Tražilica


2. Samuelova 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 6,1Jednoga dana skupi David opet izabrane u Izraelu, trideset tisuća ljudi.
2. Samuelova 6,2Tada se podiže David i otide sa svim vojnicima, što su bili s njim, od Baale u Judi, da odatle prenesu kovčeg Božji, koji nosi ime: "Ime Gospoda nad vojskama, koji vlada nad kerubinima".
2. Samuelova 6,3Metnuše kovčeg Božji na nova kola i povezoše ga iz kuće Abinadabove, koja je bila na brdu. Uza i Ahio, sinovi Abinadabovi, vodili su nova kola.
2. Samuelova 6,4Tako odvezoše kovčeg Božji iz kuće Abinadabove, koja je bila na brdu. Ahio je išao pred kovčegom.
2. Samuelova 6,5David i svi Izraelci igrali su puni revnosti pred Gospodom, i pjevale se pjesme uz pratnju citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.
2. Samuelova 6,6Kad dođoše do gumna Nakonova, prihvati Uza za kovčeg Božji i pridrža ga čvrsto, jer volovi potegoše na stranu.
2. Samuelova 6,7Tada se raspali gnjev Gospodnji na Uzu, i udari ga Bog ondje radi njegove opačine. On umrije ondje uz kovčeg Božji.
2. Samuelova 6,8David se vrlo ožalosti, što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Perez Uza do današnjega dana.
2. Samuelova 6,9Jer se David u onaj dan uplaši pred Gospodom i pomisli: Kako će doći k meni kovčeg Gospodnji.
2. Samuelova 6,10Ne dade David odvesti kovčeg Gospodnji u grad Davidov; nego ga skloni David u kuću Obed-Edoma iz Gata.
2. Samuelova 6,11Tako ostade kovčeg Gospodnji tri mjeseca u kući Obed-Edoma iz Gata. Gospod blagoslovi Obed-Edoma i svu kuću njegovu.
2. Samuelova 6,12Kad javiše kralju Davidu: "Gospod blagoslovi kuću Obed-Edomovu i sav posjed njegov radi kovčega Božjega", otide David i pun radosti prenese kovčeg Božji, iz kuće Obed-Edomove u grad Davidov.
2. Samuelova 6,13Kad su nosioci kovčega Gospodnjega bili učinili šest koraka, žrtvova on volove i tovnu telad.
2. Samuelova 6,14Sam je David pun revnosti igrao pred Gospodom. Pritom je bio David ogrnut samo oplećkom lanenim.
2. Samuelova 6,15Tako David sa svim Izraelcima uznese kovčeg Gospodnji kličući i trubeći u trube.
2. Samuelova 6,16Kad je kovčeg Gospodnji ulazio u grad Davidov, gledala je Mikala, kći Saulova, kroz prozor i vidjela kralja Davida gdje skače i igra pred Gospodom. I prezre ga u srcu svojem.
2. Samuelova 6,17Tada unesoše kovčeg Gospodnji, staviše ga na svoje mjesto u šatoru, što ga je bio David podigao za njega, i David prinese pred Gospodom žrtve paljenice i žrtve mirotvorne.
2. Samuelova 6,18Kad prinese David žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, blagoslovi narod u ime Gospoda nad vojskama.
2. Samuelova 6,19On dade razdijeliti među sav narod, svemu mnoštvu Izraelaca, ljudima i ženama, svakome pojedincu po jedan kruh, komad mesa i kolač od grožđa. Tada ode sav narod kući.
2. Samuelova 6,20Kad se vrati David, da pozdravi svoju obitelj, dođe Davidu u susret Mikala, kći Saulova, i reče: "Kako se je danas časno ponio kralj Izraelov, kad se je otkrio pred sluškinjama sluga svojih, kao što čine nitkovi!"
2. Samuelova 6,21A David reče Mikali: "Pred Gospodom, koji me je izabrao pred ocem tvojim i cijelom kućom njegovom i odredio me za kneza nad narodom Gospodnjim, nad Izraelom, jest, pred Gospodom hoću igrati,
2. Samuelova 6,22Pa makar se ja morao još više poniziti i još manji biti u očima svojim. Ali kod sluškinja, o kojima govoriš, kod njih ću se još časniji pokazati."
2. Samuelova 6,23A Mikala, kći Saulova, ne imade poroda sve do smrti svoje.
2. Samuelova 6,1 Jednoga dana David opet skupi svu izabranu momčad u Izraelu, trideset tisuća ljudi.
2. Samuelova 6,2Zatim David i sva vojska što je bila s njim krenu na put i odoše u Baalu Judinu da odande donesu Kovčeg Božji, što nosi ime Jahve Sebaota koji stoluje nad kerubinima.
2. Samuelova 6,3Kovčeg Božji metnuše na nova kola, iznijevši ga iz kuće Abinadabove, koja je stajala na brežuljku. Uza i Ahjo, Abinadabovi sinovi, pratili su kola.
2. Samuelova 6,4Uza je stupao kraj Kovčega Božjeg, a Ahjo išao pred njim.
2. Samuelova 6,5David i sav dom Izraelov igrahu pred Jahvom iz sve snage pjevajući uza zvuke citara, harfa, bubnjeva, udaraljki i cimbala.
2. Samuelova 6,6Kad su došli do Nakonova gumna, posegnu Uza rukom za Kovčegom Božjim da ga pridrži jer ga volovi umalo ne prevrnuše.
2. Samuelova 6,7Ali se Jahve razgnjevio na Uzu: Bog ga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje, kraj Kovčega Božjega.
2. Samuelova 6,8Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario Uzu, i on prozva ono mjesto Peres Uza, kako se zove i dan-danas.
2. Samuelova 6,9Toga se dana David uplaši Jahve i reče u sebi: "Kako bi mogao doći k meni Kovčeg Jahvin?
2. Samuelova 6,10Zato David ne htjede dovesti Kovčeg Jahvin k sebi, u Davidov grad, nego ga otpremi u kuću Obed-Edoma iz Gata.
2. Samuelova 6,11I ostade Jahvin Kovčeg u kući Obed-Edomovoj u Gatu tri mjeseca i Jahve blagoslovi Obed-Edoma i svu njegovu obitelj.
2. Samuelova 6,12Kad su kralju javili da je Jahve blagoslovio Obed-Edomovu obitelj i sav njegov posjed zbog Kovčega Božjeg, ode David i ponese Kovčeg Božji iz Obed-Edomove kuće gore u Davidov grad s velikim veseljem.
2. Samuelova 6,13Tek što su nosioci Kovčega Božjeg pokročili šest koraka, David žrtvova vola i tovna ovna.
2. Samuelova 6,14David je igrao iz sve snage pred Jahvom, a bio je ogrnut samo lanenim oplećkom.
2. Samuelova 6,15Tako su David i sav Izraelov dom nosili gore Kovčeg Jahvin kličući i trubeći u rog.
2. Samuelova 6,16A kad je Kovčeg Jahvin ulazio u Davidov grad, Šaulova je kći Mikala gledala kroz prozor i vidjela kralja Davida kako skače i vrti se pred Jahvom i prezre ga ona u svome srcu.
2. Samuelova 6,17Tada unesoše Kovčeg Jahvin i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda David prinese pred Jahvom paljenice i pričesnice.
2. Samuelova 6,18Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod imenom Jahve Sebaota.
2. Samuelova 6,19Potom razdijeli među sav narod, među sve mnoštvo Izraelovo, ljudima i ženama, svakome po jedan kruh, komad mesa i kolač od suhoga grožđa. Zatim se raziđe sav narod, svaki svojoj kući.
2. Samuelova 6,20Kad se David vratio kući da blagoslovi svoju obitelj, Šaulova kći Mikala iziđe u susret Davidu i reče mu: "Kako se časno danas ponio Izraelov kralj kad se otkrio pred očima sluškinja slugu svojih kao što se otkriva prost čovjek!
2. Samuelova 6,21Ali David odgovori Mikali: "Pred Jahvom ja igram! Tako mi živoga Jahve, koji me izabrao mjesto tvog oca i mjesto svega njegova doma da me postavi za kneza nad Izraelom, narodom Jahvinim: pred Jahvom ću igrati!
2. Samuelova 6,22I još ću se dublje poniziti. Bit ću neznatan u tvojim očima, ali pred sluškinjama o kojima govoriš, pred njima ću biti u časti.
2. Samuelova 6,23A Mikala, Šaulova kći, ne imade poroda do dana svoje smrti.
2. Samuelova 6,1David okupi ponovo cvijet Izraelov, 30 tisuća ljdi.
2. Samuelova 6,2David se stavi na put, on i sav puk koji bijaše s njim, od Bale Jehuda za uspeti *kovčeg Božji na kojem bijaše izgovoreno *ime, Ime GOSPODA svemogućeg, sjedećeg nad *kerubinima.
2. Samuelova 6,3Natovarise kovčeg Božji na nova kola i odnesoše ga iz kuće Abinadabljeve, smještene na brijegu. Uza i Ahijoa, sinovi Abinadavljevi, voziše nova kola.
2. Samuelova 6,4Odnesose ga iz kuće Abinadabljeve, koja je na brijegu, s kovčegom Božjim, a Ahijo hodiše ispred kovčega.
2. Samuelova 6,5David i sva kuća Izraelova skakaše od veselja pred GOSPODOM u zvonu svih glazbala cipri, citara, harfi, tamburina, sistruma i cimbala.
2. Samuelova 6,6Oni stigoše na gumno u Nakon . Uza načini jednu kretnju u smjeru kovčega Božjeg i on ga zgrabi, jer volovi padoše.
2. Samuelova 6,7Gnjev GOSPODOV se raspali protiv Uza i Bog ga ubi ondje za tu grješku . On umrije ondje, pokraj kovčega Božjeg.
2. Samuelova 6,8David bi potresen, jer GOSPOD bijaše otvorio jedan prolom navaljujući na Uza. Danas još to se mjesto zove Prolom Uzov.
2. Samuelova 6,9David se uplaši GOSPODA onog dana i on reče: ” Kako bi kovčeg Božji mogao stići kod mene? “
2. Samuelova 6,10David se odreče tada premještanja kovčega GOSPODOVOG kod sebe, u Grad Davidov, i on ga vrati u kuću Obed-Edoma Gitita .
2. Samuelova 6,11Kovčeg Božji dakle ostade u kući Obed-Edoma Gitita tijekom tri mjeseca i GOSPOD blagoslovi Obed-Edoma i svu kuće njegovu.
2. Samuelova 6,12Dođoše reći kralju Davidu: ” GOSPOD je blagoslovio kuću Obe-dEdoma i sve koje njemu pripada zbog *kovčega Božjeg. “ David pođe tada i dade uznijeti kovčeg Božji iz kuće Obed-Edomove u Grad Davidov, u radosti.
2. Samuelova 6,13No tad, dok nosači kovčega GOSPODOVOG biše načinili šest koraka, on ponudi jednu *žrtv u od bika i masnog teleta.
2. Samuelova 6,14David se svim silama vrtjese pred GOSPODOM David bijaše opasan jednim efodom od lana .
2. Samuelova 6,15David i sva kuća Izraelova uznese kovčeg GOSPODOV uz ovacije i u zvuku roga.
2. Samuelova 6,16No, kad kovčeg GOSPODOV uđe u grad Davidov, Mikal, kći Saulova, nagnu se kroz prozor: ona vidje Davida koji skakaše i vrtješe se pred GOSPODOM i ona ga prezrije svim svojim srcem.
2. Samuelova 6,17Uvedose kovčeg GOSPODOV i izloziše ga na mjestu pripremljenom za njega u sred šatora koji David dade podignuti.
2. Samuelova 6,18I David ponudi holokauste pred GOSPODOM i žrtve mira, on blagoslovi narod u ime GOSPODA, svemogućeg.
2. Samuelova 6,19Potom on dade podijeliti svem puku, svem mnoštvu Izraelovu, ljudima i ženama, jednu pogaču, jedan kolač od datulja i jedan kolač od suhog grožđa, po osobi i sav narod ode kućama svojim.
2. Samuelova 6,20David se vrati za blagosloviti svoju kuću . Mikal, kćer Saulova, iziđe pred Davida i reče mu: ”učinio si je čast danas, kralj Izraelov, razgolićujući se pred sluškinjama i robovima svojim kao što čini ljudska ništarija!“
2. Samuelova 6,21David reče Mikali: ” Pred GOSPODOM, koji me izabrao i pretpostavio tvojem ocu i svoj kući njegovoj da bi me postavio kao glavu narodu GOSPODOVOM, nad Izraelom, to je pred GOSPODOM da sam skakao od veselja.
2. Samuelova 6,22Ja ću se spustiti još niže i poniziti se u svojim vlastitim očima, ali, kod sluškinja, o kojima ti govoriš, ja ću biti poštovan. “
2. Samuelova 6,23I Mikal, kćer Saulova, ne imade djeteta sve do svoje smrti.
2. Samuilova 6,1Poslije skupi opet David sve ljude izabrane iz Izrailja, trideset tisuća.
2. Samuilova 6,2Pa se podiže David i sav narod što bijaše s njim i otide iz Vale Judine da prenese otuda kovčeg Božji, kod kojega se prizivlje ime, ime Gospoda nad vojskama, koji sjedi na heruvimima.
2. Samuilova 6,3I metnuše kovčeg Božji na nova kola, i povezoše ga iz kuće Avinadavove, koja bijaše na brdu; a Uza i Ahijo sinovi Avinadavovi upravljahu novijem kolima.
2. Samuilova 6,4I odvezoše kovčeg Božji iz kuće Avinadavove, koja bijaše na brdu, i Ahijo iđaše pred kovčegom.
2. Samuilova 6,5A David i sav dom Izrailjev udarahu pred Gospodom u svakojake sprave od drveta kedrova, u gusle, u psaltire, u bubnje, u svirale i u kimvale.
2. Samuilova 6,6A kad dođoše do gumna Nahonova, Uza se maši za kovčeg Božji i prihvati ga, jer volovi potegoše na stranu.
2. Samuilova 6,7I Gospod se razgnjevi na Uzu, i udari ga Bog ondje za tu nepažnju, te umrije ondje kod kovčega Božijega.
2. Samuilova 6,8I ožalosti se David što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Fares-Uza do danas.
2. Samuilova 6,9I uplaši se David od Gospoda u onaj dan, i reče: kako će doći k meni kovčeg Gospodnji?
2. Samuilova 6,10I ne htje David odvesti kovčega Gospodnjega k sebi u grad Davidov; nego ga skloni David u kuću Ovid-Edoma Getejina.
2. Samuilova 6,11I osta kovčeg Gospodnji u kući Ovid-Edoma Getejina tri mjeseca, i blagoslovi Gospod Ovid-Edoma i sav dom njegov.
2. Samuilova 6,12I javiše caru Davidu govoreći: Gospod blagoslovi dom Ovid-Edomov i sve što ima radi kovčega Božijega. Tada otide David, i prenese kovčeg Božji iz kuće Ovid-Edomove u grad Davidov s veseljem.
2. Samuilova 6,13I kad oni koji nošahu kovčeg Gospodnji postupiše šest koraka, prinese na žrtvu vola i debela ovna.
2. Samuilova 6,14I David igraše iz sve snage pred Gospodom, i bješe ogrnut oplećkom lanenijem.
2. Samuilova 6,15Tako David i sav dom Izrailjev nošahu kovčeg Gospodnji podvikujući i trubeći u trube.
2. Samuilova 6,16A kad kovčeg Gospodnji ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vidje cara Davida gdje skače i igra pred Gospodom, i podrugnu mu se u srcu svojem.
2. Samuilova 6,17A kad donesoše kovčeg Gospodnji, namjestiše ga na njegovo mjesto u šatoru koji mu razape David. I prinese David žrtve zahvalne pred Gospodom.
2. Samuilova 6,18Potom prinesavši David žrtve paljenice i žrtve zahvalne blagoslovi narod u ime Gospoda nad vojskama.
2. Samuilova 6,19I razdade među sav narod, među sve mnoštvo Izrailjevo, i ljudima i ženama, svakome po jedan hljeb i komad mesa i žban vina. Potom otide narod, svak svojoj kući.
2. Samuilova 6,20I David se vrati da blagoslovi svoj dom; a Mihala kći Saulova izide na susret Davidu, i reče: kako je slavan bio danas car Izrailjev, kad se danas otkrivao pred sluškinjama sluga svojih, kao što se otkrivaju nikaki ljudi!
2. Samuilova 6,21A David reče Mihali: pred Gospodom, koji me je izabrao preko oca tvojega i preko svega doma njegova, te mi zapovjedio da budem vođ narodu Gospodnjemu, Izrailju, igrao sam, i igraću pred Gospodom.
2. Samuilova 6,22I još ću se većma poniziti, i još ću manji sebi biti; i opet ću biti slavan pred sluškinjama, za koje govoriš.
2. Samuilova 6,23I Mihala kći Saulova ne ima poroda do smrti svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje