Tražilica


2. Timoteju 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Timoteju 1,1Pavao, apostol Isusa Krista po volji Božjoj za navješćivanje života u Kristu Isusu,
2. Timoteju 1,2Timoteju, ljubljenome sinu: Milost, milosrđe, mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.
2. Timoteju 1,3Zahvaljujem Bogu, kojemu služim od praotaca čistom savjesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim noć i dan,
2. Timoteju 1,4Želeći da te vidim, spominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim,
2. Timoteju 1,5Sjećajući se one vjere, koja je u tebi nelicemjerna, koja se nastani najprije u baki tvojoj Loidi i u majki tvojoj Euniki, a uvjeren sam, da je i u tebi.
2. Timoteju 1,6Zato opominjem te, da opet raspiriš milost Božju, koja je u tebi polaganjem ruku mojih.
2. Timoteju 1,7Jer nam Bog ne dade duha bojažljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti.
2. Timoteju 1,8Ne stidi se dakle svjedočanstva Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego podnosi s menom za evanđelje po sili Boga,
2. Timoteju 1,9Koji nas je spasio i pozvao zvanjem svetim, ne po djelima našim, nego po svojoj odluci i milosti, koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena.
2. Timoteju 1,10A sad se je objavila pojavom Spasitelja našega Isusa Krista, koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost evanđeljem;
2. Timoteju 1,11Za koje sam ja postavljen kao propovjednik i apostol i učitelj neznabožaca.
2. Timoteju 1,12Zato i ovo trpim, ali se ne stidim, jer znam, kojemu sam vjerovao, i uvjeren sam, da je on moguć sačuvati poklad moj za dan onaj.
2. Timoteju 1,13Izgled zdravih riječi, što si ih čuo od mene, drži u vjeri i ljubavi, koja je u Kristu Isusu!
2. Timoteju 1,14Lijepi poklad čuvaj Duhom Svetim, koji stanuje u nama!
2. Timoteju 1,15Znaš ovo, da se odvratiše od mene svi, koji su u Aziji među kojima i Figel i Hermogen
2. Timoteju 1,16A Gospodin neka dadne milost kući Oneziforovoj, jer me je često utješio, i okova se mojih nije stidio;
2. Timoteju 1,17Nego došavši u Rim potražio me je brižno, i našao.
2. Timoteju 1,18Neka njemu dadne Gospodin, da nađe milosrđe u Gospodina u dan onaj! I u Efezu koliko mi posluži, ti znaš najbolje.
2. Timoteju 1,1 Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu,
2. Timoteju 1,2Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega.
2. Timoteju 1,3Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
2. Timoteju 1,4Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti
2. Timoteju 1,5imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.
2. Timoteju 1,6Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
2. Timoteju 1,7Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.
2. Timoteju 1,8Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga
2. Timoteju 1,9koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,
2. Timoteju 1,10a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju
2. Timoteju 1,11za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem.
2. Timoteju 1,12Poradi toga i ovo trpim, ali se ne stidim jer znam komu sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za onaj Dan.
2. Timoteju 1,13Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.
2. Timoteju 1,14Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.
2. Timoteju 1,15Napustiše me, to znaš, svi u Aziji, među njima i Figel i Hermogen.
2. Timoteju 1,16Neka Gospodin milosrđem podari Oneziforov dom jer me često osvježivao i nije se stidio mojih okova,
2. Timoteju 1,17nego kad je bio u Rimu, brižljivo me potražio i našao.
2. Timoteju 1,18Dao mu Gospodin naći milosrđe u Gospodina u onaj Dan! A koliko je usluga u Efezu iskazao, to ti najbolje znaš.
2. Timoteju 1,1Pavao, *apostol Krista Isusa, po volji Boga, prema obećanju *života koji je u Kristu Isusu,
2. Timoteju 1,2Timoteju, mom ljubljenom djetetu: milost, milosrđe, mir sa strane Boga Oca i Krista Isusa, našeg Gospodina.
2. Timoteju 1,3Pun sam zahvalnosti spram Boga, kojeg služim slijedom predaka svojih jedne *čiste savjesti, kad neprekidno, noć i dan, spominjem tebe u molitvama svojim.
2. Timoteju 1,4Sjećajući se suza tvojih, imam veoma živu želju ponovo te vidjeti, da bih bio ispunjen radošću.
2. Timoteju 1,5Prizivam sjećanje iskrene vjere koja je u tebi, vjere koja stanovaše najprije u Loizi, tvojoj baki i u Euniki, tvojoj majci, i koja, uvjeren sam u to, stoji također i u tebi.
2. Timoteju 1,6Zato te ja podsjećam da oživiš dar Božji koji je u tebi otkad sam ti ja *položio ruke.
2. Timoteju 1,7Jer, nije to jedan duh straha koji nam je Bog dao, već jedan duh snage, ljubavi i vladanja sobom.
2. Timoteju 1,8Ne stidi se dakle, svjedočiti našem Gospodinu i ne stidi se mene, uznika za njega . Već trpi sa mnom za *Evanđelje, računajući i na moć Boga,
2. Timoteju 1,9koji nas je spasio i pozvao jednim svetim pozivom, ne na temelju naših djela, već na temelju svojeg vlastitog nacrta i svoje milosti. Ta milost, koja nam bijaše bila dana prije vječnih vremena u Kristu Isusu,
2. Timoteju 1,10bila je iskazana sada pojavljivanjem našeg Spasitelja. On je taj koji je uništio smrt i zasjao *životom i besmrtnošću putem Evanđelja
2. Timoteju 1,11za koje sam bio, ja, postavljen teklićem, *apostolom i učiteljem.
2. Timoteju 1,12Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.
2. Timoteju 1,13Uzmi za uzor svete riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi koje su u Kristu Isusu.
2. Timoteju 1,14Čuvaj dobro baštinu po Svetom Duhu koji stanuje u nama.
2. Timoteju 1,15Ti to znaš, svi oni iz Azije su me napustili, među ostalima Figel i Hermogen.
2. Timoteju 1,16Nek Gospodin izlije svoje milosrđe na Oneziforovu obitelj, jer, on me često okrjepljivao nije se stidio mojih lanaca.
2. Timoteju 1,17Naprotiv, on svog dolaska u Rim, on me revno tražio i našao.
2. Timoteju 1,18Nek mu Gospodin dadne naći milosrđe kod Gospodina u onaj *Dan. A i sve usluge koje mi je učinio, ti ih poznaješ bolje no itko.
2. Timotiju 1,1Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
2. Timotiju 1,2Timotiju, ljubaznome sinu, blagodat, milost, mir od Boga oca i Hrista Isusa Gospoda našega.
2. Timotiju 1,3Zahvaljujem Bogu kojemu služim od praroditelja čistom savjesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojijem dan i noć,
2. Timotiju 1,4Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojijeh, da se radosti ispunim;
2. Timotiju 1,5Opominjući se nelicemjerne u tebi vjere koja se useli najprije u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uvjeren sam da je i u tebi;
2. Timotiju 1,6Zaradi kojega uzroka napominjem ti da pogrijevaš dar Božij koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
2. Timotiju 1,7Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
2. Timotiju 1,8Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospoda našega Isusa Hrista, ni mene sužnja njegova; nego postradaj s jevanđeljem Hristovijem po sili Boga,
2. Timotiju 1,9Koji nas spase i prizva zvanjem svetijem, ne po djelima našima, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu prije vremena vječnijeh;
2. Timotiju 1,10A sad se pokaza u dolasku spasitelja našega Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem;
2. Timotiju 1,11Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
2. Timotiju 1,12Zaradi kojega uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome vjerovah, i uvjeren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
2. Timotiju 1,13Imaj u pameti obraz zdravijeh riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi Hrista Isusa.
2. Timotiju 1,14Dobri amanet sačuvaj Duhom svetijem koji živi u nama.
2. Timotiju 1,15Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, među kojima i Figel i Ermogen.
2. Timotiju 1,16A Gospod da da milost Onisiforovu domu; jer me mnogo puta utješi, i okova mojijeh ne postidje se;
2. Timotiju 1,17Nego došavši u Rim potraži me još s većijem staranjem i nađe.
2. Timotiju 1,18Da da njemu Gospod da nađe milost u Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje