Tražilica


Brojevi 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 22,1Sinovi Izraelovi pođoše dalje i utaboriše se na poljanama moapskim s onu stranu Jordana naprema Jerihu.
Brojevi 22,2Balak, sin Siporov, vidje sve, što učiniše Izraelci Amorejima.
Brojevi 22,3Tada se Moapci veoma uplašiše od toga naroda. I jer je bio tako mnogobrojan, prepadoše se Moapci Izraelaca.
Brojevi 22,4Moapci rekoše starješinama midjanskim: "Sada će ta množina proždrijeti sve oko nas, kao Što goveda popasu travu u polju." Balak, sin Siporov, bio je tada kralj moapski.
Brojevi 22,5On posla poslanika k Balaamu, sinu Beorovu, u Petor, što leži na Eufratu, u zemlju njegovih zemljaka, da ga pozovu i reknu mu: "Ovamo je izišao narod iz Egipta. Već je prekrilo svu zemlju i utvrdio se prema meni.
Brojevi 22,6Nego dođi i prokuni mi taj narod, jer je jači od mene. Možda ću ga onda moći poraziti i istjerati ga iz zemlje, jer znam, koga ti blagosloviš, bit će blagoslovljen, a koga prokuneš, bit će proklet."
Brojevi 22,7I zaputiše starješine moapske i midjanske noseći u rukama darove za vračara, dođoše k Balaamu i rekoše mu poruku Balakovu.
Brojevi 22,8On im odgovori: "Ostanite ovdje ovu noć, i odgovorit ću vam, kako mi kaže Gospod." I ostaše knezovi moapski kod Balaama.
Brojevi 22,9Tada se javi Bog Balaamu i upita ga: "Kakvi su to ljudi kod tebe?"
Brojevi 22,10Balaam odgovori Bogu: "Balak, sin Siporov, kralj moapski, poručio mi:
Brojevi 22,11Ovdje je narod, što je izišao iz Egipta, i prekrilio je svu zemlju. Nego dođi i prokuni mi ga. Možda ću se onda moći s njim pobiti i istjerat ga."
Brojevi 22,12A Bog reče Balaamu: "Ne smiješ ići s njima. Ne smiješ prokleti taj narod, jer je blagoslovljen."
Brojevi 22,13Kad je Balaam ustao, reče knezovima Balakovim: "Vratite se u svoju zemlju, jer mi Gospod nije dopustio, da idem s vama."
Brojevi 22,14I knezovi moapski zaputiše, dođoše k Balaku i rekoše mu: "Ne htjede Balaam poći s nama."
Brojevi 22,15Tada opet posla Balak knezove, koji su bili mnogobrojniji i ugledniji od onih.
Brojevi 22,16Kad ovi dođoše k Balaamu, rekoše mu: "Ovako ti veli Balak, sin Siporov: "Nemoj se ipak skanjivatl, nego dođi mi.
Brojevi 22,17Dobro ću te darivati i sve ću učiniti, što zatražiš od mene. Pa dođi, prokuni mi taj narod."
Brojevi 22,18A Balaam odgovori službenicima Balakovim: "Da mi da Balak palaču svoju punu srebra i zlata, ne bih smio prestupiti zapovijed Gospoda, Boga svojega, niti u malom niti u velikom.
Brojevi 22,19Ipak ostanite i vi ovdje ovu noć. Vidjet ću, što će mi Gospod ovaj put reći."
Brojevi 22,20Tada se javi Bog Balaamu u noći i reče mu: Ako su došli ti ljudi da te zovu, ustani i pođi s njima. Ipak smiješ činiti samo ono, što ću ti reći."
Brojevi 22,21I Balaam usta ujutro, osedla magaricu svoju i pođe s knezovima moapskim.
Brojevi 22,22Ali se raspali gnjev Božji, što on pođe, i anđeo Gospodnji stade mu na put, da ga zaustavi. A on je jahao na magarici svojoj. Pratila su ga obadva momka njegova.
Brojevi 22,23I kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe u polje. Balaam je tukao magaricu, da je opet vrati na put.
Brojevi 22,24A anđeo Gospodnji stade u tjesnac među vinogradima, gdje je s obadvije strane bio zid.
Brojevi 22,25Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, pritisnu se uza zid i pritište nogu Balaamovu o zid, I on ju je opet tukao.
Brojevi 22,26Tada anđeo Gospodnji otide opet dalje i stade na jednom usku mjestu, gdje se nije moglo svrnuti ni nadesno ni nalijevo.
Brojevi 22,27Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, leže pod Balaamom na zemlju. Balaam se razljuti i stade štapom tući magaricu.
Brojevi 22,28A Gospod otvori usta magarici, i ona reče Balaamu: "Što sam ti učinila, da me tučeš već treći put?"
Brojevi 22,29Balaam odgovori magarici: "Ti mi se još rugaš. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio."
Brojevi 22,30A magarica odgovori Balaamu: "Zar nijesam tvoja magarica, na kojoj si otkad ikad jahao do današnjeg dana? Jesam li ti kad tako što učinila?" On odgovori: "Nijesi."
Brojevi 22,31Tada Gospod otvori oči Balaamu, tako da ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci. I on se nakloni i pade ničice na svoje lice.
Brojevi 22,32A anđeo Gospodnji upita ga: "Zašto si tukao magaricu svoju već tri puta? Ja sam eto, koji ti ne dam naprijed, jer je taj put proti moje volje.
Brojevi 22,33Magarica me je opazila i tri puta se je uklonila ispred mene. A da mi se nije uklonila, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio na životu."
Brojevi 22,34Balaam odgovori anđelu Gospodnjemu: "Sagriješio sam. Nijesam znao, da mi ti stojiš na putu. A ja ću se opet vratiti, ako tebi nije po volji."
Brojevi 22,35A anđeo Gospodnji odgovori Balaamu: "Idi s tim ljudima dalje. Ali samo ono govori, što ti ja kažem." Tada Balaam ode dalje s knezovima Balakovim.
Brojevi 22,36Kad je duo Balak, da dolazi Balaam, izađe mu na susret u grad Moab, koji leži na zemljištu Arnona, tik na međi.
Brojevi 22,37Balak upita Balaama: "Nijesam li ponovno slao k tebi i zvao te? Zašto mi ne dođe? Zar doista ne mogu da te darujem?"
Brojevi 22,38A Balaam reče Balaku: "Evo sam došao k tebi. Ali hoću li moći to progovoriti? Samo što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti."
Brojevi 22,39Balaam otide s Balakom dalje, i dođoše u Kirjat-Husot,
Brojevi 22,40Tamo Balak žrtvova goveda i ovaca i razdijeli od toga Balaamu i knezovima, koji su bili s njim.
Brojevi 22,41Iduće jutro uze Balak Balaama sa sobom i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle je mogao vidjeti skrajni dio naroda.
Brojevi 22,1 Poslije toga Izraelci otputuju i utabore se na Moapskim poljanama, s onu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu.
Brojevi 22,2Balak, sin Siporov, vidje sve što Izrael učini Amorejcima.
Brojevi 22,3Moab se uvelike poboja toga naroda jer je bio brojan. Moaba obuze strah od Izraelaca.
Brojevi 22,4Zato reče Moab midjanskim starješinama: "Sad će ova rulja oko nas sve popasti kao što vol popase travu po polju." Balak, sin Siporov, bijaše moapski kralj u ono vrijeme.
Brojevi 22,5On pošalje glasnike Bileamu, sinu Beorovu, u Petoru, koji se nalazi na Rijeci, u zemlji Amonaca. Pozove ga rekavši: "Evo je došao neki narod iz Egipta; evo je prekrio lice zemlje i naselio se uza me.
Brojevi 22,6Zato dođi i prokuni mi ovaj narod jer je jači od mene. Tako ću ga moći svladati i istjerati iz zemlje. A znam da je blagoslovljen onaj koga blagosloviš, a proklet onaj koga prokuneš.
Brojevi 22,7Starješine moapske i starješine midjanske krenu s nagradom za vračanje u svojim rukama. Stignu Bileamu i prenesu mu Balakovu poruku.
Brojevi 22,8On im rekne: "Prenoćite ovdje te ću vam odgovoriti prema onome što mi Jahve kaže." Tako moapski knezovi ostanu kod Bileama.
Brojevi 22,9Bog dođe Bileamu i upita: "Tko su ti ljudi s tobom?" Bileam odgovori Bogu:
Brojevi 22,10"Poslao ih k meni Balak, sin Siporov, moapski kralj, s porukom:
Brojevi 22,11`Evo je neki narod došao iz Egipta i prekrio lice zemlje. Dođi da ga prokuneš. Tako ću ga moći svladati i protjerati.`
Brojevi 22,12Ali Bog reče Bileamu: "Nemoj ići s njima! Nemoj proklinjati onaj narod jer je blagoslovljen.
Brojevi 22,13Ujutro Bileam ustane te će Balakovim knezovima: "Odlazite u svoju zemlju jer mi ne da Jahve da pođem s vama.
Brojevi 22,14Moapski se knezovi dignu, odu Balaku pa mu reknu: "Bileam nije htio poći s nama.
Brojevi 22,15Balak opet pošalje knezove, brojnije i uglednije od prvih.
Brojevi 22,16Oni dođu Bileamu i reknu mu: "Ovako je poručio Balak, sin Siporov: `Ne skanjuj se nego dođi k meni.
Brojevi 22,17Bogato ću te nagraditi i učinit ću sve što mi kažeš. Dođi, molim te, i prokuni mi ovaj narod!`
Brojevi 22,18Ali Bileam odgovori Balakovim slugama: "Da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijedi Jahve, Boga svoga, da učinim išta, bilo veliko bilo malo.
Brojevi 22,19Ali provedite ovdje i vi noć da doznam što će mi Jahve još kazati.
Brojevi 22,20Noću Bog dođe Bileamu pa mu rekne: "Ako su ti ljudi došli da te pozovu, ustani, pođi s njima! Ali da činiš samo što ti ja reknem!
Brojevi 22,21Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima.
Brojevi 22,22No Božja srdžba usplamtje što je on pošao. Zato anđeo Jahvin stade na put da ga spriječi. On je jahao na svojoj magarici, a pratila ga njegova dva momka.
Brojevi 22,23Kad magarica opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s isukanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bileam poče tući magaricu da je vrati na put.
Brojevi 22,24Anđeo Jahvin tada stade na uskom prolazu, među vinogradima, a bijaše ograda i s ove i s one strane.
Brojevi 22,25Magarica, spazivši Jahvina anđela, stisne se uza zid i o zid pritisne Bileamovu nogu. On je opet poče tući.
Brojevi 22,26Anđeo Jahvin pođe naprijed te stade na usko mjesto gdje nije bilo prostora da se provuče ni desno ni lijevo.
Brojevi 22,27Kad je magarica ugledala Jahvina anđela, legne pod Bileamom. Bileam pobjesni i poče tući magaricu štapom.
Brojevi 22,28Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: "Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?
Brojevi 22,29Bileam odgovori magarici: "Što sa mnom zbijaš šalu! Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!
Brojevi 22,30A magarica uzvrati Bileamu: "Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?" - "Nisi!" - odgovori on.
Brojevi 22,31Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice.
Brojevi 22,32Onda će mu anđeo Jahvin: "Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Ta ja sam istupio da te spriječim, jer te put meni naočigled vodi u propast.
Brojevi 22,33Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu.
Brojevi 22,34Onda će Bileam anđelu Jahvinu: "Sagriješio sam! Nisam znao da ti preda mnom stojiš na putu. Ali sad, ako je zlo u tvojim očima, ja ću se vratiti.
Brojevi 22,35Ali anđeo Jahvin odvrati Bileamu: "Idi s tim ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem." Tako Bileam ode s Balakovim knezovima.
Brojevi 22,36Kad je Balak čuo da Bileam dolazi, iziđe mu u susret do grada Moaba što se nalazi na granici Arnona, na kraju područja.
Brojevi 22,37"Zar nisam uporno po te slao i pozivao te? Zašto mi nisi došao?" reče Balak Bileamu. "Zar te zaista ne mogu bogato nagraditi?
Brojevi 22,38"Evo sam ti došao", reče Bileam Balaku. "Ali hoću li ti moći sada što kazati? Samo što mi Bog stavi na jezik, to ću govoriti.
Brojevi 22,39Pođe zatim Bileam s Balakom i dođoše u Kirjat Husot.
Brojevi 22,40Žrtvova Balak i krupne i sitne stoke te od toga pruži Bileamu i knezovima koji su ga pratili.
Brojevi 22,41Sutradan uze Balak Bileama i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle mogaše vidjeti krajnji dio naroda.
Brojevi 22,1Sinovi Izraleovi ponovo pođoše; oni se utaboriše u ravnicama Moaba, s one strane Jordana, u visini Jerihona.
Brojevi 22,2Balak, sin Siporov, vidje sve što Izrael bijaše učinio *Amoritima.
Brojevi 22,3Moab bi veoma zabrinut gledajući taj tako brojan puk; Moab obuze panika zbog sinova Izraelovih
Brojevi 22,4i on reče *poglavarima Madijana: ` Ovo će mnoštvo sada sve popasti uokolo nas, kao što govedo popase travu po poljima. ` Balak, sin Siporov, bijaše kralj Madijana u to vrijeme.
Brojevi 22,5On posla glasonoše Balamu, sinu Beorovom, u Petor na rijeci, zemlju njegovog podrijetla , da mu odnesu ovaj poziv: ` Mi ovdje imamo jedan puk izišao iz Egipta koji je prekrio svu površinu zemlje: evo ga smještenog preko puta mene!
Brojevi 22,6Dođi dakle, molim te i prokuni mi taj puk, jer je moćniji od mene; možda ću ja uspjeti tada potući ga i istjerati iz zemlje. Jer ja znam, onaj koga ti blagosloviš, blagoslovljen je, a onaj kojeg ti prokuneš proklet je. `
Brojevi 22,7Poglavari Moaba i poglavari Madijana odoše dakle odnoseći sa sobom čime će platiti vrača. Stigavši kod Balama, donesoše mu riječi Balakove.
Brojevi 22,8Balam im reče: ` Provedite ovdje noć; ja ću vam dati odgovor slijedeći ono što će mi reći GOSPOD. ` Dostojanstvenici Moaba boraviše dakle kod Balama.
Brojevi 22,9Bog dođe Balamu i reče mu: ` Tko su ovi ljudi koji se nalaze kod tebe? `
Brojevi 22,10Balam reče Bogu: ` Balak, sin Siporov, kralj Moaba, mi poslao reći:
Brojevi 22,11Evo, narod izišao iz Egipta prekriva površinu zemlje. Dođi dakle prokleti ih; možda ću ja uspjeti potući ga i protjerati. `
Brojevi 22,12Bog reče Balamu: ` Ti nećeš ići s njima i nećeš prokleti taj puk, jer on je blagoslovljen. `
Brojevi 22,13Sutradan u jutro, Balam se diže i reče dostojanstvenicima Balakovim: ` Vratite se u svoju zemlju, jer me GOSPOD odbija pustiti otići s vama. `
Brojevi 22,14Dostojanstvenici Moabovi se digoše i odoše Balaku; oni mu rekoše: ` Balam nije htio doći s nama. `
Brojevi 22,15Ali, Balak otposla druge dostojanstvenike, ovog puta brojnije i važnije no one prve.
Brojevi 22,16Došavši kod Balama oni mu rekoše: ` Ovako govori Balak, sin Siporov: Milost, ne odbijte doći k meni!
Brojevi 22,17Jer ja ću te obasuti čašću i učinit ću sve što mi budeš rekao. Dođi dakle i prokuni ovaj narod.
Brojevi 22,18Balam odgovori slugama Balakovim: ` Da mi Balak da sve srebro i sve zlato koje može sadržavati njegova kuća, ja ne bih mogao nešto učiniti, malo ili veliko, koje bi bilo protivno zapovjedi GOSPODA, mojeg Boga.
Brojevi 22,19Ostanite dakle ovdje, vi također, ove noći, čekajući da ja saznam ono što mi GOSPOD još ima za reći. `
Brojevi 22,20Bog dođe kod Balama tijekom noći i reče mu: ` Ako su ti ljudi došli samo zato da te pozovu, idi, pođi s njima. Ali, ti ćeš činiti samo ono što ti ja budem rekao. `
Brojevi 22,21Sutradan u jutro, Balam se diže, osedla svoju magaricu i pođe s dostojanstvenicima Moabovim.
Brojevi 22,22Ali, Bog se rasrdi gledajući ga otići, i *anđeo GOSPODOV se postavi na putu da im prepriječi cestu dok putovaše, zajahavši svoju magaricu, praćen od dvojice svojih slugu.
Brojevi 22,23Magarica vidje anđela GOSPODOVOG postavljenog na putu, s golim mačem u rukama; napuštajući put, ona ode prema poljima. Balam udaraše magaricu da ju vrati na put.
Brojevi 22,24Anđeo GOSPODOV se tada postavi na jedan iskopani put u vinogradu koji je prolazio između dva podgratka.
Brojevi 22,25Magarica vidje anđela GOSPODOVOG: ona se pribi uza zid, a on ju poče ponovo tući.
Brojevi 22,26Anđeo GOSPODOV ih preteče još jedanput da bi se smjestio na jedan uski prolaz gdje nije bilo mjesta za skrenuti ni lijevo ni desno.
Brojevi 22,27Magarica vidje anđela GOSPODOVOG; ona se sruši pod Balamom koji se naljuti i poče ju tući štapom.
Brojevi 22,28GOSPOD stade govoriti magarici i ona reče Balamu: `Što sam ti ja učinila da me tučeš po treći put? `
Brojevi 22,29- To je, reče joj Balam, zato što se ti poigravaš sa mnom! Da sam imao mač u ruci bio bih te na mjestu ubio! `
Brojevi 22,30Magarica reče Balamu: ` Nisam li ja tvoja magarica, ona koju ti oduvijek jašeš? Da li je moj običaj tako postupati s tobom? ` - ` Ne ` reče on.
Brojevi 22,31GOSPOD otvori oči Balamu, koji vidje anđela GOSPODOVOG postavljenog na putu, s golim mačem u rukama; on se pokori i pokloni se licem do zemlje.
Brojevi 22,32Tada mu anđeo GOSPODOV reče: ` Zašto si tri puta tukao magaricu? Vidiš, ja sam taj koji je došao prepriječiti ti cestu, za mene to je jedno putovanje poduzeto s lakoumnošću.
Brojevi 22,33Magarica me je vidjela, ona, i tri puta mi se uklonila. Da se ona ne bijaše uklonila preda mnom, ja bih te bio ubio na mjestu, dok bih njoj bio spasio život. `
Brojevi 22,34Balam reče anđelu GOSPODOVOM: ` Ja sam zgriješio, jer nisam bio spoznao da si to ti koji se postavio ondje, preda mnom, na putu. Sada ako ti se ovo putovanje ne sviđa, ja ću se vratiti. `
Brojevi 22,35Ali, anđeo GOSPODOV njemu reče: ` Idi s ovim ljudima, ali ti ćeš govoriti samo one riječi koje ti ja budem rekao. ` Balam tada ode s dostojanstvenicima Balakovim.
Brojevi 22,36Doznavši da Balam dolazi, Balak mu dođe u susret u Ir-Moab, na granicu svoje teritorije.
Brojevi 22,37Balak mu reče: ` - Nisam li ja poslao dovoljno svijeta za pozvati te? Zašto nisi došao? Nisam li ja dakle sposoban postupati časno s tobom? `
Brojevi 22,38Balam odgovori Balaku: ` Eh dobro, ja sam došao točno do tebe; sada, hoće li mi sada biti moguće reći što god da bude? Ja ću govoriti riječi koje će Bog staviti u moja usta. `
Brojevi 22,39Balam pođe s Balakom i oni dođoše u Kirijat-Husot.
Brojevi 22,40Balak ponudi jednu *žrtvu od krupne i od sitne stoke od kojih on posla dijelove Balamu i dostojanstvenicima koji su ga pratili.
Brojevi 22,41Sutradan ujutro, Balak odvede Balama i uvede ga u Bamot-Bal odakle se vidio jedan dio naroda .
4. Mojsijeva 22,1Odatle se podigoše sinovi Izrailjevi, i stadoše u oko u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu.
4. Mojsijeva 22,2I vidje Valak sin Seforov sve što učini Izrailj Amoreju.
4. Mojsijeva 22,3I uplaši se Moav od naroda veoma; jer ga bješe mnogo, i prituži Moavu od sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 22,4Pa reče Moav starješinama Madijanskim: sada će ova množina pojesti sve što je oko nas kao vo travu u polju. A Valak sin Seforov bješe u ono vrijeme car Moavski.
4. Mojsijeva 22,5I posla poslanike k Valamu sinu Veorovu u Faturu, koja je na rijeci u zemlji naroda njegova, govoreći: evo narod izide iz Misira, evo prekrilio je zemlju, i stoji prema meni.
4. Mojsijeva 22,6Nego hodi, prokuni mi ovaj narod, jer je jači od mene, e da bih mu odolio i pobio ga ili isterao iz zemlje ove; jer znam, koga blagosloviš biće blagosloven, a koga prokuneš biće proklet.
4. Mojsijeva 22,7I otidoše starješine Moavske i starješine Madijanske noseći darove za vračanje; i dođoše k Valamu, i kazaše mu riječi Valakove.
4. Mojsijeva 22,8A on im reče: ostanite ovdje ovu noć, i odgovoriću vam kako mi Gospod kaže. I ostaše knezovi Moavski kod Valama.
4. Mojsijeva 22,9A Bog dođe k Valamu i reče mu: kakvi su to ljudi kod tebe?
4. Mojsijeva 22,10I reče Valam Bogu: Valak sin Seforov, car Moavski, posla ih k meni govoreći:
4. Mojsijeva 22,11Evo narod izide iz Misira i prekrili zemlju; nego hodi, prokuni mi ga, e da bih ga nadbio i otjerao ga.
4. Mojsijeva 22,12A Bog reče Valamu: ne idi s njima, niti kuni toga naroda, jer je blagosloven.
4. Mojsijeva 22,13I ujutru ustavši Valam reče knezovima Valakovijem; vratite se u svoju zemlju jer mi ne da Bog da idem s vama.
4. Mojsijeva 22,14I ustavši knezovi Moavski dođoše k Valaku, i rekoše: ne htje Valam poći s nama.
4. Mojsijeva 22,15Tada opet posla Valak više knezova i veće od prvijeh.
4. Mojsijeva 22,16I oni došavši k Valamu rekoše mu: ovako veli Valak sin Seforov: nemoj se zatezati, molim te, nego dođi k meni.
4. Mojsijeva 22,17Jer ću te dobro darivati, i što mi god rečeš činiću; zato dođi, molim te, prokuni mi ovaj narod.
4. Mojsijeva 22,18A Valam odgovori i reče slugama Valakovijem da mi da Valak kuću svoju punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti riječi Gospoda Boga svojega da učinim što malo ili veliko.
4. Mojsijeva 22,19Ali opet ostanite ovdje i vi ovu noć, da vidim što će mi sada kazati Gospod.
4. Mojsijeva 22,20I dođe Bog noću k Valamu i reče mu: kad su došli ti ljudi da te zovu, ustani, idi s njima, ali što ti kažem ono da činiš.
4. Mojsijeva 22,21A ujutru ustavši Valam osamari magaricu svoju, i pođe s knezovima Moavskim.
4. Mojsijeva 22,22Ali se razgnjevi Bog što on pođe; i stade anđeo Gospodnji na put da mu ne da; a on sjeđaše na magarici svojoj i imaše sa sobom dva momka svoja.
4. Mojsijeva 22,23A kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golijem mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe preko polja. A Valam je stade biti da je vrati na put.
4. Mojsijeva 22,24A anđeo Gospodnji stade na stazu među vinogradima, a bijaše zid i odovud i odonud.
4. Mojsijeva 22,25I magarica videći anđela Gospodnjega pribi se uz drugi zid, i pritište nogu Valamovu o zid; a on je stade opet biti.
4. Mojsijeva 22,26Potom anđeo Gospodnji otide dalje, i stade u tjesnacu, gdje ne bješe mjesta da se svrne ni na desno ni nalijevo.
4. Mojsijeva 22,27I magarica videći anđela Gospodnjega pade pod Valamom, a Valam se vrlo razljuti, i stade biti magaricu svojim štapom.
4. Mojsijeva 22,28Tada Gospod otvori usta magarici, te ona reče Valamu: šta sam ti učinila, te me biješ već treći put?
4. Mojsijeva 22,29A Valam reče magarici: što mi prkosiš? da imam mač u ruci, sad bih te ubio.
4. Mojsijeva 22,30A magarica reče Valamu: nijesam li tvoja magarica? jašeš me od kako sam postala tvoja do danas; jesam li ti kad tako učinila? A on reče: nijesi.
4. Mojsijeva 22,31Tada Gospod otvori oči Valamu, koji ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golijem mačem u ruci. I on savi glavu i pokloni se licem svojim.
4. Mojsijeva 22,32I reče mu anđeo Gospodnji: zašto si bio magaricu svoju već tri puta? evo ja izidoh da ti ne dam, jer tvoj put nije meni po volji.
4. Mojsijeva 22,33Kad me ugleda magarica, ona se ukloni ispred mene već tri puta; a da se nije uklonila ispred mene, tebe bih već ubio a nju bih ostavio u životu.
4. Mojsijeva 22,34A Valam reče anđelu Gospodnjemu: zgriješio sam, jer nijesam znao da ti stojiš preda mnom na putu; ako tebi nije po volji, ja ću se vratiti.
4. Mojsijeva 22,35A anđeo Gospodnji reče Valamu: idi s tijem ljudima, ali samo ono govori što ti ja kažem. Tada Valam otide s knezovima Valakovim.
4. Mojsijeva 22,36A kad ču Valak da ide Valam, izide mu na susret u grad Moavski na međi Arnonskoj nakraj međe.
4. Mojsijeva 22,37I reče Valak Valamu: nijesam li slao k tebi i zvao te? zašto mi ne dođe? eda li te ne mogu darivati?
4. Mojsijeva 22,38A Valam reče Valaku: evo sam došao k tebi; ali hoću li moći što govoriti? Što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti.
4. Mojsijeva 22,39I otide Valam s Valakom, i dođoše u grad Uzot.
4. Mojsijeva 22,40I nakla Valak volova i ovaca, i posla Valamu i knezovima, koji bijahu s njim.
4. Mojsijeva 22,41A ujutru uze Valak Valama i odvede ga na visinu Valovu, i odande mu pokaza jedan kraj naroda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje