Tražilica


Amos 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Amos 9,1Vidio sam Svemogućega gdje stoji na žrtveniku i govori: "Udari na glavicu stupa, da se zatresu grede, i razmrskaj ih, da padnu na glavu svima! Mačem ću pobiti, što ostanu živi. Neće uteći između njih ni jedan! Ni jedan, koji je umaknuo od njih, neće se moći spasiti!
Amos 9,2I ako bi provalili u svijet mrtvih, i odatle će ih izvaditi ruka moja. I da bi se popeli do na nebo, i odatle ću ih skinuti.
Amos 9,3I kad bi se sakrili gore na Karmelu, tamo ću ih pronaći i uzeti. I da se skriju ispred mene na dnu mora, ondje ću zapovjediti životinjama morskim, da ih unište.
Amos 9,4I da otidu u ropstvo pred neprijateljima svojim, i ondje ću zapovjediti maču, da ih pobije. Upravit ću oko svoje njima na nesreću, a ne na spasenje.
Amos 9,5Svemogući Gospod nad vojskama, koji se dotakne zemlje, tako da se ona rastapa i tuguju svi stanovnici njezini, da se diže posvuda kao Nil i spušta se kao Nil u Egiptu.
Amos 9,6On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: "Gospod" je ime njegovo!
Amos 9,7"Vrijedite li mi više, sinovi Izraelovi, negoli Kušiti?" govori Gospod. "Jest, izveo sam Izraela iz Egipta, ali isto tako Filistejce iz Kaftora i Sirijce iz Kira.
Amos 9,8Gle, na griješno kraljevstvo oči su svemogućega Gospoda upravljene. Sa zemlje ću ga zatrti, ali neću sasvim zatrti kuće Jakovljeve, govori Gospod.
Amos 9,9"Jer evo, dat ću naputak i rastrest ću među sve neznabožačke narode I kuću Izraelovu, kao što se trese žito u rešetu; nijedno dobro zrno neće pasti na zemlju.
Amos 9,10Od mača će poginuti svi zlikovci u narodu mojem, koji sad govore: "Nas neće pogoditi nesreća! Neće nas dostignuti!'"
Amos 9,11U ono vrijeme podignut ću raspali šator Davidov, zatvorit ću pukotine njegove, popravit ću ruševine njegove sagradit ću ga, kao što je bio u dane prošlosti,
Amos 9,12Da posjeduju, što je ostalo od Edoma, i sve neznabožačke narode, nad kojima se izvikalo ime moje, govori Gospod, koji izvršuje ovo.
Amos 9,13"Evo, doći će dani, govori Gospod, "kad će orač stizati žeteoca, gnječilac grožđa sijača. Gore će kapati slatkim vinom, i svi će se humovi rastapati.
Amos 9,14Tada ću okrenuti sudbinu Izraela, naroda svojega: oni će posagraditi opustošene gradove i stanovati u njima, nasadit će vinograde i piti vino iz njih, nasadit će vrtove i uživati plodove njihove.
Amos 9,15Posadit ću ih u zemlju njihovu, da se više ne iščupaju iz zemlje svoje, koju sam im dao," govori Gospod, Bog tvoj.
Amos 9,1 Vidjeh Gospoda gdje stoji kraj žrtvenika i govori: "Udari u glavice stupova, neka se pragovi zatresu! Svima ću satrti glave, što ostane, pod mač ću udariti. Nijedan neće uteći, nitko se neće spasiti.
Amos 9,2Zariju li se i u Podzemlje, iščupat će ih ruka moja. Popnu li se i na nebo, odande ću ih skinuti.
Amos 9,3Ako se sakriju i navrh Karmela, naći ću ih i pohvatati. Ako se od mog pogleda na dno morsko skriju, zapovjedit ću Zmaju da ih proždre.
Amos 9,4Ako i u izgnanstvo odu pred neprijateljem, naredit ću maču da ih sasiječe; upravit ću oči na njih, ali na nesreću, ne na dobro.
Amos 9,5Jahve, Gospod nad Vojskama... on dodirne zemlju i ona se potrese, svi joj stanovnici protuže; diže se sva poput Nila i spušta k`o Rijeka egipatska.
Amos 9,6On sazda sebi prijesto na nebesima, i svod svoj na zemlji osnova; on poziva morske vode i lijeva ih zemlji preko lica - Jahve mu je ime.
Amos 9,7"Sinovi Izraelovi, niste li za me kao i Kušani" - riječ je Jahvina. "Ne izvedoh li ja Izraela iz zemlje egipatske, kao Filistejce iz Kaftora i Aramejce iz Kira?
Amos 9,8Gle, oči Jahve Gospoda uprte su na grešno kraljevstvo, izbrisat će ga s lica zemlje. "Ipak neću sasvim zatrti dom Jakovljev" - riječ je Jahvina.
Amos 9,9"Jer, gle, zapovijed ću dati i rastresti dom Izraelov među sve narode, k`o što se trese žito u rešetu, da ni zrnce na zemlju ne padne.
Amos 9,10Svi grešnici naroda moga od mača će pasti, svi koji kažu: `Nije blizu i neće nas stići nesreća.`
Amos 9,11"U dan ću onaj podići raspalu kolibu Davidovu, zatvorit` joj pukotine, popraviti mjesta ruševna, opet je sazidati k`o u stara vremena,
Amos 9,12da osvoje ostatak Edoma i svih naroda nad kojima je zazvano ime moje" - riječ je Jahve Gospoda, tvorca svega toga.
Amos 9,13"Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - kada će orač stizat` žeteoca, mastilac grožđa sijača, kad će planine procuriti mladim vinom i svi se bregovi prelijevati njime.
Amos 9,14Okrenut ću sudbinu naroda moga Izraela: obnovit će gradove srušene i živjeti u njima, saditi vinograde i vino im piti, zasaditi vrtove i jesti njihov rod.
Amos 9,15Posadit ću ih u zemlju njihovu i nikad se više neće iščupati iz zemlje koju im dadoh" - veli Jahve, Bog tvoj.
Amos 9,1Ja vidjeh svog Gospodina na *oltaru, koji govoraše: Udari zaglavak i pragovi će pasti; odstrani sve one koji su na šelu, a sljedbenike, njih ću ja pobiti mašem; oni neće imati jednog jedinog bjegunca koji će moći pobjeći;
Amos 9,2da provale ulaz *boravišta mrtvih, moja će ih ruka otud izvući, da se uspnu u nebo, ja ću ih spustiti;
Amos 9,3da se sakriju na greben Karmela, ja ću ih tražiti i otud ih izvući; da se ukradu s mojih ošiju na dno mora, ja ću dati zapovijed Zmiji da ih ondje ugrize;
Amos 9,4da se predaju u zarobljeništvo pred svojim neprijateljima, ja ću dati zapovijed mašu da ih pobije; ja ću imati oko nad njima, za zlo, a ne za dobro.
Amos 9,5Gospodin BOG, svemogući, dotakne li zemlju, ona se potrese, a sve stanovnike obuzme žalost; ona se nadme; sva, kao rijeka, ona se sruši, kao rijeka egipatska;
Amos 9,6onaj koji uspravlja svoje stube u nebo i koji podiže svoju palašu iznad zemlje; onaj koji poziva vode morske i koji ih prosipa na lice zemlje, GOSPOD, to je njegovo ime.
Amos 9,7Za mene, niste li vi kao sinovi kušitski, vi sinovi Izraelovi? proročanstvo GOSPODOVO Nisam li ja uspeo Izrael iz Egipta, Filistince iz Kaftora i *Aram iz Kira ?
Amos 9,8Evo ošiju Gospodinovih, mog BOGA, na kraljevstvu okrivljenom: Ja ću ga ukloniti s površine tla, ipak, ja neću potpuno uništiti kuću Jakovljevu proročanstvo GOSPODOVO.
Amos 9,9Da, evo ću ja dati zapovijedi: ja ću protresti, među svim narodima, kuću Izraelovu, kao što se trese u rečetu, a da najmanje kamenje ne padne na zemlju;
Amos 9,10to je od maša da će pomrijeti svi krivci u mojem narodu, oni koji govorahu: ” On se neće približiti, neće nam se dogoditi, nesreća!“
Amos 9,11U onaj dan, ja ću podići trošnu kolibu Davidovu, ja ću joj zapušiti rupe; ja ću joj podići ruševine, ja ću ju uspraviti kao u nekadašnje dane,
Amos 9,12na takav našin da će oni posjedovati ostatak Edoma i svih naroda nad kojima je moje ime bilo objavljeno proročanstvo GOSPODOVO, koje će se ispuniti.
Amos 9,13Evo dolaze dani proročanstvo GOSPODOVO gdje oraš sustiže onog koji žanje, i beraš onog koji sije; kad će planinama teći mošt i svakim humom izvirati;
Amos 9,14ja mijenjam sudbinu Izraelu svojem narodu: oni će nanovo izgraditi gradove porušene, za stanovati u njima, oni sade vinograde, za iz njih piti vino, oni obrauju vrtove, za jesti im plodove;
Amos 9,15ja ih sadim na njihovoj zemlji: oni neće više biti iščupani iz svoje zemlje, one koju sam ja njima dao reče GOSPOD, tvoj Bog.
Amos 9,1Vidjeh Gospoda, a on stajaše na oltaru, i reče: udari u gornji prag od vrata da se zatresu dovratnici, i rascijepi ih sve od vrha njihova; a što ostane iza njih pobiću mačem; neće uteći između njih nijedan, niti će se koji spasti.
Amos 9,2Da se zakopaju u najdonji kraj zemlje, odande će ih uzeti ruka moja; i da izađu na nebo, odande ću ih skinuti;
Amos 9,3I da se sakriju na vrh Karmila, naći ću ih i uzeću ih odande; i da se sakriju ispred mojih očiju na dno morsko, ondje ću zapovjediti zmiji da ih ujede;
Amos 9,4Da otidu u ropstvo pred neprijateljima svojim, i ondje ću zapovjediti maču da ih pobije, i obratiću oči svoje njima na zlo a ne na dobro.
Amos 9,5Jer Gospod Gospod nad vojskama kad se dotakne zemlje, ona se rastapa i tuže svi koji žive na njoj, i razljeva se sva kao rijeka i potapa se kao od rijeke Misirske.
Amos 9,6On je sagradio sebi klijeti na nebu i svod svoj osnovao na zemlji; zove vode morske i izljeva ih po zemlji; ime mu je Gospod.
Amos 9,7Nijeste li mi, sinovi Izrailjevi, kao sinovi Etiopski? govori Gospod; ne izvedoh li Izrailja iz zemlje Misirske, a Filisteje iz Kaftora i Sirce iz Kira?
Amos 9,8Gle, oči su Gospodnje upravljene na ovo grješno carstvo da ga zatresem sa zemlje; ali neću sasvijem zatrti doma Jakovljeva, govori Gospod.
Amos 9,9Jer, evo, ja ću zapovjediti i razmetaću među svijem narodima dom Izrailjev kao što se razmeće žito u rešetu da ni zrno ne padne na zemlju.
Amos 9,10Od mača će poginuti svi grješnici između mojega naroda, koji govore: neće doći, niti će nas zadesiti zlo.
Amos 9,11U to ću vrijeme podignuti opali šator Davidov, i zatvoriću mu pukotine, i opraviću mu što je razvaljeno, i opet ću ga sagraditi kao što je bio prije,
Amos 9,12Da bi naslijedili ostatak Edomski i sve narode na koje se priziva ime moje, govori Gospod, koji čini ovo.
Amos 9,13Evo, idu dani, govori Gospod, kad će orač stizati žeteoca, i koji gazi grožđe sijača, i gore će kapati slatkim vinom, a svi će se humovi rastapati.
Amos 9,14I povratiću roblje naroda svojega Izrailja, i opet će sagraditi puste gradove i naseliće se, i nasadiće vinograde i piti vino iz njih, i načiniće vrtove i jesti rod iz njih.
Amos 9,15I posadiću ih u zemlji njihovoj, i neće se više iščupati iz zemlje svoje, koju im dadoh, govori Gospod Bog tvoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje