Tražilica


Djela apostolska 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 15,1I došli su neki iz Judeje i učili bradu: "Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti."
Djela apostolska 15,2A kad su Pavao i Barnaba živo raspravljali i prepirali se s njima, odrediše, da Pavao i Barnaba i drugi neki od njih uzađu k apostolima i starješinama u Jerusalem za ovo pitanje.
Djela apostolska 15,3Oni dakle otpraćeni od crkve prolazili su kroz Feniciju i Samariju objavljujući o obraćenju neznabožaca i vrlo su obradovali svu braću.
Djela apostolska 15,4A kad dođoše u Jerusalem, bili su primljeni od crkve, i od apostola i starješina, i sve su pripovijedali, što je Bog učinio s njima.
Djela apostolska 15,5Onda ustadoše neki od sljedbe farizejske, koji su bili vjerovali, i rekoše: "Valja ih obrezati i zapovjediti, da drže zakon Mojsijev."
Djela apostolska 15,6I skupiše se apostoli i starješine, da izvide ovu stvar.
Djela apostolska 15,7Po mnogom raspravljanju ustade Petar i reče im: "Ljudi braćo, vi znate, da je Bog od prvih dana izabrao između vas, da iz mojih usta čuju neznabošci riječ evanđelja i da vjeruju.
Djela apostolska 15,8I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.
Djela apostolska 15,9I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.
Djela apostolska 15,10Sad dakle što kušate Boga, i hoćete da metnete učenicima na vrat jaram, kojega ni oci naši ni mi ne mogosmo nositi?
Djela apostolska 15,11Nego vjerujemo, da ćemo se spasiti milošću Gospodina Isusa Krista, kao i oni."
Djela apostolska 15,12Onda ušuti sve mnoštvo, i slušali su Barnabu i Pavla, koji su pripovijedali, kolike je znake i čudesa učinio Bog preko njih među neznabošcima.
Djela apostolska 15,13A kad oni umukoše, progovori Jakov: "Ljudi braćo, poslušajte mene!
Djela apostolska 15,14Simon reče, kako je Bog učinio prvi korak da iz neznabožaca primi narod k imenu svojemu.
Djela apostolska 15,15I s ovim se podudaraju riječi proroka, kao što je napisano:
Djela apostolska 15,16'Potom ću Be vratiti i opet ću sagraditi dom Davidov, što je pao, i njegove ću ruševine popraviti, i podignut ću ga.
Djela apostolska 15,17Da potraže Gospodina ostali ljudi i svi narodi, nad kojima se je prizvalo ime Gospodnje, govori Gospodin, koji čini ovo.'
Djela apostolska 15,18Gospodinu je poznato odvijeka djelo njegovo.
Djela apostolska 15,19I zato ja mislim, da se ne dira u one, koji se od neznabožaca obraćaju k Bogu,
Djela apostolska 15,20Nego da im se piše, neka paze, da se ne okaljaju idolima, i da se uzdržavaju od bluda, od udavljenoga i od krvi.
Djela apostolska 15,21Jer Mojsije ima od starih vremena u svakom gradu svoje propovjednike u sinagogama, gdje se čita svake subote."
Djela apostolska 15,22Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom, da izaberu ljude između sebe, i da ih pošlju u Antiohiju s Pavlom i Barnabom: Judu, koji se je zvao Barsaba, i Silu, ljude veoma ugledne među braćom.
Djela apostolska 15,23I napisaše rukom svojom: "Apostoli i starješine braća pozdravljaju braću od neznabožaca, što su u Antiohiji, Siriji i Ciliciji.
Djela apostolska 15,24Čuli smo, da su neki, od nas izišavši, smeli vas svojim govorima i uznemirili duše vaše, a mi im ne zapovjedismo.
Djela apostolska 15,25Zato nađosmo za dobro mi jednodušno skupljeni izabrane ljude poslati k vama s dragim našima Barnabom i Pavlom.
Djela apostolska 15,26S ljudima, koji su predali duše svoje za ime Gospodina našega Isusa Krista.
Djela apostolska 15,27Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će vam i sami to riječima govoriti.
Djela apostolska 15,28Jer nađe za dobro Duh Sveti i mi, da ne mećemo više nikakva tereta na vas osim ovoga potrebnoga:
Djela apostolska 15,29Da se čuvate od žrtava idolskih i od krvi i od udavljenoga; od bluda. Ako se budete čuvali od toga, bit će vam dobro. Budite zdravi!"
Djela apostolska 15,30Oni dakle poslani siđoše u Antiohiju, i skupivši narod predadoše poslanicu.
Djela apostolska 15,31I kad pročitaše, obradovaše se zbog te utjehe.
Djela apostolska 15,32A Juda i Sila, koji su i sami bili proroci, mnogim riječima utješiše braću i utvrdiše.
Djela apostolska 15,33I pošto proboraviše ondje neko vrijeme, otputiše ih braća s mirom k onima, koji su ih bili poslali.
Djela apostolska 15,34Ali Sila nade za dobro da ostane ondje.
Djela apostolska 15,35A Pavao i Barnaba boravili su u Antiohiji i učili i propovijedali riječ Gospodnju s mnogima
Djela apostolska 15,36A poslije nekoliko dana reče Pavao Barnabi: "Vratimo se i obiđimo braću, da vidimo, kako im je po svim gradovima, u kojima smo propovijedali riječ Gospodnju!"
Djela apostolska 15,37A Barnaba je htio da uzme sa sobom i Ivana, koji se zvao Marko.
Djela apostolska 15,38Ali je Pavao držao, da ne treba uzimati sa sobom onoga, koji se je od njih odijelio u Pamfiliji i nije išao s njima na djelo.
Djela apostolska 15,39Tako dođe do raspre, te se jedan s drugim rastadoše. I Barnaba uze Marka i otplovi u Cipar.
Djela apostolska 15,40A Pavao izabravši Silu pođe na put predan milosti Gospodnjoj od braće.
Djela apostolska 15,41I prolazio je kroz Siriju i Ciliciju i utvrđivao crkve.
Djela apostolska 15,1 Uto neki siđoše iz Judeje i počeše učiti braću: "Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.
Djela apostolska 15,2Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.
Djela apostolska 15,3Oni su dakle, ispraćeni od Crkve, prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost.
Djela apostolska 15,4Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima.
Djela apostolska 15,5Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa reknu: "Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.
Djela apostolska 15,6Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.
Djela apostolska 15,7Nakon duge raspre ustade Petar i reče im: "Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju.
Djela apostolska 15,8I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama.
Djela apostolska 15,9Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.
Djela apostolska 15,10Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojeg ni oci naši ni mi nismo mogli nositi?
Djela apostolska 15,11Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodina Isusa spašeni, baš kao i oni.
Djela apostolska 15,12Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.
Djela apostolska 15,13Kad oni ušutješe, progovori Jakov: "Poslušajte me, braćo!
Djela apostolska 15,14Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu.
Djela apostolska 15,15S time su u skladu riječi Proroka. Ovako je doista pisano:
Djela apostolska 15,16Nakon toga vratit ću se i opet podići pali šator Davidov, iz ruševina ga podići, opet ga sazidati
Djela apostolska 15,17da preostali ljudi potraže Gospodina i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin, koji to
Djela apostolska 15,18obznanjuje odvijeka.
Djela apostolska 15,19Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu,
Djela apostolska 15,20nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi.
Djela apostolska 15,21Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju.
Djela apostolska 15,22Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom.
Djela apostolska 15,23Po njima pošalju ovo pismo: "Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji - pozdrav!
Djela apostolska 15,24"Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše,
Djela apostolska 15,25zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom,
Djela apostolska 15,26ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista.
Djela apostolska 15,27Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto.
Djela apostolska 15,28Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno:
Djela apostolska 15,29uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!
Djela apostolska 15,30Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo.
Djela apostolska 15,31Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja.
Djela apostolska 15,32Juda i Sila, i sami proroci, mnogim riječima ohrabriše i utvrdiše braću.
Djela apostolska 15,33Neko se vrijeme zadrže pa se onda s mirom od braće vrate onima koji ih poslaše.
Djela apostolska 15,34#
Djela apostolska 15,35A Pavao i Barnaba ostadoše u Antiohiji
Djela apostolska 15,36Nakon nekog vremena reče Pavao Barnabi: "Vratimo se i pohodimo braću po svim gradovima u kojima smo navješćivali riječ Gospodnju, da vidimo kako su!
Djela apostolska 15,37Barnaba je htio povesti i Ivana zvanog Marko.
Djela apostolska 15,38Pavao pak nije smatrao uputnim sa sobom voditi onoga koji se u Pamfiliji odvojio od njih te nije s njima pošao na djelo.
Djela apostolska 15,39Spopade ih takva ogorčenost da se raziđoše: Barnaba povede Marka i otplovi na Cipar,
Djela apostolska 15,40a Pavao sebi izabra Silu pa od braće povjeren milosti Gospodnjoj
Djela apostolska 15,41proputova Siriju i Ciliciju, utvrđujući Crkve.
Apostolska djela 15,1Izvjesni ljudi koji, htjedoše pridobiti braću, siđoše tada iz Judeje: ` Ako se vi ne dadnete *obrezati prema propisu Mojsijevom; govoraše oni, vi ne možete biti spašeni. `
Apostolska djela 15,2Jedan sukob izrodi se otuda i prilično ozbiljne rasprave suprotstaviše Pavla i Barnabasa tim ljudima. Bi odlučeno da Pavao, Barnabas i nekoliko drugih uziđu u Jeruzalem pronaći *apostole i starješine glede tog spora.
Apostolska djela 15,3Crkva iz Antiohije opskrbi njihovo putovanje . Prolazeći kroz Feniciju i *Samariju, oni ispričaše o obraćenju poganskih naroda i priskrbljivaše jednu veliku radost svoj braći.
Apostolska djela 15,4Stigavši u Jeruzalem, oni biše primljeni od crkve, apostola i starješina, i obavijestiše ih o svemu što Bog bijaše ostvario s njima.
Apostolska djela 15,5Vjernici potekli od *farizeja posredovaše tada za podržati da trebaše obrezivati pogane i propisati im paziti Mojsijev *zakon.
Apostolska djela 15,6*Apostoli i starješine se sastadoše za ispitati tu stvar.
Apostolska djela 15,7Kako rasprava bijaše postala živa, Petar se umiješa za izjaviti: ` Vi to znate, Braćo, jednim izborom od Boga da su, od prvih dana i kod vas, *poganski narodi čuli iz mojih usta riječ *Evanđelja i postali vjerujući.
Apostolska djela 15,8Bog, koji poznaje *srca, posvjedočio je njima, kad im je dao, kao i nama, Sveti Duh.
Apostolska djela 15,9Ne čineći ni najmanju razliku među njima i nama, vjerom je on *pročistio srca njihova.
Apostolska djela 15,10Otada, zašto izazivati Boga stavljajući na šiju *učenicima jedan *jaram koji ni naši očevi ni mi sami nismo bili sposobni nositi?
Apostolska djela 15,11Još jedanput, milošću Gospodina Isusa, mi vjerujemo, da smo bili spašeni, točno kao i oni! `
Apostolska djela 15,12Nastade tad jedna tišina u svem saboru, potom saslušaše Barnabasa i Pavla pričati sve *znakove koje Bog, po njihovom posredništvu, bijaše ispunio kod pogana.
Apostolska djela 15,13Kad oni završiše, Jakov uze riječ: ` Braćo, slušajte me!
Apostolska djela 15,14Šimun nas je upravo podsjetio kako Bog, od početka, skrbljaše uzeti između poganskih naroda jedan puk k *imenu svom.
Apostolska djela 15,15Taj događaj, uostalom, slaže s riječima *proroka, budući da je pisano:
Apostolska djela 15,16Nakon toga, ja ću doći nanovo izgraditi srušenu kolibu Davidovu. Ruševine koje joj ostanu, ja ću njih podići nanovo, i postaviti ih nanovo uspravno.
Apostolska djela 15,17Otada ostatak ljudi tražit će Gospodina sa svim narodima koji nose moje ime . Evo, ono što kaže Gospodin, on ostvari tako svoje naume
Apostolska djela 15,18poznate oduvijek.
Apostolska djela 15,19Ja sam dakle mišljenja da se ne gomilaju prepreke pred onima od pogana koji se okreću k Bogu.
Apostolska djela 15,20Propišimo im jednostavno da se uzdržavaju od prljavštine idolatrije, od nećudorednosti, zagušenog mesa i od krvi .
Apostolska djela 15,21Veći pokoljenjima naime, Mojsije raspolaže propovjednicima u svakom gradu, budući da ga se čita svakog *šabata u *sinagogama. `
Apostolska djela 15,22Složni sa svom crkvom, *apostoli i starješine odlučiše tada izabrati u svojim redovima izaslanike koje će poslati u Antiohiju s Pavlom i Barnabasom. To biše Juda, zvani Barsabbas, i Silas, osobe od ugleda među Braćom.
Apostolska djela 15,23Ovo pismo bi njima povjereno: `Apostoli, *starješine i braća pozdravljaju braću podrijetlom *pogane koji se nalaze u Antiohiji, Siriji i Ciliciji.
Apostolska djela 15,24Mi smo doznali da stanoviti od naših bijahu vas uznemirili i potresli vaše duhove svojim govorenjima; oni time ne bijahu zaduženi.
Apostolska djela 15,25Mi smo odlučili jednodušno izabrati izaslanike koje vam šaljemo s našim dragim Barnabasom i Pavlom,
Apostolska djela 15,26ljude koji si predali svoj život za *ime našeg Gospodina Isusa Krista.
Apostolska djela 15,27Mi vam, dakle, šaljemo Judu i Silasa da vam priopće živim glasom iste zapovijedi.
Apostolska djela 15,28Sveti Duh i mi sami, odlučili smo naime, da vam se ne nameće nikakva drugog tereta osim ovih neizbježnih zahtjeva:
Apostolska djela 15,29da se uzdržavate od mesa poganskih žrtvovanja, krvi, zagušenih životinja i nećudorednosti. Ako brižljivo izbjegavate sve to, dobro ćete postupiti. Zbogom! `
Apostolska djela 15,30Budući primilo otpust, izaslanstvo siđe dakle u Antiohiju gdje sazva sabor da mu priopći pismo.
Apostolska djela 15,31Njegovo čitanje izazva jednu radost ohrabrenjem koje je donosilo.
Apostolska djela 15,32Juda i Silas sa svoje strane, *proroci kakvi bijahu, iznesoše im opširno živim glasom ohrabrenje i podršku:
Apostolska djela 15,33oni ostadoše neko vrijeme, potom ih braća otpustiše,
Apostolska djela 15,34poželjevši im mir, za pridružiti se onima koji ih bijahu poslali .
Apostolska djela 15,35Što se tiče Pavla i Barnabasa, oni ostadoše u Antiohiji. U pratnji mnogih drugih još, oni poučavaše i najavljivaše dobru vijest o riječi Gospodinovoj.
Apostolska djela 15,36Nakon stanovitog vremena, Pavao reče Barnabasu: ` Vratimo se dakle posjetiti braću u svakom od gradova gdje smo najavljivali riječ Gospodinovu. Vidjet ćemo gdje su oni s tim. `
Apostolska djela 15,37Barnabas htijaše odvesti sa sobom također Ivana zvanog Marko.
Apostolska djela 15,38Ali Pavao ne bijaše mišljenja ponovo uzeti kao sudruga čovjeka koji ih bijaše napustio u Pamfiliji i ne bijaše, dakle, s njima dijelio njihov posao.
Apostolska djela 15,39Njihova nesloga se pogorša toliko da odoše svaki na svoju stranu. Barnabas uze Marka sa sobom i ukrca se za Cipar,
Apostolska djela 15,40dok se Pavao spoji sa Silasom i odoše predani milosti Gospodinovoj.
Djela apostolska 15,1I neki sišavši iz Judeje učahu braću: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasti.
Djela apostolska 15,2A kad posta raspra, i Pavle i Varnava ne malo se prepiraše s njima, odrediše da Pavle i Varnava i drugi neki od njih idu gore k apostolima i starješinama u Jerusalim za ovo pitanje.
Djela apostolska 15,3A oni onda spremljeni od crkve, prolažahu kroz Finikiju i Samariju kazujući obraćanje neznabožaca, i činjahu veliku radost svoj braći.
Djela apostolska 15,4A kad dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starješine, i kazaše sve što učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.
Djela apostolska 15,5Onda ustaše neki od jeresi farisejske koji bijahu vjerovali, i govorahu da ih valja obrezati, i zapovjediti da drže zakon Mojsijev.
Djela apostolska 15,6A apostoli i starješine sabraše se da izvide ovu riječ.
Djela apostolska 15,7I po mnogom vijećanju usta Petar i reče: ljudi braćo! vi znate da Bog od prvijeh dana izabra između nas da iz mojijeh usta čuju neznabošci riječ jevanđelja i da vjeruju.
Djela apostolska 15,8I Bog, koji poznaje srca, posvjedoči im i dade im Duha svetoga kao i nama.
Djela apostolska 15,9I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.
Djela apostolska 15,10Sad dakle šta kušate Boga i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši ni mi mogosmo ponijeti?
Djela apostolska 15,11Nego vjerujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni.
Djela apostolska 15,12Onda umuče sve mnoštvo, i slušahu Varnavu i Pavla koji pripovijedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabošcima preko njih.
Djela apostolska 15,13A kad oni umukoše, odgovori Jakov govoreći: ljudi braćo! poslušajte mene.
Djela apostolska 15,14Simon kaza kako Bog najprije pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svojemu.
Djela apostolska 15,15I s ovijem se udaraju riječi proroka, kao što je napisano:
Djela apostolska 15,16Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga,
Djela apostolska 15,17Da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo.
Djela apostolska 15,18Bogu su poznata od postanja svijeta sva djela njegova;
Djela apostolska 15,19Zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju k Bogu;
Djela apostolska 15,20Nego da im se zapovjedi da se čuvaju od priloga idolskijeh i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.
Djela apostolska 15,21Jer Mojsije ima od starijeh vremena u svijem gradovima koji ga propovijedaju, i po zbornicama čita se svake subote.
Djela apostolska 15,22Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom da izberu između sebe dvojicu i da pošlju u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, Judu koji se zvaše Varsava, i Silu, ljude znamenite među braćom.
Djela apostolska 15,23I napisaše rukama svojima ovo: Apostoli i starješine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca.
Djela apostolska 15,24Budući da mi čusmo da neki od nas izišavši smetoše vas riječima, i raslabiše duše vaše govoreći vam da se obrezujete i da držite zakon, kojima mi ne zapovjedismo;
Djela apostolska 15,25Zato nađosmo za dobro mi jednodušno sabrani izbrane ljude poslati vama s ljubaznijem našijem Varnavom i Pavlom,
Djela apostolska 15,26S ljudima koji su predali duše svoje za ime Gospoda našega Isusa Hrista.
Djela apostolska 15,27Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će to i riječima kazati.
Djela apostolska 15,28Jer nađe za dobro sveti Duh i mi da nikakvijeh tegoba više ne mećemo na vas osim ovijeh potrebnijeh:
Djela apostolska 15,29Da se čuvate od priloga idolskijeh i od krvi i od udavljenoga i od kurvarstva, i što nećete da se čini vama ne činite drugima; od čega ako se čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravi.
Djela apostolska 15,30A kad ih opremiše, dođoše u Antiohiju, i sabravši narod predaše poslanicu.
Djela apostolska 15,31A kad pročitaše, obradovaše se utjesi.
Djela apostolska 15,32A Juda i SIla, koji i proroci bijahu, mnogijem riječima utješiše braću i utvrdiše.
Djela apostolska 15,33I pošto biše onamo neko vrijeme, otpustiše ih braća s mirom k apostolima.
Djela apostolska 15,34Sila nađe za dobro da ostane onamo, A Juda se vrati u Jerusalim.
Djela apostolska 15,35A Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovijedahu riječ Gospodnju s mnogima drugijem.
Djela apostolska 15,36A poslije nekoliko dana reče Pavle Varnavi: hajde da se vratimo i da obiđemo braću po svijem gradovima po kojima propovijedasmo riječ Gospodnju kako žive.
Djela apostolska 15,37A Varnava šćaše da uzmu sa sobom Jovana prozvanoga Marka.
Djela apostolska 15,38Pavle pak govoraše: onoga koji nas je odustao u Pamfiliji i nije išao s nama na djelo na koje smo bili određeni, da ne uzimamo sa sobom.
Djela apostolska 15,39Tako postade raspra da se oni razdvojiše, i Varnava uzevši Marka otplovi u Kipar.
Djela apostolska 15,40A Pavle izbravši Silu iziđe predan blagodati Božijoj od braće.
Djela apostolska 15,41I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje