Tražilica


Amos 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 7,1Ovo mi dade svemogući Gospod da gledam: "Gle, učini da postanu skakavci, kad je počela nicati otava - bila je to trava iza kraljeve kosidbe.
Amos 7,2Kad su bili sasvim požderali zelen zemlje, tada se ja pomolih: "Svemogući Gospode, oprosti! Kako će opstati Jakov, jer je on tako malen!
Amos 7,3Tada se sažali Gospodu. "To se neće dogoditi reče Gospod.
Amos 7,4Ovo mi dade svemogući Gospod da gledam: "Gle, svemogući Gospod pozva oganj za kaznu. Oganj proždrije veliku bezdanu i utamani baštinu Gospodnju.
Amos 7,5Tada se ja pomolih: "Svemogući Gospode, odustani! Kako će opstati Jakov, jer je on tako malen!"
Amos 7,6Tada se sažali Gospodu. "Ni to se neće dogoditi!" reče svemogući Gospod.
Amos 7,7Ovo mi dade da gledam: Gle, Svemogući je stajao pred jednim zidom. Držao je visak u ruci svojoj.
Amos 7,8I upita me Gospod: "Što vidiš, Amose?" Ja odgovorih: "visak." Tada reče Svemogući: "Evo, ja ću metnuti visak posred Izraela, naroda svojega. Neću ga više štedeći prolaziti.
Amos 7,9Neka se opustoše visine Izakove i razore svetišta Izraelova! Proti kući Jeroboamovoj ustat ću s mačem."
Amos 7,10Amazija, svećenik u Betelu, posla k Jeroboamu, kralju Izraelovu, i poruči mu: "Amos diže bunu na te u kući Izraelovo. Zemlja ne može više podnositi svih govora njegovih.
Amos 7,11Jer je Amos ovako govorio: 'Jeroboam će poginuti od mača, Izrael će putovati iz zemlje svoje u progonstvo.'"
Amos 7,12l Amazija reče Amosu: "Vidioče, idi, ukloni se u zemlju Judinu! Ondje jedi kruh svoj i ondje prorokuj!
Amos 7,13Ne prorokuj više u Betelu; jer je on svetište kraljevsko i hram kraljevine."
Amos 7,14Tada odgovori Amos Amaziji: "Nijesam niti prorok ni proročki sin, nego sam govedar i uzgajam dudove.
Amos 7,15Ali me je Gospod uzeo od stada, i Gospod mi je zapovjedio: 'Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!
Amos 7,16A sada čuj riječ Gospodnju! Ti kažeš: 'Ne prorokuj proti Izraelu i ne svjedoči proti kući Izakovoj!'
Amos 7,17Zato ovako veli Gospod: Žena će tvoja činiti sramotu u gradu. Sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača. Zemlja će se tvoja razdijeliti mjeračkim užem. A ti ćeš sam umrijeti u nečistoj zemlji, i Izrael mora putovati iz svoje zemlje u progonstvo.
Amos 7,1 Evo što mi pokaza Jahve Gospod: gle, sazda skakavce kad otava poče nicati, otava nakon kraljevske kosidbe.
Amos 7,2Kad izjedoše sav zemaljski usjev, rekoh: "Jahve Gospode, oprosti, molim te! Kako će Jakov preživjeti onako malen?
Amos 7,3I Jahve se stoga pokaja: "Neće biti", reče Jahve.
Amos 7,4Evo što mi pokaza Jahve Gospod: Gle, Jahve Gospod pozva oganj da kažnjava; već proždrije veliki Bezdan i uprav poče gutati polje.
Amos 7,5A ja ću: "Stani, Jahve Gospode, molim te! Kako će Jakov preživjeti onako malen?
Amos 7,6I Jahve se stog pokaja: "Ni ovoga neće biti", reče Jahve Gospod.
Amos 7,7Evo što mi Jahve Gospod pokaza: gle, čovjek stoji na zidu, u ruci mu visak.
Amos 7,8"Što vidiš, Amose?" - upita me Jahve. "Visak", rekoh. Tada Gospod reče: "Evo, izmjerit ću viskom svoj narod izraelski; neću ga više štedjeti.
Amos 7,9Razorit će se uzvišice Izakove, opustjeti svetišta izraelska, i s mačem ću ustati na kuću Jeroboamovu.
Amos 7,10Amasja, svećenik betelski, poruči izraelskom kralju Jeroboamu: "Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova; zemlja ne može više podnijeti njegovih riječi.
Amos 7,11Jer ovako on govori: `Jeroboam će poginuti od mača, a Izrael će iz svoje zemlje u izgnanstvo.`
Amos 7,12Amasja reče Amosu: "Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj!
Amos 7,13Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.
Amos 7,14"Nisam bio prorok ni proročki sin" - odgovori Amos Amasji - "bio sam stočar i gajio sam divlje smokve:
Amos 7,15ali me Jahve uze od stada i Jahve mi reče: `Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu.`
Amos 7,16Sada čuj riječ Jahvinu. Ti veliš: `Ne prorokuj protiv Izraela, ne proriči protiv doma Izakova.`
Amos 7,17Zato ovako govori Jahve: `Tvoja će žena bludničit` po gradu, sinovi tvoji i kćeri od mača će pasti, tvoja će se zemlja užetom razdijeliti, a ti ćeš umrijeti na nečistu tlu, i Izrael će otići u izgnanstvo iz svoje zemlje.`
Amos 7,1Evo što mi dade vidjeti Gospodin, moj BOG: pojavili su se skakavci, kad regija poše klijati bijaše to otava koja dođe poslije kosidbe kraljeve;
Amos 7,2kako oni bijahu požderali svu travu zemlje, ja rekoh: ” Gospodine, moj BOžE, oprosti, ja te molim, Jakov može li izdržati? on je tako malen!“
Amos 7,3GOSPOD se pokaja: ”To se neće dogoditi“, reče GOSPOD.
Amos 7,4Evo što mi dade vidjeti Gospodin, moj BOG: Gospodin, moj BOG, poveo je parbu vatrom koja bijaše progutala veliki *bezdan i gutaše teritoriju;
Amos 7,5ja rekoh: Gospodine, moj BOžE, zaustavi, molim te, Jakov može li izdržati? on je tako mali! “
Amos 7,6GOSPOD se pokaja: ” Ni to se neće dogoditi“, reče Gospodin, moj BOG.
Amos 7,7Evo što mi dade vidjeti moj Gospodin: uspravljen uz jedan zid od kositra, držeći kositar u ruci.
Amos 7,8Gospod mi reče: ” što vidiš Amose? “ Ja rekoh : ” Kositar. “ Moj mi Gospodin reče: ” Evo, ja upravo stavih kositar u sred Izraela mog naroda; za njega, ja neću više ni jednom proći.
Amos 7,9*Visoka mjesta Izakova bit će opustošena, *svetišta Izraelova, zbrisana, kad se ja podignem s mašem protiv kuće Jeroboamove. “
Amos 7,10Svećenik iz Betela, Amasija, posla reći Jeroboamu, kralju Izraelovu: ” Amos snuje protiv tebe u krilu kuće Izraelove; zemlja ne može više podnijeti to što on kaže. Jer, to je ovako što govori Amos:
Amos 7,11To je od maša da će umrijeti Jeroboam, a Izrael će sav biti izgnan daleko od svoje zemlje.“
Amos 7,12Amasija tada reče Amosu: ” Odlazi, vidovnjaše, spasi se u Judi: ondje, ti možeš zaslužiti svoj kruh i *prorokovati, ondje!
Amos 7,13Ali, u Betelu, ne zapošinji ponovo prorokovati, jer ovdje je *svetište kraljevsko, kraljevski templ!“
Amos 7,14Amos odgovori Amasiji: ” Ja ne bijah prorok; ja ne bijah ni sin prorokov, ja bijah govedar, ja sam pobirao sikomore;
Amos 7,15ali, GOSPOD me uzeo iza stoke i GOSPOD mi je rekao: Idi! prorokuj Izraelu mom narodu.
Amos 7,16Sada dakle, slušaj riješ GOSPODOVU: Ti izjavljuješ: Ti nećeš prorokovati protiv Izraela, ti nećeš brbljati o kući Izakovoj!
Amos 7,17To je zašto, ovako govori GOSPOD: Tvoja žena, ona će se prostituirati po gradu: tvoji sinovi i tvoje kćeri, oni će pasti od maša; tvoja zemlja, ona će biti podijeljena konopom; ti, ti ćeš umrijeti na jednoj nešistoj zemlji, a Izrael bit će potpuno izgnan : daleko od svoje zemlje.
Amos 7,1Ovo mi pokaza Gospod Gospod: gle, sazdavaše skakavce kad počinjaše nicati otava, i gle, bijaše otava po carevoj kosidbi.
Amos 7,2A kad pojedoše travu zemaljsku, tada rekoh: Gospode, Gospode, smiluj se; kako će se podignuti Jakov? jer je mali.
Amos 7,3Gospod se raskaja zato: neće biti, reče Gospod.
Amos 7,4Tada mi pokaza Gospod Gospod, i gle, Gospod Gospod povika da će suditi ognjem; i oganj proždrije veliku bezdanu i proždrije dio zemlje.
Amos 7,5A ja rekoh: Gospode, Gospode, prestani; kako će se podignuti Jakov? jer je mali.
Amos 7,6Gospod se raskaja zato: ni to neće biti, reče Gospod Gospod.
Amos 7,7Tada mi pokaza, i gle, Gospod stajaše na zidu sazidanom po mjerilima, i u ruci mu bjehu mjerila.
Amos 7,8I reče mi Gospod: što vidiš, Amose? I rekoh: mjerila. A Gospod mi reče: evo, ja ću metnuti mjerila posred naroda svojega Izrailja, neću ga više prolaziti.
Amos 7,9Jer će se razoriti visine Isakove, i svetinje će Izrailjeve opustjeti, i ustaću na dom Jerovoamov s mačem.
Amos 7,10Tada Amasija sveštenik Vetiljski posla k Jerovoamu caru Izrailjevu i poruči mu: Amos diže bunu na te usred doma Izrailjeva, zemlja ne može podnijeti svijeh riječi njegovijeh.
Amos 7,11Jer ovako govori Amos: Jerovoam će poginuti od mača, a Izrailj će se odvesti iz zemlje svoje u ropstvo.
Amos 7,12Potom Reče Amasija Amosu: vidioče, idi, bježi u zemlju Judinu, i ondje jedi hljeb i ondje prorokuj;
Amos 7,13A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski.
Amos 7,14A Amos odgovori i reče Amasiji: ne bjeh prorok ni proročki sin, nego bjeh govedar i brah dudove;
Amos 7,15A Gospod me uze od stada i reče mi Gospod: idi, prorokuj narodu mojemu Izrailju.
Amos 7,16Sada dakle čuj riječ Gospodnju. Ti kažeš: ne prorokuj u Izrailju, i ne kropi po domu Isakovu.
Amos 7,17Zato ovako veli Gospod: žena će ti se kurvati u gradu, i sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača, i zemlja će se tvoja razdijeliti užem, i ti ćeš umrijeti u nečistoj zemlji, a Izrailj će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje