Tražilica


Brojevi 32. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 32,1Sinovi Rubenovi i Gadovi imali su vrlo mnogo stoke. I kad vidješe, da je zemlja jazerska i gileadska dobra za stoku,
Brojevi 32,2Otidoše sinovi Gadovi i Rubenovi i rekoše Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice:
Brojevi 32,3"Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon,
Brojevi 32,4Zemlja, koju Gospod podvrgnu zajednici izraelskoj, dobra je za stoku, a sluge tvoje imaju mnogo stoke."
Brojevi 32,5Tada nastaviše: "Ako nađosmo milost u očima tvojim, neka se ta zemlja dadne u baštinu slugama tvojim. Ne vodi nas preko Jordana."
Brojevi 32,6Mojsije odgovori sinovima Gadovim i Rubenovim: "Vaša će dakle braća ići u boj, a vi ćete ovdje mimo ostati?
Brojevi 32,7Zašto odvraćate srca sinova Izraelovih, da ne idu u zemlju, koju im je dao Gospod?
Brojevi 32,8Tako su već činili oci vaši, kad ih poslah iz Kadeš-Barnee, da ogledaju zemlju.
Brojevi 32,9Otidoše gore do eškolske doline, pogledaše zemlju i obeshrabriše onda srce sinovima Izraelovim, tako da oni ne htjedoše ići u zemlju, koju im bio Gospod dao.
Brojevi 32,10Razgnjevi se onda Gospod i zakle se:
Brojevi 32,11"Ljudi, koji u dobi od dvadeset godina i više izađoše iz Egipta, neće vidjeti zemlje, koju sam zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu, jer me nijesu posve poslušali.
Brojevi 32,12Osim Kenizeja Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova, jer ovi posve poslušaš Gospoda.
Brojevi 32,13Tako se dakle razgnjevi Gospod na Izraela. On učini, da su se četrdeset godina potucali po pustinji, dok ne pomrije sav onaj naraštaj, koji je sagriješio Gospodu.
Brojevi 32,14I sada vi stupiste na mjesto otaca svojih, izrod grješnika, da još više povećate žestoki gnjev Gospodnji na Izraela.
Brojevi 32,15Ako se odvratite od njega, on će ga još dulje ostaviti u pustinji. Tako ćete upropastiti sav taj narod."
Brojevi 32,16Tada pristupiše k njemu i rekoše: "Mi ćemo ovdje napraviti samo torove za stada svoja i gradove za žene svoje i djecu svoju.
Brojevi 32,17A sami ćemo naoružani poći pred sinovima Izraelovim, dok ih ne dovedemo u njihova mjesta. Uto neka naše žene i djeca ostanu u mjestima utvrđenim radi stanovnika te zemlje.
Brojevi 32,18Nećemo se prije vratiti kućama svojim, dok sinovi Izraelovi ne prime svaki svoju baštinu.
Brojevi 32,19Niti demo uzeti zajedno s njima baštinu s onu stranu Jordana i dalje, jer nam je dopala baština naša istočno od Jordana."
Brojevi 32,20Mojsije im odgovori "Ako to učinite, da pođete naoružani pred Gospodom u boj.
Brojevi 32,21I svi vojnici vaši pred Gospodom prijeđu Jordan, dok ne otjera ispred sebe neprijatelja svojih.
Brojevi 32,22I vi se istom onda vratite, kad bude zemlja uz pomoć Gospoda podvrgnuta, tada ćete vi biti bez krivnje pred Gospodom i Izraelom, i ta će vam zemlja pripasti kao baština pred Gospodom.
Brojevi 32,23Ako li ne učinite tako, onda ćete sagriješiti Gospodu i znajte, da će vas za grijeh vaš stidi kazna.
Brojevi 32,24Pa gradite sebi tvrda mjesta za žene svoje i djecu svoju i torove za stoku svoju. Ali i učinite, što obećaste."
Brojevi 32,25Nato odgovoriše Mojsiju sinovi Gadovi i Rubenovi: "Sluge će tvoje učiniti, kako ti, gospodare, zapovijedaš.
Brojevi 32,26Djeca naša i žene naše, stoka naša i sve životinje naše ovdje će ostati u tvrdim mjestima gileadskim.
Brojevi 32,27A sluge tvoje sve, što su za boj, prijeći će tamo pred Gospodom u boj, kako si, gospodare, zapovjedio."
Brojevi 32,28Potom dade Mojsije za njih naputak svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima sinova Izraelovih.
Brojevi 32,29Reče im Mojsije: "Ako podu svi vojnici Gadovih i Rubenovih sinova s vama preko Jordana pred Gospodom u boj, onda im dajte, kad vam bude zemlja podvrgnuta, područje gileadsko u baštinu.
Brojevi 32,30Ako li vojnici ne pođu s vama prijeko, neka se nasele kod vas u zemlji kanaanskoj."
Brojevi 32,31Tada odgovoriše sinovi Gadovi i Rubenovi: "Kako je Gospod zapovjedio slugama tvojim, tako ćemo učiniti.
Brojevi 32,32Mi vojnici prijeći ćemo pred Gospodom u zemlju kanaansku, da nam ostane naša baština preko Jordana."
Brojevi 32,33Tako dade Mojsije sinovima Gadovim i Rubenovim i polovini plemena Manaseha, sina Josipova, kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga: zemlju i gradove njezine s njihovom okolinom, gradove po zemlji unaokolo.
Brojevi 32,34I opet sagradiše sinovi Gadovi Dibon, Atarot, Aroer,
Brojevi 32,35Atrot, Šofan, Jazer, Jogbohu,
Brojevi 32,36Bet Nimru i Bet Haran, gradove tvrde i torove za stoku.
Brojevi 32,37Sinovi Rubenovi opet sagradiše Hešbon, Eleale, Kirjatajim,
Brojevi 32,38Nebo i Baal Meon s promijenjenim imenima i Šibmu, i dadoše imena gradovima, što ih opet sagradiše,
Brojevi 32,39Sinovi Makira, sina Manasehova, otidoše u Gilead, osvojiše ga i protjeraše Amoreje, koji su bili tamo.
Brojevi 32,40Mojsije dade tada Gilead Makiru, sinu Manasehovu, koji se naseli tamo.
Brojevi 32,41Manasehov sin Jair isto tako otide, osvoji sela njihova i prozva ih sela Jairova".
Brojevi 32,42I Nobah otide, zauze Kenat s njegovim selima i prozva ga po imenu svojemu "Nobah".
Brojevi 32,1 Rubenovci i Gadovci imađahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze, međutim, da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za stočarstvo.
Brojevi 32,2Zato Gadovci i Rubenovci dođu k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu:
Brojevi 32,3"Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon -
Brojevi 32,4kraj što ga Jahve osvoji pred izraelskom zajednicom - kraj je pogodan za stočarstvo; a sluge tvoje bave se stočarstvom.
Brojevi 32,5Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim očima", nastave, "neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana!
Brojevi 32,6Mojsije odgovori Gadovcima i Rubenovcima: "Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovdje?
Brojevi 32,7Zašto odvraćate srca Izraelaca da ne prijeđu u zemlju koju im je Jahve predao?
Brojevi 32,8Tako su učinili i vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš Barnee da izvide zemlju.
Brojevi 32,9Popeli su se do Eškola i razgledali zemlju, ali su onda ubili srčanost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao.
Brojevi 32,10Onog dana Jahve planu gnjevom. Zakle se i reče:
Brojevi 32,11`Ljudi što su izišli iz Egipta, kojima je dvadeset ili više godina, jer me nisu vjerno slijedili, nikad neće vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu!`
Brojevi 32,12Jahvu su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua.
Brojevi 32,13Jahve je gnjevom planuo na Izraelce pa ih je pustinjom povlačio četrdeset godina, sve dok ne pomrije sav naraštaj što je u očima Jahvinim zlo postupio.
Brojevi 32,14A sad vi - grešni naraštaj - ustajete namjesto svojih očeva da još povećate srdžbu Jahvinu na Izraela.
Brojevi 32,15Ako se od njega odvratite, on će još produžiti vaš boravak u pustinji; tako ćete upropastiti sav taj narod.
Brojevi 32,16Onda se oni primaknu k njemu i reknu: "Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju nejačad,
Brojevi 32,17a sami ćemo pograbiti oružje i poći na čelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša nejačad neka ostane - zbog stanovništva ove zemlje - u utvrđenim gradovima.
Brojevi 32,18Mi se svojim kućama nećemo vraćati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju baštinu.
Brojevi 32,19S njima nećemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje, jer će nas zapasti naša baština s ovu stranu, na istok od Jordana.
Brojevi 32,20Mojsije im reče: "Ako tako uradite, ako pođete pred Jahvom u boj;
Brojevi 32,21ako vi svi naoružani prijeđete Jordan pred Jahvom dok on ne rastjera ispred sebe svoje neprijatelje:
Brojevi 32,22tada, kad zemlja bude pokorena Jahvi, vi ćete se moći vratiti. Tako ćete biti oslobođeni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu, a ova će zemlja postati pred Jahvom vaše vlasništvo.
Brojevi 32,23Ali ako tako ne uradite, sagriješit ćete protiv Jahve i znajte da će vas stići kazna za vaš grijeh.
Brojevi 32,24Sazidajte, dakle, gradove za svoju nejačad i torove za svoju stoku, ali izvršite što ste obećali.
Brojevi 32,25Gadovci i Rubenovci odgovore Mojsiju: "Tvoje će sluge učiniti kako gospodar naš nalaže.
Brojevi 32,26Naša nejačad, naše žene, naša stoka i sve naše blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima,
Brojevi 32,27a tvoje sluge, svi koji su za boj sposobni, poći će pred Jahvom u boj, kako naš gospodar nalaže.
Brojevi 32,28Tada za njih Mojsije izda nalog svećeniku Eleazaru, Nunovu sinu Jošui i glavarima obitelji izraelskih plemena.
Brojevi 32,29I reče im Mojsije: "Ako Gadovci i Rubenovci, svi oni koji nose oružje, s vama prijeđu Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama, onda im dajte gileadsku zemlju u vlasništvo.
Brojevi 32,30Ali ako ne prijeđu naoružani s vama, neka dobiju baštinu među vama u zemlji kanaanskoj.
Brojevi 32,31Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: "Što je god Jahve rekao tvojim slugama, to ćemo učiniti.
Brojevi 32,32Mi ćemo naoružani prijeći pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana.
Brojevi 32,33I tako njima - Gadovcima, Rubenovcima i polovici plemena Manašea, sina Josipova - dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradove okolne zemlje.
Brojevi 32,34Gadovci sagrade: Dibon, Atarot i Aroer,
Brojevi 32,35Atrot Šofan, Jazer, Jogbohu,
Brojevi 32,36Bet Nimru i Bet Haran, utvrđene gradove i torove za stada.
Brojevi 32,37Rubenovci sagrade: Hešbon, Eleale, Kirjatajim,
Brojevi 32,38Nebo, Baal Meon - nazivi su izmijenjeni - i Šibmu. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli.
Brojevi 32,39Sinovi Makira, sina Manašeova, odu u Gilead, osvoje ga i protjeraju Amorejce koji bijahu ondje.
Brojevi 32,40Mojsije preda Gilead Manašeovu sinu Makiru, i on se u njemu nastani.
Brojevi 32,41A Manašeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva "Jairova sela".
Brojevi 32,42Potom ode Nobah i zauzme Kenat i njegova područja te ga nazove svojim imenom "Nobah".
Brojevi 32,1Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi imahu brojna stada, velika. Gledajući zemlju Jazer i Galad, oni vidješe da područje odgovara njihovim stadima.
Brojevi 32,2Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi dođoše dakle reći Mojsiju, svećeniku Eleazaru i odgovornima zajednice:
Brojevi 32,3` Atarot, Divon, Jazer Nimra, Hešbon, Eleale, Sevam, Nebo, Beon,
Brojevi 32,4ta zemlja koju je GOSPOD udario pred zajednicom Izraelovom je jedna zemlja koja odgovara stadima; dakle tvoje sluge imaju stada.
Brojevi 32,5Ako bismo mi našli milosti u tvojim očima, rekoše oni, da ta zemlja bude dodijeljena kao baština tvojim slugama, ne prevodi nas preko Jordana. `
Brojevi 32,6Ali, Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim: ` Što! Vaša braća da idu u vojnu, a vi, vi biste ostali ovdje?
Brojevi 32,7Zašto obeshrabrujete sinove Izraelove da pređu Jordan u zemlju koju im je GOSPOD dao?
Brojevi 32,8To je isto ono što su učinili vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnea da osmotre zemlju !
Brojevi 32,9Oni su uzišli sve do doline Eškol i, pošto su vidjeli zemlju, oni su obeshrabrili sinove Izraelove odvraćajući ih od ulaska u zemlju koju im je GOSPOD dao.
Brojevi 32,10GOSPOD se ražestio tog dana i prisegao:
Brojevi 32,11Nikad ti ljudi koji su izišli iz Egipta - oni od dvadeset i više godina - neće vidjeti zemlju koju sam ja obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu, jer su se ustezali slijediti me!
Brojevi 32,12Samo biše izuzeti Kaleb, sin Jefuneov, Kenizit, i Jozua, sin Nunov, jer bijahu slijedili GOSPODA bez ustezanja.
Brojevi 32,13GOSPOD se zapalio od ljutnje protiv Izraela i nagnao ih na lutanje pustinjom tijekom 40 godina sve do nestanka cijelog pokoljenja koje se onemililo GOSPODU.
Brojevi 32,14A vi, raso grješnika, evo kako i vi idete stopama očeva svojih da biste podjarili gnjev GOSPODOV glede Izraela!
Brojevi 32,15Jer, prestanete li ga slijediti, on će produžiti boravak Izraelovu pustinji, a vi će te prouzrokovati gubitak svog ovog puka. `
Brojevi 32,16Približavajući mu se oni rekoše: ` Mi ćemo podići ovdje obore za naša stada i gradove za našu djecu.
Brojevi 32,17A, mi sami, mi ćemo pohitati uzeti oružje za ići pred sinovima Izraelovim, sve dok ih ne dovedemo doma. Naša će djeca ostati ovdje u tvrdim gradovima gdje će biti zaštićena od domaćih žitelja.
Brojevi 32,18Mi se ne ćemo vratiti k našim kućama prije nego svaki od sinova Izraelovih ne bude u posjedu svoje baštine.
Brojevi 32,19Ali, mi nećemo sudjelovati u podjeli s njima, s druge strane Jordana, jer baština koja nam pripada nalazi se ovdje s ove strane, istočno od Jordana.`
Brojevi 32,20Mojsije im reče: ` Ako vi učinite to, ako vi uzmete oružje pred GOSPODOM za poći u vojnu,
Brojevi 32,21ako svi vaši bojovnici pređu Jordan pred GOSPODOM sve dok on ispred sebe ne bude potjerao sve svoje neprijatelje,
Brojevi 32,22ako vi budete samo jednom dijelili zemlju pokorenu pred GOSPODOM, vi će te biti slobodni od obveze prema GOSPODU i prema Izraelu, a ova zemlja ovdje bit će vaša baština pred GOSPODOM.
Brojevi 32,23Ali, ne budete li postupili tako, vi griješite protiv GOSPODA. I znajte da će vas vaš grijeh progoniti.
Brojevi 32,24Podignite gradove za svoju djecu i obore za vaše ovce. Ali, obećanje izišlo iz vaših usta, održite ga.`
Brojevi 32,25Sinovi Gadovi i Rubenovi rekoše Mojsiju: ` Tvoje će se sluge pokoriti zapovjedima mojeg gospodara.
Brojevi 32,26Naše žene i naša djeca, naša stada i sve naše životinje ostat će ovdje, u gradovima Galada.
Brojevi 32,27A tvoje sluge, sve opremljene za poći u vojnu, prijeći će pred GOSPODOM za ići u bitku, kako je to moj gospodar rekao. `
Brojevi 32,28Mojsije dade, glede njih, zapovijedi svećeniku Eleazaru, Jozui, sinu Nunovu, i poglavarima sinova Izraelovih.
Brojevi 32,29On im reče: ` Ako sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi prijeđu Jordan s vama, svi naoružani za ući u boj pred GOSPODOM, vi, kad vam zemlja bude podvrgnuta, vi će te im dati zemlju Galad za baštinu.
Brojevi 32,30Ali, ako ne prijeđu s vama pod oružjem, oni će imati svoju baštinu usred vas u zemlji Kanaan. `
Brojevi 32,31Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi odgovoraše: ` Mi ćemo učiniti ono što je GOSPOD rekao slugama tvojim.
Brojevi 32,32Mi sami, pod oružjem, mi ćemo prijeći u zemlju Kanaan pred GOSPODOM; ali za nas, baština koju ćemo baštiniti nalazi se s ove strane Jordana. `
Brojevi 32,33Mojsije dade sinovima Gadovim, sinovima Rubenovim i polovici plemena Manasejeva, sinovima Josipovim, kraljevstvo Sihon, kralja *Amorita i, kraljevstvo Og, kralja Bašana; zemlju s njenim gradovima i njihovu teritoriju, gradove okolne zemlje.
Brojevi 32,34Sinovi Gadovi ponovo izgradiše Divon, Atarot, Aroer,
Brojevi 32,35Atrot-Šofan, Jazer, Jogboha,
Brojevi 32,36Bet-Nimra i Bet-Haran; oni podigoše te tvrde gradove i obore za ovce.
Brojevi 32,37Sinovi Rubenovi ponovo podigoše Hešbon, Eleale, Kirjataim,
Brojevi 32,38Nebo, Bal-Meon - čija imena biše promijenjena - i Sivma. Oni dadoše druga imena gradovima koje su bili preuredili.
Brojevi 32,39Sinovi Makira, sina Manasejeva, odoše u Galad, dočepaše se zemlje i otjeraše Amorite koji se tu nalaziše.
Brojevi 32,40Tad Mojsije dade Galad Makiru, sinu Manasejevu, koji se tu smjesti.
Brojevi 32,41Jair, sin Manasejev, ode domoći se njihovih taborišta koje nazva taborišta Jairova.
Brojevi 32,42Novah ode domoći se Kenata i njegovog okoliša: on ga nazva Novah, svojim vlastitim imenom.
4. Mojsijeva 32,1A sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi imahu vrlo mnogo stoke, i vidješe zemlju Jazirsku i zemlju Galadsku da je dobra za stoku.
4. Mojsijeva 32,2I došavši sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi rekoše Mojsiju i Eleazaru svešteniku i knezovima od zbora govoreći:
4. Mojsijeva 32,3Atarot i Devon i Jazir i Namra i Esevon i Elealija i Sevama i Navav i Vean,
4. Mojsijeva 32,4Ta je zemlja, koju Gospod pokori zboru Izrailjskom, dobra za stoku, a sluge tvoje imaju stoke.
4. Mojsijeva 32,5Ako smo, rekoše, našli milost pred tobom, neka se ta zemlja dade slugama tvojim u našljedstvo, nemoj nas voditi preko Jordana.
4. Mojsijeva 32,6A Mojsije reče sinovima Gadovijem i sinovima Ruvimovijem: braća će vaša ići na vojsku, a vi hoćete ovdje da ostanete?
4. Mojsijeva 32,7Zašto obarate srce sinovima Izrailjevijem da ne prijeđu u zemlju koju im je dao Gospod?
4. Mojsijeva 32,8Tako su učinili oci vaši, kad ih poslah iz Kadis-Varnije da uhode zemlju;
4. Mojsijeva 32,9I otidoše do potoka Eshola, i uhodiše zemlju; i oboriše srce sinovima Izrailjevijem da ne idu u zemlju koju im dade Gospod;
4. Mojsijeva 32,10I razgnjevi se onda Gospod, i zakle se govoreći:
4. Mojsijeva 32,11Neće ti ljudi koji izađoše iz Misira, od dvadeset godina i više, vidjeti zemlje za koju se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu, jer se ne držaše mene sasvijem,
4. Mojsijeva 32,12Osim Haleva sina Jefonijina Kenezeja i Isusa sina Navina, jer se sasvijem držaše Gospoda.
4. Mojsijeva 32,13I razgnjevi se Gospod na Izrailja, i učini te se potucaše po pustinji četrdeset godina, dokle ne pomrije sav onaj naraštaj koji činjaše zlo pred Gospodom.
4. Mojsijeva 32,14A vi sada izađoste na mjesto otaca svojih, rod griješnih ljudi, da umnožavate žestinu gnjeva Gospodnjega na Izrailja.
4. Mojsijeva 32,15Ako se odvratite od njega, on će ga još ostaviti u pustinji, i tako ćete upropastiti sav onaj narod.
4. Mojsijeva 32,16A oni pristupiše opet k njemu, i rekoše mu: mi smo radi samo torove načiniti ovdje za stada svoja i gradove za djecu svoju.
4. Mojsijeva 32,17A sami ćemo naoružani junački poći pred sinovima Izrailjevijem, dokle ih ne odvedemo na njihovo mjesto; a naša djeca neka stoje u gradovima tvrdijem radi stanovnika te zemlje.
4. Mojsijeva 32,18Nećemo se vratiti kućama svojim dokle sinovi Izrailjevi ne prime svaki svoje našljedstvo.
4. Mojsijeva 32,19Niti ćemo uzeti našljedstva s njima s onu stranu Jordana ni dalje, ako nam dopadne našljedstvo s ovu stranu Jordana prema istoku.
4. Mojsijeva 32,20Tada im reče Mojsije: ako ćete učiniti tako i ići pod oružjem pred Gospodom na vojsku,
4. Mojsijeva 32,21Ako svaki od vas pod oružjem prijeđe preko Jordana pred Gospodom, dokle ne otjera ispred sebe neprijatelja svojih,
4. Mojsijeva 32,22I dokle se ne pokori zemlja pred Gospodom, pa se onda vratite i ne zgriješite Gospodu ni Izrailju, onda će ova zemlja pripasti vama u našljedstvo pred Gospodom.
4. Mojsijeva 32,23Ako li ne učinite tako, gle, zgriješićete Gospodu, i znajte da će vas grijeh vaš stići.
4. Mojsijeva 32,24Gradite sebi gradove za djecu svoju i torove za stoku svoju; i što je izašlo iz usta vaših, učinite.
4. Mojsijeva 32,25I rekoše Mojsiju sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: sluge će tvoje učiniti kako gospodar naš zapovijeda.
4. Mojsijeva 32,26Djeca naša i žene naše, stada naša i sva stoka naša ovdje će ostati u gradovima Galadskim;
4. Mojsijeva 32,27A sluge će tvoje prijeći svaki naoružan, da se bije pred Gospodom, kao što govori gospodar naš.
4. Mojsijeva 32,28Tada Mojsije zapovjedi za njih Eleazaru svešteniku i Isusu sinu Navinu i glavarima od domova otačkih među sinovima Izrailjevijem,
4. Mojsijeva 32,29I reče im: ako prijeđu sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi s vama preko Jordana, svi oružani, da se biju pred Gospodom, i kad vam bude zemlja pokorena, onda podajte njima zemlju Galadsku u našljedstvo.
4. Mojsijeva 32,30Ako li ne prijeđu s vama pod oružjem, onda neka im bude našljedstvo među vama u zemlji Hananskoj.
4. Mojsijeva 32,31I odgovoriše sinovi Gadovi i sinovi Ruvimovi govoreći: kako je Gospod kazao slugama tvojim tako ćemo učiniti.
4. Mojsijeva 32,32Prijeći ćemo pod oružjem pred Gospodom u zemlju Hanansku, a naše našljedstvo da bude s ovu stranu Jordana.
4. Mojsijeva 32,33I dade Mojsije sinovima Gadovijem i sinovima Ruvimovijem i polovini plemena Manasije sina Josifova carstvo Siona cara Amorejskoga i carstvo Oga cara Vasanskoga, zemlju i gradove po međama njezinijem, gradove one zemlje unaokolo.
4. Mojsijeva 32,34I sagradiše sinovi Gadovi Devon i Atarot i Aroir.
4. Mojsijeva 32,35I Atrot-Sofan i Jazir i Jogveju,
4. Mojsijeva 32,36I Vet-Nimru i Vet-Aran, gradove tvrde, i torove za stoku.
4. Mojsijeva 32,37A sinovi Ruvimovi sagradiše Esevon i Elealiju i Kirijatajim,
4. Mojsijeva 32,38I Navon i Velmeon predjenuvši im imena, i Sivmu; i nadješe druga imena gradovima koje sagradiše.
4. Mojsijeva 32,39A sinovi Mahira sina Manasijina otidoše u Galad, i uzeše ga, i izagnaše Amoreje koji bijahu ondje.
4. Mojsijeva 32,40I Mojsije dade Galad Mahiru sinu Manasijinu, koji se ondje naseli.
4. Mojsijeva 32,41I Jair sin Manasijin otide i uze sela njihova i prozva ih sela Jairova.
4. Mojsijeva 32,42I Navav otide i uze Kenat sa selima njegovijem, i prozva ga Navav po imenu svojemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje