve plačući, pokrivene glave i bos, i sav narod koji ga je pratio iđaše pokrivene glave i plačući.
2. Samuelova 15,31Tada javiše Davidu da je i Ahitofel među urotnicima s Abšalomom. A David zavapi: "Obezumi Ahitofelove savjete, Jahve!
2. Samuelova 15,32Kad je David došao na vrh gore, ondje gdje se klanja Bogu, dođe mu u susret Hušaj Arčanin, prijatelj Davidov, razdrte haljine i glave posute prahom.
2. Samuelova 15,33David mu reče: "Ako pođeš sa mnom, bit ćeš mi na teret.
2. Samuelova 15,34Ali ako se vratiš u grad i kažeš Abšalomu: `Bit ću tvoj sluga, gospodaru kralju; prije sam služio tvome ocu, a sada ću služiti tebi`, moći ćeš tada okretati Ahitofelove savjete u moju korist.
2. Samuelova 15,35S tobom će biti i svećenici Sadok i Ebjatar. Sve što čuješ iz palače, javi svećenicima Sadoku i Ebjataru.
2. Samuelova 15,36S njima su ondje i dva njihova sina, Ahimaas Sadokov i Jonatan Ebjatarov: po njima mi javljajte sve što čujete.
2. Samuelova 15,37Tako se Hušaj, prijatelj Davidov, vrati u grad upravo u času kad je Abšalom ulazio u Jeruzalem.
2. Samuelova 15,1No, poslije toga, Absalom si pribavi jedna kola i konje kao i 50 ljudi koji trcahu pred njim.
2. Samuelova 15,2Ustavši u rano jutro, Absalom se drzaše na rubu ceste od vrata. Svaki put kad jedan čovjek, imajući neki proces, trebaše se naći kod kralja za moliti pravdu, Absalom ga pozivaše i govoriše mu: ”Iz kojeg si ti grada?" On bi odgovorio: ”Tvoj je sluga iz jednog od Izraelovih plemena .“
2. Samuelova 15,3Tad Absalom govoriše: ” Gledaj. Tvoja je stvar dobra i pravedna, ali nema nikog da te sasluša sa strane kralja. “
2. Samuelova 15,4Absalom govoriše: ” Ah! da sam ja sudac u ovoj zemlji, meni bi dolazili svi oni koji imaju proces na sudu i ja bih im dijelio pravdu! “
2. Samuelova 15,5A kad bi mu se čovjek približio za pokloniti se pred njim, on pružaše ruku, hvataše ga i grliše ga.
2. Samuelova 15,6Absalom postupaše na takav način glede svih Izraelita koji bi se nasli kod kralja za moliti pravdu. A Absalom obmanjivaše ljude Izraelove.
2. Samuelova 15,7No, na kraju četrdesete godine, Absalom reče kralju: ” Dopusti mi otići u Hebron ispuniti zavjet koji sam učinio prema GOSPODU.
2. Samuelova 15,8Jer tvoje je sluga načinio jedan zavjet za vrijeme boravka u Gesuru u Aram . On je rekao: Ako me stvarno GOSPOD dovede u Jeruzalem, ja ću služiti GOSPODU. “
2. Samuelova 15,9Kralj mu reče: ” Idi u miru. “ On se dakle stavi na put i ode u Hebron.
2. Samuelova 15,10Absalom posla opunomoćenike u sva plemena Izraelova za reći: ” Čim začujete zvuk roga, vi možete reći: Absalom je postao kralj u Hebronu. “
2. Samuelova 15,11Dvije stotine ljudi iz Jeruzalema bijaše pratilo Absaloma, uzvanici, pošli u potpunoj nedužnosti. Oni ne znadoše ništa o spletki.
2. Samuelova 15,12Za vrijeme dok Absalom nudiše *žrtve, on posla tražiti Ahitofela Gijonita, savjetnika Davidova, u njegov grad Gijo . Urota postade snažna i stranka Absalomova sve značajnija.
2. Samuelova 15,13Jedan izvjestitelj dođe reći Davidu: ” Srce ljudi Izraelovih se okrenulo prema Absalomu.“
2. Samuelova 15,14David reče svim svojim slugama koji bijahu s njim u Jeruzalemu: ”Na put! Bježimo. Jer Absalom nam neće podijeliti milosti. Hajdete brzo, inače, on bi nas brzo mogao pohvatati, nanijeti nam zlo i posjeći grad oštricom mača.“
2. Samuelova 15,15Sluge kraljeve rekoše kralju: ”Što god da je izbor mog gospodine kralja, tvoje su sluge ondje. “
2. Samuelova 15,16Kralj dakle iziđe pješice sa svom svojom obitelji, ali kralj ostavi suložnice za čuvati kuću.
2. Samuelova 15,17Kralj iziđe pješice sa svim narodom i zaustavi se kod posljednje kuće.
2. Samuelova 15,18Sve njegove sluge dođoše kod njega, svi Keretinci, svi Peletinci. Svi Gititi, 600 ljudi došlih iz Gata u njegovoj pratnji, prođoše pred kraljem;
2. Samuelova 15,19Kralj reče Itajiu Gititu: ” Zašto dolaziš i ti s nam? Vrati se i ostani s drugim kraljem, jer ti si jedan stranac, ti si čak izbjeglica za svoju zemlju.
2. Samuelova 15,20Ti si stigao jučer, i danas da te ja povlačim za sobom, dok ja, ja idem u neizvjesnost? Vrati se i povedi svoju braću sa sobom. Vjernost i odanost ! “
2. Samuelova 15,21Itaj odgovori kralju i reče mu: ” Živ bio GOSPOD i živ bio moj gospodin kralj, za život i za smrt, ja ću biti tvoj sluga . “
2. Samuelova 15,22David reče Itaju: ” Idi. Pođi. “ Itaj Gitit prođe, sa svim svojim ljudima i svom svojom djecom.
2. Samuelova 15,23Sva zemlja plakaše velikim jecajima, i sav narod prođe. Kralj prođe potokom Sedron
2. Samuelova 15,24Bijaše tu također Sadok, i s njim svi *leviti noseći *zavjetni kovčeg Božji: oni odloziše kovčeg Božji, a Abijatar se uspe sve dok sav narod koji bijaše izišao iz grada ne bi prošao.
2. Samuelova 15,25Kralj reče Sadoku: ” Donesi kovčeg Božji u grad. Ako mi je GOSPOD sklon, on će me ponovo dovesti i dopustiti mi vidjeti ga ponovo, kao i njegovo boravište.
2. Samuelova 15,26Ali, ako on izjavi: ja te neću, nek mi učini što mu se sviđa! “
2. Samuelova 15,27Kralj reče svećeniku Sadoku: ” Vidiš li ti? Vrati se u miru u grad. Tvoj sin Ahimas, i Jonatan, sin Abiatarov, vaša dva sina su s vama.
2. Samuelova 15,28Gledajte, ja ću se zadržavati u prijelazu pustinje, sve dok mi vaša riječ ne donese novosti. “
2. Samuelova 15,29Sadok i Abiatar odnesoše dakle kovčeg Božji u Jeruzalem i tu ostadoše.
2. Samuelova 15,30David se uspinjase usponom Maslina, on se uspinjaše plačući; imao je glavu zastrtu i hodaše bosonog. Sav narod koji ga pratiše imaše zastrtu glavu. Oni se uspinjaše plačući.
2. Samuelova 15,31Dođoše reći Davidu: ” Ahifotel je među urotnicima, s Absalomom. “ David reče: ” Ja te molim, GOSPODE, učini ludima savjete Ahitofelofe! “
2. Samuelova 15,32David stiže na vrh, ondje gdje se klanja pred Bogom, kad dođe njemu u susret Husaj Arkit, *razderane tunike i glave pokrivene zemmljom.
2. Samuelova 15,33David mu reče: ” Ako ti pređeš sa mnom, ti ćeš biti na mom trošku.
2. Samuelova 15,34Ali, ako se vratiš u grad i kažeš Absalomu: ja ću biti tvoj sluga, o kralju; donedavno ja bijah sluga tvojem ocu; eh dobro, sada ja sam tvoj sluga tada ćeš ti moći osujetiti Ahitofelove savjete.
2. Samuelova 15,35I nećeš li ti ondje imati uza se svećenike Sadoka i Abiatara? Sve što budeš čuo o kući kraljevoj, ti ćeš izvijestiti svećenicima Sadoku i Abiataru.
2. Samuelova 15,36Oni imaju ondje uza se svoja dva sina: Ahimasa za Safoka i Jonatana za Abiatara. Vi će te mi prenijeti njihovim posredstvom sve što budete čuli govoriti. “
2. Samuelova 15,37A Husaj, prijatelj Davidov, vrati se u grad, u času kad je Absalom ulazio u Jeruzalem.
2. Samuilova 15,1A poslije toga nabavi sebi Avesalom kola i konja i pedeset ljudi, koji trčahu pred njim.
2. Samuilova 15,2I ustajaše rano Avesalom, i stajaše kraj puta kod vrata; i ko god imaše parnicu i iđaše caru na sud, Avesalom ga dozivaše k sebi i govoraše: iz koga si grada? A kad bi onaj odgovorio: sluga je tvoj iz toga i toga plemena Izrailjeva,
2. Samuilova 15,3Tada bi mu rekao Avesalom: vidiš, tvoja je stvar dobra i pravedna, ali te nema ko saslušati kod cara.
2. Samuilova 15,4Još govoraše Avesalom: kad bih ja bio postavljen da sudim u zemlji! da svaki k meni dolazi koji ima posla na sudu, ja bih mu dao pravicu.
2. Samuilova 15,5I kad bi mu ko pristupio da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga uhvatio i poljubio.
2. Samuilova 15,6Tako činjaše Avesalom sa svakim Izrailjcem, koji dolažaše na sud k caru; i Avesalom primamljivaše srca ljudi Izrailjaca.
2. Samuilova 15,7A kad prođe četrdeset godina, reče Avesalom caru: da otidem u Hevron da izvršim zavjet koji sam zavjetovao Gospodu.
2. Samuilova 15,8Jer kad sjeđah u Gesuru u Siriji, učini zavjet sluga tvoj rekavši: ako me Gospod odvede natrag u Jerusalim, poslužiću Gospodu.
2. Samuilova 15,9A car mu reče: idi s mirom. I on se podiže i otide u Hevron.
2. Samuilova 15,10I razasla Avesalom po svijem plemenima Izrailjevim uhode poručivši: kad čujete trube da zatrube, recite: zacari se Avesalom u Hevronu.
2. Samuilova 15,11A s Avesalomom otide dvjesta ljudi iz Jerusalima pozvanijeh; ali otidoše u prostoti svojoj ne znajući ništa.
2. Samuilova 15,12A Avesalom posla i po Ahitofela Gilonjanina, savjetnika Davidova, da dođe iz grada svojega Gilona, kad prinošaše žrtve. I buna posta jaka, i narod se sve više stjecaše k Avesalomu.
2. Samuilova 15,13Tada dođe glasnik k Davidu i reče: srce Izrailju prista za Avesalomom.
2. Samuilova 15,14A David reče svijem slugama svojim koje bijahu s njim u Jerusalimu: ustajte, da bježimo; inače nećemo uteći od Avesaloma; brže pohitajte, da ne pohita on i ne stigne nas i obori na nas zlo, i grada ne okrene pod mač.
2. Samuilova 15,15A sluge careve rekoše caru: što je god volja caru gospodaru našemu, evo sluga tvojih.
2. Samuilova 15,16I otide car pješice i sav dom njegov; samo deset žena inoča ostavi car da mu čuvaju kuću.
2. Samuilova 15,17I kada otide car i sav narod pješice, ustaviše se na jednom mjestu podaleko.
2. Samuilova 15,18A sve sluge njegove iđahu uza nj, i svi Hereteji i svi Feleteji; i svi Geteji, šest stotina ljudi, koji bijahu došli pješke iz Gata, iđahu pred carem.
2. Samuilova 15,19I reče car Itaju Getejinu: što i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod cara; jer si stranac i opet ćeš otići u svoje mjesto.
2. Samuilova 15,20Juče si došao, pa zar danas da te krećem da se potucaš s nama? Ja ću ići kuda mogu, a ti se vrati i odvedi natrag braću svoju. Neka milost i vjera bude s tobom.
2. Samuilova 15,21A Itaj odgovori caru i reče: tako živ da je Gospod i tako da je živ car gospodar moj, gdje bude car gospodar moj, bilo na smrt ili na život, ondje će biti i sluga tvoj.
2. Samuilova 15,22Tada reče David Itaju: a ti hodi. I tako pođe Itaj Getejin sa svijem ljudima svojim i svom djecom što bijahu s njim.
2. Samuilova 15,23I sva zemlja plakaše iza glasa i sav narod prelažaše. I tako car prijeđe preko potoka Kedrona, i sav narod prijeđe idući k pustinji.
2. Samuilova 15,24A gle i Sadok bijaše ondje i svi Leviti s njim noseći kovčeg zavjeta Božijega; i spustiše kovčeg Božji, a pođe i Avijatar, dokle sav narod izide iz grada.
2. Samuilova 15,25I reče car Sadoku: nosi kovčeg Božji natrag u grad; ako nađem milost pred Gospodom, on će me dovesti natrag, i daće mi da opet vidim njega i dom njegov.
2. Samuilova 15,26Ako li ovako reče: nijesi mi mio; evo me, neka učini sa mnom što mu bude volja.
2. Samuilova 15,27Još reče car Sadoku svešteniku: nijesi li ti vidjelac? vrati se u grad s mirom, i Ahimas sin tvoj i Jonatan sin Avijatarov, dva sina vaša s vama.
2. Samuilova 15,28Vidite, ja ću se zabaviti u polju u pustinji dokle ne dođe od vas glasnik da mi javi.
2. Samuilova 15,29I tako Sadok i Avijatar odnesoše kovčeg Božji natrag u Jerusalim, i ostaše ondje.
2. Samuilova 15,30A David iđaše uz goru Maslinsku, i idući plakaše, i pokrivene glave i bos iđaše; tako i sav narod, koji bješe s njim, svaki pokrivene glave iđaše, i idući plakaše.
2. Samuilova 15,31Tada javiše Davidu i rekoše mu: Ahitofel je među onima koji se pobuniše s Avesalomom. A David reče: razbij namjeru Ahitofelovu, Gospode!
2. Samuilova 15,32I kad David dođe navrh gore, gdje se šćaše pokloniti Bogu, gle, srete ga Husaj Arhijanin razdrte haljine i glave posute prahom.
2. Samuilova 15,33I reče mu David: ako pođeš sa mnom bićeš mi na tegotu.
2. Samuilova 15,34Ali da se vratiš u grad i rečeš Avesalomu: biću tvoj sluga care! bio sam dugo sluga tvome ocu, a sada ću tako biti tebi sluga; razbićeš mi namjeru Ahitofelovu.
2. Samuilova 15,35I sveštenici Sadok i Avijatar neće li biti s tobom? Što god čuješ iz kuće careve, dokaži Sadoku i Avijataru sveštenicima.
2. Samuilova 15,36Eto, ondje su s njima dva sina njihova, Ahimas Sadokov i Jonatan Avijatarov, po njima mi javljajte što god dočujete.
2. Samuilova 15,37I otide u grad Husaj prijatelj Davidov, i Avesalom dođe u Jerusalim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje