Tražilica


Brojevi 34. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 34,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Brojevi 34,2"Priopći sinovima Izraelovim ovaj naputak: Kad dođete u zemlju kanaansku, neka vam to bude zemlja, koja vam pripada kao baština: zemlja kanaanska s međama svojim.
Brojevi 34,3Južna strana neka ide od pustinje sinske uz među edomsku. Južna međa neka počinje u istoku na južnom kraju Slanoga mora.
Brojevi 34,4Onda neka se međa savije južno od visine Akrabima i neka prelazi prema Sinu, dok ne dođe na kraj južno od Kadeš-Barnea. Odatle neka teče dalje prema Hasar Adaru i neka ide do u Asmone.
Brojevi 34,5Od Asmone neka se zavije međa k potoku egipatskomu, dok ne dođe na kraj kod mora.
Brojevi 34,6Zapadna međa neka vam bude veliko more, to neka vam je s te strane međa.
Brojevi 34,7Sjeverna međa neka vam bude ovo: Od velikoga mora povucite sebi među do gore Hora.
Brojevi 34,8Od gore Hora povucite sebi među do na put prema Hamatu. Krajna točka međi neka je Sedada.
Brojevi 34,9Onda neka teče međa dalje do Zifrona, i kraj neka joj bude kod Hasar Enana. To neka vam je sjeverna međa.
Brojevi 34,10Prema istoku povucite sebi među od Hasar Enana do Šefama.
Brojevi 34,11Od Šefama neka ide međa dolje u Riblu, istočno od Aina. Tada neka ide međa još dalje dolje i neka udari na gorski greben istočno od jezera Kinereta.
Brojevi 34,12Nato neka ide međa dolje k Jordanu, dok ne izađe na Slano more. To neka su unaokolo međe vašoj zemlji."
Brojevi 34,13Mojsije dade sinovima Izraelovim još ovaj naputak: "To je zemlja, koju ćete dobiti kao baštinu ždrijebom, i za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po.
Brojevi 34,14Jer pleme sinova Rubenovih po svojim porodicama i pleme sinova Gadovih po svoj im porodicama i polovina plemena Manasehova primiše već svoju baštinu.
Brojevi 34,15Ova dva plemena i po primiše svoju baštinu na drugoj strani Jordana, naprema Jerihu, na istoku prema izlasku sunca."
Brojevi 34,16Dalje reče Gospod Mojsiju:
Brojevi 34,17"Ovo su imena ljudi, koji neka vam u baštinu razdijele zemlju: Svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov.
Brojevi 34,18I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.
Brojevi 34,19Ovo su imena tih ljudi: Od plemena Judina Kaleb, sin Jefuneov;
Brojevi 34,20Od plemena sinova Simeonovih Šemuel, sin Amihudov;
Brojevi 34,21Od plemena Benjaminova Elidad, sin Kislonov;
Brojevi 34,22Od plemena sinova Danovih kao knez Buki, sin Joglijev;
Brojevi 34,23Od potomaka Josipovih: za pleme sinova Manasehovih kao knez Haniel, sin Efodov;
Brojevi 34,24Od plemena sinova Efraimovih kao knez Kemuel, sin Šiftanov;
Brojevi 34,25Od plemena sinova Zebulunovih kao knez Elisafan, sin Parnakov;
Brojevi 34,26Od plemena sinova Isakarovih kao knez Paltiel, sin Azanov:
Brojevi 34,27Od plemena sinova Ašerovih kao knez Ahihud, sin Šelomijev;
Brojevi 34,28Od plemena sinova Naftalijevih kao knez Pedahel, sin Amihudov."
Brojevi 34,29To su oni, kojima zapovjedi Gospod, da razdijele sinovima Izraelovim baštinu u zemlji kanaanskoj.
Brojevi 34,1 Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 34,2"Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: `Kad uđete u kanaansku zemlju, ta će vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.
Brojevi 34,3Južna strana protezat će vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna će vam granica početi s kraja Slanog mora na istočnoj strani.
Brojevi 34,4Onda će vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet će na jugu do Kadeš Barnee; zatim će izaći prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone.
Brojevi 34,5Od Asmone granica će skrenuti prema Egipatskom potoku i izaći će na more.
Brojevi 34,6Zapadna granica bit će vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.
Brojevi 34,7A ovo će vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor;
Brojevi 34,8s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit će Sedada.
Brojevi 34,9Onda će se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To će vam biti sjeverna granica.
Brojevi 34,10Za svoju istočnu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama.
Brojevi 34,11Granica će se spuštati od Šefama do Rible, istočno od Ajina. Odande će se granica spustiti i doprijeti do istočne obale Kineretskog jezera.
Brojevi 34,12Iza toga spustit će se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To će biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.`
Brojevi 34,13Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju ćete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena.
Brojevi 34,14Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama već primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova.
Brojevi 34,15Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istočne strane.
Brojevi 34,16Jahve reče Mojsiju:
Brojevi 34,17"Ovo su imena ljudi koji će vam zemlju podijeliti: svećenik Eleazar i Nunov sin Jošua;
Brojevi 34,18i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.
Brojevi 34,19Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina;
Brojevi 34,20Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova;
Brojevi 34,21Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova;
Brojevi 34,22knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.
Brojevi 34,23Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca;
Brojevi 34,24knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca;
Brojevi 34,25knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca;
Brojevi 34,26knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca;
Brojevi 34,27knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca;
Brojevi 34,28knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca.
Brojevi 34,29To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.
Brojevi 34,1GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 34,2` Daj sinovima Izraelovim slijedeće zapovijedi: Kad budete ušli u zemlju Kanaan, evo što će biti zemlja koja će vam pripadati u baštinu: zemlja Kanaan sa slijedećim granicama.
Brojevi 34,3Vaša južna granica počinjat će u pustinji Sin i ići do Edoma. Na istok, vaša južna granica ići će do kraja Slanog mora .
Brojevi 34,4Potom će vaša granica skrenuti južno od uspona Akrabima i proći će Sin da bi svršila na jugu od Kadeš-Barnea, poći iznova prema Hasar-Adaru i proći u Asamon.
Brojevi 34,5Iz Asamona, granica će skrenuti prema koritu Egipta za svršiti u moru.
Brojevi 34,6Za zapadnu granicu, služit će vam veliko more : takva će biti vaša zapadna granica.
Brojevi 34,7A, evo koja će biti vaša sjeverna granica: vi će te ju obilježiti počevši od velikog mora sve do Hor-Planine .
Brojevi 34,8Od Hor-Planine, vi će te ju označiti sve do Lebo-Hamata. Granica će svršiti u Sedadu, potom će ponovo poći prema Zifronu da bi svršila u Hasar-Einanu.
Brojevi 34,9Takva će biti vaša sjeverna granica.
Brojevi 34,10Za svoju istočnu granicu, vi će te obilježiti jednu crtu od Hasar-Einana u Šefamu. 11 Iz Šefama, granica će sići na Rivlu, istočno od Aina, potom će ona sići sve dok ne dosegne istočne obronke mora u Kineratu .
Brojevi 34,12Najzad ona će sići sve do Jordana da bi svršila u moru Soli. Takva će biti vaša zemlja, s granicama koje ju opkoljavaju. `
Brojevi 34,13Mojsije dade sinovima Izraelovim slijedeće upute: ` Takva je zemlja koju će te vi ždrijebom razdijeliti, zemlja koju je GOSPOD propisao za dati devetorim plemenima i jednom polu-plemenu .
Brojevi 34,14U stvari pleme sinova Gadovih sa svojim obiteljima kao i polovica plemena Manasejeva već su primili baštinu svoju .
Brojevi 34,15Ta dva plemena i polu-pleme su primili svoju baštinu s one strane Jordana, u visini Jerihona, na istoku, na Levantu. `
Brojevi 34,16GOSPOD govoraše Mojsiju:
Brojevi 34,17` Evo imena ljudi koji će obaviti podjelu zemlje među vama: svećenik Eleazar, i Jozua, sin Nunov.
Brojevi 34,18Osim toga uzet ćete jednog odgovornog po plemenu za obaviti podjelu zemlje.
Brojevi 34,19A, evo i imena tih ljudi: za pleme Juda, Kaleb, sin Jefuneov.
Brojevi 34,20Za pleme sinova Šimonovih, Šemuel, sin Amihudov.
Brojevi 34,21Za pleme Benjamin, Elidad, sin Kislonov.
Brojevi 34,22Za pleme Dan, odgovorni: Buki, sin Joglijev.
Brojevi 34,23Za sinove Josipove, za pleme sinova Manasejevih, odgovorni: Haniel, sin Efodov;
Brojevi 34,24za pleme sinova Efraimovih, odgovorni: Kemuel, sin Šiftanov.
Brojevi 34,25Za pleme sinova Zabulonovih, odgovorni: Elisafan, sin Parnakov.
Brojevi 34,26Za pleme sinova Isakarovih, odgovorni: Paltiel, sin Azanov.
Brojevi 34,27Za pleme sinova Ašerovih, odgovorni: Ahihud, sin Šelomijev.
Brojevi 34,28Za pleme sinova Neftalijevih, odgovorni: Pedahel, sin Amihudov. `
Brojevi 34,29To su ljudi kojima GOSPOD zapovjedi da izvrše podjelu između sinova Izraelovih u zemlji Kanaan.
4. Mojsijeva 34,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 34,2Zapovjedi sinovima Izrailjevijem i reci im: kad dođete u zemlju Hanansku, ta će vam zemlja pripasti u našljedstvo, zemlja Hananska s međama svojim.
4. Mojsijeva 34,3Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz među Edomsku, i da vam je južna međa od brijega slanoga mora na istok;
4. Mojsijeva 34,4I ta međa neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varne, a otuda neka izide na selo Adar i ide do Aselmona;
4. Mojsijeva 34,5Potom neka se savije ta međa od Aselmona do potoka Misirskoga i ide do mora.
4. Mojsijeva 34,6A zapadna međa da vam bude veliko more; to da vam je zapadna međa.
4. Mojsijeva 34,7A sjeverna međa ovo da vam bude: od velikoga mora povucite sebi među do gore Ora;
4. Mojsijeva 34,8A od gore Ora povucite sebi među kako se ide u Emat, i ta međa neka ide na Sedad;
4. Mojsijeva 34,9I neka ide ta međa do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana; to da vam bude sjeverna međa.
4. Mojsijeva 34,10A s istoka povucite sebi među od sela Enana do Sefama;
4. Mojsijeva 34,11A od Sefama neka ide ta međa k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta međa dokle dođe do mora Hinerota k istoku;
4. Mojsijeva 34,12I neka se spusti ta međa ka Jordanu, i neka izađe na slano more. Ta će zemlja biti vaša s međama svojim unaokolo.
4. Mojsijeva 34,13I kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem govoreći: to je zemlja koju ćete dobiti u našljedstvo ždrijebom, za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po.
4. Mojsijeva 34,14Jer pleme sinova Ruvimovijeh po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovijeh po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijina primiše svoje našljedstvo.
4. Mojsijeva 34,15Ova dva plemena i po primiše našljedstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istočne strane.
4. Mojsijeva 34,16Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
4. Mojsijeva 34,17Ovo su imena ljudi koji će vam razdijeliti u našljedstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin.
4. Mojsijeva 34,18I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.
4. Mojsijeva 34,19A ovo su imena tijeh ljudi: od plemena Judina Halev sin Jefonijin,
4. Mojsijeva 34,20Od plemena sinova Simeunovijeh Samuilo sin Emijudov,
4. Mojsijeva 34,21Od plemena Venijaminova Eldad sin Haslonov,
4. Mojsijeva 34,22Od plemena sinova Danovijeh knez Vokor sin Jeklinov,
4. Mojsijeva 34,23Od sinova Josifovijeh: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov,
4. Mojsijeva 34,24Od plemena sinova Jefremovijeh, knez Kamuilo sin Saftanov,
4. Mojsijeva 34,25Od plemena sinova Zavulonovijeh knez Elisafan sin Harnahov,
4. Mojsijeva 34,26Od plemena sinova Isaharovijeh knez Faltilo sin Ozainov,
4. Mojsijeva 34,27Od plemena sinova Asirovijeh knez Ahior sin Selemijin,
4. Mojsijeva 34,28I od plemena Neftalimova knez Fadailo sin Amijudov.
4. Mojsijeva 34,29Ovima zapovjedi Gospod da razdijele našljedstvo sinovima Izrailjevijem u zemlji Hananskoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje