Tražilica


Djela apostolska 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 13,1A u crkvi, koja je bila u Antiohiji, bili su proroci i učitelji: "Barnaba i Simeon, koji se zvao Niger i Lucije Cirenac i Manahen, koji je bio zajedno odgojen s Herodom četverovlasnikom, i Savao.
Djela apostolska 13,2A kad su oni služili Gospodinu i postili, reče Duh Sveti: "Odvojite mi Barnabu i Savla na djelo, na koje ih pozvah."
Djela apostolska 13,3Tada postivši i pomolivši se položiše ruke na njih i otpustiše ih.
Djela apostolska 13,4Oni dakle poslani od Duha Svetoga otidoše u Seleuciju, i odanle otploviše u Cipar,
Djela apostolska 13,5I došavši u Salaminu propovijedali su riječ Božju u sinagogama židovskim, A imali su i Ivana u službi.
Djela apostolska 13,6Oni prođoše sav otok do Pafa. Tamo nađoše nekog čovjeka vračara, lažna proroka, Židova, kome je bilo ime Barjesu.
Djela apostolska 13,7On je bio s namjesnikom Sergijem Pavlom, čovjekom razumnim. Ovaj dozva Barnabu i Savla i zaiska, da čuje riječ Božju.
Djela apostolska 13,8Ali Elimas vračar - jer to znači ime njegovo - protivio im se i gledao je da odvrati namjesnika a od vjere.
Djela apostolska 13,9A Savao, koji se zove i Pavao, pun Duha Svetoga pogledavši na njega
Djela apostolska 13,10Reče: "O puni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravde, zar ne prestaješ kvariti pravih putova Gospodnjih?
Djela apostolska 13,11I sad eto ruke Gospodnje na te: "Bit ćeš slijep i nećeš vidjeti sunca za neko vrijeme. I ujedanput pade na njega mrak i tama. Stade pipati naokolo i tražiti, tko da ga povede.
Djela apostolska 13,12Tada namjesnik, kad vidje što bi, vjerova diveći se nauci Gospodnjoj.
Djela apostolska 13,13A kad se Pavao i drugovi njegovi odvezoše iz Pafa, dođoše u Pergu u Pamfiliji. A Ivan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalem.
Djela apostolska 13,14A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju u Pisidiji. Tu u dan subotni uđoše u sinagogu i sjedoše.
Djela apostolska 13,15A po čitanju zakona i proroka poslaše glavari sinagoge k njima i rekoše: "Ljudi braćo, ako je u vama riječ utjehe za narod, govorite!"
Djela apostolska 13,16Tada ustade Pavao i mahnuvši rukom reče: "Ljudi Izraelci i koji se bojite Boga, čujte.
Djela apostolska 13,17Bog naroda ovoga izabra oce naše i podiže narod, kad su bili u tuđini, u zemlji egipatskoj, i rukom ih jakom izvede iz nje.
Djela apostolska 13,18I do četrdeset godina hranio ih je u pustinji.
Djela apostolska 13,19I uništivši sedam naroda u zemlji kanaanskoj dade im u posjed zemlju njihovu.
Djela apostolska 13,20Za četiri stotine i pedeset godina. Potom im dade suce do proroka Samuela.
Djela apostolska 13,21I otada su tražili kralja, i dade im Bog Saula, sina Kišova, čovjeka od plemena Benjaminova, za četrdeset godina.
Djela apostolska 13,22I uklonivši njega podiže im Davida za kralja. Njemu dade svjedočanstvo: 'Nađoh Davida, sina Jesejeva, čovjeka po srcu mojemu, koji će ispuniti u svemu volju moju.'
Djela apostolska 13,23Od njegova roda podiže Bog po obećanju Izraelu Spasitelja Isusa.
Djela apostolska 13,24Kad je Ivan pred njegovim dolaskom propovijedao krštenje pokajanja svemu narodu Izraelovu.
Djela apostolska 13,25I kad je Ivan svršavao trku svoju, govorio je: "Ja nijesam onaj, za koga me držite. Ali on dolazi za mnom, kojemu ja nijesam dostojan odvezati obuću na nogama.
Djela apostolska 13,26Ljudi braćo, sinovi roda Abrahamova, i koji se među vama boje Boga! Nama je poslana riječ ovoga spasenja.
Djela apostolska 13,27Jer oni, što stanuju u Jerusalemu, i glavari njihovi nijesu poznali ovoga, i osudivši ga ispunili su riječi proroka, koje se čitaju svake subote.
Djela apostolska 13,28I premda nijesu našli nijedne krivnje na njemu, što bi zaslužila smrt, zahtijevali su od Pilata, da ga pogubi.
Djela apostolska 13,29I kad svršiše sve, što je pisano za njega, skinuše ga s drveta i položiše u grob.
Djela apostolska 13,30Ali Bog ga uskrsnu od mrtvih treći dan.
Djela apostolska 13,31I pokazivao se je mnogo dana onima, što su bili uzašli s njim iz Galileje u Jerusalem, koji su sada svjedoci njegovi pred narodom.
Djela apostolska 13,32I mi vam navješćujemo radosnu vijest, da je Bog obećanje, što ga je dao ocima našim, ispunio djeci našoj uskrsnuvši Isusa;
Djela apostolska 13,33Kao što, je i u drugom psalmu napisano: "Ti si sin moj, ja sam te danas rodio.
Djela apostolska 13,34A da ga je uskrsnuo od mrtvih, i da se on nije imao više vratiti u truhlost, izreče ovako: "Udijelit ću vama, milosti pouzdane, što sam svečano obećao Davidu.
Djela apostolska 13,35Zato i na drugom mjestu govori: "Nećeš dati, da tvoj Svetac vidi truhlosti.
Djela apostolska 13,36Ali je David usnuo, izakako je bio u naraštaju svojemu služio volji Božjoj. On se je pridružio ocima svojim i vidio je truhlosti.
Djela apostolska 13,37A kojega je Bog uskrsnuo, nije vidio truhlosti.
Djela apostolska 13,38Neka vam je dakle na znanje, ljudi braćo, da se po njemu vama propovijeda oproštenje grijeha.
Djela apostolska 13,39I od svega, oda što se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdava se u njemu svaki, koji vjeruje.
Djela apostolska 13,40Gledajte dakle, da ne dođe na vas ono, što proroci kažu:
Djela apostolska 13,41'Vidite, preziratelji, i čudite se, i nestanite! Jer ja činim djelo u dane vaše, djelo, koje nećete vjerovati, ako vam tko ispriča.'"
Djela apostolska 13,42A kad su izlazili oni, molili su ih, da im se ove riječi govore u drugu subotu.
Djela apostolska 13,43Kad se je skupština razišla, pođoše za Pavlom i Barnabom mnogi od Židova i pobožnih došljaka. A oni su ih u razgovoru svjetovali, da ustraju u milosti Božjoj.
Djela apostolska 13,44A iduće subote skupi se gotovo sav grad, da čuje riječ
Djela apostolska 13,45A kad vidješe Židovi narod, napuniše se zavisti, i govorili su protiv riječi Pavlovih i psovali su.
Djela apostolska 13,46A Pavao i Barnaba rekoše posve smjelo: "Vama je najprije trebalo da se propovijeda riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sebe držite da nije ste vrijedni vječnoga života, evo se obraćamo k neznabošcima.
Djela apostolska 13,47Jer nam tako zapovjedi Gospodin: 'Postavljam te za svjetlost neznabošcima, da budeš na spasenje do kraja zemlje.'"
Djela apostolska 13,48A kad čuše neznabošci, radovali su se i slavili riječ Božju, i vjerovaše, koliko ih je bilo određeno za život vječni.
Djela apostolska 13,49I riječ se je Božja raznosila po svoj okolini.
Djela apostolska 13,50Ali Židovi podgovoriše pobožne i poštene žene i prvake gradske, te podigoše progonstvo na Pavla i Barnabu, i istjeraše ih iz svoje zemlje.
Djela apostolska 13,51A oni otresoše na njih prah sa svojih nogu i dođoše u Ikonij.
Djela apostolska 13,52A učenici su bili puni radosti i Duha Svetoga.
Djela apostolska 13,1 U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i učitelja: Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda četverovlasnika, i Savao.
Djela apostolska 13,2Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti: "De mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.
Djela apostolska 13,3Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih.
Djela apostolska 13,4Poslani od Svetoga Duha siđu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar.
Djela apostolska 13,5Kad se nađoše u Salamini, navješćivahu riječ Božju u židovskim sinagogama. Imali su i Ivana za poslužitelja.
Djela apostolska 13,6Pošto pak prođoše sav otok do Pafa, nađoše nekog vračara, nazoviproroka, Židova, imenom Barjesu.
Djela apostolska 13,7On bijaše uz namjesnika Sergija Pavla, čovjeka razborita. Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska čuti riječ Božju,
Djela apostolska 13,8ali im se usprotivi Elim, Vračar - tako mu se ime prevodi - nastojeći odvratiti namjesnika od vjere.
Djela apostolska 13,9Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom
Djela apostolska 13,10i reče: "Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje?
Djela apostolska 13,11Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi: oslijepljet ćeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca!" Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajući stade tražiti ruke vodilje.
Djela apostolska 13,12Videći što se dogodilo, povjerova tada namjesnik, zanesen naukom Gospodnjim.
Djela apostolska 13,13Pošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu pamfilijsku. Ivan ih napusti te se vrati u Jeruzalem.
Djela apostolska 13,14Oni pak krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli.
Djela apostolska 13,15Nakon čitanja Zakona i Proroka pošalju nadstojnici sinagoge k njima: "Braćo, rekoše, ima li u vas koja riječ utjehe za narod, govorite!
Djela apostolska 13,16Nato usta Pavao, dadne rukom znak i reče: "Izraelci i vi koji se Boga bojite, čujte!
Djela apostolska 13,17Bog naroda ovoga, Izraela, izabra oce naše i uzdiže narod za boravka u zemlji egipatskoj te ga ispruženom rukom izvede iz nje.
Djela apostolska 13,18Oko četrdeset ga je godina na rukama nosio u pustinji
Djela apostolska 13,19pa pošto zatre sedam naroda u zemlji kanaanskoj, ubaštini ga u zemlji njihovoj
Djela apostolska 13,20za kakve četiri stotine i pedeset godina. Nakon toga dade im suce - do Samuela proroka.
Djela apostolska 13,21Onda zaiskaše kralja pa im Bog za četrdeset godina dade Šaula, sina Kiševa, iz plemena Benjaminova.
Djela apostolska 13,22Pošto svrgnu njega, podiže im za kralja Davida za kojega posvjedoči: Nađoh Davida, sina Jišajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje.
Djela apostolska 13,23Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa.
Djela apostolska 13,24Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu.
Djela apostolska 13,25A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: `Nisam ja onaj za koga me vi držite. Nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama.`
Djela apostolska 13,26"Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se među vama Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja.
Djela apostolska 13,27Doista, žitelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznaše njega ni riječi proročkih što se čitaju svake subote pa ih, osudivši ga, ispuniše.
Djela apostolska 13,28Premda ne nađoše nikakva razloga smrti, zatražiše od Pilata da ga smakne.
Djela apostolska 13,29Pošto pak izvršiše sve što je o njemu napisano, skinuše ga s drveta i položiše u grob.
Djela apostolska 13,30Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.
Djela apostolska 13,31On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom.
Djela apostolska 13,32"I mi vam navješćujemo evanđelje: obećanje dano ocima
Djela apostolska 13,33Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih.
Djela apostolska 13,34Da ga pak uskrisi od mrtvih te se on više nikad neće vratiti u trulež, rekao je ovime: Dat ću vama svetinje Davidove, pouzdane.
Djela apostolska 13,35Zato i na drugome mjestu kaže: Nećeš dati da Svetac tvoj ugleda truleži.
Djela apostolska 13,36David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež,
Djela apostolska 13,37a Onaj koga Bog uskrisi ne vidje truleži.
Djela apostolska 13,38/
Djela apostolska 13,39Neka vam dakle braćo, znano bude: po Ovome vam se navješćuje oproštenje grijeha! Po Ovome se tko god vjeruje, opravdava od svega od čega se po Mojsijevu zakonu niste mogli opravdati!
Djela apostolska 13,40Pazite da se ne zbude što je rečeno u Prorocima:
Djela apostolska 13,41Obazrite se, preziratelji, snebijte se i nestanite! Jer djelo činim u dane vaše, djelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispriča.
Djela apostolska 13,42Na izlasku su ih molili da im iduće subote o tome govore.
Djela apostolska 13,43A pošto se skup raspustio, mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj.
Djela apostolska 13,44Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju.
Djela apostolska 13,45Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio.
Djela apostolska 13,46Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: "Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima.
Djela apostolska 13,47Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: Postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje.
Djela apostolska 13,48Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni.
Djela apostolska 13,49Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.
Djela apostolska 13,50Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja.
Djela apostolska 13,51Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij.
Djela apostolska 13,52A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Apostolska djela 13,1Bijaše u Antiohiji, u mjesnoj crkvi, *proroka i ljudi zaduženih poučavanjem : Barnabas, Šimun zvani Niger i Lucius Cirenac, Manahen drug iz djetinjstva *tetrarha *Heroda, i Saul.
Apostolska djela 13,2Jednog dana kad su oni slavili misu Gospodovu i *postili, Duh Sveti reče: ` Pričuvajte mi Barnabasa i Saula za djelo koje sam im ja namijenio. `
Apostolska djela 13,3Tada, nakon što su postili i molili, i *položili im ruke, oni ih otpustiše.
Apostolska djela 13,4Tako poslani u poslanje po Duhu Svetom, Barnaba i Saul siđoše u Seleuciju, otkuda odjedriše prema Cipru.
Apostolska djela 13,5Kad su stigli u Salaminu, oni najavljivaše riječ Božju u *sinagogama židovskim. Bijaše tu također Ivan, pomoćnik njihov.
Apostolska djela 13,6Nakon što su prošli čitav otok sve do Pafosa, oni ondje susretoše jednog čarobnjaka, nazoviproroka: bijaše to jedan Židov, imenom Bar-Isus, koji pripadaše pratnji namjesnika Sergija Pavla, umna čovjeka. On pozva Barnabasa i Saula i izrazi im želju čuti riječ Božju.
Apostolska djela 13,8Ali, Elimas, čarobnjak jer, tako se prevodi njegovo ime suprotstavi se njima i tražaše odvratiti od vjere namjesnika.
Apostolska djela 13,9Tada Saul, ili radije Pavao, ispunjen Svetim Duhom, upre svoj pogled u njega
Apostolska djela 13,10i kaza mu: ` Ti, koji si pun lukavštine i spletki, sin *đavolov, zakleti neprijatelj pravednosti, nećeš li prestati kvariti pravednost putova Gospodinovih?
Apostolska djela 13,11Evo, uostalom, ruka je Gospodinova na tebi: bit ćeš slijep, i, sve do nove zapovijedi, nećeš vidjeti sunca. ` Istog časa, tama i tmine ga osvojiše, i on se vrtješe u krugu tražeći jednog vodiča.
Apostolska djela 13,12Kad vidje što se dogodilo, namjesnik postade vjernik; jer, nauk Gospodov ga bijaše živo dojmio.
Apostolska djela 13,13Pavao i njegovi drugovi ukrcaše se u Pafosu i stigoše do Perge u Pamfiliji . A Ivan se odvoji od njih za vratiti se u Jeruzalem.
Apostolska djela 13,14Što se tiče njih, napuštajući Pergu, oni nastaviše svoj put i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan *šabata, oni uđoše u *sinagogu i sjedoše.
Apostolska djela 13,15Nakon čitanja Zakona i Proroka, poglavari sinagoge im dadoše reći: ` Braćo, ako imate koju riječ nagovaranja uputiti narodu, uzmite riječ! `
Apostolska djela 13,16Pavao se tada diže, načini znak rukom i reče: ` Izraeliti, i vi koji se bojite Boga, slušajte me.
Apostolska djela 13,17Bog našeg naroda izraelskog izabrao je naše oce. On je dao narasti puku tijekom njegovog boravka u Egiptu; potom, snagom ruke, on ih je izveo;
Apostolska djela 13,18tijekom 40 godina otprilike, on ih je hranio u pustinji;
Apostolska djela 13,19potom, nakon što je istrijebio sedam naroda u Kanaanu, on im je razdijelio njihovo područje baštinu:
Apostolska djela 13,20sve to trajalo je otprilike 450 godina. Nakon toga, on im je dao suce sve do *proroka Samuela.
Apostolska djela 13,21Tad su oni zaiskali jednog kralja i Bog im je dao Saula, sina Kiševa, člana plemena Benjaminova, koji vladaše 40 godina.
Apostolska djela 13,22Nakon što ga je smijenio, Bog im podiže Davida kao kralja. Njemu je on posvjedočio: Ja sam našao Davida, sina Jeseova, čovjeka prema mom srcu, koji će ispuniti sve moje zahtjeve.
Apostolska djela 13,23Iz njegovog potomstva Bog, prema obećanju svom, izveo je Isusa, spasitelja Izraelova.
Apostolska djela 13,24Prethodeći njegovom dolasku, Ivan bijaše veći proglasio krštene obraćenja za sav puk Izraelov
Apostolska djela 13,25i, tada da završi svoju besjedu, on govoraše: Što mislite vi tko sam ja? To nisam ja ! Veći evo kako dolazi poslije mene netko kome ja nisam dostojan razvezati sandale.
Apostolska djela 13,26` Braćo, bilo da ste od rase Abrahamove ili od onih koji se boje Boga, nama je ta riječ o spasenju bila poslana.
Apostolska djela 13,27Pučanstvo Jeruzalema i njegovi poglavari podcijenili su Isusa; i, osuđujući ga, oni su ispunili riječ *proroka koja se čita svakog šabata.
Apostolska djela 13,28Ne našavši nikakav razlog za pogubiti ga, oni su moliti Pilata da ga usmrti
Apostolska djela 13,29i, kad se ispunilo sve što je bilo pisano za njega, oni su ga skinuli s drveta i položili u jedan grob.
Apostolska djela 13,30Ali, Bog ga je uskrsnuo iz mrtvih
Apostolska djela 13,31i on se pojavljivao tijekom više dana onima koji bijahu uzišli s njim iz Galileje u Jeruzalem, onima koji su sada svjedoci pred narodom.
Apostolska djela 13,32` Mi također, oglašavamo tu dobru vijest: obećanje dano očevima,
Apostolska djela 13,33Bog ju je potpuno ispunio glede nas, njihove djece, kad je uskrsnuo Isusa, kao što je pisano u drugom psalmu: Ti si moj sin, Ja, danas, tebe porodih.
Apostolska djela 13,34Da ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih, bez mogućeg povratka raspadanju, to je ovim on izjavio: Ja ću vama dati svece, istinske zbiljnosti Davidove.
Apostolska djela 13,35Zato je on rekao u jednom drugom odlomku: Ti nećeš pustiti svog Sveca upoznati raspadanje.
Apostolska djela 13,36A David, nakon što je u svoje vrijeme služio naumu Božjem, usnuo je, bio stavljen pokraj otaca svojih i upoznao raspadanje.
Apostolska djela 13,37Ali, onaj kojeg Bog je uskrsnuo nije upoznao raspadanje.
Apostolska djela 13,38Znajte ovo dakle, Braćo, to je milošću njegovom što vama dolazi najava oprosta od grijeha, i ova potvrda koju vi niste mogli pronaći u *zakonu Mojsijevom,
Apostolska djela 13,39u njemu je potpuno dodijeljena svakom čovjeku koji vjeruje.
Apostolska djela 13,40` Pazite dobro da budete pažljivi spram ove riječi *proročke:
Apostolska djela 13,41Pogledajte se osorni, zaprepastite se i nestanite! Ja ću, naime, za vas živih izvršiti jedno djelo, jedno djelo u koje vi ne biste povjerovali da vam ga tko ispriča. `
Apostolska djela 13,42Po njihovom izlasku, uporno su molili Pavla i Barnabasa da ponovo pričaju o istom predmetu slijedećeg šabata.
Apostolska djela 13,43Kad se sabor bi rastao, jedan dobar broj članova *Židova i prozelita obožavatelja praćaše Pavla i Barnabasa koji, za svog sastanka s njima, njih pokrenuše ostati privrženi milosti Božjoj.
Apostolska djela 13,44Kad dođe *šabat, gotovo cijeli grad se sakupio za slušati riječ Gospodinovu.
Apostolska djela 13,45Pri pogledu na to mnoštvo, Židovi biše obuzeti gnjevom i oni suprotstaviše uvrjede riječima Pavlovim.
Apostolska djela 13,46Pavao i Barnabas imaše tada smjelosti izjaviti: ` Najprije bi vama trebala biti upućena riječ! Budući da ju vi odbijate i da sami sebe činite nedostojnima vječnog *života, tada ćemo se mi okrenuti k *poganima.
Apostolska djela 13,47Jer, takva je zapovijed koju držimo od Gospodina: Ja sam te postavio svjetlom narodima, da doneseš spasenje krajevima zemaljskim. `
Apostolska djela 13,48Na te riječi, pogani, svi u radosti, slaviše riječ Gospodinovu i svi oni koji se nađoše dosuđeni vječnom životu postadoše vjerujući.
Apostolska djela 13,49Riječ Gospodinova osvoji cijelu pokrajinu.
Apostolska djela 13,50Ali, Židovi pokrenuše nemire među ženama visokog položaja koje obožavaše Boga, kao i među odličnicima u gradu; oni izazvaše jedan progon protiv Pavla i Barnabasa i otjeraše ih sa svog područja.
Apostolska djela 13,51Ovi, budući protiv njih otresli prašinu sa svojih nogu, dođoše u Ikonijum;
Apostolska djela 13,52što se tiče *učenika, oni ostadoše puni radosti i Duha Svetog.
Djela apostolska 13,1A u crkvi koja bješe u Antiohiji bijahu neki proroci i učitelji, to jest: Varnava i Simeun koji se zvaše Nigar, i Lukije Kirinac, i Manail odgajeni s Irodom četverovlasnikom, i Savle.
Djela apostolska 13,2A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh sveti: odvojte mi Varnavu i Savla na djelo na koje ih pozvah.
Djela apostolska 13,3Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Djela apostolska 13,4Ovi dakle poslani od Duha svetoga siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar.
Djela apostolska 13,5I došavši u Salamin javiše riječ Božiju u zbornicama Jevrejskima; a imahu i Jovana slugu.
Djela apostolska 13,6A kad prođoše ostrvo tja do Pafa, nađoše nekakvoga čovjeka vračara, i lažna proroka, Jevrejina, kome bješe ime Varisus,
Djela apostolska 13,7Koji bješe s namjesnikom Srđem Pavlom, čovjekom razumnijem. Ovaj dozvavši Varnavu i Savla zaiska da čuje riječ Božiju.
Djela apostolska 13,8A Elima vračar (jer to znači ime njegovo) stade im se suprotiti, gledajući da odvrati namjesnika od vjere.
Djela apostolska 13,9A Savle koji se zvaše i Pavle, pun Duha svetoga pogledavši na nj
Djela apostolska 13,10Reče: o napunjeni svakoga lukavstva i svake pakosti, sine đavolji! neprijatelju svake pravde! zar ne prestaješ kvariti pravijeh putova Gospodnjijeh?
Djela apostolska 13,11I sad eto ruke Gospodnje na te, i da budeš slijep da ne vidiš sunca za neko vrijeme. I ujedanput napade na nj mrak i tama, i pipajući tražaše vođa.
Djela apostolska 13,12Tada namjesnik, kad vidje šta bi, vjerova, diveći se nauci Gospodnjoj.
Djela apostolska 13,13A kad se Pavle sa svojijem društvom odveze iz Pafa, dođoše u Pergu Pamfilijsku; a Jovan se odvoji od njih, i vrati se u Jerusalim.
Djela apostolska 13,14A oni otišavši iz Perge dođoše u Antiohiju Pisidijsku, i ušavši u zbornicu u dan subotni sjedoše.
Djela apostolska 13,15A po čitanju zakona i proroka poslaše starješine zborničke k njima govoreći: ljudi braćo! ako je u vama riječ utjehe za narod, govorite.
Djela apostolska 13,16A Pavle ustavši i mahnuvši rukom reče: ljudi Izrailjci i koji se Boga bojite! čujte.
Djela apostolska 13,17Bog naroda ovoga izabra oce naše, i podiže narod kad bijahu došljaci u zemlji Misirskoj, i rukom visokom izvede ih iz nje.
Djela apostolska 13,18I do četrdeset godina prehrani ih u pustinji.
Djela apostolska 13,19I zatrvši sedam naroda u zemlji Hanaanskoj na kocke razdijeli im zemlju njihovu.
Djela apostolska 13,20I potom na četiri stotine i pedeset godina dade im sudije do Samuila proroka.
Djela apostolska 13,21I od tada iskaše cara, i dade im Bog Saula, sina Kisova, čovjeka od koljena Venijaminova, za četrdeset godina.
Djela apostolska 13,22I uklonivši njega podiže im Davida za cara, kome i reče svjedočeći: nađoh Davida sina Jesejeva, čovjeka po srcu mojemu, koji će ispuniti sve volje moje.
Djela apostolska 13,23Od njegova sjemena podiže Bog po obećanju Izrailjevu spasa Isusa;
Djela apostolska 13,24Kad Jovan pred njegovijem dolaskom propovijeda krštenje pokajanja svemu narodu Izrailjevu.
Djela apostolska 13,25I kad svršivaše Jovan tečenje svoje, govoraše: ko mislite da sam ja nijesam ja; nego evo ide za mnom, kome ja nijesam dostojan razdriješiti remena na obući njegovoj.
Djela apostolska 13,26Ljudi braćo! sinovi roda Avraamova, i koji se među vama Boga boje! vama se posla riječ ovoga spasenija.
Djela apostolska 13,27Jer oni što žive u Jerusalimu, i knezovi njihovi, ne poznaše ovoga i glasove proročke koji se čitaju svake subote, osudivši ga izvršiše.
Djela apostolska 13,28I ne našavši nijedne krivice smrtne moliše Pilata da ga pogubi.
Djela apostolska 13,29I kad svršiše sve što je pisano za njega, skinuše ga s drveta i metnuše u grob.
Djela apostolska 13,30A Bog vaskrse ga iz mrtvijeh.
Djela apostolska 13,31I pokaziva se mnogo dana onima što izlaziše s njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sad svjedoci njegovi pred narodom.
Djela apostolska 13,32I mi vam javljamo obećanje koje bi ocevima našima da je ovo Bog ispunio nama, djeci njihovoj, podignuvši Isusa;
Djela apostolska 13,33Kao što je napisano i u drugom psalmu: ti si moj sin, ja te danas rodih.
Djela apostolska 13,34A da ga iz mrtvijeh vaskrse da se više ne vrati u truhljenje ovako reče: daću vam svetinju Davidovu vjernu.
Djela apostolska 13,35Zato i na drugom mjestu govori: nećeš dati da tvoj svetac vidi truhljenja.
Djela apostolska 13,36Jer David posluživši rodu svojemu po volji Božijoj umrije, i metnuše ga kod otaca njegovijeh, i vidje truhljenja.
Djela apostolska 13,37A kojega Bog podiže ne vidje truhljenja.
Djela apostolska 13,38Tako da vam je na znanje, ljudi braćo! da se kroza nj vama propovijeda oproštenje grijeha.
Djela apostolska 13,39I od svega, oda šta se ne mogoste opravdati u zakonu Mojsijevu, opravdaće se u njemu svaki koji vjeruje.
Djela apostolska 13,40Gledajte dakle da ne dođe na vas ono što je kazano u prorocima:
Djela apostolska 13,41Vidite, nemarljivi! i čudite se, i nek vas nestane; jer ja činim djelo u vaše dane, djelo koje nećete vjerovati ako vam ko uskazuje.
Djela apostolska 13,42A kad izlažahu iz zbornice Jevrejske, moljahu neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore.
Djela apostolska 13,43A kad se sabor raziđe, pođoše za Pavlom i za Varnavom mnogi od Jevreja i pobožnijeh došljaka; a oni govoreći im svjetovahu ih da ostanu u blagodati Božijoj.
Djela apostolska 13,44A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije.
Djela apostolska 13,45A kad vidješe Jevreji narod, napuniše se zavisti, i govorahu protivno riječima Pavlovijem nasuprot govoreći i huleći.
Djela apostolska 13,46A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: vama je najprije trebalo da se govori riječ Božija; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da nijeste dostojni vječnoga života, evo se obrćemo k neznabošcima.
Djela apostolska 13,47Jer nam tako zapovjedi Gospod: postavih te za vidjelo neznabošcima, da budeš spasenije do samoga kraja zemlje.
Djela apostolska 13,48A kad čuše neznabošci, radovahu se i slavljahu riječ Božiju, i vjerovaše koliko ih bješe pripravljeno za život vječni.
Djela apostolska 13,49I riječ se Božija raznošaše po svoj okolini.
Djela apostolska 13,50Ali Jevreji podgovoriše pobožne i poštene žene i starješine gradske te podigoše gonjenje na Pavla i Varnavu, i istjeraše ih iz svoje zemlje.
Djela apostolska 13,51A oni otresavši na njih prah sa svojijeh nogu dođoše u Ikoniju.
Djela apostolska 13,52A učenici punjahu se radosti i Duha svetoga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje