Tražilica


2. Samuelova 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Samuelova 9,1Jednoga dana upita David: "živi li još tko, koji je ostao od kuće Saulove? Ja ću mu biti milosrdan radi Jonatana."
2. Samuelova 9,2A bio je u kući Saulovoj sluga po imenu Siba. Dozvaše ga k Davidu. Kralj ga upita: "Jesi li ti Siba? On odgovori: "Jesam, sluga tvoj."
2. Samuelova 9,3Kralj upita: "Zar nitko više ne živi od kuće Saulove? Ja ću mu iskazati milosrđe Božje." Siba odgovori kralju: "Živi još sin Jonatanov. On je hrom na obje noge."
2. Samuelova 9,4Kad ga upita kralj: "Gdje je?", odgovori Siba kralju: "On je u kući Makira, sina Amielova, u Lo-Debaru."
2. Samuelova 9,5Tada posla kralj David i dade ga dovesti iz kuće Makira, sina Amielova, iz Lo-Debara.
2. Samuelova 9,6I kad Mefibošet, sin Jonatanov, unuk Saulov, dođe k Davidu, pade on ničice na svoje lice i pokloni se. David mu reče: "Mefibošete!" On odgovori: "Evo sluge tvojega!"
2. Samuelova 9,7David nastavi: "Ne boj se, jer ću ti ja radi oca tvojega Jonatana iskazati milost i natrag ću ti dati sve imanje djeda tvojega Saula. Ti ćeš sam zauvijek jesti za mojim stolom."
2. Samuelova 9,8Tada se nakloni on i reče: "Što je sluga tvoj, da se tako brineš za mrtva psa, kao što sam?"
2. Samuelova 9,9Nato dade kralj da dođe sluga Saulov Siba i zapovjedi mu: "Sve, što pripada Saulu i svoj kući njegovoj, predajem sinu tvojega gospodara.
2. Samuelova 9,10Ti mu imaš sa svojim sinovima i slugama polje obrađivati i žetvu unositi, da sin gospodara tvojega mogne živjeti. Mefibošet, sin gospodara tvojega, svagda će jesti za mojim stolom." Siba je imao petnaest sinova i dvadeset slugu.
2. Samuelova 9,11I obeća Siba kralju: "Kako gospodar kralj zapovijeda slugi svojemu, točno će tako učiniti sluga tvoj. Mefibošet može jesti za mojim stolom kao jedan od sinova kraljevih."
2. Samuelova 9,12Mefibošet je imao sina po imenu Mika. Svi koji su stanovali u kući Sibinoj, bili su na službu Mefibošetu.
2. Samuelova 9,13. Mefibošet je boravio u Jerusalemu, jer je uvijek jeo za kraljevim stolom. On je bio hrom na obje noge.
2. Samuelova 9,1 Jednoga dana upita David: "Ima li još koji preživjeli od Šaulove kuće da mu učinim milost zbog Jonatana?
2. Samuelova 9,2A bijaše u Šaulovoj kući sluga po imenu Siba: njega dozvaše pred Davida i kralj ga zapita: "Jesi li ti Siba?" A on odgovori: "Jesam, tvoj sluga!
2. Samuelova 9,3A kralj nastavi: "Zar nema više nikoga od Šaulove kuće da mu iskažem milost kao što je Božja milost?" A Siba odgovori kralju: "Ima još Jonatanov sin koji je hrom na obje noge.
2. Samuelova 9,4Kralj ga upita: "Gdje je on?" A Siba odgovori kralju: "Eno ga u kući Makira, sina Amielova, u Lo Debaru.
2. Samuelova 9,5Tada kralj David posla po njega u kuću Makira, sina Amielova, iz Lo Debara.
2. Samuelova 9,6Kad je Meribaal, sin Jonatana, sina Šaulova, došao k Davidu, pade ničice i pokloni se. A David reče: "Meribaale!" On odgovori: "Evo tvoga sluge!
2. Samuelova 9,7A David mu reče: "Ne boj se jer ti želim iskazati milost zbog tvoga oca Jonatana. Vratit ću ti sva polja tvoga djeda Šaula, a ti ćeš svagda jesti kruh za mojim stolom.
2. Samuelova 9,8Meribaal se pokloni i reče: "Što je tvoj sluga te iskazuješ milost mrtvome psu kao što sam ja?
2. Samuelova 9,9Potom kralj dozva Sibu, Šaulova slugu, i reče mu: "Sve što je pripadalo Šaulu i njegovoj kući, sve to dajem sinu tvoga gospodara.
2. Samuelova 9,10Ti ćeš mu sa svojim sinovima i sa svojim slugama obrađivati zemlju, od nje ćeš skupljati žetvu da obitelj tvoga gospodara ima kruha; a Meribaal, sin tvoga gospodara, jest će svagda za mojim stolom." A Siba imaše petnaest sinova i dvadeset slugu.
2. Samuelova 9,11Siba odgovori kralju: "Tvoj će sluga učiniti sve što je moj gospodar i kralj zapovjedio svome sluzi." Meribaal je, dakle, jeo za Davidovim stolom kao jedan između kraljevih sinova.
2. Samuelova 9,12Meribaal je imao maloga sina po imenu Mika. A svi koji su živjeli u Sibinoj kući bijahu u službi Meribaala.
2. Samuelova 9,13A Meribaal je boravio u Jeruzalemu, jer je uvijek jeo za kraljevim stolom. Bio je hrom na obje noge.
2. Samuelova 9,1David reče: ”Ima li još i jednog preživjelog iz kuće Saulove, da postupim prema njemu s odanošću zbog Jonatana?“
2. Samuelova 9,2Kuća Saulova imaše jednog slugu, zvanog Ziba. Pozvaše ga kod Davida, i kralj mu reče: ” Jesi li ti Ziba? “ On reče: ” Tvoj sluga . “
2. Samuelova 9,3Kralj reče: ” Nema li više ni jednog čovjeka iz kuće Saulove, da ja ispunim za njega jedan čin vjernosti odobren od Boga? “ Ziba reče kralju: ” Ima još jedan sin Jonatanov, kljast u obje noge . “
2. Samuelova 9,4Kralj mu reče: ” Gdje je on ? “ Ziba reče kralju: ”On je točno u kući Makirovoj, sina Amielovog, iz Lo-Debara . “
2. Samuelova 9,5Kralj David posla tražiti ga u kući Makirovoj, sina Amielovog iz Lo-Debara.
2. Samuelova 9,6Mefibošet, sin Jonatana, sina Saulova, stiže k Davidu. On pade na lice i pokloni se. David reče: ” Mefibošete! “ On reče: ” Evo sluge tvoga. “
2. Samuelova 9,7David mu izjavi: ” Nemaj nikakvog straha. Ja hoću postupiti prema tebi s vjernošću u znak poštivanja tvojeg oca Jonatana. Ja ću ti vratiti sve zemlje tvojeg pretka Saula i ti sam, uzimat ćeš objed za stolom mojim.“
2. Samuelova 9,8On se pokloni i reče: što je sluga tvoj, da bi ti skrenuo pogled svoj prema jednom crknutom psu kao što sam ja! “
2. Samuelova 9,9David pozva Ziba, slugu Saulovog, i reče mu: ” Sve što je pripadalo Saulu i svoj njegovoj kući, ja dajem sinu tvojeg gospodara.
2. Samuelova 9,10Ti ćeš obrađivati zemlju za njega, ti, tvoji sinovi i sluge tvoje, ti ćeš donositi ono što će služiti ishrani sina tvojeg gospodara. I Mefibošet, sin tvojeg gospodara, uzimat će sve objede svoje za mojim stolom. “ A Ziba imaše petnaest sinova i dvadeset slugu.
2. Samuelova 9,11Ziba reče kralju: ” Tvoj će sluga postupiti prema svemu što moj gospodin kralj bude zapovjedio sluzi svojemu. Ali, Mefibošet jede za mojim stolom kao jedan od kraljevih sinova. “
2. Samuelova 9,12Mefibošet imaše jednog sina imenom Mika. I svi koji stanovahu u kući Zibinoj bijahu u službi Mefibošetovoj.
2. Samuelova 9,13Mefibošet stanovaše u Jeruzalemu, jer uzimaše sve svoje objede za stolom kraljevim. On bijaše kljast u obje noge.
2. Samuilova 9,1I reče David: ima li jošte ko da je ostao od doma Saulova? da mu učinim milost radi Jonatana.
2. Samuilova 9,2A bijaše jedan sluga doma Saulova, po imenu Siva; i dozvaše ga k Davidu. I reče mu car: jesi li ti Siva? A on reče: ja sam, sluga tvoj.
2. Samuilova 9,3A car reče: ima li jošte ko od doma Saulova da mu učinim milost Božiju? A Siva reče caru: još ima sin Jonatanov, hrom na nogu.
2. Samuilova 9,4I reče mu car: gdje je? A Siva reče caru: eno ga u domu Mahira sina Amilova u Lodevaru.
2. Samuilova 9,5Tada posla car David da ga dovedu iz Lodevara iz doma Mahira sina Amilova.
2. Samuilova 9,6A kad dođe k Davidu Mefivostej sin Jonatana sina Saulova, pade na lice svoje i pokloni se. A David reče: Mefivosteju! A on reče: evo sluge tvojega.
2. Samuilova 9,7A David mu reče: ne boj se; jer ću ti učiniti milost Jonatana radi oca tvojega, daću ti natrag sve njive Saula oca tvojega; a ti ćeš svagda jesti za mojim stolom.
2. Samuilova 9,8A on se pokloni i reče: ko sam ja sluga tvoj, te si pogledao na mrtva psa kao što sam ja?
2. Samuilova 9,9I car dozva Sivu slugu Saulova, i reče mu: što je god bilo Saulovo i svega doma njegova, dao sam sinu tvojega gospodara.
2. Samuilova 9,10Radi mu dakle zemlju ti i sinovi tvoji i sluge tvoje, i donosi da sin gospodara tvojega ima hljeb da jede; ali Mefivostej sin gospodara tvojega ješće svagda za mojim stolom. Siva pak imaše petnaest sinova i dvadeset sluga.
2. Samuilova 9,11I reče Siva caru: kako je car gospodar moj zapovjedio sluzi svojemu, sve će činiti sluga tvoj. Ali Mefivostej, reče car, ješće za mojim stolom kao carski sin.
2. Samuilova 9,12A Mefivostej imaše maloga sina, kojemu ime bješe Miha; a svi koji življahu u domu Sivinu bijahu sluge Mefivostejeve.
2. Samuilova 9,13A Mefivostej sjeđaše u Jerusalimu, jer svagda jeđaše za carevijem stolom, a bješe hrom na obje noge.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje