Tražilica


Brojevi 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 15,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 15,2"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju, koju ću vam dati za postojbinu,
Brojevi 15,3I budete prinosili Gospodu od goveda i ovaca žrtvu ognjenu, žrtvu paljenicu ili mirotvornu, da ispunite zavjete ili kao dragovoljan dar ili o blagdanima svojim, da dignete u čast Gospodu miris ugodni žrtveni,
Brojevi 15,4Onda onaj, koji prinosi Gospodu svoj dar žrtveni, ima ujedno žrtvovati kao prinos desetinu efe bijelog brašna, što je umiješeno s četvrtinom hina ulja.
Brojevi 15,5A vina neka pripravi za naljev kod žrtve paljenice i mirotvorne četvrtinu hina za svako janje.
Brojevi 15,6A za ovna neka pripravi kao prinos dvije desetine efe bijelog brašna, što je umiješeno s trećinom hina ulja.
Brojevi 15,7Vina za naljev neka prinese trećinu hina za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 15,8Ako hoćeš pripraviti junca za žrtvu paljenicu ili za žrtvu zaklanicu, da ispuniš zavjet ili kao žrtvu mirotvornu,
Brojevi 15,9Onda prinesi uz junca kao prinos tri desetine efe bijelog brašna, što je umiješeno s po hina ulja.
Brojevi 15,10Vina za naljev prinesi pola hina kao žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 15,11Tako neka se drži kod svakoga vola ili ovna, kod svakoga janjeta ili jareta.
Brojevi 15,12Kolikogod ih prinosite, imate tako postupati kod svakoga pojedinog komada.
Brojevi 15,13Svaki domaći ima se držati ovih odredaba, kad prinosi žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu.
Brojevi 15,14Ako je stranac kod vas, ili ako netko trajno živi u sredini vašoj i hoće da priredi žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, onda ima isto onako postupati kako vi činite.
Brojevi 15,15Jednak zakon vrijedi za zajednicu, za vas kao za stranca, koji je kod vas. Jedan zakon, što vrijedi za sva vremena, ima biti za vas, kroz sve naraštaje. U stvarima, što se odnose na Gospoda, vrijedi za stranca isto kao za vas.
Brojevi 15,16Jednak zakon i jednako pravo vrijede za vas kao za stranca, što je kod vas."
Brojevi 15,17Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 15,18"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,
Brojevi 15,19Onda, prije nego upotrijebite žito one zemlje, prinesite Gospodu žrtvu podizanja.
Brojevi 15,20Od prvoga brašna svojega darujte kolač kao žrtvu podizanja. Kao žrtvu podizanja od gumna, tako imate i ovu žrtvovati.
Brojevi 15,21Dajte dakle od prvoga brašna svojega Gospodu žrtvu podizanja, kroz sve naraštaje.
Brojevi 15,22Ako se ogriješite nenaumice i ne ispunite kojugod od ovih zapovijedi, što ih Gospod dade Mojsiju,
Brojevi 15,23Štogod od onoga, što vam je Gospod preko Mojsija naložio od dana, kad Gospod izdade zapovijedi, i poslije kroz sve naraštaje,
Brojevi 15,24Onda, ako je prestupak bio učinjen od zajednice ne naumice, nego nepromišljeno, ima sva zajednica prirediti junca kao žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu zajedno s prinosom i naljevom njihovim, uz to jarca kao žrtvu za grijeh.
Brojevi 15,25Svećenik neka time pribavi pomirenje cijeloj zajednici sinova Izraelovih. Tako će im se oprostiti, jer je bila samo nepromišljenost, i za svoju nepromišljenost prinesoše prinos, žrtvu ognjenu Gospodu, uz to svoju žrtvu za grijeh pred Gospodom.
Brojevi 15,26Tako će se onda oprostiti cijeloj zajednici sinova Izraelovih i strancima, koja su kod njih, jer nepromišljenost na teret je cijeloj zajednici.
Brojevi 15,27Ako li se čovjek pojedinac ogriješi nenaumice, onda neka prinese jednogodišnju kozu kao žrtvu za grijeh.
Brojevi 15,28Svećenik ima tada onomu, koji se je nepromišljeno ogriješio proti Gospodu, pribaviti pomirenje izvršivši za njega obrede pomirenja. Tako će mu se oprostiti,
Brojevi 15,29Jednako zakon vrijedi kod vas za domoroce izraelske i za stranca, koji je među njima, za slučaj, da se netko ogriješi nenaumice.
Brojevi 15,30Ali ako netko sagriješi naumice, bio on domorodac ili stranac, taj huli na Gospoda. Takav se ima istrijebiti iz naroda.
Brojevi 15,31Jer je on prezreo riječ Gospodnju i prestupio zapovijed njegovu, Takav se ima istrijebiti bez milosti. Krivnja njegova pada na njega."
Brojevi 15,32Kad su bili sinovi Izraelovi u pustinji, zatekoše čovjeka, koji je kupio drva u subotu.
Brojevi 15,33Ljudi, koji su ga bili zatekli gdje kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i Aronu i svoj zajednici.
Brojevi 15,34Staviše ga u zatvor, jer još nije bilo određeno o tom, što će se činiti s njim.
Brojevi 15,35Tada Gospod zapovjedi Mojsiju: "Taj čovjek ima se smrću kazniti. Neka ga kamenuje sva zajednica izvan tabora."
Brojevi 15,36I sva zajednica izvede ga pred tabor i kamenova ga na smrt, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 15,37Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 15,38"Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Neka stave sebi rese na skutove haljina svojih, oni i buduća koljena njihova, i na svaku resu neka metnu vrpcu od skerleta plavoga.
Brojevi 15,39Ovo je svrha resama: Imate se sjetiti, kad ih vidite, svih zapovijedi Gospodnjih, da ih vršite l da se ne zanosite za požudama svojih srdaca i očiju, što vas tako lako zavode na otpad.
Brojevi 15,40Vi se imate spominjati svih zapovijedi mojih i vršiti ih i tako se posvetiti Bogu svojemu.
Brojevi 15,41Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bog vaš. Ja sam Gospod, Bog vaš."
Brojevi 15,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 15,2"Govori Izraelcima i reci im: `Kad uđete u zemlju gdje ćete boraviti i koju vam ja dajem,
Brojevi 15,3pa budete prinosili Jahvi paljenu žrtvu, paljenicu ili klanicu, zavjetnicu ili dragovoljnu žrtvu, ili žrtvu prigodom svojih svetkovina - praveći tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris Jahvi -
Brojevi 15,4neka prinositelj prinese svoj dar Jahvi: prinosnicu od desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u četvrtini hina ulja.
Brojevi 15,5Uz paljenicu ili uz klanicu prinesi čevrtinu hina vina za ljevanicu na svako janje.
Brojevi 15,6Povrh ovna prinesi kao prinosnicu dvije desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u jednoj trećini hina ulja;
Brojevi 15,7i vina za ljevanicu prinesi trećinu hina na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 15,8Ako Jahvi prinosiš junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvršiš zavjet ili kao pričesnicu,
Brojevi 15,9neka se onda uz junca prinesu tri desetine efe najboljeg brašna, zamiješena u pola hina ulja,
Brojevi 15,10a za ljevanicu prinesi pola hina vina kao paljenu žrtvu na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 15,11Neka se tako postupi uza svakoga vola i uza svakoga ovna, uza svaku glavu sitne stoke, ovce ili koze:
Brojevi 15,12koliko ih god prinesete, za svako pojedino tako učinite, već prema njihovu broju.
Brojevi 15,13Svaki domorodac neka postupa ovako kad prinosi žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi.
Brojevi 15,14I ako koji stranac koji živi među vama, ili će biti među vašim potomcima, htjedne prinijeti žrtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite.
Brojevi 15,15Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. To je trajan zakon za vaše naraštaje: pred Jahvom, kako je s vama, tako neka bude i sa strancem.
Brojevi 15,16Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi.`
Brojevi 15,17Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 15,18"Govori Izraelcima i reci im: `Kad dođete u zemlju u koju vas vodim
Brojevi 15,19i budete jeli kruh te zemlje, prinesite podizanicu Jahvi.
Brojevi 15,20Kao prvinu iz svojih naćava prinesite jedan kolač kao podizanicu; prinesite ga kao i podizanicu s gumna.
Brojevi 15,21Od prvine svojih naćava davajte Jahvi podizanicu od naraštaja do naraštaja.`
Brojevi 15,22"Ako nehotice pogriješite te ne budete obdržavali koju od zapovijedi što ih je Jahve objavio po Mojsiju -
Brojevi 15,23sve što vam je Jahve zapovjedio po Mojsiju, odonda kad vam je izdao zapovijedi pa dalje od koljena do koljena -
Brojevi 15,24onda: ako je to počinjeno nepažnjom zajednice, neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris Jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom i jednoga jarca kao okajnicu.
Brojevi 15,25Neka svećenik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom, pa će im biti oprošteno. Bila je samo nepažnja, a oni su prinijeli svoj dar - paljenu žrtvu Jahvi - i okajnicu pred Jahvom za svoju nepažnju.
Brojevi 15,26Bit će oprošteno svoj izraelskoj zajednici, a tako i strancu koji među njima boravi, jer se sav narod iz nepažnje ogriješio.
Brojevi 15,27Pogriješi li iz nepažnje pojedinac, neka prinese jedno žensko kozle od godine dana kao okajnicu.
Brojevi 15,28Neka svećenik obavi obred pomirenja pred Jahvom nad osobom koja je nehotice pogriješila od nepažnje. Kad nad njom obavi obred pomirenja, bit će joj oprošteno.
Brojevi 15,29Kada tko pogriješi nepažnjom, neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi među vama.
Brojevi 15,30Ali onaj koji nešto učini naumice, bio on domorodac ili stranac, taj na Jahvu huli. Takav neka se istrijebi između svoga naroda
Brojevi 15,31jer je prezreo Jahvinu riječ i prekršio njegovu zapovijed. Neka se takav iskorijeni. Neka njegova krivnja padne na nj!
Brojevi 15,32Kad su Izraelci bili u pustinji, nađu čovjeka kako kupi drva u subotnji dan.
Brojevi 15,33I oni koji su ga našli da kupi drva dovedu ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici.
Brojevi 15,34Stave ga pod stražu, jer još nije bilo određeno što treba s njim učiniti.
Brojevi 15,35"Toga čovjeka treba pogubiti!" - reče Jahve Mojsiju. "Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica.
Brojevi 15,36Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasu ga kamenjem te on poginu, kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 15,37Reče Jahve Mojsiju:
Brojevi 15,38"Govori Izraelcima i reci im: neka od naraštaja do naraštaja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubičastu vrpcu.
Brojevi 15,39Imat ćete rese zato da vas pogled na njih sjeća svih Jahvinih zapovijedi. Vršite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim očima, što vas tako lako zavode na bludnost.
Brojevi 15,40Tako ćete se sjećati svih mojih zapovijedi, vršit ćete ih i bit ćete posvećeni svome Bogu.
Brojevi 15,41Ja sam Jahve, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bogom. Ja, Jahve, Bog vaš.
Brojevi 15,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 15,2` Govori sinovima Izraelovim, reći ćeš im: Kad budete ušli u zemlju gdje će te imati boravišta, zemlju koju ću vam ja dati,
Brojevi 15,3kad ponudite jela GOSPODU, jedan holokaust ili jednu žrtvu od krupne ili sitne stoke - bilo za ispuniti jedan zavjet, bilo kao dobrovoljno žrtvu, bilo prilikom vaših svečanosti - kad budete nudili GOSPODU jela utažujućeg mirisa,
Brojevi 15,4onaj koji nosi taj dar GOSPODU ponudit će jedan dar od desetine brašna zamiješanog s četvrtinom hina ulja;
Brojevi 15,5i kao vino za libaciju, ti ćeš ponuditi jednu četvrtinu hina s holokaustom ili žrtvom ako se radi o janjetu.
Brojevi 15,6Ako se radi o jednom ovnu, učinit ćeš darovanje od dvije desetine brašna zamiješanog s trećinom hina ulja,
Brojevi 15,7i jednom trećinom hina vina za libaciju; ponudit ćeš GOSPODU ta jela u miris utažujući.
Brojevi 15,8Ako ti ponudiš GOSPODU jednog bika u holokaust ili u žrtvu - za ispuniti jedan zavjet ili kao žrtvu mira –
Brojevi 15,9predstavit ćeš s bikom jednu žrtvu od tri desetine brašna zamiješanog s pola hina ulja;
Brojevi 15,10i kao vino za libaciju, ponudit ćeš pola hina. To će biti za GOSPODA jela utažujućeg mirisa.
Brojevi 15,11Tako će se učiniti za jednog bika, za jednog ovna, za jedno janje ili jednu kozu.
Brojevi 15,12Koji god da bude broj životinja koje će te vi žrtvovati, vi će te tako učiniti za svaku, koliki god da bude njihov broj.
Brojevi 15,13Tako će svaki domorodac ponuditi svoje žrtve, kad predstavlja GOSPODU jela u utažujući miris, on će činiti kao vi što činite.
Brojevi 15,14Kad jedan useljenik bude stanovao kod vas, ili bude među vama otprije više pokoljenja, ako on ponudi GOSPODU jela u utažujući miris, on će učiniti kao što i vi činite.
Brojevi 15,15Kao jedna zajednica, vi će te imati samo jedan obred za vas i za useljenike koji stanuju kod vas; to će biti jedan nepromjenjiv obred pred GOSPODOM, za vas kao i za useljenika u svim dobima.
Brojevi 15,16Bit će samo jedan zakon, jedno jedinstveno pravilo za vas i za useljenika koji stanuje kod vas .`
Brojevi 15,17GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 15,18`Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kad ste već jednom ušli u zemlju gdje ću vas ja dovesti,
Brojevi 15,19kad budete jeli domaći kruh, predujmit će te jedan namet za GOSPODA.
Brojevi 15,20Kao *prvine vaših peći, vi će te predujmiti jedan kolač kao danak; učinit će te taj predujam kao što se čini za žetvu.
Brojevi 15,21Od prvina vaših peći, vi ćete dati jedan danak GOSPODU; i tako u svim dobima. `
Brojevi 15,22Kad, nepažnjom, budete zgriješili prema jednoj od zapovijedi koje je GOSPOD zapovjedio Mojsiju
Brojevi 15,23- sve one koje je GOSPOD vama propisao po posredništvu Mojsijevom - od dana kad ih je GOSPOD zadao i slijedom, iz pokoljenja u pokoljenje,
Brojevi 15,24i ako ta nenamjerna grješka bude počinjena u neznanju zajednice, cijela će zajednica ponuditi GOSPODU jednog bika u holokaust u utažujući miris, s milodarom i libacijom obveznom prema običaju, kao i jednog jarca za žrtvu za grijeh.
Brojevi 15,25Svećenik će obaviti obred odrješenja za svu zajednicu sinova Izraelovih i oprost će im biti odobren, jer to je jedne nenamjerna grješka i oni su donijeli dar, jela za GOSPODA, kao i njihovu žrtvu za nenamjernu grješku njihovu.
Brojevi 15,26Oprost će biti odobren svoj zajednici sinova Izraelovih kao i useljeniku koji stanuje kod njih; jer tu je sav narod upleten u tu nenamjernu grješku.
Brojevi 15,27Ako je to samo jedna osoba počinila nenamjeran grijeh, ona će ponuditi kao žrtvu za grijeh jednu kozu od godinu dana.
Brojevi 15,28Svećenik će obaviti pred GOSPODOM obred odrješenja nenamjerne grješke za tu osobu koja ju je učinila iz nepažnje; on će za nju obaviti obred odrješenja i oprost će joj biti odobren,
Brojevi 15,29bilo da je to jedan sin Izraelov, jedan urođenik ili jedan useljenik koji stanuje kod njih; vi će te imati jedan jedini zakon za onog koji počini jednu grješku iz nepažnje.
Brojevi 15,30Ali osoba koja postupa promišljeno, i urođenik ili useljenik, taj čini uvredu GOSPODU; ta će osoba biti odstranjena iz svog puka .
Brojevi 15,31Budući da je ona prezrela riječ GOSPODOVU i pogazila njegove zapovijedi, treba ta osoba biti odstranjena: njena joj grješka ostaje upisana.
Brojevi 15,32Dok sinovi Izraelovi bijahu u pustinji, iznenadiše jednog čovjeka kako skuplja drva na dan *šabata.
Brojevi 15,33Onaj koji ga je bio iznenadio u skupljanju drva dovede ga pred Mojsija, Aarona i svu zajednicu.
Brojevi 15,34Staviše ga pod strogi nadzor jer se još ne bijaše odlučilo o kazni koju će mu odmjeriti.
Brojevi 15,35Tad GOSPOD reče Mojsiju: ` Taj čovjek bit će usmrćen, sva će ga zajednica kamenovati izvan tabora. `
Brojevi 15,36Sva ga zajednica odvede izvan tabora; kamenovaše ga i on umrije. To je ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 15,37GOSPOD reče Mojsiju :
Brojevi 15,38` Govori sinovima Izraelovim, reci im da sebi načine jednu rojtu na rubu odjeće svoje - tako i budućim pokoljenjima - i da stave jedan purpurni konac u rojtu koji obrubljuje odjeću.
Brojevi 15,39On će vam služiti za oblikovati rojtu; videći ga vi će te se prisjetiti svih zapovijedi GOSPODOVIH, ispunjavat će te ih i neće te se pustiti povući svojim srcem i očima koji vas vode u nevjernost.
Brojevi 15,40Tako će te vi misliti kako ispuniti sve moje zapovijedi i bit će te vi sveti za svog Boga.
Brojevi 15,41Ja sam GOSPOD vaš Bog koji vas je izveo iz Egipta da bi bio vaš Bog. Ja sam GOSPOD vaš Bog. `
4. Mojsijeva 15,1Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 15,2Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im: kad dođete u zemlju gdje ćete nastavati, koju ću vam ja dati,
4. Mojsijeva 15,3I stanete prinositi žrtvu ognjenu Gospodu, žrtvu paljenicu ili žrtvu zavjeta radi ili od drage volje, ili o praznicima svojim, gotoveći miris ugodni Gospodu od krupne ili od sitne stoke,
4. Mojsijeva 15,4Tada ko prinese prinos svoj Gospodu, neka donese uza nj dar, desetinu efe bijeloga brašna pomiješana s četvrtinom ina ulja.
4. Mojsijeva 15,5I vina četvrt ina za naljev donesi uz žrtvu paljenicu ili uz drugu žrtvu, na svako jagnje.
4. Mojsijeva 15,6A uz ovna donesi dar, dvije desetine bijeloga brašna pomiješana s trećinom ina ulja,
4. Mojsijeva 15,7I vina za naljev trećinu ina prinijećeš za miris ugodni Gospodu.
4. Mojsijeva 15,8A kad prinosiš tele na žrtvu paljenicu ili na žrtvu radi zavjeta ili na žrtvu zahvalnu Gospodu,
4. Mojsijeva 15,9Onda neka se donese uz tele dar, tri desetine efe bijeloga brašna pomiješana s po ina ulja,
4. Mojsijeva 15,10I vina donesi za naljev po ina; to je žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
4. Mojsijeva 15,11Tako neka bude uza svakoga vola i uza svakoga ovna i uza svako živinče između ovaca ili koza.
4. Mojsijeva 15,12Prema broju koliko prinesete, učinite tako uza svako, koliko ih bude.
4. Mojsijeva 15,13Svaki domorodac tako neka čini prinoseći žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu.
4. Mojsijeva 15,14Tako ako bude među vama i došljak ili ko bi se bavio među vama, pa bi prinio žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, neka čini onako kako vi činite.
4. Mojsijeva 15,15Zbore! Vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon vječan od koljena na koljeno; došljak će biti kao i vi pred Gospodom.
4. Mojsijeva 15,16Jedan zakon i jedna uredba da bude vama i došljaku, koji je među vama.
4. Mojsijeva 15,17Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 15,18Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,
4. Mojsijeva 15,19Pa stanete jesti hljeb one zemlje, tada prinesite prinos Gospodu.
4. Mojsijeva 15,20Od prvina tijesta svojega prinosite u prinos kolač, kao prinos od gumna tako ga prinosite.
4. Mojsijeva 15,21Od prvina tijesta svojega dajite Gospodu prinos od koljena do koljena.
4. Mojsijeva 15,22A kad biste pogriješili, te ne biste učinili svijeh ovijeh zapovijesti, koje kaza Gospod Mojsiju,
4. Mojsijeva 15,23Sve što vam je zapovjedio Gospod preko Mojsija, od dana kad zapovjedi Gospod i poslije od koljena do koljena,
4. Mojsijeva 15,24Ako se bude učinilo pogrješkom, da zbor ne zna, onda sav zbor neka prinese na žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu tele s darom njegovijem i s naljevom njegovijem po uredbi, i jedno jare na žrtvu za grijeh.
4. Mojsijeva 15,25I sveštenik neka očisti sav zbor sinova Izrailjevijeh, i oprostiće im se, jer je pogrješka i oni donesoše pred Gospoda svoj prinos za žrtvu ognjenu Gospodu i prinos za grijeh svoj radi pogrješke svoje.
4. Mojsijeva 15,26Oprostiće se svemu zboru sinova Izrailjevijeh i došljaku koji se bavi među njima, jer je pogrješka svega naroda.
4. Mojsijeva 15,27Ako li jedna duša zgriješi ne znajući, neka prinese kozu od godine na žrtvu za grijeh.
4. Mojsijeva 15,28I sveštenik neka očisti dušu koja bude zgriješila ne znajući pred Gospodom, i kad je očisti oprostiće joj se.
4. Mojsijeva 15,29I za rođenoga u zemlji sinova Izrailjevijeh i za došljaka, koji se bavi među vama, jedan zakon da bude kad ko zgriješi ne znajući.
4. Mojsijeva 15,30Ali ko od sile zgriješi između rođenijeh u zemlji ili između došljaka, on ruži Gospoda; neka se istrijebi duša ona iz naroda svojega.
4. Mojsijeva 15,31Jer prezre riječ Gospodnju, i zapovijest njegovu pogazi; neka se istrijebi ona duša; bezakonje je njezino na njoj.
4. Mojsijeva 15,32A kad bijahu sinovi Izrailjevi u pustinji, nađoše jednoga gdje kupi drva u subotu.
4. Mojsijeva 15,33I koji ga nađoše gdje kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i k Aronu i ka svemu zboru.
4. Mojsijeva 15,34I metnuše ga pod stražu, jer ne bješe kazano šta će se činiti s njim.
4. Mojsijeva 15,35A Gospod reče Mojsiju: Neka se pogubi taj čovjek; neka ga zaspe kamenjem sav zbor iza okola.
4. Mojsijeva 15,36I sav zbor izvede ga iza okola i zasuše ga kamenjem, i umrije, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
4. Mojsijeva 15,37Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 15,38Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih od koljena do koljena, i nad rese neka meću vrvcu plavu.
4. Mojsijeva 15,39I imaćete rese zato da se gledajući ih opominjete svijeh zapovijesti Gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojima, za kojima činite preljubu;
4. Mojsijeva 15,40Nego da pamtite i tvorite sve zapovijesti moje, i budete sveti Bogu svojemu.
4. Mojsijeva 15,41Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam budem Bog. Ja sam Gospod Bog vaš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje