Tražilica


2. Samuelova 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 8,1Poslije toga pobijedi David Filisteje, podjarmi ih i učini tako kraj prevlasti Filisteja na obali.
2. Samuelova 8,2I Moapce pobi i izmjeri ih uzicom povaljavšl ih na zemlju. Dvije uzice izmjeri za one, koji su bili određeni za smrt, i jednu punu uzicu za one, koji su imali ostati na životu. Tako postadoše Moapci Davidu podložni i moradoše plaćati danak.
2. Samuelova 8,3David pobijedi i Hadadezera, sina Rehobova, kralja sobskoga, kad se je spremio da opet uspostavi svoju vlast na rijeci.
2. Samuelova 8,4Njemu zarobi David tisuću i sedam stotina kolskih boraca i dvadeset tisuća pješaka. Sve konje dade David ohromiti; samo stotinu konja ostavi.
2. Samuelova 8,5Kad Sirijci od Damaska dođoše u pomoć kralju Hadadezeru sobskomu, pobi David dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.
2. Samuelova 8,6Potom namjesti David namjesnike u Damasku u Siriji, i Sirijci postadoše podložni Davidu i obvezani na danak. Tako je pomagao Bog Davidu u svemu, što bi preduzimao.
2. Samuelova 8,7David zaplijeni zlatne štitove, što su ih imale sluge Hadadezerove, i donese ih u Jerusalem.
2. Samuelova 8,8U Betahu Berotaju, gradovima Hadadezerovim, zaplijeni kralj David veoma mnogo mjedi.
2. Samuelova 8,9Kad Tou, kralj hamatski, doznade, da je David pobio svu vojsku Hadadezerovu,
2. Samuelova 8,10Posla Tou svojega sina Jorama kralju Davidu, da ga pozdravi i sreću mu zaželi, što se je borio proti Hadadezeru i pobijedio ga. Hadadezer bio je naime ratni protivnik Touov. On donese sa sobom sprava od srebra, zlata i mjedi.
2. Samuelova 8,11I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što ga je bio odredio za posvetu od svih naroda, koje podjarmi,
2. Samuelova 8,12Od Sirijaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja, Amalečana i od plijena Hadadezera, sina Rehobova, kralja sobskoga.
2. Samuelova 8,13Kad se David pobivši Sirijce vrati, steče sebi novu slavu u slanoj dolini nad osamnaest tisuća ljudi.
2. Samuelova 8,14Tada namjesti u Edomu namjesnike, i to postavi namjesnike u cijelom Edomu, i sav Edom bio je podložan Davidu, Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu što bi preduzimao.
2. Samuelova 8,15I David je vladao nad svim Izraelom. Svemu narodu svojemu davao je David pravdu i pravicu.
2. Samuelova 8,16Vrhovni zapovjednik vojske bio je Joab, sin Serujin. Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov.
2. Samuelova 8,17Svećenici su bili Sadok, sin Ahitubov, i Ahimelek, sin Abiatarov. Pisar je bio Seraja.
2. Samuelova 8,18Vrhovni zapovjednik nad Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov. Sinovi Davidovi bili su svećenici.
2. Samuelova 8,1 Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku.
2. Samuelova 8,2Porazi i Moapce i izmjeri ih uzicom polegavši ih po zemlji: dvije uzice odmjeri onih koje treba pogubiti, a jednu punu uzicu onih koje treba ostaviti na životu. Tako Moapci postadoše Davidovi podanici koji su mu donosili danak.
2. Samuelova 8,3David je porazio i Hadadezera, Rehobova sina, sopskoga kralja, kad je izišao da proširi svoju vlast do Rijeke.
2. Samuelova 8,4David zarobi od njega tisuću i sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka; ispresijecao je petne žile svim konjima od bojnih kola; ostavio ih je samo stotinu.
2. Samuelova 8,5Damaščanski su Aramejci došli u pomoć Hadadezeru, sopskome kralju, ali je David pobio među Aramejcima dvadeset i dvije tisuće ljudi.
2. Samuelova 8,6Postavio je namjesnike u Damaščanskom Aramu. Tako Aramejci postadoše Davidovi podanici i moradoše mu plaćati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god išao.
2. Samuelova 8,7David zaplijeni zlatne štitove što ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem.
2. Samuelova 8,8Iz Tebaha i iz Berotaja, Hadadezerovih gradova, donese kralj David silni tuč.
2. Samuelova 8,9Kad je čuo hamatski kralj Tou da je David porazio svu Hadadezerovu vojsku,
2. Samuelova 8,10poslao je svoga sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Hadadezer bio u ratu s Touom; Hadoram donese srebrnih, zlatnih i tučanih predmeta.
2. Samuelova 8,11I njih kralj David posveti Jahvi sa srebrom i zlatom što ga bijaše uzeo od svih naroda koje je pokorio:
2. Samuelova 8,12od Aramaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i od Amalečana te od plijena Hadadezera, Rehobova sina, kralja Sobe.
2. Samuelova 8,13David steče novu slavu kad je na povratku porazio Edomce, u Slanoj dolini, osamnaest tisuća njih.
2. Samuelova 8,14I postavi upravitelje u Edomu, i svi Edomci postadoše podanici Davidovi. I kuda je god David išao, Jahve mu davaše pobjedu.
2. Samuelova 8,15David kraljevaše nad svim Izraelom, čineći pravo i pravicu svemu svome narodu.
2. Samuelova 8,16Joab, sin Sarvijin, zapovijedaše vojskom, a Jošafat, sin Ahiludov, bijaše ljetopisac.
2. Samuelova 8,17Sadok, sin Ahitubov, i Ebjatar, sin Ahimelekov, bijahu svećenici; Seraja bijaše državni pisar;
2. Samuelova 8,18Benaja, sin Jojadin, zapovijedaše Kerećanima i Pelećanima; Davidovi sinovi bijahu namjesnici.

2. Samuelova 8,1Poslije toga, David potuče Filistince i pokori ih. David oduze Filistincima njihovu prevlast .
2. Samuelova 8,2 On potuče Moabite i izmjeri ih konopcem, poležući ih na zemlju. On odmjeri dva konopa za pobiti, a jedan cijeli konop za ostaviti ih na životu . I Moabiti postadoše za Davida sluge podvrgnute plaćanju danka.
2. Samuelova 8,3David porazi Hadadezera, sina Rehovljeva, kralja Sova, kad ovaj bijaše stavio ruku na Rijeku Eufrat.
2. Samuelova 8,4David mu uze 1.700 konjanika i 20.000 pjesaka. David posječe potkoljenice svim zapregama. Ipak, on sačuva stotinu tih zaprega.
2. Samuelova 8,5*Aramejci iz Damaska dođoše u pomoć Hadadezeru, kralju Sova. Ali David ubi 22.000 ljudi među Aramejcima.
2. Samuelova 8,6David tad postavi upravitelja u Aramu Damaskom, i Aramejci postadoše za Davida sluge podvrgnute nametu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu svugdje gdje on iđaše.
2. Samuelova 8,7David uz zlatne naušnice koje nosiše sluge Hadadezerove i donese ih u Jeruzalem.
2. Samuelova 8,8A u gradovima Hadadezerovim, Betahu i Berotaju, kralj David uze jednu neizmjernu količinu bronce.
2. Samuelova 8,9Toj, kralj Hamata doznade da David bijaše pobio svu vojsku Hadadezerovu.
2. Samuelova 8,10On dakle posla svog sina Jorama kralju Davidu za pozdraviti ga i čestitati mu za rat i pobjedu nad Hadadezrom, jer Hadadezer bijaše neprijatelj Toju. Joram donese predmete od zlata, srebra i bronce.
2. Samuelova 8,11Njih također, kralj David posveti GOSPODU uz srebro i zlato već posvećeno koje potjecaše od svih pokorenih naroda,
2. Samuelova 8,12od Arama, o Moaba, od sinova Amonovih, od Filistinaca i od Amaleka, kao i od plijena Hadadezera, sina Rehovljeva, kralja Sova.
2. Samuelova 8,13I David si stvori jedno ime, kad pobijedi Aramejce u dolini Soli, njih 18.000 na broju.
2. Samuelova 8,14On postavi tada u Edomu upravitelje, u cijelom Edomu on postavi upravitelje, a svi Edomiti postadoše sluge Davidu. GOSPOD dade dakle pobjedu Davidu kud god on iđaše.
2. Samuelova 8,15David zavlada nad svim Izraelom. David vršiše pravo i pravdu nad svim svojim narodom.
2. Samuelova 8,16Joab, sin Serujev, zapovijedaše vojskom; Jehosafat, sin Ahiludov, bijaše poklisar;
2. Samuelova 8,17Sadok, sin Ahitubljev, i Ahimelek, sin Abiatarov, bijahu svećenici; a Seraja bi Pisar;
2. Samuelova 8,18Benajahu, sin Jehojadov, zapovijedaše Keretincima i Peletincima; a sinovi Davidovi bijahu svećenici.
2. Samuilova 8,1Poslije toga razbi David Filisteje, i pokori ih, i uze David Meteg-Amu iz ruku Filistejskih.
2. Samuilova 8,2Razbi i Moavce, i izmjeri ih užem povaljavši ih po zemlji, i izmjeri ih dva uža da se pogube a jedno uže da se ostave u životu. I Moavci postaše sluge Davidove, i plaćahu mu danak.
2. Samuilova 8,3David razbi i Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga, izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata.
2. Samuilova 8,4I zarobi ih David tisuću i sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjma kolskim, samo ostavi za sto kola.
2. Samuilova 8,5I bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adad-Ezeru caru Sovskom, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
2. Samuilova 8,6I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
2. Samuilova 8,7I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
2. Samuilova 8,8I iz Vetaha i iz Virotaja gradova Adad-Ezerovijeh odnese car David silnu mjed.
2. Samuilova 8,9A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adad-Ezerovu,
2. Samuilova 8,10Posla Toja Jorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat s Adad-Ezerom; i donese Joram zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
2. Samuilova 8,11Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što bješe posvetio od svijeh naroda koje pokori,
2. Samuilova 8,12Od Siraca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika, i od plijena Adad-Ezera sina Reovova cara Sovskoga.
2. Samuilova 8,13I David steče ime kad se vrati pobiv Sirce, osamnaest tisuća, u slanoj dolini.
2. Samuilova 8,14I namjesti vojsku po Idumeji, po svoj Idumeji namjesti vojsku, i svi Edomci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
2. Samuilova 8,15Tako carova David nad svijem Izrailjem, sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
2. Samuilova 8,16I Joav sin Serujin bješe nad vojskom; a Josafat sin Ahiludov pametar;
2. Samuilova 8,17A Sadok sin Ihitovov i Ahimeleh sin Avijatarov sveštenici; a Seraja pisar;
2. Samuilova 8,18A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima; a sinovi Davidovi knezovi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje