Tražilica


Brojevi 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 31,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 31,2"Osveti sinove Izraelove na Midjancima. Onda ćeš se pridružiti zemljacima svojim."
Brojevi 31,3Tada zapovjedi Mojsije narodu: "Naoružajte sebi ljude iz svoje sredine za vojsku proti Midjancima, da izvrše osvetu Gospodnju na Midjancima.
Brojevi 31,4Pošljite na vojsku po tisuću ljudi od svih plemena Izraelovih."
Brojevi 31,5I tako digoše od svakoga plemena izraelskoga po tisuću ljudi, svega dvanaest tisuća vojnika.
Brojevi 31,6Tada Mojsije posla na vojsku tisuću ljudi od svakoga plemena, a s njima Posla i Finehasa, sina svećenika Eleazara. Ovaj je imao sa sobom sveto posuđe i bučne trube.
Brojevi 31,7I pođoše u boj proti Midjanaca, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju, i pobiše sve muške osobe.
Brojevi 31,8Među onima, koje pobiše, bili su i kraljevi midjanski, Evi, Rekem, Sur, Hur i Reba, pet kraljeva midjanskih. I Balaama, sina Beorova, ubiše mačem.
Brojevi 31,9Tada zarobiše sinovi Izraelovi žene i djecu Midjanaca, zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve imanje njihovo,
Brojevi 31,10Popališe sve gradove, u kojima su prebivali, i sve tabore njihove,
Brojevi 31,11Uzeše sve roblje i sav plijen, ljude i stoku,
Brojevi 31,12I dovedoše zarobljenike, plijen i grabež k Mojsiju, k svećeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih u tabor na poljanama moapskim, što leže na Jordanu kod Jeriha.
Brojevi 31,13Mojsije, svećenik Eleazar i svi knezovi zajednice izađoše im u susret pred tabor.
Brojevi 31,14A Mojsije se razgnjevi na vojskovođe, na tisućnike i stotnike, koji se vratiše s vojske.
Brojevi 31,15Reče im Mojsije: "A što ostaviste na životu sve žene?
Brojevi 31,16Upravo one bile su, koje na savjet Balaamov zavedoše sinove Izraelove, da otpanu od Gospoda zbog Peora, te dođe pomor na zajednicu Gospodnju.
Brojevi 31,17Zato sada pobijte svu djecu mušku i sve žene udate.
Brojevi 31,18A sve mlade djevojke, koje još nijesu udate, ostavite za sebe na životu.
Brojevi 31,19Ostanite sedam dana izvan tabora, jer je svaki od vas druge ubio i dotakao se ubijenih, to se morate treći i sedmi dan očistiti zajedno sa svojim zarobljenicima.
Brojevi 31,20I sve haljine, sve stvari kožne, sve što je napravjeno od kozje dlake, i sve posude drveno morate očistiti"
Brojevi 31,21Svećenik Eleazar reče vojnicima, koji su bili pošli na vojsku: "Ovo je naredba zakonska, što je Gospod naloži Mojsiju:
Brojevi 31,22Zlato, srebro, mjed, gvožđe, kositer i olovo,
Brojevi 31,23Uopće sve, što podnosi oganj, morate svakako propustiti kroz oganj. Tada će to biti čisto. Uz to ipak mora se još očistiti vodom očišćenja. A sve, što ne podnosi oganj, morate propustiti kroz vodu.
Brojevi 31,24Operite onda sedmi dan haljine svoje, pa ćete opet biti čisti i potom smijete se opet vratiti u tabor."
Brojevi 31,25Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 31,26"Izbrojite ugrabljeni plijen, ljude i stoku, ti i svećenik Eleazar i plemenski glavari zajednice.
Brojevi 31,27Polovinu plijena razdijeli među vojnike, koji su išli na vojsku, a drugu polovinu među svu ostalu zajednicu.
Brojevi 31,28Tada uzmi od vojnika, koji su išli na vojsku, dio za Gospoda, naime po jednu glavu od pet stotina ljudi, goveda, magaraca i ovaca.
Brojevi 31,29Od njihove polovine uzmite to i dajte svećeniku Eleazaru kao žrtvu podizanja za Gospoda.
Brojevi 31,30A od polovine, koja dopadne sinovima Izraelovim, uzmi po jednu glavu od pedeset ljudi, goveda, magaraca i ovaca, ukratko sve stoke, i daj to Levitima, koji imaju skrbiti za službu kod prebivališta Gospodnjega."
Brojevi 31,31Mojsije i svećenik Eleazar učiniše, kako im je bio Gospod zapovjedio.
Brojevi 31,32A ostalo je od plijena, što ga je bila vojska zaplijenila: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,
Brojevi 31,33Sedamdeset i dvije tisuće,
Brojevi 31,34I šezdeset i jedna tisuća magaraca,
Brojevi 31,35Od ljudi, to jest od djevojaka, koje još nijesu bile udate, svega trideset i dvije tisuće osoba.
Brojevi 31,36Polovina od toga, što dopade onima, koji su bili išli na vojsku, iznosila je tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
Brojevi 31,37I dio od ovaca za Gospoda iznosio je šest stotina i sedamdeset i pet glava.
Brojevi 31,38Dalje trideset i šest tisuća goveda i dio od toga za Gospoda sedamdeset i dvije glave.
Brojevi 31,39Uz to trideset tisuća i pet stotina magaraca i dio od toga za Gospoda šezdeset i jedna glava,
Brojevi 31,40Napokon šesnaest tisuća ljudi i dio od toga za Gospoda trideset i dvije osobe.
Brojevi 31,41Mojsije predade svećeniku Eleazaru dio određen za žrtvu podizanja Gospodu, kao što je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 31,42Od polovine plijena za sinove Izraelove, koju je Mojsije bio odvojio od polovine za vojnike.
Brojevi 31,43Polovina, koja dopade zajednici, iznosila je: tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
Brojevi 31,44Trideset i šest tisuća goveda,
Brojevi 31,45Trideset tisuća i pet stotina magaraca,
Brojevi 31,46I šesnaest tisuća ljudi,
Brojevi 31,47Od te polovine za sinove Izraelove uze dakle Mojsije po jednu glavu od pedeset ljudi i stoke i dade ih Levitima, koji su imali skrbiti za službu kod prebivališta Gospodnjega, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 31,48Tada pristupiše k Mojsiju vojskovođe, tisućnici i stotnici,
Brojevi 31,49I rekoše Mojsiju: "Sluge tvoje prebrojiše vojnike, koji su bili pod našim vodstvom. Ni jednoga od naših ljudi nije manje.
Brojevi 31,50Zato prinosimo, da se očistimo pred Gospodom, kao prinos Gospodu, svaki što je tko zaplijenio zlatnine: kopči, narukvica, prstena, minđuša i ogrlica."
Brojevi 31,51Mojsije i svećenik Eleazar uzeše od njih zlato, svakovrsnu umjetno izrađenu zlatninu.
Brojevi 31,52A bilo je svega zlata, što ga kao žrtvu podizanja prinesoše Gospodu tisućnici i stotnici, šesnaest tisuća i sedam stotina i pedeset šekela,
Brojevi 31,53A prosti vojnici bili su naplijenili svaki za sebe.
Brojevi 31,54Mojsije i svećenik Eleazar uzeše zlato od tisućnika i stotnika i unesoše ga u Šator sastanka, da bude tamo sinovima Izraelovim pred Gospodom kao mio spomen.
Brojevi 31,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 31,2"Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.
Brojevi 31,3A Mojsije reče narodu: "Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance,
Brojevi 31,4da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!
Brojevi 31,5I tako su iz izraelskih porodica - tisuću po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuća.
Brojevi 31,6Posla ih Mojsije - tisuću po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
Brojevi 31,7Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.
Brojevi 31,8Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
Brojevi 31,9Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.
Brojevi 31,10Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,
Brojevi 31,11a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje.
Brojevi 31,12Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
Brojevi 31,13Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora.
Brojevi 31,14Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.
Brojevi 31,15Reče im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!
Brojevi 31,16A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu.
Brojevi 31,17Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!
Brojevi 31,18A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.
Brojevi 31,19Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana;
Brojevi 31,20očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete.
Brojevi 31,21Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:
Brojevi 31,22`Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo -
Brojevi 31,23sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit će očišćeno.` Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.
Brojevi 31,24Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor.
Brojevi 31,25Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 31,26"Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,
Brojevi 31,27a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.
Brojevi 31,28Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.
Brojevi 31,29Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.
Brojevi 31,30A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu.
Brojevi 31,31Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju.
Brojevi 31,32Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke,
Brojevi 31,33sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke,
Brojevi 31,34šezdeset i jedna tisuća magaradi,
Brojevi 31,35a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.
Brojevi 31,36Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke;
Brojevi 31,37ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;
Brojevi 31,38krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;
Brojevi 31,39magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.
Brojevi 31,40Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.
Brojevi 31,41Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Brojevi 31,42A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili -
Brojevi 31,43dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke,
Brojevi 31,44a krupne stoke trideset i šest tisuća grla;
Brojevi 31,45magaradi trideset tisuća i pet stotina,
Brojevi 31,46a ljudskih duša šesnaest tisuća.
Brojevi 31,47Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
Brojevi 31,48Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,
Brojevi 31,49i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.
Brojevi 31,50Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu već naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom.
Brojevi 31,51Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete.
Brojevi 31,52Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela.
Brojevi 31,53Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.
Brojevi 31,54Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.
Brojevi 31,1GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 31,2` Osveti sinove Izraelove za zlo koje im nanesoše Madijaniti; poslije čega ćeš se pridružiti svojoj rodbini . `
Brojevi 31,3Mojsije reče puku: `Nek se muškarci među vama opreme za vojnu. Oni će marširati protiv Madijana za izvršiti obvezu GOSPODOVU nad Madijanom.
Brojevi 31,4Vi će te poslati u vojnu tisuću ljudi po plemenu, od svakog plemena Izraelovog. `
Brojevi 31,5On diže dakle među tisućama Izraelovim jednu tisućicu po plemenu, to jest 12.000 ljudi opremljenih za poći u vojnu.
Brojevi 31,6Mojsije ih posla u vojnu, po jednu tisuću po plemenu; on ih posla u vojnu, njih i svećenika Pinhasa, sina Eleazarovog, koji imaše u rukama pribore *svetište i trube za signale.
Brojevi 31,7Oni pođoše u vojnu protiv Madijana kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju i oni pobiše sve ljude.
Brojevi 31,8Osim tih žrtava, oni pobiše također kraljeve Madijana: Evija, Rekema, Sura, Hura i Reva, pet kraljeva Madijana. Oni još ubiše mačem Balama, sina Beorova .
Brojevi 31,9Sinovi Izraelovi zarobiše žene Madijanke s njihovom djecom; oni uzeše sve njihove životinje, sva njihova stada, sva njihova dobra.
Brojevi 31,10Oni popališe Madijanitima sve nastanjene gradove i sva njihova taborišta.
Brojevi 31,11Potom oni odnesoše sav plijen i sve što bijahu zarobili od ljudi i od životinja.
Brojevi 31,12Oni dovedoše zarobljenike, ratni ulov i plijen Mojsiju, svećeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih; oni ih dovedoše u tabor u ravnice Moaba koje obrubljuju Jordan na visini Jerihona.
Brojevi 31,13Mojsije, svećenik Eleazar i svi odgovorni zajednice iziđoše za susresti ih ispred tabora.
Brojevi 31,14Mojsije se naljuti protiv poglavara označenih za voditi postrojbe, glavare tisućica i stotica, koji se vraćahu iz tog pohoda.
Brojevi 31,15` Što! Reče im on, vi ste ostavili na životu sve žene!
Brojevi 31,16Ipak to su one iste - za vrijeme Balamove stvari - koje su nagovorile sinove Izraelove na nevjernost GOSPODU, prilikom stvari Peorove, tako da se jedna nevolja obori na zajednicu GOSPODOVU.
Brojevi 31,17Eh dobro, sada, pobijte sve dječake i pobijte sve žene koje su poznale muškarca u bračnom zagrljaju.
Brojevi 31,18Ali, sve djevojčice koje nisu upoznale bračni zagrljaj, njih sačuvajte u životu za sebe.
Brojevi 31,19Što se tiče vas, taborujte izvan tabora tijekom sedam dana. Svi vi koji ste ubili nekoga ili koji ste dodirnuli mrtvaca, obavit će te svoje *očišćenje trećeg i sedmog dana, kako vi tako i vaši zatvorenici.
Brojevi 31,20Isto tako sve tkanine, svi predmeti od kože, svi radovi od kostrijeti i svi predmeti od drveta, vi će te im obaviti očišćenje.`
Brojevi 31,21Svećenik Eleazar reče vojnicima koji bijahu išli u boj: ` Evo odredbi zakona koje je GOSPOD propisao Mojsije:
Brojevi 31,22samo zlato, srebro, broncu, željezo, kositar, olovo,
Brojevi 31,23sve stvari koje podnose vatru, vi će te ih pronijeti kroz vatru da bi se očistile; obavit će se također očišćenje očisnom vodom . A vi će te provesti kroz vodu sve što ne može izdržati vatru.
Brojevi 31,24Oprat će te svoju odjeću sedmog dana i bit će te čisti; poslije čega, vratit će te se u tabor. `
Brojevi 31,25GOSPOD reče Mojsiju:
Brojevi 31,26- ` Ti sam, sa svećenikom Eleazarom i poglavarima zajednice, načinite račun o onome što ste zarobili od ljudi i životinja.
Brojevi 31,27Ti ćeš podijeliti između bojovnika i sve zajednice ono što je zarobljeno.
Brojevi 31,28Uzet ćeš jedan namet za GOSPODA na bojovnike koji su išli u vojnu, uzimajući jednog čovjeka na 500 i jednu životinju na 500 za goveda, magarce i sitnu stoku.
Brojevi 31,29Vi će te to uzeti od njihovog dijela i dati svećeniku Eleazaru kao namet dužan GOSPODU.
Brojevi 31,30A, na dio sinova Izraelovih, ti ćeš uzeti pedesetinu od ljudi, od goveda, od magaraca, sitne stoke i svih životinja; i dat ćeš ih *levitima koji obavljaju službu *boravišta GOSPODOVOG. `
Brojevi 31,31Mojsije i svećenik Eleazar učiniše ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
Brojevi 31,32Ono što bijaše zarobljeno, ono što bijaše ostalo od plijena koji su uzele postrojbe u vojni, sastojalo se od: 675.00 glava sitne stoke,
Brojevi 31,3372000 krupne stoke,
Brojevi 31,34i 61.000 magaraca;
Brojevi 31,35glede ljudskih osoba, tj. žena koje nisu upoznale bračnog stiska, njih bijaše u svemu 32.000.
Brojevi 31,36Polovica doznačena onima koji bijahu u vojni dizala se na: - 337.500 glava sitne stoke;
Brojevi 31,37namet za GOSPODA predujmljen na sitnu stoku bijaše 675 glava;
Brojevi 31,38- goveda: 36.000 glava na koje namet za GOSPODA bijaše 72 glave;
Brojevi 31,39- magaraca: 30.500 na koje namet za GOSPODA bijaše 61 glava;
Brojevi 31,40- ljudske osobe; 16.000 na koje namet za GOSPODA bijaše 32 osobe.
Brojevi 31,41Mojsije dade predujmljeni namet za GOSPODA svećeniku Eleazaru, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.
Brojevi 31,42Glede polovice dodijeljene sinovima Izraelovim, one koju Mojsije bijaše oduzeo ljudima koji bijahu u vojni,
Brojevi 31,43ta polovica dodijeljena zajednici sastojala se od : 337.500 glava sitne stoke,
Brojevi 31,4436000 goveda,
Brojevi 31,4530500 magaraca
Brojevi 31,46i 16.000 ljudskih osoba.
Brojevi 31,47Mojsije predujmi na dio sinova Izraelovih jednu petinu ljudi i životinja i dade ih levitima koji su obavljali službu boravišta GOSPODOVOG, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.
Brojevi 31,48Oni koji bijahu zapovijedali postrojbama u vojni, tisućnici i stotnici, priđoše Mojsiju i rekoše mu:
Brojevi 31,49` Tvoje sluge su prebrojale bojovnike koji bijahu pod našim zapovjedništvom; ni jedan nam čovjek ne manjka.
Brojevi 31,50Zato mi prinosimo GOSPODU, za obaviti obred odrješenja na našem osoblju, pred GOSPODOM, predmete od zlata, narukvice, obruče, prstenje, naušnice i privjeske koje je svaki od nas našao. `
Brojevi 31,51Mojsije i svećenik Eleazar pokupiše od njih te izrađene predmete.
Brojevi 31,52Sve zlato koje su uzeli u namet za GOSPODA iznosilo je 16.750 sikala, ponuđenih po tisućnicima i stotnicima.
Brojevi 31,53Vojnici bijahu pljačkali svaki za sebe.
Brojevi 31,54Mojsije i svećenik Eleazar prikupiše dakle zlato od tisućnika i stotnika; oni ga donesoše u *šator susretanja za služiti sinovima Izraelovim kao podsjetnik pred GOSPODOM.
4. Mojsijeva 31,1Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 31,2Osveti sinove Izrailjeve na Madijancima, pak ćeš se onda pribrati k rodu svojemu.
4. Mojsijeva 31,3I Mojsije reče narodu govoreći: opremite između sebe ljude na vojsku da idu na Madijance da učine osvetu Gospodnju na Madijancima,
4. Mojsijeva 31,4Po tisuću od plemena, od svakoga plemena Izrailjeva opremite na vojsku.
4. Mojsijeva 31,5I dadoše od tisuća Izrailjevijeh po tisuću od svakoga plemena, dvanaest tisuća opremiše na vojsku.
4. Mojsijeva 31,6I posla Mojsije po tisuću od svakoga plemena na vojsku, i s njima Finesa sina Eleazara sveštenika, i u njega bjehu sudi sveti i trube.
4. Mojsijeva 31,7I zavojštiše na Madijance, kako zapovjedi Gospod Mojsiju, i pobiše sve muškinje.
4. Mojsijeva 31,8Pobiše i careve Madijanske, s drugima koje im pobiše, Evina i Rokoma i Sura i Ura i Rovoka, pet careva Madijanskih, i Valama sina Veorova ubiše mačem.
4. Mojsijeva 31,9I zarobiše sinovi Izrailjevi žene Madijanke i djecu njihovu, i zaplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo.
4. Mojsijeva 31,10A mjesta njihova u kojima življahu i gradove njihove sve popališe ognjem.
4. Mojsijeva 31,11I sve roblje i sav plijen, ljude i stoku, uzeše;
4. Mojsijeva 31,12I povedoše k Mojsiju i Eleazaru svešteniku i ka zboru sinova Izrailjevijeh, i roblje i ostali plijen i dobit u oko na polju Moavskom, koje je na Jordanu prema Jerihonu.
4. Mojsijeva 31,13A Mojsije i Eleazar sveštenik i svi knezovi od zbora izidoše im na susret iz okola.
4. Mojsijeva 31,14I Mojsije se razgnjevi na vojvode, na tisućnike i stotinare, koji se vraćahu s vojske;
4. Mojsijeva 31,15I reče im Mojsije: a što ostaviste u životu sve žene?
4. Mojsijeva 31,16Ta one po riječi Valamovoj navratiše sinove Izrailjeve da zgriješe Gospodu s Fegora, te dođe ona pogibija na narod Gospodnji.
4. Mojsijeva 31,17Zato sada pobijte svu djecu mušku, i sve žene pobijte, koje su poznale čovjeka.
4. Mojsijeva 31,18A djevojke, koje ne poznaše čovjeka, ostavite u životu.
4. Mojsijeva 31,19A vi ostanite izvan okola sedam dana; svaki koji je ubio koga i koji se dotakao ubijenoga očistite se treći dan i sedmi dan, sebe i roblje svoje.
4. Mojsijeva 31,20I sve haljine i sve stvari kožne i sve što je od kostrijeti i sve sudove drvene očistite.
4. Mojsijeva 31,21I reče Eleazar sveštenik vojnicima, koji bijahu išli na vojsku: ovo je naredba i zakon što je Gospod zapovjedio Mojsiju:
4. Mojsijeva 31,22Zlato, srebro, mjed, gvožđe, kositer i olovo,
4. Mojsijeva 31,23Što god podnosi vatru, propustite kroz vatru, i očistiće se, ali pošto se očisti vodom očišćenja; a što god ne podnosi vatre, propustite kroz vodu.
4. Mojsijeva 31,24I operite haljine svoje sedmi dan, i bićete čisti; i onda ćete ući u oko.
4. Mojsijeva 31,25Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 31,26Izbroj sve što je zaplijenjeno, ljude i stoku, ti i Eleazar sveštenik i poglavari od plemena narodnijeh.
4. Mojsijeva 31,27I razdijeli sve zaplijenjeno na dvoje: na vojnike koji su išli na vojsku i na sav zbor.
4. Mojsijeva 31,28I uzmi dio za Gospoda od vojnika koji su išli na vojsku, po jednu dušu od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca.
4. Mojsijeva 31,29Od njihove polovine to uzmite, i podajte Eleazaru svešteniku za prinos Gospodu.
4. Mojsijeva 31,30I od polovine koja dopade sinovima Izrailjevijem uzmi po jedno od pedeset, i od ljudi i od goveda i od magaraca i od ovaca i od svake stoke, i to podaj Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji.
4. Mojsijeva 31,31I učini Mojsije i Eleazar sveštenik kako zapovjedi Gospod Mojsiju.
4. Mojsijeva 31,32I bješe plijena, što osta od plijena koji zaplijeni vojska: šest stotina i sedamdeset i pet tisuća ovaca,
4. Mojsijeva 31,33I sedamdeset i dvije tisuće goveda,
4. Mojsijeva 31,34I šezdeset i jedna tisuća magaraca,
4. Mojsijeva 31,35I ženskinja što ne bješe poznalo čovjeka, svega trideset i dvije tisuće duša.
4. Mojsijeva 31,36A u polovini, u dijelu onijeh koji bijahu išli na vojsku, bješe na broj tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
4. Mojsijeva 31,37A od toga dio Gospodu bješe šest stotina i sedamdeset i pet ovaca:
4. Mojsijeva 31,38I trideset i šest tisuća goveda, a od toga dio Gospodu sedamdeset i dva;
4. Mojsijeva 31,39I trideset tisuća i pet stotina magaraca, a od toga dio Gospodu šezdeset i jedan;
4. Mojsijeva 31,40I šesnaest tisuća duša ljudskih, a od toga dio Gospodu trideset i dvije duše.
4. Mojsijeva 31,41I dade Mojsije Eleazaru svešteniku dio za prinos Gospodu, kao što mu zapovjedi Gospod.
4. Mojsijeva 31,42A od druge polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, koju uze Mojsije od ljudi koji bjehu išli na vojsku,
4. Mojsijeva 31,43(A i u toj polovini, koja dopade zboru, bješe tri stotine i trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca,
4. Mojsijeva 31,44Trideset i šest tisuća goveda,
4. Mojsijeva 31,45Trideset tisuća i pet stotina magaraca,
4. Mojsijeva 31,46I šesnaest tisuća duša ljudskih.)
4. Mojsijeva 31,47Od te polovine, koja dopade sinovima Izrailjevijem, uze Mojsije po jedno od pedeset, i od ljudi i od stoke, i dade Levitima koji rade što treba za šator Gospodnji, kao što mu Gospod zapovjedi,
4. Mojsijeva 31,48I pristupiše k Mojsiju vojvode, tisućnici i stotinari,
4. Mojsijeva 31,49I rekoše mu: sluge tvoje prebrojiše vojnike koji bijahu pod našom rukom, i nijednoga nije manje.
4. Mojsijeva 31,50Zato prinosimo Gospodu prinos, svaki što je ko zadobio, zlatnijeh zaklada, kopača, narukvica, prstena, obodaca i lančića, da bi se očistile duše naše pred Gospodom.
4. Mojsijeva 31,51I uze Mojsije i Eleazar sveštenik od njih zlato, svakojake zaklade.
4. Mojsijeva 31,52A bješe svega zlata prinesenoga, što prinesoše Mojsiju tisućnici i stotinari, šesnaest tisuća i sedam stotina i pedeset sikala.
4. Mojsijeva 31,53A vojnici zadržaše sebi što koji bješe zaplijenio.
4. Mojsijeva 31,54I uzevši Mojsije i Eleazar zlato od tisućnika i stotinara, unesoše ga u šator od sastanka za spomen sinovima Izrailjevijem pred Gospodom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje